Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de executie, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor faza PT, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor si executie lucrari pentru proiectul "Dez


Anunt de participare numarul 99573/07.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Cornu Paltinului
Adresa postala:  Strada Principala nr. 100, Localitatea:  Calatele, Cod postal:  407138, Romania, Punct(e) de contact:  FLORIN SANTA, Tel. 0264/352560, Email:  [email protected], Fax:  0264/352560, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de executie, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor faza PT, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor si executie lucrari pentru proiectul "Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor de baza, precum si valorificarea patrimoniului cultural in zona Calatele-Margau"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comunele Calatele si Margau, jud. Cluj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul contractului este proiectarea tehnica si executie lucrari pentru urmatoarele actiuni: Modernizare Drum Comunal DC 123 si Drum Vicinal Calatele-Ciuleni, Alimentare cu apa in localitatea Finciu, Reabilitare Alimentare cu apa in localitatea Calatele, Canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Finciu, Extindere si modernizare centru administrativ ?comuna Margau; Infiintare centru de zi pentru persoane v?tnice si centru de coordonare asistenta sociala la domiciliu ?comuna Margau; Reabilitare camin cultural ?localitatea Calata; Reabilitare camin cultural ?localitatea Calatele.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45232000-2-Lucrari auxiliare pentru conducte si cabluri (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
71300000-1-Servicii de inginerie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de executie, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor faza PT, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor si executie lucrari pentru proiectul "Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor de baza, precum si valorificarea patrimoniului cultural in zona Calatele-Margau".
Din valoarea totala estimata de 18.627.682 lei fara TVA: - Valoarea Serviciilor de proiectare tehnica, detalii de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului - 538.764 lei fara TVA
- valoarea Executiei lucrarilor - 18.088.918 lei fara TVA din care:
- Valoarea maxima a contractului pentru executia de lucrari de modernizare a drumului comunal DC 123 si a drumului vicinal Calatele-Ciuleni :5.687.947 lei fara TVA
- Valoarea maxima a contractului pentru executia de lucrari pentru alimentare cu apa a localitatii Finciu, comuna Calatele :3.394.270 lei f? TVA
- Valoarea maxima a contractului pentru executia de lucrari de reabilitare alimentare cu apa ?localitatea Calatele, comuna Calatele :3.323.142 lei f? TVA
- Valoarea maxima a contractului pentru executia de lucrari pentru canalizare menajera si statie de epurare ?localitatea Finciu, comuna Calatele :2.080.494 lei f? TVA
- Valoarea maxima a contractului pentru executia de lucrari pentru extindere si modernizare centru administrativ ?comuna M?au: 1.408.418 lei f? TVA
- Valoarea maxima a contractului pentru executia de lucrari pentru ?iintare centru de zi si centru coordonareactivitate de asistenta la domiciliu: 521.621 lei f? TVA
- Valoarea maxima a contractului pentru executia de lucrari pentru reabilitare camin cultural ?localitatea Calata, comuna Calatele :427.084 lei fara TVA
- Valoarea maxima a contractului pentru executia de lucrari pentru reabilitare camin cultural ?localitatea Calatele, comuna Calatele :1.245.942 lei fara TVA
Sumele maxime disponibile prevazute mai sus pentru proiectare si executie pe fiecare obiect investitional nu pot fi depasite de ofertanti in ofertele financiare depuse.
Valoarea estimata fara TVA: 18, 627, 682RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: 250.000 lei, Garantia de buna executie – 10%din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul este finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Guvernul Romaniei si buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata in conditiile art. 44 din OUG 34/2006/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente edificatoare prin care sa faca dovada ca nu se afla ?r-una sau mai multe din situatiile de mai jos: ?ultimii 5 ani nu a fost condamnat prin hotar? definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani, nu este ?stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile comerciale nu sunt suspendate si nufac obiectul unui aranjament cu creditorii, nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa ?una dintre situatiile mentionate, ?ultimii 2 ani nu s-a aflat ?situatia de a nu-si ?eplini obligatiile contractuale sau de a-si fi ?eplinit ?mod defectuos aceste obligatii, fapt care sa fi produs sau sa fie de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor;nu a fost condamnat, ?ultimii trei ani, prin hotar?a definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli ?materie profesionala, nu sunt ?crise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006, societateanu se afla ?incapacitate de plata- Declaratie de eligibilitate. Si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul general consolidat si catre bugetul local - Certificate de atestare fiscala. Se va prezenta: certificat constator emis de ORC, certificat de ?egistrare eliberat de ORC, atestat A.N.R.E.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita declararea valorii cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani;
Operatorul economic demonstreaza capacitatea financiara de a ?eplini contractul – va prezenta documente (ex. scrisoare de confort ferma)emise de institutii bancare prin care sa demonstrezeca are acces la resurse financiare reale negrevate de datorii pentru ?eplinirea obiectului contractului de lucr?, linii de credit confirmate de banci, suficiente pentru derularea contractului de lucrari.- Se solicita bilantul contabil pe ultimii 3 ani 2007, 2008 si 2009.
- Declarare indicatori financiari: Lichiditate Generala
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie de minim 36 000 000 lei.- Rezultatul ultimului exercitiu financiar (2009)sa fie pozitiv- Operatorul economic demonstreaza capacitatea financiara de a ?eplini contractul – va prezenta documente (ex. scrisoare de confort ferma)emise de institutii bancare prin care sa demonstrezeca are acces la resurse financiare reale negravate de datorii pentru ?eplinirea obiectului contractului de lucr?, linii de credit confirmate de banci, suficiente pentru derularea contractului de lucrari pentru o perioada de 3 luni si separat de alte angajamente pe care le are cu alte contracte. Suma va fi egala cu suma rezultata din urmatoarea formula: Pretul ofertei+TVA/nr. luni ofertat*3- Se solicita demonstrarea valorii indicatorului de Lichiditate Generala pentru exercitiul financiar aferent anului 2009 – indicatorul Lichiditate Generala pe anul 2009 sa fie de 100%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta lista cu efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere; lista personalului responsabil cu ?eplinirea contractului, CV-urile acestora, diplome si certificate, copii dupa carte de munca, copie contract de munca vizat de ITM, contracte si recomandari din parte beneficiarilor, pentru a demonstra ca operatorul economic are resurse adecvate pentru ?eplinirea contractului; se solicita declaratie de exclusivitate si disponibilitate pentru echipa propusa; Declaratie privind echipamentele tehnice; Se solicita lista cuprinz? asociatii/subcontractantii;Se solicita prezentarea unei liste a contractelor, angajamentelor aflate ?derulare ?momentul deschiderii ofertelor (daca este cazul); lista principalelor lucrari similare ?ultimii 5 ani; lista cu experienta similara, lucrarilesimilarevor fi ?otite obligatoriu de documente doveditoare: contracte, procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor, recomandari din partea beneficiarilor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa faca dovada finalizarii, in ultimii 5 ani a unui contract de lucrari care sa fi avut ca obiect proiectare si executie lucrari de infrastructura rutiera, alimentare cu apa, canalizare menajera inclusiv statie de epurare si constructii civile, a carui valoare sa fie de 17.000.000 lei fara TVA. Aceasta cerinta poate fi demonstrata fie prin prezentarea unui singur contract, fie prin prezentarea mai multor contracte astfel: a) cel mult 1 contract de lucrari executie drumuri cu valoare minima de 5.500.000 lei fara TVAb) cel mult 3 contracte de lucrari ce au avut ca obiect alimentare cu apa, canalizare menajera si statie de epurare, a caror valoare cumulata sa fie de minim 7.500.000 lei fara TVAc) cel mult 4 contracte de lucrari ce au avut ca obiect executie constructii civile, a caror valoare cumulata sa fie de minim 3.500.000 lei fara TVAd) cel mult 3 contracte de servicii de proiectare care sa fi avut ca obiect proiectarea de infrastructura rutiera, alimenare cu apa, canalizare menajera inclusiv statie de epurare si constructii civile, a caror valoare cumulata sa fie de minim 500.000 lei fara TVA
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Punctaj tehnic
40%
Descriere: Perioada de realizare a contractului
3.
Punctaj calitativ
20%
Descriere: Perioada de garantie acordata
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.06.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.06.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.06.2010 11:00
Locul: la sediul Autoritatii Contractante, str. Principala, nr. 100, comuna Calatele, jud. Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Cel mult 2 reprezentanti imputerniciti din partea fiecarui ofertant si un reprezentant al CRPDRP 6 Satu Mare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala - Axa III – „Calitatea vietii ?zonele rurale si diversificarea economiei rurale"; Masura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, ?unatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea ?valoare a mostenirii rurale"
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, sect. 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CLUJ
Adresa postala:  Piata Stefan cel Mare, nr. 1, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400133, Romania, Tel. 0264504300, Email:  [email protected], Fax:  0264504313, Adresa internet (URL):  www.curteadeapelcluj.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Cornu Paltinului
Adresa postala:  str. Principala, nr. 100, Localitatea:  Calatele, Cod postal:  407138, Romania, Tel. 0264352560, Email:  [email protected], Fax:  0264352560
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.05.2010 12:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer