Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea Registrului local al spatiilor verzi din Municipiul Galati


Anunt de participare numarul 112996/15.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Galati
Adresa postala:  Str. Domneasca nr.38, Biroul licitatii, Camera 34, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800008, Romania, Punct(e) de contact:  Biroul Licitatii, Tel. 0236307720, In atentia:  Toporau Teofania, Email:  [email protected], Fax:  0236307720, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborarea Registrului local al spatiilor verzi din Municipiul Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Municipiul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prin realizarea Registrului local al spatiilor verzi se urmareste inventarierea si transpunerea in format GIS a spatiilor verzi si a speciilor de arbori existenti in municipiul Galati, precum si a caracteristicilor calitative si cantitative ale acestora.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
30221000-4-Harti de cadastru digitale (Rev.2)
70332100-8-Servicii de gestionare a terenurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Registrul local al spatiilor verzi este o documentatie care cuprinde inventarierea terenurilor ocupate de spatii verzi, evidentierea tipului de proprietate si a modului de administrare a acestor terenuri si descrierea caracteristicilor cantitative si calitative ale vegetatiei de pe aceste terenuri
Valoarea estimata fara TVA: 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
cuantumul garantiei de participare - 5.000 lei; garantie de buna executie - 5% din pretul contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fondurile sunt alocate de la bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din ordonanta; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta; Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original sau copie legalizata notarial);Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata (impozite, taxe si contributii de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat cat si pentru bugetul local) ? formulare tip emise de autoritatile competente, fara datorii restante la data deschiderii ofertelor, original sau copii legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale pentru ultimii 3 ani (2007, 2008 si 2009).Bilantul contabil la 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, vizate si inregistrate de catre organele competente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Media Cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii trei ani (2007, 2008 si 2009) trebuie sa fie: minim de 500.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani; ;Ofertantul va pune la dispozitie o echipa care sa aiba in componenta urmatoarele categorii de personal:
-minim 1 inginer silvic;
-minim 2 specialisti autorizati ANCPI dintre care minim unul autorizat in lucrari de categoría D;
Se vor prezenta CV ? urile cu informatii referitoare la studii, pregatire profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului. Pentru personalul folosit la realizarea acestor serviciise vor prezenta documente justificative din care sa rezulte raportul juridic dintre ofertant si personalul nominalizat si acte doveditoare ale competentelor in domeniul de activitate (diplome de specialitate, copii certificate atestare, acorduri de colaborare etc); Ofertantul va prezenta o lista care sa contina echipamentele de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
Conditii tehnice minime de calificare a ofertantilor:
- sa faca dovada detinerii de echipamente tehnice de masurare in teren: GPS cu frecventa dubla si 2 Statii totale;
- sa faca dovada ca programele/soft-urile informatice utilizate sunt specifice domeniului: AUTOCAD, ArcGIS cu licenta.
- tehnica de calcul pentru prelucrarea datelor.
Ofertantul trebuie sa prezinte un certificat de autorizare in executarea lucrarilor de cadastru eliberat in conditiile Ordinului 107/29.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane ale unui alt stat membru al UE sau al unui stat care apartine spatiului economic european in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei.Ofertantii trebuie sa dovedeasca impletarea si certificarea unui sistem de managementul calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 sau echivalent. Nu se accepta operatorii economici in curs de certificare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va face dovada ca a incheiat si a indeplinitin ultimii 3 ani cel putin un contract de servicii similare (intocmirea de registre locale ale spatiilor verzi pentru alte localitati)cu cele supuse prezentei proceduri. Contractul nominalizat va fi anexat in copie insotitde recomandarea aferenta
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare : pretul, exprimat in lei, fara TVA.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.01.2011 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.01.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 19.04.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.01.2011 11:00
Locul: Primaria municipiului Galati, str. Domneasca nr. 38
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310.46.41, Fax:  021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  str. Brailei nr. 153, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800367, Romania, Tel. 0236 ? 460027, Fax:  0236 ? 460027
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC sau, dupa caz, instanta judecatoreasca competenta in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Licitatii
Adresa postala:  str. Domneasca nr. 38, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800008, Romania, Tel. 0236-307720, Fax:  0236-307720
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.12.2010 12:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer