Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Electropompe de circulatie, cu palete reglabile


Anunt de participare (utilitati) numarul 139525/11.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: Gheorghe Copaci, e-mail: [email protected], Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SC cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Electropompe de circulatie, cu palete reglabile
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Rovinari, judetul Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de electropompe de circulatie, cu palete reglabile, si asigurarea suportului tehnic la PIF
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42122100-1 - Pompe pentru lichide (Rev.2)
51120000-9-Servicii de instalare de echipament mecanic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Electropompa circulatie, cu palete reglabile-2 buc
Valoarea estimata fara TVA: 7, 270, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 73.000 lei;Perioada de valabilitate: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;Constituita prin: a) scrisoare de garantie bancara, in favoarea autoritatii contractante copie scanata in SEAP, cu valabilitate de 90 zile;b) ordin de plata depus in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO59RZBR0000060014652248, deschis la Raiffeisen Bank Tg-Jiu) copie scanata in SEAP.c) alte forme legale de garantare emise de societati de asigurariIn situatia prevazuta la art. 278^1 din OUG nr. 34/2006, garantia de participare se va retine in cuantumurile prevazute la respectivul articol .Instrumentul de garantare se depune in original la sediu Achizitorului, Directia Achizitii, Serviciul Achizitii Produse, Turceni, str. Uzinei, nr. 1, pana la termen limita depunere oferta din anuntul de participare.IMM constituie GP in cuantum de 50% din valoare. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: - Scrisoare de garantie bancara de buna executie / asigurare; sau- Retineri succesive in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a facturilor partiale, cu conditia ca suma initiala care se depune decontractant in contul deschis la Trezoreria Statului sa nu fie mai mica de 0, 5% din valoarea contractului fara TVA. Autoritatea contractantava alimenta acest cont pana la concurenta sumei cu cea prevazuta in documentatia de atribuire.- alte forme legale de garantare emise de societati de asigurariOfertantul va opta pentru una din modalitati in formularul de oferta. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catreautoritatea contractanta.IMM constituie GBE in cuantum de 5% din pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse-fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea, neicadrarea in prevederile art 180 si 181 din OUG nr. 34/2006: completarea Formularului nr. 1;Declaratie privind calitatea de participant la procedura: completare Formular nr. 2;Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: completarea Formularului nr. 3;Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 69^1: completarea Formularului nr. 4.Persoane cu functie de decizie in cadrul procedurii: Constantin Balasoiu - Director General Executiv, Veronica Nica - Director Divizia
Financiara, Grigorie Dadalau - Director Achizitii, Teraian Luba-Sef Departament Achizitii, Gheorghe Copaci - Sef Serviciu AP.Daca uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 din Hg nr 925/2006, ofertantul va prezenta, la cererea AC documentele care probeaza indeplinirea cerintelor de calificare in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea AC.Daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertant/candidat sau autoritati competente.Autoritatea contractanta are drept/obligatie descalifica operatori economici aflati in situatii art. 181/69^1, 180 OUG 34/2006. Persoane fizice/juridice romane - prezentarea certificatului constator emis de ORC / autorizatie de functionare / alte documente echivalente, valabil la data procedurii de achizitie, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din ONRC) in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiune "conform cu originalul".Persoane fizice/juridice straine - prezentarea documentelor care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale din care sa reiese cifra medie de afaceri globala
pe ultimii 3 ani de minim 5.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista livrarilor de produse din ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritatii contractante, respectiv clienti privati: ofertantii trebuie sa faca dovada executarii unui numar de maximum 3 contracte a caror valoare insumata sa fie de minimum 5.000.000 lei, avand ca obiect livrarea de produse similare. Se va prezenta cel putin un document
constatator/recomandare/proces verbal receptie emis de autoritatea contractanta sau de clientul beneficiar.Nota: in cazul clientilor privati atunci cand din motive obiective si justificate ofertantul nu poate obtine o certificare/confirmare, va demonstra livrarea produselor printr-o declaratie.
Declaratie privind echipamentele tehnice simasurile aplicate pentru
asigurarea calitatii: Cerinta minima: Ofertentul sa dispuna prin orice mijloace (contract de vanzare-cumparare, inchiriere, angajament de punere la dispozitie etc) de echipamente, laboratoare, utilaje si instalatii necesare pentru efectuarea incercarilor si inspectiilor solicitate prin standardele, legislatia aplicata si caietul de sarcini - stand de proba hidraulica pentru debitele si presiunile solicitate prin caietul de sarcini, laborator CND si stand de echilibrare dinamica.
Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune sau
al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant: Cerinta minima: Ofertantul sa faca dovada ca dispune de personal tehnic de specialitate pentru efectuarea probelor la standul de proba hidraulica.
Ofertantul trebuie sa aiba certificarea implementarii standardului de
management a calitatii conform ISO 9001/2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.11.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.11.2012 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.12.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toate documentele care insotesc oferta vor fi scanate si postate in SEAP in sectiunile corespunzatoare.Daca doua sau mai multe oferte aflate pe primul loc contin acelas pret AC va solicita clarificari prin SEAP pentru incarcare electronica de catreofertanti de documente cu preturi noi. Deschiderea ofertelor in SEAP se va face la data si ora mentionate in anuntul de participare. Comisia vaverifica documentele de calificare si propunerile tehnice depuse in SEAP. Daca AC solicita documente, acestea vor transmise in SEAP, conform art. 19(2), 17(3) din Norma aprobata prin HG nr. 1660/2006.Vor fi declarate inacceptabile, in temeiul art. 36 alin (1) din OUG nr. 34/2006 ofertele depuse dupa data, ora limita depunere oferte din AP, saudepuse la alta adresa decat SEAP.Pentru vizualizare documentatie atribuire incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelorsemnate electronic (disponibil pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- 10 zile de la luarea la cunostinta despre un act al AC considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul juridic al SC CE Oltenia SA
Adresa postala: Adresa postala: str. Uzinei, nr. 1, ,Localitatea: Turceni, Cod postal: 217620, Romania, Tel. +40 253335045, Fax: +40 253335068
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2012 07:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer