Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea Planului de management integrat pentru aria naturala protejata de importanta comunitara ROSCI0128 NORDUL GORJULUI DE EST


Anunt de participare numarul 143841/24.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. BUTTERFLY EFFECT SRL
Adresa postala: str. Vasile Conta nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200404, Romania, Punct(e) de contact: RALUCA ELENA MIHAI, Tel. +40 351434045, Email: [email protected], Fax: +40 351434045, Adresa internet (URL): www.btf.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Entitate fara calitate de autoritate contractanta, incadrandu-se in prevederile art.9 lit.c1
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborarea Planului de management integrat pentru aria naturala protejata de importanta comunitara ROSCI0128 NORDUL GORJULUI DE EST
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Aria naturala protejata de importanta comunitara ROSCI0128 NORDUL GORJULUI DE EST
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de servicii are ca obiect elaborarea planului de management integrat al ariei protejate, respectiv:
- elaborarea de studii de inventariere pentru habitate natura 2000 (25) ?i specii (22), -cartarea gis a distribu?iilor
- evaluarea starii de conservare ?i elaborarea planurilor de masuri pentru men?inerea / imbunata?irea starii de conservare a speciilor (22) ?i habitatelor (25)
- intocmirea unui studiu pastoral
- intocmire, avizare ?i aprobare plan de management integrat
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90710000-7 - Management de mediu (Rev.2)
71313000-5-Servicii de consultanta in ingineria mediului (Rev.2)
71354000-4-Servicii de cartografie (Rev.2)
79311200-9-Servicii de realizare de studii (Rev.2)
90712400-5-Servicii de planificare a strategiei de gestionare sau de conservare a resurselor naturale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- 1 plan de masuri pentru mentinerea / imbunatatirea starii de conservare pentru 25 de habitate;
- 1 plan de masuri pentru mentinerea / imbunatatirea starii de conservare pentru 11 specii de mamifere;
- 1 plan de masuri pentru mentinerea / imbunatatirea starii de conservare pentru 2 specii de amfibieni si reptile;
- 1 plan de masuri pentru mentinerea / imbunatatirea starii de conservare pentru 3 specii de pesti;
- 1 plan de masuri pentru mentinerea / imbunatatirea starii de conservare pentru 2 specii de nevertebrate;
- 1 plan de masuri pentru mentinerea / imbunatatirea starii de conservare pentru 4 specii de plante;
- 1 studiu pastoral;
- 25 har?i cu distribu?ia habitatelor;
- 25 de habitate evaluate;
- 11 har?i cu distribu?ia speciilor de mamifere;
- 11 specii de mamifere evaluate;
- 2 har?i cu distribu?ia speciilor de amfibieni ?i reptile;
- 2 specii de amfibieni ?i reptile evaluate;
- 3 har?i cu distribu?ia speciilor de pe?ti;
- 3 specii de pe?ti evaluate;
- 2 har?i cu distribu?ia speciilor de nevertebrate;
- 2 specii de nevertebrate evaluate;
- 4 har?i cu distribu?ia speciilor de plante;
- 4 specii de plante evaluate;
- 1 plan de management al ariei, care pe langa studiile elaborate ?i planurile de masuri pentru mentinerea / imbunatatirea starii de conservare a speciilor ?i habitatelor vizate de proiect, integreaza ?i masurile de management pentru Cheile Olte?ului, obiectul proiectului aflat in implementare cu finan?are POS Mediu
Valoarea estimata fara TVA: 4, 089, 836RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
17 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare - GP se va constitui conform art. 86 alin. (1) din HG 925/2006, pentru suma de 81.000 lei. In cazul constituirii acesteia prin Scrisoare de garantie bancara se va utiliza Formularul 24. GP trebuie sa fie irevocabila. Documentele prin care se face dovada constituirii GP se vor prezenta in original.Documentul de garantare trebuie sa contina mentiunea ca: ?In masura in care CNSC a respins contestatia formulata de ofertant in cadrul procedurii de atribuire mentionate, ne obligam fata de SC BUTTERFLY EFFECT SRL sa platim suma de 7.869, 84 lei, determinata conform art. 2781 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare? In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoarea GPla 50 %, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004.Ofertantul individual sau ofertantii asociati, care solicita reducerea cerintei privind valoarea garantiei de participare la 50 %, vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Perioada de valabilitate a GP va fi de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii GP vor fi respinse in cadrul sedindei de deschidere, conform prevederilor art. 33, alin. (3) din HG nr. 925/2006, . Echivalenta pentru o GP depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului.Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de conform art. 90 din H.G. nr. 925/2006. In cazul retinerilor succesive din sumele datorate pentru facturi partiale - contractantul va deschide la Trezoreria Statului un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu va fi mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta va alimenta acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.IMM-urile beneficiaza de o reducere de 50% pe baza declaratiei intocmite conform prevederilor Legii nr. 346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- 80% din valoarea eligibila ? contributie comunitara FEDR;
- 20% ? din valoarea eligibila ? contributie nationala (bugetul de stat);Proiectul este finantat in cadrul POS Mediu, Axa prioritara 4
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Prezentarea declaratiilor privind eligibilitatea.
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 1 si Formularul 2.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare.
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art. 186 si 190 din OUG 34/2006, tertul/tertii sustinatoritrebuie sa prezinte Formularul 1 si Formularul 2. In completarea Formularului 2 trebuie sa faca referire doar la lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006.b) Prezentarea declaratiei privind calitatea de participant.
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 3.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri:
a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauzab) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.d) Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.c)Prezentarea certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta.
Se va prezenta CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul 4), conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.d) Prezentarea certificatelor constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata.
Persoanele juridice/fizice autorizate romane vor prezenta certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor de stat, inclusiv cele locale, care sa ateste ca firma ofertanta nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, respectiv:
? certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale impozitului local, emis de serviciul public pentru finante publice locale;
? certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de sanatate, bugetul asigurarilor de somaj), emis de Ministerul Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice.
Acestea se vor prezenta in original sau copii certificate ?conform cu originalul?.
Persoanele juridice/fizice autorizate straine vor prezenta orice document edificator eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, valabile la data depunerii ofertelor, in conformitate cu legisla?ia ?arii de origine.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Aceste documente vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Nota: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii catre bugetul de stat sau catre bugetul local (indiferent de cuantumul acestora) astfel:
- pentru ofertantii persoane juridice romane ? daca inregistreaza datorii in luna anterioara celei in care se depun ofertele- pentru ofertantii nerezidenti ? daca inregistreaza datorii in conformitate cu legislatia tarii de originee) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. (Formularul 5).
Lista persoanelor cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:
Mihai Raluca, Cojocaru Maria ? Irina, Preda Loredana, Patrutoiu Tudor, Combei Marian - Daniel, Dumitrescu Stefan, Levcenco Olga ? Tatiana.
Formularul va fi prezentat si de catre asociat/subcontractant/tertul sustinator, dupacaz. a) Persoanele juridice romane: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, care sa cuprinda date reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Din certificatul constatator prezentat trebuie sa rezulte:
-ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei publice-ca nu a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic.
Pentru persoanele fizice autorizate se va prezenta un documentin copie certificata ?conform cu originalul? care sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele care fac obiectulprezentei achizitii.
Documentul va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata
b) Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Din datele cuprinse in certificate trebuie sa rezulte ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati in conformitate cu obiectul achizitiei. De asemenea, ofertantul trebuie sa dovedeasca, in conformitate cu prevederile legale din tara in care este rezident, ca nu a intrat in faliment.Ofertantii ? persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere (Formularul 6) prin care, incazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru una dintre urmatoarele optiuni, dupa caz:
a) Ca inaintea incheierii contractului, se vor inregistra fiscal in Romania.
b) Ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, se va proceda la legalizarea asocierii si in cazul in care liderul asocierii este persoana juridica straina, acesta se va inregistra la autoritatea fiscala competenta din Romania, conform prevederilor fiscale in vigoare din Romania.
c) Ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii dintre persoane juridice straine, se va proceda la legalizarea asocierii, se va desemna liderul asociatiei sa se inregistreze la autoritatea fiscala competenta din Romania, conform prevederilor fiscale in vigoare din Romania.
In cazul unei asocieri, liderul, persoana juridica straina, este obligat sa prezinte acest formular.
Nota: Contractul de achizitie publica va fi incheiat numai dupa ce se va prezenta dovada legalizarii asocierii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani trebuie sa fie minim 6.500.000 lei.Se va prezenta Formularul 7 - Informatii generale, in care se va declara cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Ofertantii vor prezenta documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a acestora si din care sa reiasa cifra globala de afaceri aferenta anilor 2010, 2011, 2012, in vederea indeplinirii cerin?ei minime de calificare.
Valorile vor fi exprimate in lei. Se va lua in calcul cursul mediu anual al monedei euro comunicat de BNR, respectiv: anul 2010 ? 4, 2099 lei, anul 2011 ? 4, 2379 lei, anul 2012 ? 4, 4560 lei.
Pentru valorile cifrei de afaceri, exprimate in alte monede, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anul respectiv.Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea si a altor documente in cazul in care cele prezentate nu sunt relevante.In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a cifrei medii de afaceri globale la 50 %, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004.
Ofertantul individual sau ofertantii asociati, care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a cifrei medii de afaceri globale la 50 %, vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere financiara din partea unui tert sustinator, conform art. 186 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind cifra de afaceri, si tertul sustinator financiar trebuie sa completeze Formularul 7 si Formularul 8.
Bonitate/acces la resurse
Scrisoare de bonitate bancara sau Declaratii bancare corespunzatoare, eliberate cu cel mult 30 zile inaintea datei a de depunerea a ofertei, in original, prin care operatorul economic sa demostreze faptul ca in cazul atribuirii contractului are acces la disponibilitati banesti, facilitati de credite pentru o perioada de 5 luni in suma minima de 1.130.000lei pentru proiectul?Managementul integrat al ariei naturale protejate de importanta comunitara ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est? .
Scrisoarea de bonitate bancara sau declaratiile bancare corespunzatoare vor preciza clar posibilitatea ofertantului de acces la disponibilitatilebanesti solicitate mai sus in cazul atribuirii contractului exclusiv pentru proiectul in cauza independent de alte facilitati de de credit sau disponibilitati existente.
In cazul unei asocieri aceasta cerinta poate fi indeplinita cumulativ.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr. 7 si Formularul 8, daca e cazulSe vor prezenta documente eliberate de institutii financiare, eliberate cu cel mult 30 zile inaintea datei a de depunerea a ofertei, in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea listei principalelor servicii prestatein ultimii 3 ani.Ofertantul va trebui sa prezinte lista rincipalelor servicii de naturasi complexitatea contractului ce urmeaza a fi atribuit, prestate in ultimii 3 ani ? Formularul 9, cu valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.In cazul unei asocieri, acest formular va fi completat de fiecare asociat in parte.In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere tehnica si profesionala din partea unui tert sustinator, conform art. 190 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului, si tertul sustinator trebuie sa completeze Formularul 9 si Formularul 11(daca este cazul).
Cerinta nr. 2Experienta similara si recomandari din partea altor beneficiariCerinta minima: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani, a prestat in cadrul a unuia sau mai multor contracte, servicii similare cu serviciile care fac obiectul prezentului contract de achizitie publica, respectiv serviciide elaborare studii cu privire la ariile naturale protejate, inventariere specii si elaborare planuri de management pentru arii naturale protejate, cartare GIS si elaborarea de harti GIS, a carui/caror valoare (cumulata) sa fie de minim 4.000.000 lei, fara TVA. Ultimii 3 ani se vor calcula pana la data stabilita pentru depunerea ofertelor.Ofertantul va prezenta copii dupa partile relevante ale contractului/contractelor propuse ca experienta similara, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar privind prestarea serviciilor respective sau orice alte documente considerate relevante.Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea si a altor documente in cazul in care cele prezentate nu sunt relevante pentru indeplinirea cerin?ei minime.In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere tehnica si profesionala din partea unui tert sustinator, conform art. 190 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului, si tertul sustinator trebuie sa completeze Formularul 10 si Formularul 11.Pentru contractele exprimate in alte monede se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anul in care contractulrespectiv a fost semnat, astfel: Pentru anul 2010:1 euro = 4, 2122 leiPentru anul 2011:1 euro = 4, 2391 leiPentru anul 2012:1 euro = 4, 4593 leiIn cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.Experienta similara a subcontractantilor nu va fi luata in considerare.
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic (proprietate, leasing, chirie) pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Prezentarea de informatii privind resursele umane
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la modul de organizare si personal, astfel:
a) Efectivele medii anuale ale personalului angajat si personalului de conducere din cadrul organizatiei ofertantului in ultimii 3 ani (Formularul 12).In cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa Formularul 12.b) Lista personalului responsabil ? ?cheie? care va fi angajat in cadrul contractului, descrierea pe scurt a pregatirii profesionale si experientei (Formularul 13).Pentru personalul responsabil, care va fi angajat in cadrul contractului, se vor atasa urmatoarele documente suport: a) C.V. ?uri (Formularul 14)b) Copii certificate ?conform cu originalul? ale diplomelor, atestatelor, autorizatiilor si certificatelor profesionale obtinute(mentionate in CV);
c) o declaratie de disponibilitate (Formularul 15), prin care isi declara disponibilitatea pentru contract, pe toata durata acestuia.
d) copii certificate ?conform cu originalul? ale contractelor de munca sau de colaborare aferente sau angajament de participare.
Componenta minima a grupului de experti necesari pentru indeplinirea contractului este urmatoarea:
6 experti in habitate
5 experti in mamifere2 experti in amfibieni si reptile2 experti in pesti
2 experti in nevertebrate
2 experti in plante
2 experti in specii si habitate de pajisti
Fiecare dintre expertii propusi pentru pozitiile solicitate mai sus, trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
-Studii superioare in specializarea biologie/ecologie/silvicultura/protectia mediului
- Experienta profesionala generala de minim 5 ani- Experienta in activitati de inventariere, evaluare, cartare si/sau monitorizare a starii de conservare a speciilor/habitatelor de interes comunitarpe care sunt specializati si in activitati de teren (dovedite prin implicarea intr-un proiect de profil cu acoperire cel putin la nivel national)
Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.
Informatii privind asocia?ii/subcontractantiiOfertantul/liderul Asociatiei va completa:
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asocia?i/subcontractanti si specializarea acestora(Formularul 17).Nu este permisa subcontractarea totala a contractului.
Daca ofertantul declarat castigator foloseste subcontractanti, inainte de incheierea contractului, operatorul economic ofertant va prezenta Autoritatii Contractante contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul 9 ?i Formularul 11 (daca este cazul).Se va completa Formularul 10 ?i Formularul 11 (daca este cazul).Nota: a. Operatorii ecnonomici care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente false in cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi din cadrul procedurii de atribuire a contractului.
b.Certificatele/documentele emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar privind prestarea serviciilor trebuie sa precizeze modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv;
c.Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Se va completa Formularul nr. 16 ? Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic (proprietate, leasing, chirie) pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.Se vor completa Formularul 12, Formularul 13, Formularul 14, Formularul 15.Se va completa Formularul 17.Nota: a. Pentru evitarea oricaror confuzii pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor, in cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.b. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Rezultate suplimentare asumate de catre ofertant
60%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1288/24.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.07.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.07.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.07.2013 15:00
Locul: Str. Gheorghe Baritiu, nr. 11 bis, Craiova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, membrii UCVAP, dupa caz.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, dupa aplicarea criteriului de atribuire, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, departajarea se va face in functie de pret.In cazul in care se constata ca ofertele respective au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006, alin. (1), lit. a).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Butterfly Effect SRL
Adresa postala: str. Vasile Conta nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200404, Romania, Tel. +40 351434045, Email: [email protected], Fax: +40 351434045, Adresa internet (URL): www.btf.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.05.2013 19:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer