Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea documentatiilor tehnico-economice de investitii privind Reconstructia si repunerea in functiune a baii din comuna Remetea (statiune balneoclimatica) - judetul Harghita


Anunt de participare numarul 61105/12.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA REMETEA
Adresa postala: P-TA CSERES TIBOR NR.10, Localitatea: Remetea, Cod postal: 537250, Romania, Punct(e) de contact: ELEMIR LACZKI-ALBERT, Tel.0266352101, In atentia: Domnului primar, Email: [email protected], Fax: 0266352102
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborarea documentatiilor tehnico-economice de investitii privind Reconstructia si repunerea in functiune a baii din comuna Remetea (statiune balneoclimatica) - judetul Harghita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Comuna Remetea, judetul Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul va cuprinde ca obiect elaborarea documentatiilor tehnice de investitii in toate fazelel de proiectare privind lucrareaReconstructia si repunerea in functiune a baii din comuna Remetea (statiune balneoclimatica) - judetul Harghita.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74200000-1 - Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se solicita elaborarea documentatiilor tehnice de investitii in toate fazele de proiectare.
Valoarea estimata fara TVA: 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare: 5000 RONgarantia de buna executie: 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat, buget local si alte surse legal constituite
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
-asociatie-subcontractanti cu conditia precizarii partilor care urmeaza a fi subcontractate si datele de recunoastere ale acestora
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
persoana juridica inregistrata in domeniul de activitate1.declaratii privind eligibilitatea
2.declaratia privind neincadrarea in art.181 din Ordonanta
3.prezentare indeplinire obligatiilor fiscale
4.capacitate de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.bilant contabil pe anii 2005, 2006, 2007
2.informatii privind cifra de afaceri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
bilant contabil pe anii 2005, 2006 si 2007, vizat de organul fiscal;cifra medie de afacere pe ultimii trei ani in valoare minima de 1.500.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.principale prestari in ultimii 3 ani
2.experienta similara
3.declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii
4.informatii privind personalul tehnic de specialitate5.informatii privind subcontractanti si asocierea (daca este cazul)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
minim 2 proiecte similare (complex-balnear baza de tratament;elaborarea in ultimii 3 ani a cel putin 2 contracte privind studii de fezabilitate complexe in domeniul turismului in Romania;elaborarea in ultimii 3 ani a cel putin 2 contracte privind dezvoltarea strategica locala si turistica;minim 3 recomandari din partea unor beneficiari/clienti privind prestarea serviciilor de dezvoltare turistica;declaratie cu personalul alocat pentru proiect cu experienta relevanta pentru obiectul contractului cu diplome si CV-uri pentru minim 3 specialisti in domeniul dezvoltarii turismului, precum si 2 hidrogeologi, 2 economisti, 2 specialisti in domeniul dezvoltarii teritoriale;realizarea in ultimii 5 ani a cel putin 1 proiect turistic, studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea complexelor balneare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.09.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: cumparare directa de la sediul autoritatii contractante, cu plata la caseria institutiei
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.10.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.10.2008 13:00
Locul: Sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatorii autorizati si invitatii ai autoritatii contractante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la primirea comunicarii rezultatului
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Remetea, Departamentul juridic
Adresa postala: P-ta Cseres Tibor nr.10, Localitatea: Remetea, Cod postal: 537250, Romania, Tel.0266-352101, Email: [email protected], Fax: 0266-352102
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.08.2008 08:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer