Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea Planului de management integrat, in cadrul proiectului ?Managementul conservativ integrat al ROSCI0188 Parang?.


Anunt de participare numarul 148537/14.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Fundatia Guard Forest
Adresa postala: Str. Strandului Nr 8, cladirea Centru de Afaceri DAMILA - Etaj 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240501, Romania, Punct(e) de contact: Alexandru Constantin Gogonetu, Tel. +40 250733040, In atentia: Alexandru Constantin Gogonetu, Email: [email protected], Fax: +40 250733040, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Fundatie
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborarea Planului de management integrat, in cadrul proiectului ?Managementul conservativ integrat al ROSCI0188 Parang?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
10 - Servicii de studii de piata si de sondaje de opinie
Locul principal de prestare: -Suprafata sitului Natura 2000 - ROSCI0188 Parang.
Cod NUTS RO415
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul achizitiei consta in stabilirea masurilor de conservare si management pentru mentinerea unei stari de conservare favorabila a speciilor de interes comunitar din cadrul Sitului Natura 2000 ROSCI0188 Parang, prin realizarea planului de management al sitului , concretizate prin:
1. Cartarea, inventarierea si crearea bazei de date geospatiale privind speciile si habitatele vizate de proiect din ROSCI0188 Parang;
2.Elaborarea planului de monitorizare a starii de conservare pentru habitatele naturale si speciile de interes comunitar ce fac obiectul desemnarii ROSCI0188 Parang;
3. Evaluarea echilibrului sistemelor ecologice din ROSCI0188 Parang;
4. Elaborarea si aprobarea planului de management;
5. Actiuni de consultare publica legate de realizarea planului de management;
6. Instruirea personalului din cadrul Fundatiei Guard Forest responsabil cu managementul ROSCI0188 Parang;
7. Cresterea capacitatii institutionale al administratorului ROSCI0188 Parang (F.2) ?achizitia si instalarea ?Licentei software ARC GIS dedicata?.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311200-9 - Servicii de realizare de studii (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
71354100-5-Servicii de cartografie digitala (Rev.2)
79416200-5-Servicii de consultanta in relatii cu publicul (Rev.2)
80530000-8-Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 441, 689.92RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
23 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 28.500lei. Perioada de valabilitate a garantiei de part este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor egala cu perioada de valabilitate a ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantum forma si avand perioada de valabilitate solicitata vor fi respinse conform art33 alin(3)lit: b)din HG925/2006. IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru constituirea garantiei de participare in conformitate cu prevederile art 16(2) din Legea 346/2004(Se completeaza formular A6 dupa caz)Mod de constituire: Virament bancar Scrisoare de garantie bancara Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care se prezinta in original. Instrumentul de garantare va prevede situatiile de retinere (integrala sau partiala) instituite de dispozitiile art. 87 alin. (1) din H.G. 925/2006 si art. 278^1 alin. (1) din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care emitentul este o banca/soc. bancara/soc. de asigurari din strainatate se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia. Pentru o evaluare si raportare unitara a cuantumului aferent garantiei de participare cursul de schimb ce va fi avut in vedere la conversia valorii aferente garantiei de participare constituita intr-o alta moneda este cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.In cazul in care ofertantul depune contestatie iar CNSC respinge contestatia autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, suma de 5.221, 69 lei conform art. 278^1 alin.1 lit a) din OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Contul in care se poate face viramentul bancar va fi deschis la TrezRm Valcea in favoarea Fundatiei Guard Forest din Rm Valcea. Neidentificarea depunerii dovezii garantiei de participare are ca efect excluderea din procedura de achizitie. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 10% din pretul contractului, fara TVA. In cazul ofertantilor care sunt in categoria IMM, garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat. Aceasta se constituie in termen de maxim 15 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti si se restituie prestatorului in cel mult 14 zile de la data achitarii facturii finale, daca nu au fost ridicate pretentii asupra ei. Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii. In cazul unei asocieri, documentul/contul privind garantia bancara de buna executie va fi emis/deschis integral in numele si pentru Liderul asocierii. Garantia de buna executie se constituie prin una din urmatoarele forme: a) Scrisoare de garantie bancara de buna executie;b) Prin retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante;c) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) ? Programul Operational Sectorial Mediu, Axa 4si cofinantare de la Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane, pot fi depuse in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar, pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (completare Formular A1)Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze la una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. A2), Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor si Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de Impozite si taxe locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos.Nota 1: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul (pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006). Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse, cu exceptia celor care beneficiaza de inlesniri la plata/esalonari/compensari, aprobate de catre organele competente in domeniu. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta declaratie semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului ? in original ? (completare formular A3)4. Declaratie ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.A4).Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat(dupa caz).5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe propria raspundere (completare Formular nr.A5)Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Deaconeasa N. Gheorghe ? Presedinte Fundatie, DeaconeasaGhe. Gheorghe ? Manager de proiect , DeaconeasaElena Carmen? Expert financiar, Alb Vasile Valentin ? Expert tehnic, Greere Ion ? Expert biodiversitate, GogonetuAlexandru Constantin ? Director executiv Fundatie.
. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conforma cu originalul?, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.1.Pentru persoane fizice/juridice romane
Modalitate de indeplinire: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor .Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. Originalul sau copia legalizata a certificatului constatator emis deORC, vor fi prezentate pentru conformitate de catre ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, pentru partea sa de contract pe care o realizeaza.2. Pentru persoane juridice/fizice straine
Modalitate de indeplinire: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.Informatiile cuprinse in documentul susmentionat, trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, daca a prezentat documentul care dovedeste o forma de inregistrare in copie conform cu originalul, prezentarea pentru conformitate a documentului, in original/copie legalizata.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, pentru partea sa de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita ca media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2011, 2012 si 2013 ) sa fie cel putin egala cu valoarea de1.440.000lei.Se vor prezenta documente (bilanturile contabile/balante de plati/alte documente echivalente) din care sa reiasa informatiile solicitate, vizate si inregistrate la organele fiscale abilitate Documentele vor fi prezentate in una dintre formele original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nota:
In ceea ce priveste prezentarea bilantului contabil pe anul 2013, vor fi admise si alte documente in sustinerea cifrei de afaceri.
Pentru conversia valutara se va utiliza cursul mediu anual leu/euro al BNR, pentru fiecare an in parte.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre B.C.E.
Ofertantii economici nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata in limba romana, a documentelor solicitate mai sus.
Nota: Operatorii economici care se incadreaza in categoria IMM-urilorconform Legii nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare , beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra medie afaceri globala. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM - Formular A6.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeaza Formular B1 -Informatii generale despre ofertant.Se completeaza formular A6 dupa caz.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
1.1- Declaratie privind lista principalelor servicii similare prestate in ultimii3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.?-Se completeaza Formular B10.1
1.2-Declaratie privind lista principalelor furnizari si instalari de Licente software , efectuate in ultimii 3 ani ce va cuprinde livrarile, valorile, perioada de livrare si beneficiarii.
Cerinta 2
Experienta similara
a)Prezentarea de documente care sa confirme, la nivelul acel putin un contract sau a maxim 5 (cinci) contracte, prestarea de servicii similare, a caror valoare cumulata a fost de minim 1.365.000 lei fara TVA.
Prestarile de servicii similare se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, conform art. 188(2) lit.a, din OUG 34/2006. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.b) Prezentarea de documente care sa confirme, la nivelul a cel putin un contract sau maxim 3 (trei ) contracte, furnizarea si instalarea de Licente software, a caror valoare cumulata a fost de minim 75.000 lei fara TVA ? (experienta similara pentru achizitia si instalarea ?Licentei software ARC GIS dedicata).Livrarile de Licente software se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, conform art. 188(1) lit.a, din OUG 34/2006. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Nota :
Se permite indeplinirea cerintei privind experienta similara de la pct. a) si b) si prin prezentarea de documente prin care sa se confirme, prestarea de servicii similare si furnizarea si instalarea de Licente software, la nivelul aceluiasi contract.c)Declaratie privind experienta similara( se completeaza formular B2.1) ? ( experienta similara pentru serviciilede ?Instruirea personalului din cadrul Fundatiei Guard Forest responsabil cu managementul ROSCI0188 Parang?) .
Cerinta 3
a) Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Ofertantul trebuie sa asigure urmatoarele dotari minime ale echipei de contract necesare pentru realizarea activitatilor contractului:
- mijlocde transport in teren, necesar asigurarii accesului echipei in zona de implementare a proiectului;
- vehicol cu tractiune integrala (4x4) pentru accesul echipei in zona de implementare a proiectului, in conditii de teren accidentat.
- aparat GPS de inalta precizie, necesar in vederea localizarii speciilor vizate, pentru culegerea de date in vederea realizarii livrabilelor impuse;
- aparat de fotografiat profesional cu inregistrarea coordonatelor GPS- software specializat GIS; software baze de date georelationale;server de date; laptop; echipament de teren ; echipament de supravietuire in munti; echipamente de birou : computer de birou, imprimanta.b) Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, echipamentul tehnic necesar, desfasurarii activitatii de instruire a personaluluidin cadrul fundatiei (Introducere in ArcGIS 10; Geodatabaze design, concepte si utilizare;Utilizare ArcPAD).Se va prezenta formularul B 9.1 (Declaratie privind resursele tehnice) - pentru serviciilede ?Instruirea personalului din cadrul Fundatiei Guard Forest responsabil cu managementul ROSCI0188 Parang? .Prestatorul va fi raspunzator pentru asigurarea tuturor dotarilor si echipamentelor necesare personalului sau implicat in desfasurarea activitatilor, in vederea atingerii obiectivelor contractului de servicii.
Se va mentiona daca acestea sunt asigurate din dotarea proprie/inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie a utilajelor conform Anexa 1 la Ordinul 509/2011.
Cerinta 4Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Cerinta 5a) Lista cu personalul de conducere si a personalului de specialitate solicitat pentru indeplinirea contractului - carecontine informatiiprivind numarul si pregatirea cadrelor de conducere, a personalului de specialitate si persoana responsabila direct de indeplinirea contractului . Se completeaza FormularB8.b) Declaratie privind personalul calificat, pentru desfasurarea activitatii de instruire a personaluluidin cadrul fundatiei (Introducere in ArcGIS 10; Geodatabaze design, concepte si utilizare;Utilizare ArcPAD).Se va prezenta formularul B 8.1 (Declaratie privind resursele umane) - pentru serviciilede ?Instruirea personalului din cadrul Fundatiei Guard Forest responsabil cu managementul ROSCI0188 Parang? .
Cerinta 6Echipa de lucru trebuie sa fie interdisciplinara si pregatirea profesionala si competentele membrilor echipei sa corespunda cerintelor de realizare a planului de management, asa cum au fost specificate la fiecare activitate in parte, in Cererea de Finantare.A. Personal de specialitate minim, solicitat pentru indeplinireacontractului: A1.Experti biodiversitate- 4 persoaneStudii superioare cu diploma de licenta in specializarea biologie/ ecologie.Experienta in domeniul specific aferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeaza a fi atribuit poate fi de cel putin 3 ani.Experienta generala in domeniul studiilor de cel putin 5 ani.A2.Experti biologi -4 persoane Studii superioare cu diploma de licenta in specializarea biologie / ecologie.Experienta in domeniul specific aferent activitatilor din cadrul contractului ceurmeaza a fi atribuit poate fi de cel putin 3 ani.Experienta generala in domeniul studiilor de cel putin 5 ani.A3.Experti cinegetici ? 4 persoane Studii superioare cu diploma de licenta in specializarea: biologie/ ecologie.Experienta in domeniul specific aferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeaza a fi atribuit poate fi de cel putin 3 ani.Experienta generala in domeniul studiilor de cel putin 5 ani.A4.Ingineri silvici ? 3 persoane Studii superioare cu diploma de licenta in specializarea: silvicultura/ exploatari forestiere.Experienta in domeniul specific aferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeaza a fi atribuit poate fi de cel putin 3 ani.Experienta generala in domeniul studiilor de cel putin 5 ani.A5. Expert utilizare software ARC GIS dedicat ? 1 persoana Studii superioare cu diploma de licenta , specialist in instalarea, configurarea si utilizarea ArcGis 10; utilizarea Geodatabaze design; utilizare ArcPAD 10-pentru serviciilede ?Instruirea personalului din cadrul Fundatiei Guard Forest responsabil cu managementul ROSCI0188 Parang? .Experienta in domeniul specific aferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeaza a fi atribuit poate fi de cel putin 3 ani.Experienta generala in domeniul studiilor de cel putin 5 ani.Nota: Dintre acesti specialisti Prestatorul va nominaliza - 1 Coordonator de contract, care va indeplini urmatoarea cerinta minima: - Experienta in calitate de conducator de proiect/contract.B.Conditii minime pentru fiecare specialist din echipa: Specialistii vor avea experienta profesionala in domeniile care vor fi abordate in cadrul contractului (in functie de domeniul de specialitate, cu privire la unul sau mai multe din urmatoarele aspecte: la cunoasterea si evaluarea patrimoniului natural national, la inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a habitatelor, la inventarierea, distributia si evaluarea starii de conservare a populatiilor, speciilor de interes comunitar, la prevederile directivelor Pasari si Habitate si implementarea retelei ecologice Natura 2000 in Romania, managementul ariilor protejate, experinta in cartografie, experienta in utilizarea GIS, teledetectiei sau similar - in diverse domenii, experienta in dezvoltarea de software specific monitorizarii habitatelor .
Cerinta 7
- Informatii privind asociatii si/sau subcontractantii
-CERTIFICAT S.R. E.N. ISO 9001 sau echivalent
-CERTIFICAT S.R. E.N. ISO 14001 sau echivalent
Ambele certificari vor acoperi domeniile tinta ale serviciilor: studii de mediu, monitorizarea factorilor de mediu, GIS, etc..-CERTIFICAT ISO 9001 sau echivalent pentru domeniul tinta: achizitia si instalarea ?Licentei software ARC GIS dedicata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Se completeaza Formular B10.1-Se completeaza Formular B10.2-Se completeaza FormularulB2 pentru fiecare contract nominalizat .-Se completeaza formular B2.1- Declaratie privind experienta similara.-Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.-Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile documentelor solicitate, insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.-Pentru calculul pretului contractelor exprimate in alta moneda decat Lei se va folosi cursul mediu anual lei/valuta comunicat de catre BNR/BCE pentru anii in care au fost incheiate contractele in cauza.-Se completeaza Formular B 9 + Anexa la Formularul B9.-Prezentarea copiilor certificate conform cu originalul dupa documente de provenienta sau alte documente care sa certifice detinerea de catre ofertant a dotarilor solicitate, sau contract de inchiriere pe perioada contractului, declaratie privind utilizarea acestora in scopul contractului, conform activitatilor propuse in oferta tehnica sau prezentarea unui angajament privind sustinerea tehnica.-Confirmarea detinerii programelor software GIS si software baze de date georelationale, se realizeaza printr-o declaratie a operatoruluieconomic , din care sa reiasa ca acesta detine programele software solicitate.-Se completeaza Formular B 9.1 (Declaratie privind resursele tehnice) .Nota: Operatorul economic este obligat sa asigure disponibilitatea resurselor tehnice pe care a declarat ca le detine, pe perioada de implicare efectiva a acestora in prestareaserviciilor.Se completeaza Formular B7Se completeaza FormularB 8 si Formular B 8.1Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu copii diplome studii superioare/atestate/contracte de munca/ colaborare/prestari servicii si prin CV- uri datate (Formular B11), semnate in original anexate pentru fiecare persoana, precum si declaratii de disponibilitate (Formular B12).Se completeaza Formular B11 si Formular B12Se completeaza si se prezinta dupa caz, Formularul B3-Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, Formularul B4 - Acord de subcontractare, Formularul B5 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora, Formularul B6 - Acord de asociereSe va prezenta o copie lizibila a acestora, semnate si stampilate cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.01.2014 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.01.2014 12:00
Locul: Fundatia Guard Forest, Ramnicu Valc str. Strandului Nr 8, cladirea Centru de Afaceri DAMILA - Etaj 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele desemnate de ofertant pentru participarea la deschiderea ofertelor trebuie sa se prezinte cu imputernicirea in original si cu o copie dupa actul de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect: ?Managementul conservativ integrat al ROSCI0188 ParangFonduri europenexFEDRAlte fonduri.xBugetul de stat
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
In situatia in care se prezinta doua sau mai multe oferte care contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc si care au preturi egale o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Fundatia Guard Forest
Adresa postala: str. Liviu Rebreanu, nr.17, ,Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240632, Romania, Tel. +40 250733040, Email: [email protected], Fax: +40 250733040
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2013 18:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer