Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ELEMENTE DE SISTEM PREIZOLAT PENTRU MODERNIZARE PT 9 CANTEMIR SI PT 12A CANTEMIR


Anunt de participare (utilitati) numarul 81229/30.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE IASI SA
Adresa postala: CALEA CHISINAULUI NR. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700265, Romania, Punct(e) de contact: JANINA MIRON, Tel.0232 237990-1106, 0232 237990 - 1110, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0232 237992, Adresa internet (URL): www.cet-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC CET-IASI SA
Adresa postala: CALEA CHISINAULUI, NR.25, ,Localitatea: IASI, Cod postal: 700265, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL INVESTITII, Tel.0232/237990, INT.1115, 1215, In atentia: ING. TUCA GHEORGHE, ING. TEODOR CONSTANTIN, Email: [email protected], Fax: 0232/237992
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC CET-IASI SA
Adresa postala: CALEA CHISINAULUI, NR.25, Localitatea: IASI, Cod postal: 700265, Romania, Punct(e) de contact: BIROUL COORDONARE ACHIZITII, Tel.0232/237990, INT.1257, In atentia: ING. MILICA DOBRE, Email: [email protected], Fax: 0232/237992
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC CET-IASI SA
Adresa postala: CALEA CHISINAULUI, NR.25, Localitatea: IASI, Cod postal: 700265, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA, Tel.0232/237990, Email: [email protected], Fax: 0232/237992
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ELEMENTE DE SISTEM PREIZOLAT PENTRU MODERNIZARE PT 9 CANTEMIR SI PT 12A CANTEMIR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C."CET-IASI" S.A.
Calea Chisinaului, nr.25, Iasi
Depozit sediul central
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de conducte si elemente de conducte preizolate necesar modernizarii retelelor de distributie a energiei termice la Punctul Termic 9 Cantemir si Punctul termic 12A Cantemir.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44160000-9 - Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea de conducte si elemente de conducte preizolate sunt specificate in ANEXA nr.1 din documentatia de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 1, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE: 15.000 LEI CU SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA IN ORIGINAL SAU DEPUSI IN CONTUL: BCR IBAN RO 0175 0335 7521 0001.GARANTIE DE BUNA EXECUTIE :5 % DIN VALOAREA CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FINANTARE DIN FONDURI ARCE, conform PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE IN SECTORUL PUBLIC, PENTRU ANII 2009-2010.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ACORD LEGALIZAT INAINTEA SEMNARII CONTRACTULUI
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratia de eligibilitate conf. art.180 din OUG 34/2006- formularul 12A
2. Declaratia privind neincadrarea in art.181 din OUG 34/2006- formularul 12B
3. Certificatul fiscal privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, original sau copie legalizata notarial, in termenul legal de valabilitate.
4.Certificatul de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, original sau copie legalizata notarial, in termenul legal de valabilitate.
5. Certificatul de inregistrare
6. Certificat constatator emis de ORC de pe langa Tribunalul Judetean
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ultimul bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente si situatii anexe la bilant.
2. Declaratie privind cifra anuala de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului din ultimii 3 ani. Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie mai mare de 3.500.000 lei ( 833.333 Euro)- formularul 20
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. O lista a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, din care sa reiasa ca ofertantul a incheiat minim 1 (unu) contract de furnizare de produse similare cu o valoare mai mare sau cel putin egala cu 350.000 lei( 83.333 Euro)- formularul 12 D
2. Informatii privind subcontractantii: - formularul 12 G
3. Certificatul cu standardul SR EN ISO 9001/2001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere: Pn =(p.min./p.n) x punctaj max. alocat
2.
Termenul de garantie al sistemului
10%
Descriere: Tn=(t.g.n/t.g.max) x punctaj max. alocat
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
14675/19.06.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.07.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.07.2009 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.07.2009 12:00
Locul: S.C. CET- IASI S.A., Calea Chisinaului nr.25, Sala Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
1.Comisia de evaluare2. Reprezentanti UCVAP3. Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FONDURI ARCE, CONFORM "PROGRAM NATIONAL PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE IN SECTORUL PUBLIC, PENTRU ANII 2009-2010"
VI.3) Alte informatii
1.Ofertantii pot depune pe linga oferta de baza si oferta alternativa cu sistem preizolat din tevi duble.Oferta alternativa va fi evaluata la fel cu oferta de baza.2. Termenul de executie al contractului este: a) furnizare elemente sistem preizolat - 30 de zileb) mansonare retea termica montata - 15 zile
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL IASI
Adresa postala: STR. A. PANU, NR.25BIS, Localitatea: IASI, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232/260600, Email: [email protected], Fax: 0232/217808
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STVROPOLEOS, NR.6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 0030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C."CET-IASI" S.A - SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: CALEA CHISINAULUI, NR.25, Localitatea: IASI, Cod postal: 700265, Romania, Tel.0232/237990, Email: [email protected], Fax: 0232/237992
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.06.2009 14:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer