Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ELABORAREA STUDIILOR DE PREFEZABILITATE SI FEZABILITATE SI A FUNDAMENTARII ECONOMICO-FINANCIARE, AFERENTE DIRECTIEI DE DEZVOLTARE A PUNCTULUI DE LUCRU AEROPORTUL INTERNATIONAL BUCURESTI BANEASA ?AUREL VLAICU - (Fisa de date pentru anunt de participare cu


Anunt de participare (utilitati) numarul 133228/24.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CN Aeroporturi Bucuresti SA
Adresa postala: Str.Calea Bucurestilor, nr.224E, oras Otopeni, jud. Ilfov, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Punct(e) de contact: Oana Cornila, Tel. +40 0212041408, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0212041976, Adresa internet (URL): www.otp-airport.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
companie nationala sub autoritatea MTI
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ELABORAREA STUDIILOR DE PREFEZABILITATE SI FEZABILITATE SI A FUNDAMENTARII ECONOMICO-FINANCIARE, AFERENTE DIRECTIEI DE DEZVOLTARE A PUNCTULUI DE LUCRU AEROPORTUL INTERNATIONAL BUCURESTI BANEASA ?AUREL VLAICU - (Fisa de date pentru anunt de participare cu utilitati)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Punctul de lucru Aeroportul International Bucuresti Baneasa ? Aurel Vlaicu (AIBB - AV), Sos. Bucuresti ? Ploiesti, nr. 40, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborarea studiilor de prefezabilitate si de fezabilitate, precum si fundamentarea economico-financiara, aferente directiei de dezvoltare a punctului de lucru AIBB-AV
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71242000-6 - Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71311200-3-Servicii de consultanta in domeniul sistemelor de transport (Rev.2)
71311300-4-Servicii de consultanta in infrastructura (Rev.2)
79400000-8-Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
studii de prefezabilitate si de fezabilitate, precum si fundamentarea economico-financiara, aferente directiei de dezvoltare a punctului de lucru AIBB-AV
Valoarea estimata fara TVA: 450, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare 4.595 euro la cursul de 4, 3532 lei/euro.Garantia de participare se va constitui fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii (Formular 5) fie prin OP sau foaie de varsamant in contul autoritatii contractante, cu conditia confirmarii acestora de catre banca (semnatura si stampila) pana la data si ora deschiderii ofertelor. Conturile autoritatii contractante sunt Cont in lei: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450, Cont in euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie egala cu valabilitatea ofertei. Suma care se retine in cazul in care sunt incidente prevederile art. 278 indice 1 din OUG 34/2006 este de 5.739 lei. Garantia de buna executie a contractului(Formular 6)este de 10 % din valoarea totala a contractului, exclusiv T.V.A., si se va constitui, in termen de maxim 7 zile de la data incheierii contractului, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de o societate de asigurari.Garantia de buna executie a contractului de achizitie va fi constituita pe o perioada egala cu durata contractului + 14 zile.In cazul in care ofertantul declarat castigator se incadreaza in categoria IMM, conform documentelor prezentate, cuantumul garantiei de buna executie se va reduce, conform legislatiei in vigoare, cu 50 %.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Conform art.44 din OUG 34/2006, Formular 3, fiecare dintre asociati isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere nu trebuie sa se afle in niciunadintre situatiile prevazute de art. 69 indice 1, art. 180 si art.181 dinOUG 34/2006 cu modif si complet ult.Pers cu functiile de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt nominalizate pe site-ul www.bucharestairports.ro.Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu urmatoarele documente care dovedesc situatia sa/lor personala, respectiv: I.Pt. pers. Jur. Romane: 1.Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul H1 ?MODELE DE FORMULARE?;2.Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, la data de la data de 25 ale lunii anterioare datei de deschidere a ofertelor-dupa cum urmeaza: a.Certificat de atestare fiscala pentru pers jur, emis de Administratia Finantelor Publice?orig, copie legalizata sau copie ?conf cu originalul?;b.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru pers jur, emis de Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei?original, copie legalizata sau copie ?conf cu originalul?;II.Pt. pers. jur. straine care au o sucursala inregistrata in Romania.Pers. jur. straina care are inregistrata in Romania sucursala va prezenta cumulativ atat documentele aferente sucursalei care sunt identice cu cele solicitate pers. jur. romane la cap.I, cat si documentele similare ale societatii-mama, emise de catre o autoritate competenta din tara unde isi are sediul-original, copie legalizata sau copie ?conf cu originalul? insotite de traducere autorizata in limba romana.III.Pt. pers. jur. straine: Pers. jur. straina are obligatia de a prezenta documentele prevazute la cap.I.In cazul documentelor prevazute la cap.I, pct.2, se vor prezenta documente similare, emise de catre o autoritate competenta din tara unde isi are sediul-orig, copie legalizata sau copie ?conf cu originalul? insotite de traducere autorizata in limba romana.Cerinta nr.2: Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere trebuie sa certifice ca participarea la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta completat in conformitate OrdinulPresedinteluiANRMAP nr. 314/2010 (Formularul H2?MODELE DE FORMULARE?). Cerinta nr. 1: Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte dovada din care rezulta o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz, si ca are dreptul legal de a presta serviciul ce formeaza obiectul procedurii de atribuire.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii.
Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu urmatoarele documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, respectiv:
I. Pentru persoane juridice romane: 1.Certificat constator, detaliat, emis de Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sau al judetului unde firma isi are sediul, privind date de identificare ale societatii; filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori; reprezentanti; imputerniciti; durata societatii; asociati/actionari; obiect activitate (COD CAEN), etc.? original sau copie legalizata;
II. Pentru persoane juridice straine: 1. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Documentele trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
-o forma de inregistrare ca persoana juridica;
-actionari/asociati;
-obiect de activitate prin care se atesta dreptul ofertantului de a executa lucrarile solicitate:
-administratori/imputernicitii legali sa reprezinte societatea;
-capitalul social;
-filiale/sucursale/puncte de lucru;
-durata societatii;
-mentiuni referitoare la falimente/condamnari (mentiune necesara pentru indeplinirea cerintei prevazute la art. 181, lit. a) din OUG nr. 34/2006).
Cerinta nr. 2
Ofertantii/ofertanti asociati trebuie sa fie autorizati ca agenti aeronautici civili in domeniul aeroportuar pentru pentru elaborarea de studii de prefezabilitate si fezabilitate, pentru obiective de infrastructura, conform Ordinului 2459/2006 .
In cazul in care ofertantul nu este autorizat de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana, acesta trebuie sa faca dovada initierii procedurii de autorizare pentru domeniul mentionat la alin. 1.
In cazul in care ofertantul declarat castigator este in procedura de autorizare, acesta are obligatia de a prezenta dovada autorizarii emise de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana la data incheirii contractului, sub sanctiunea neincheierii contractului.
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu urmatoarele documente:
- Autorizatie emisa de Autoritatea Aeronautica Civila Romana sau dovada initierii procedurii de autorizare pe numele ofertantului si/sau subcontractantului pentru elaborarea de studii de prefezabilitate si fezabilitate, pentru obiective de infrastructura ? copie ?conform cu originalul?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani, respectiv 2008, 2009, 2010 sa fie mai mare sau egala cu 900.000 Euro sau echivalentul in lei la cursul indicat la IV.4.2.din Fisa de date a achizitiei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Experienta similara:
Se solicita ca ofertantul sa fi finalizat (servicii duse la bun sfarsit) in ultimii 3 ani cel putin un contract ce a avut ca obiect elaborarea de studii de profil (proiect implementat) pentru dezvoltare de infastructuri aeroportuare si fundamentare economico ? financiara avand ca obiect dezvoltarea infastructurii aeroportuare (plan de afaceri) pentru un aeroport international cu o capacitate de cel putin 7 milioane de pasageri/an.Conf. art.13, alin1 din Ordin 509/2011 ?servicii duse la bun sfarsit? reprezinta: servicii receptionate partial;servicii receptionate la sf prestarii(sf prestarii nu presupune expirarea per de garantie)
2.Resurse umane
Se solicita ca ofertantul sa prezinte o lista cu personalul de care dispune si care va participa la elaborarea documentatiilor solicitate.Se solicita ca ofertantul sa asigure minim urmatorii specialisti: - manager de proiect certificat pentru indeplinirea contractului cu o vechime de minim 3 ani in managementul de proiecte de natura celui ce formeaza obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Nu se va lua in considerare certificarea acordata de angajatorul managerului de proiect.- specialisti in infrastructura aeroportuara, operare aeroport, relatii comerciale aeroportuare, siguranta aeronautica, securitate aeroportuara, specialisti pe tematica de mediu cu experienta in domeniul aeroportuar;
- specialisti prognoze trafic aeroportuar;
- specialisti planificarea aeroporturilor;
- specialisti planificarea afacerilor;
- specialisti analiza economica;
-specialisti cu experienta in legislatia romaneasca, respectiv: legislatia privind investitiile publice in Ro
3.Informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de catre subcontractanti si specializarea acestora.
Ofertantul trebuie sa detinasistem de management al calitatii certificat conform standardului EN ISO 9001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.04.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.04.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.04.2012 10:00
Locul: sediul CNAB, Str.Calea Bucurestilor, nr.224E, oras Otopeni, jud. Ilfov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare a ofertelor in data si la ora indicata in anuntul de participare. Deschiderea ofertelor se va face la sediul CNAB, Administratie Aeroport.2.Examinarea ofertelor Ofertele vor fi examinate de catre comisia de evaluare, in conditiile in care ofertantul respectiv indeplineste criteriile de calificare impuse.3.Corectarea erorilor/viciilor de forma se realizeaza in conditiile art. 80 din HG 925/2006.Daca exista o discrepanta intre pretul unitar exprimat in EURO si pretul unitar exprimat in LEI se va lua in considerare pretul unitar exprimat in EURO, iar valoarea exprimata in LEI va fi corectata in mod corespunzator.4.Evaluarea ofertelor si, in urma acestei evaluari, stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza in baza criteriului aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica indicat la IV.2.1) din Fisa de date a achizitiei.Evaluarea ofertelor constain compararea preturilor fiecarei oferte declarata admisibila si intocmirea, in ordinea descrescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile totale ofertate pentru prestarea serviciilor solicitate, exclusiv T.V.A.5.Atribuirea contractului se va face pe baza clasamentului obtinut in urma aplicarii criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N. ?Aeroporturi Bucuresti? S.A. ? Serviciul Achizitii
Adresa postala: Calea Bucurestilor nr. 224, judetul Ilfov, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Tel. +40 0212013534, Fax: +40 0212041976
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.02.2012 08:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer