Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elemente de semnalizare rutiera si mobilier urban


Anunt de participare numarul 82316/16.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Cluj-Napoca
Adresa postala: strada Motilor, nr. 3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Punct(e) de contact: lucia lupea, Tel.0264/592588, In atentia: mirela marincean, Email: [email protected], Fax: 0264/431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elemente de semnalizare rutiera si mobilier urban
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: municipiul cluj-napoca
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 100, 000 si 4, 257, 260RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie Elemente de semnalizare rutiera si mobilier urban (Indicator rutier cu folie reflectorizanta cu grad de retroreflexie de minim 250cd/lx/mp-Clasa II-High Intensity, placuta stradala cu denumirea strazii, numar postal, jardiniera din beton, gardulet metalic clasic, gardulet metalic special, stalpisor metalic de protectie, stalpisor ornamental din fonta, stalpisor metalic mecanic mobil, separator sensuri de circulatie, prag de sol liniar de reducere a vitezei.)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928000-8 - Mobilier rutier (Rev.2)
34928200-0-Garduri (Rev.2)
34992200-9-Indicatoare rutiere (Rev.2)
34992300-0-Indicatoare stradale (Rev.2)
44114200-4-Produse din beton (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitati conform documentatiei atasate
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 100, 000 si 4, 257, 260RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare: LOT 1 5000 leiLOT 2 3500 leiLOT 3 6500 leiLOT 4 3500 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale;Declaratii privind eligibilitatea ;Declaratie privind calitatea de participant;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 ;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181;Certificat constatator emis de oficiul Registrului Comertului de pe langaCamera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala./Certificat de inregistrare de la Registrul Comertului ptr. pers juridice/fizice romane;Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident ptr Persoane juridice/fizice straine
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil din anul precedent vizat si inregistrat de organele competentela data de 31.12.2008
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindcapacitatea tehnica;Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani;Autorizari;Asociere;Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii ISO 9001 si al mediului ISO 14001 sau echivalente.
Daca ofertantul nu este si producatorul produselor ofertate, se va prezenta ISO 9001 sau echivalent si de catre producator.2. Agrement tehnic si Avizul tehnic pentru folia reflectorizanta, respectiv pentru indicatoare rutiere, solicitate in Caietul de Sarcini, emise de institutiile abilitate din Romania (valabil numai pentru ofertantii care depun oferta la lot 1;Informatii privind personalul angajat si cadrele de conducere;Certificat de atestare tehnica acordat de Asociatia profesionala de Drumuri si Poduri din Romania pentru executia lucrarilor de semnalizare rutiera verticala , numai pentru Lot 1;Declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, protectia mediului;Informatii privind subcontractantii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
se va prezenta minim un contract similar, prin care ofertantul a furnizatproduse cu cele care formeza obiectul licitatiei, in ultimii 3 ani;pentri lot 1: Ofertantul va asigura un responsabil tehnic cu executia, care sa fie atestat in domeniul lucrarii ce urmeaza sa fie executata, pentru care va prezenta documentul de atestare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S82-118120 din 29.04.2009
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.08.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.08.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 09.11.2009
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.08.2009 11:00
Locul: sediul Primariei Cluj-Napoca, str. Motilor nr.3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare + imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
nu estecazul
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul national de solutionare a contestatiilor
Adresa postala: str. stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
curtea de apel
Adresa postala: p-ta Stefan cel Mare nr.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 48536, Romania, Tel.0264593865, Email: [email protected], Fax: 0264592322, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Cluj-Napoca, Serviciul Siguranta circulatiei
Adresa postala: str. Motilor nr.3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 40001, Romania, Tel.0264592480, Email: [email protected], Fax: 0264431575, Adresa internet (URL): www.peimariaclujnapoca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.07.2009 13:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer