Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investii.


Anunt de participare numarul 40294/06.12.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: Ramona Cacuci, Tel.0259.437000, Email: [email protected], Fax: 0259.437000, 0259.440746, Adresa internet (URL): www.oradea.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Municipiul Oradea
Adresa postala: Piata Unirii nr. 1, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel.0259.437000, In atentia: Ramona Cacuci, Email: [email protected], Fax: 0259.440746
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Municipiul Oradea
Adresa postala: Piata Unirii nr. 1, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Relatii cu Publicul, Tel.0259.437000, In atentia: Mariana Craciun, Fax: 0259.440746
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Municipiul Oradea
Adresa postala: Piata Unirii nr. 1, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Relatii cu Publicul, Tel.0259.437000, In atentia: Mariana Craciun, Fax: 0259.440746
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborarea documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investii.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Municipiul Oradea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborarea documentatiilor tehnico-economice aferente urmatoarelor obiective de investitii :
1. Modernizare strazile: AUREL VLAICU, ACCES DRUM CENTURA (zona str. Bumbacului), CORNULUI, DORNEI, MAGHERANULUI, VASILE PARVAN, ZAMBILELOR si ZARANDULUI;2. Modernizare strada ONESTILOR;3. Modernizare strada OCTAVIAN GOGA.4. Proiectare POD PESTE PARAUL PETA (zona str. Bumbacului).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232200-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot1 - 8 strazi;
Lot2 - 1 strada;
Lot3 - 1 strada;
Lot4 - 1 pod.
Valoarea estimata fara TVA: 100, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
-1800 lei, pentru lotul 1;
-720 lei, pentru lotul 2;
-720 lei, pentru lotul 3;
-100 lei, pentru lotul 4.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
-acord de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006
-Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind lista principalelor proiecte elaborate in ultimii 3 ani
-Lista cu personalul de specialitate necesar pentruindeplinirea contractului;
-Lista cuprinzand subcontractantii.
-ISO 9001 :2000 pentru servicii de proiectare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-indeplinirea si finalizarea in ultimii 3 ani a cel putin unui contract similar a carui valoare sa fie de minim: 53850 lei (15000 euro)pt. lot 1; 21540 lei (6000 euro)pt. lot 2 si 3; 10770 lei (3000 euro)pt. lot 4.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pret
60%
Descriere:
2.
Durata de elaborare
20%
Descriere:
3.
Experienta similara
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.01.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 300 RON
Conditii si modalitate de plata: -la casieria Primariei Municipiului Oradea, sau, -in contul RO02TREZ0765006XXX000160, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.01.2008 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.01.2008 11:00
Locul: la sediul Primariei Municipiului Oradea - Sala Mica, etaj 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021.3104641, Fax: 021.3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta a actului considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Oradea
Adresa postala: Piata Unirii nr. 1, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Tel.0259.437000, Fax: 0259.440746
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.12.2007 09:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer