Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Electropompe apa potabila si echipamente accesorii


Anunt de participare (utilitati) numarul 145846/19.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Lucica Barlescu, Tel. +40 332413257, Email: [email protected], Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni apartinand unei unitati teritorial administrative, care desfasoara activitati relevante in baza unui drept exclusiv acordat de comunitatea locala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Electropompe apa potabila si echipamente accesorii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Baza de aprovizionare SC APAVITAL SA, str. Aurel Vlaicu nr.78A
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de electropompe apa potabila si echipamente accesorii pentru obiectivele de investitii apartinand SC APAVITAL SA conform Caietului de Sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42122130-0 - Pompe de apa (Rev.2)
44611600-2-Rezervoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Rezervor metalic 150 mc. 1 buc., electropompe pentru apa potabila ? 24 buc, statie clorinare 2 ? buc, traductoare de nivel, tablouri electrice, rezervoare tampon, grup electrogen, electroventilatoare
Valoarea estimata fara TVA: 1, 101, 620RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 15.000 lei. Echivalenta in valuta a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data a publicarii anuntului de participare in SEAP. Forma de constituire a gar. de part. care va fi acceptata: virament bancar: cont Cont Raiffeisen Bank S.A. ? Agetia Iasi: RO47RZBR0000060003107233, instrument de garantare emis in conditiile legii de societate bancara (scrisoare de garantie bancara - (Formularul 1) ori de o societate de asigurari care se va prezenta in original; -ordin de plata sau fila CEC cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Valabilitate: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Gar. de part. va fi prezentata doar in original cel mai tarziu la data si ora limita de deschiderie a ofertelor. In cazul in care un operator economic depunde contestatie la CNSC, iar contestatia este respinsa, aut. contr. va retine contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata a contractului, suma in conformitate cu prevederile art. 278ยน din OUG 34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVAModul de constituire: - prin Scrisoare de garantie bancara de buna executie/polita de asigurare emisa de o societate de asigurari, a carei valab. va corespunde cu perioada de valab. a contractului - prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autorit. contr. (Hot. 1045/19.10.2011). Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Nu se admite prezentarea unor docum.de garantare de buna executie comune cu alte investitii. In cazul unei asocieri, documentul privind garantia bancara de buna executie va fi emisa integral in numele si pentru Liderul asocierii. Nota: Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autorit. contr.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse (surse proprii) ?100%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Eligibilitatea operatorului economic, conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul nr.4-Declaratie privind eligibilitatea)Cerinta nr. 2: Neincadrarea operatorului economic in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul nr.2 -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.Formulare specifice autoritatilor emitente din tara de origine: - Certificatul de atestare fiscala, privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata fata de bugetul general consolidat al statului din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna precedenta celei in care se depun ofertele.- Certificat privind plata impozitelor si taxelor din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna precedenta celei in care se depun ofertele- Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat.Cerinta nr. 3: Neincadrarea operatorului economic in prevederile art.69^1 din ordonanta OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul nr. 6) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006. Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
- dr. ing. Ion Toma ? Director General
- dr. ing Mihai Dorus ? Director Tehnic
- ec.Mariana Chirila ? Director Economic
- ing Ovidiu Azoicai - Sef Serviciu Achizitii
- ec. Gabriela Masalagiu ? Sef Birou Contabilitate
- ing. Ion Mihailescu - sef Serviciu Investitii
- ing. Lucica Barlescu ? consilier investitii
- ing. Traian Olinici ? sef serviciu tehnic
- cons.jr. Vasile Enia ? sef birou juridic actionariat
- jr.Mihaela Dosoftei ? serv. juridic actionariat
- ing. Daniela Nedelcu ? serviciul investitii
- exp.ach. Alina Stefan ? serviciul achizitii
- ing. Stefan Andronache ? serv.achizitii
- ing. Andrei Ciobotariu ? serv.investitii
- ing.Danut Cojocariu ? serv.investitii
- ing. Tiberiu Toplicean ? SEM
Cerinta nr. 4: Participarea la licitatie cu oferta independenta (Formularul nr.5) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta) Cerinta nr. 1: Forma de inregistrare a persoanelor juridice romane - Operatorul economic ofertant trebuie sa prezinte Certificatul Constatator eliberat de Oficiul National Registrul Comertului sau echivalentul din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii, obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul Constator. Nota: Ofertantul ce va fi clasat pe primul loc, va prezenta inainte de comunicarea rezultatului procedurii pentru conformitate (la cererea autoritatii contractante), certificatul constatator in original sau copie legalizata.Cerinta nr. 2: Forma de inregistrare a persoanelor juridice straine (documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (Statut, Act Constitutiv, etc))
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globalape ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu 2.200.000 leifara TVADocumente relevante:
-bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Conversia leu / euro se va face prin raportare la cursul mediu BNR, aferent fiecarui an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind cifra de afaceri (Formular nr.7)
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B si Formular 2, 4, 6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea a cel mult 3 documente/contracte/certificate care sa ateste furnizarea de produse similare si relevante din caietul de sarcini(ex.: electropompe, statii de clorinare, rezervoare etc.)ale caror valoricumulate sa fie cel putin 600.000 lei.Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, calculul echivalentei lei/euro se va face prin raportare la cursul mediu BNR, aferent fiecarui an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Formular 8 si Formularul 8 bis insotite de:
- cel mult 3 documente/contracte/certificate care sa ateste furnizarea de produse similare si relevante din caietul de sarcini(ex.: electropompe, statii de clorinare, rezervoare etc.)ale caror valori cumulate sa fie cel putin 600.000 lei.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 7Aal persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 7B si Formular nr. 2, 4, 6
Certificat ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului).
Modalitatea de indeplinire
Documentele trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul, semnate si stampilate de persoanele autorizate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elem.de reofert.este pretul.Licit.electr.va avea o sing.runda, durata de desf.fiindde 1 zi;licit. incepe la 2 zile lucrat.de la transmit. catre ofert.a invit.; alte inf.sunt ment.in sect.VI pct.3.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.09.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.09.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 09.12.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.09.2013 10:00
Locul: Sediul APAVITAL SA, Iasi str. Mihail Costachescu nr.6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
A. Inf. suplim. despre licit. electr.a) elem. ofertei care urmeaza sa faca ob. proces. de reofert.: pretul total al ofertei;b) event.limite ale val. pana la care elem.prevaz. la lit. a) pot fi imbunatatite: nu exista limitec) inf. care urmeaza a fi puse la dispozitie of. in proces.repetitiv de reofert.: existenta de preturi noi prezentate in cadrul licit. electr.; nr. partic. la licit.electr.; clasamentd) op.ec. care au depus oferte admisibile, vor fi invitati sa participe la faza de licit. electr.; Invit. se transmite simultan, tuturor of. respectivi. Invit. de particip. si notif. de incep. a licit. electr. vor fi tr. automat de catre sistem, la adresa de posta electr. (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contacte) conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: i. In cadrul licit.electr.partic. nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organiz.acestei faze;ii. daca of. nu modifica pretul in cadrulrundei delicit.electr., la stab. clasam. final este luata in consid. oferta depusa de catre acesta anterior desf. acestei faze;iii. Nr. de runde ale licit.electr: 1(una);iv. Licit.electr. va incepe la 2(doua) zile lucrat.dupa transmit. invit.;v. Durata rundei: 1(una) zi lucrat.;B. Alte precizaria) Dupa incheierea rundei de reofert., op. ec. declarat castigator are oblig. sa transmita autorit.contr. in cel mult 2 zile lucrat., form. F11, F11-1, F11-2(in original+una copie) completate cu noile val. rezultate in urma proces. de reofert. electr.: b) Daca dupa licit.electr., doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, autorit.contract. va solicita ofert. care au ofertat cel mai mic pret o noua propun.fin., in plic inchis, caz in care, contr.va fi atribuit ofert. a carui noua prop. fin. are pretul cel mai scazut.ATENTIE! Singurul element care se reoferteaza este pretul. Nu se accepta alte modificari fata de propunerea initiala (furnizori, caracteristici tehnice, etc)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic-actionariat al S.C Apavital S.A
Adresa postala: str. Mihai Costachescu nr.6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Tel. +40 332413129, Email: [email protected], Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.08.2013 10:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer