Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea proiectelor de cercetare, conservare - restaurare a picturilor murale interioare si a iconostasului precum si executia acestora la Biserica Sfantul Stefan Cuibul cu Barza, Sector 1, Bucuresti


Anunt de participare numarul 66576/15.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sector 1 (Primaria Sectorului1 Bucuresti)
Adresa postala: Bd. Banul Manta nr. 9, Sectorul 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011224, Romania, Punct(e) de contact: Directia Investitii, Tel.0213191013/249; 021 31910422, In atentia: Doamnei Daniela Balaceanu, Email: [email protected], Fax: 0213191027, Adresa internet (URL): www.primariasector1.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria Sectorului 1 - Registratura Generala
Adresa postala: Bd. Banul Manta nr. 9, sectorul 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011222, Romania, Punct(e) de contact: Registratura Generala, Tel.0213191006, In atentia: Doamnei Cristina Todoran, Email: [email protected], Fax: 0213191006, Adresa internet (URL): www.primariasector1.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborarea proiectelor de cercetare, conservare - restaurare a picturilor murale interioare si a iconostasului precum si executia acestora la Biserica Sfantul Stefan Cuibul cu Barza, Sector 1, Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Bucuresti, sectorul 1
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborarea proiectelor de cercetare, conservare - restaurare a picturilor murale interioare si a iconostasului precum si executia acestora la Biserica Sfantul Stefan Cuibul cu Barza, Sector 1, Bucuresti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45454100-5 - Lucrari de restaurare (Rev.2)
92522200-8-Servicii de conservare a monumentelor istorice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Elaborarea proiectelor de cercetare, conservare - restaurare a picturilor murale interioare si a iconostasului precum si executia acestora la Biserica Sfantul Stefan Cuibul cu Barza, Sector 1, Bucuresti
Valoarea estimata fara TVA: 450, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia participare: 8500 lei-scrisoare garantie bancara. Garantia de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea este asigurata din bugetul consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1. Plata se va face prin ordin de plata, pe baza facturilor emise
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa privind informatii generale, Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006, Certificat de atestare fiscala emis de organul fiscal competent, Certificat de atestare fiscala emis de organul fiscal al autoritatii administratiei publice locale, Certificat constatator, Certificat de inregistrare fiscala.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nesolicitat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A.Experienta similaraB.Personal de specialitate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
A.: prezentarea a cel putin cate doua contracte finalizate din ultimii 5 ani, care au avut ca obiect elaborare proiecte si executie lucrari de restaurare si conservare componente artistice (pictura murala, pictura pe lemn) monumente istorice (in copie simpla), insotite de recomandarile beneficiarilor; B.un specialist restaurare pictura murala atestat de Comisia de Atestare in Domeniul Monumentelor Istorice-in domeniul componente artistice - restaurare pictura murala, un specialist restaurare pictura pe lemn atestat de Comisia de Atestare in Domeniul Monumentelor Istorice-in domeniul componente artistice - restaurare pictura pe lemn, un inginer chimist, expertatestat de M.C.C.-in domeniul restaurare conservare componente artistice / studii, investigatii, cercetare, expertiza, o persoana cu studii superioare cunoscatoare in prelucrarea pe calculator a imaginilor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.11.2008 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.11.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.11.2008 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai op economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA SECTORULUI 1 - Serviciul Legislatie, Avizare Contracte
Adresa postala: Bd. Banul Manta nr. 9, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011222, Romania, Tel.0213191013/114, Email: [email protected], Fax: 0213191027, Adresa internet (URL): www.primariasector1.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2008 19:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer