Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ELEMENTE DE SEMNALIZARE RUTIERA SI MOBILIER URBAN


Anunt de participare numarul 143479/09.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Cluj-Napoca
Adresa postala: strada Motilor, nr. 3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Punct(e) de contact: LUCIA LUPEA, Tel. +40 264592588, In atentia: MIRELA MARINCEAN, Email: [email protected], Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ELEMENTE DE SEMNALIZARE RUTIERA SI MOBILIER URBAN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 3, 425, 011RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: TRIMESTRIAL
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ELEMENTE DE SEMNALIZARE RUTIERA SI MOBILIER URBAN CONFORM DESCRIERILOR DIN CAIETUL DE SARCINI. SE VOR AVEA IN VEDERE ANEXELE LA CAIETUL DE SARCINI CARE CUPRIND CANTITATILE MINIM-MAXIM CARE AR PUTEA FACE OBIECTUL UNUI SINGUR CONTRACT SUBSECVENT, RESPECTIV CANTITATI MINIM-MAXIM CARE AR PUTEA FI SOLICITATE PE TOATA DURATA ACORDULUI-CADRU.LOT 1: INDICATOR RUTIER CU FOLIE REFLECTORIZANTA PRISMATICA CU GRAD DE RETROREFLEXIE DE MINIM 250cd/lx/mp (Clasa II- "High Intesity"); PLACUTA STRADALA CU DENUMIREA STRAZII; NUMAR POSTAL; INDICATOR STRADAL CU DENUMIREA STRAZII; INDICATOARE CU ADRESA POSTALA PENTRU MONTARE PE CALCANUL BLOCURILOR.
LOT 2: PARAPET TIP " NEW JERSEY" DIN BETON
LOT 3: GARDULET METALIC CLASIC; GARDULET METALIC SPECIAL; STALPISOR METALIC DE PROTECTIE; STALPISOR ORNAMENTAL DIN FONTA; PARAPET DE PROTECTIE DEFORMABIL DE TIP SEMIGREU; PARAPET DE PROTECTIE DEFORMABIL DE TIP GREU.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928000-8 - Mobilier rutier (Rev.2)
34928110-2-Parapete rutiere (Rev.2)
34928200-0-Garduri (Rev.2)
34928220-6-Elemente pentru garduri (Rev.2)
34992200-9-Indicatoare rutiere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ELEMENTE DE SEMNALIZARE RUTIERA SI MOBILIER URBAN CONFORM DESCRIERILOR DIN CAIETUL DE SARCINI. SE VOR AVEA IN VEDERE ANEXELE LA CAIETUL DE SARCINI CARE CUPRIND CANTITATILE MINIM-MAXIM CARE AR PUTEA FACE OBIECTUL UNUI SINGUR CONTRACT SUBSECVENT, RESPECTIV CANTITATI MINIM-MAXIM CARE AR PUTEA FI SOLICITATE PE TOATA DURATA ACORDULUI-CADRU.LOT 1: INDICATOR RUTIER CU FOLIE REFLECTORIZANTA PRISMATICA CU GRAD DE RETROREFLEXIE DE MINIM 250cd/lx/mp (Clasa II- "High Intesity"); PLACUTA STRADALA CU DENUMIREA STRAZII; NUMAR POSTAL; INDICATOR STRADAL CU DENUMIREA STRAZII; INDICATOARE CU ADRESA POSTALA PENTRU MONTARE PE CALCANUL BLOCURILOR.
LOT 2: PARAPET TIP " NEW JERSEY" DIN BETON
LOT 3: GARDULET METALIC CLASIC; GARDULET METALIC SPECIAL; STALPISOR METALIC DE PROTECTIE; STALPISOR ORNAMENTAL DIN FONTA; PARAPET DE PROTECTIE DEFORMABIL DE TIP SEMIGREU; PARAPET DE PROTECTIE DEFORMABIL DE TIP GREU.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 425, 011RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: conform Anexei B pentru fiecare lot.Garantia de part.va fi valabila 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor si va fi irevocabila. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima a ofertei conform art.43^1 al.2 lit.b din OUG 34/2006 modif.si completata.Garantia de part.poate fi constituita in urmatoarele forme: * instrument de garantare (FORMULAR11) emis in cond.legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in ORIGINAL, in cuantumul si pentru perioada prev. in docum.de atribuire.In cazul in care emitentul este o banca/soc.bancara/soc.de asigurari din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia instrumentul de garantare, prezentat in ORIGINAL poate fi exprimat si in euro astfel incat sa echivaleze garantia solicitata in lei la cursul stabilit de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Instrum.de garantare emis in cond.legii, tb sa prevada faptul ca plata se va face conditionat/ neconditionat, in urmatoarea situatii de culpa ale celui care o constit.: a)ofertantul__si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul__ nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;c)oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul __a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valab.a ofertei.d)autorit. contract.va aplica prev.art.278^1 din OUG34/2006 modif., respectiv in cazul in care Consiliul va respinge contestatia, autorit.contract.va retine contestatorului din garantia de part. sumele prevazute in Anexa B. virament bancar in contul deschis la BN Trez.Cluj, CUI 4305857, cont RO17TREZ2165006XXX006924.depunere in numerar in lei la casieria autorit. contract., str.Motilor, nr.7. Gar.de buna exec.5% din val.ctractului.Se const.astfel: instr.de gar.emis in cond.legii de o soc.bancara/o soc.de asig.(formular18);prin retineri succesive din sit.de lucr.prez.la plata, intr-un conr deschis la trez., cu respect.art.90, alin.(3)din HG925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie privind eligibilitatea ? declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul A;2)Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 12C;3)Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul A;4)Cazier judiciar pentru persoana juridica/persoanele juridice ofertante emis de catre IPJ, valid la data limita de depunere a ofertei;5)Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul BB;6. a) Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );6. b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );Certificatele mentionate la punctele 6.a) si 6.b) trebuie sa ateste ca ofertantul nu inregistreaza datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
7)Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata in conformitate cu Formularul 1 C; Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura Formularul 3A (Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile sicompletarile ulterioare) completata in original. Pentru completarea declaratiei: persoana ce detine functie de decizie in cadrul Municipiului Cluj-Napoca: PRIMAR-EMIL BOC, comisie de evaluare VIRGIL PORUTIU, Lucia Lupea, Ioan Bogdan, Mirela Marincean, Monica Lazar, Ramona Gabor, Cristian Chinciusan, Rodica Grosz.Consilieri locali: Anastase Claudia, Borza Ioana, Chifor Lazar, Constantea Radu, Csoma Botond, Dreoni Giacomo, Ovidiu Florian, Gered Imre, Gliga Florin, Horvath Anna, Mihaiu Ligia, Moisin Radu, Morar Dan Ioan, Muresan Adrian, Muresan Anca, Olah Emese, Oniga Gabriel, Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Irimie, Radu Ratiu, Stoica Doru, Surubaru Gheorghe, Tomos Constantin, Tarcea Dan Stefan, Turdean Ovidiu, Tagoreanu Iuliu.: 8)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul M)- cf Ordinului 314/2010 al ANRMAPDocumentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, purtand semnatura reprezentantului legal al ofertantului, mai putin cele de la punctele 6.a) si 6.b)In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele 6.a)- 6.b), ofertantul va prezenta: - o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana si trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertei. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr.26/1990 (doc. in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata?conform cu originalul?semnata si stampilata)din care sa rezulte informatii reale la data limita de depunere a ofertelor. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.Persoane juridice /fizice straine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana si trebuie sa fie in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertei;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil din anii precedenti: 2010, 2011, 2012 vizat si inregistrat de
organele competente. Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in
original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu
originalul?semnata si stampilata. In cazul in care nu este depus bilantul
pentru anul 2012, ofertantul va depune orice documente justificative
echivalente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documentele solicitate se vor prezenta in original, copielegalizata sau copie lizibila certificata ?conform cuoriginalul?semnata si stampilata.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima pentru LOTUL 1: Certificat de Atestare tehnica acordat de Asociatia profesionala de Drumuri si Poduri din Romania pentru executia lucrarilor de semnalizare rutiera verticala.
Cerinta minima privind personalul pentru lotul 1: Ofertantii vor asigura un RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA care sa fie atestat in domeniul lucrarii ce urmeaza sa fie executata.Se vor prezenta: declaratie de disponibilitate pe perioada de derulare a contractului, CV(in original), adeverinte/certificate/atestate/alte acte de studii care dovedesc competenta pe care o are respectiva persoana, conform specificatiilor pozitiei pentru care este nominalizata(in copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul); actele prezentate trebuie sa
fie valabile la data limita stabilita pt depunerea ofertelor(de ex: carnet RTE
vizat si valid la zi)
Cerinta minima pentru lotul 1: ofertantii vor prezenta Agrement tehnic si Aviz tehnic pentru folia reflectorizanta, respectiv pentru INDICATOARE RUTIERE, emise de institutiile abilitate din Romania.
Informatii privind subcontractantii- daca este cazul
Informatii privind asocierea - daca este cazul.
Cerinta minima: ofertantii vor face dovada ca in ultimii 3 ani au furnizat produse similare celor cuprinse in caietul de sarcini, pentru fiecare din
loturile la care participa.Completare Formularul C2 si anexa. Ofertantii vor face dovada prin prezentarea de certificari/ documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de clientul beneficiar din care sa reiasa furnizarea de produse similare celor cuprinse in caietul de sarcini.
Lista cu principalele contracte de furnizare din ultimii 3 ani;
Lista privind efectivele medii anuale pe ultimii 3 ani ale personalului tehnic si
de specialitate si asigurare a calitatii lucrarilor si ale personalului angajat si
cadrelor de conducere. Se vor prezenta: CV ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului, precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini-cheie in indeplinirea contractului. Pentru fiecare specialist nominalizat in echipa,
ofertantul va prezenta: declaratie dedisponibilitate pe perioada de derulare
a contractului, CV(in original), adeverinte/certificate/atestate/alte acte de
studii care dovedesc competenta pe care o are respectiva persoana,
conform specificatiilor pozitiei pentru care este nominalizata(in copie
legalizata/copie lizibila conform cu originalul); actele prezentate trebuie sa
fie valabile la data limita stabilita pt depunerea ofertelor(de ex: carnet RTE
vizat si valid la zi)
Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii ISO 9001 sau echivalent pentru produsele care urmeaza a fi furnizate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documentele solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cuoriginalul?semnata si stampilata.Documentele solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cuoriginalul?semnata si stampilata.Documentele solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cuoriginalul?semnata si stampilataFormular C, D si decl in baza art 69^1 din OUG 34/2006Formularul G si documentele de calificare solicitate la punctele III.2.1. a) si III.2.1.b) din documentatia de atribuire. Acestea vor fi prezentate in conformitate cu prevederile Anexei 2 din OrdinulANRMAP nr. 509/2011. Nota: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cuprevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarileulterioare.Completare Formularul C2 si anexa. Se solicita prezentarea de certificari DIN PARTEA BENEFICIARULUI din care sa reiasabeneficiarii, valoarea, perioada, locul furnizarii produselor precum si daca produsele livrate au fost in conformitate cunormele profesionale din domeniu si daca au corespund cu cerintele tehnice solicitate de beneficiarCompletare Formular C2 si anexaCompletare formular F si anexacopie certificat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.06.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.06.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.06.2013 12:00
Locul: sediul autoritatii contractante, str Motilor, nr 1-3, Cluj-Napoca
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor si reprezentanti UCVAP - daca este cazul
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Gar.de part.se restit: ofertantului castig: in cel mult 3 zile lucr.de la data constit.gar.de buna executie;ofertantilor necastig.: dupa semnarea ctrct.de achiz.pub.cu ofertantul castig.dar nu mai tarziu de 3 zile lucr.de la data exp.per.de valab.a of.sau in cond.art.8 din HG 925/2006 modif.Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe primul loc al clasamentului. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.ofertantii clasati pe locul 1 au preturi egale(chiar si in urma licitatiei electronice), acordul-cadru se va incheia cu operatorul care a ofertat un nou pret, cel mai scazut(pt cant max din acordul-cadru/pe lot) in plic inchis(in urma solciitarii ca atare a autoritatii contractante).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termenele prev. de art. 256^ 2 din OUG 34/2006 modificata, in functie de valoarea estimata a fiecarui lot
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA
Adresa postala: STR MOTILOR NR 1-3, Localitatea: CLUJ NAPOCA, Cod postal: 400001, Romania, Tel. +40 264596030, Email: [email protected], Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.05.2013 11:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer