Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elemente de traseu - Traverse si tronsoane


Anunt de participare (utilitati) numarul 143118/17.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Grigorie DADALAU, Tel. +40 253205411, In atentia: Iustin Marian Stiuca, Email: [email protected], Fax: +40 253227281, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SC cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Elemente de traseu - Traverse si tronsoane
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozite Sucursala Divizia Miniera
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de achizitie publica ce are ca obiect furnizarea de traverse si tronsoane.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42419810-7 - Piese pentru transportoare cu benzi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1:
Traversa intermediara (UI 200) TMC 1400=356 bucTraversa ripabila (UI 200) TMC 1400 = 820 buc;
LOT 2:
Traversa intermediara (UI 200) TMC 1600 = 26 bucTraversa ripabila (UI 200) TMC 1600 = 26 buc;
LOT 3:
Traversa intermediara (UI 200) TMC 1800 = 582 buc
Traversa ripabila (UI 200) TMC 1800 = 582 buc;
LOT 4:
Traversa intermediara (UI 300) TMC 1800 = 303 buc
Traversa ripabila (UI 300) TMC 1800 = 668 buc;
LOT 5:
Tronson modernizatTMC 1400 = 193 buc
Tronson modernizatTMC 1400 - pt. Jilt = 92 buc;LOT 6:
Tronson bandaB 1800 = 366 buc
Tronson banda modernizatTMC 1800 - pt. Jilt = 156 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 497, 328.2RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP se constituie pe fiecare lot in parte. In cazul in care un ofertant depune oferta pe mai multe loturi acesta va constitui garantia de participare aferenta loturilor respective.Cuantumul garantiei de participare este de: Lot1-17.000, 00lei, Lot2-760, 00lei, Lot3-18.000, 00lei, Lot4-25.000, 00lei, Lot5-18.000, 00lei si Lot6-28.000, 00lei. Forma de constituire a garantiei de participare, care va fi acceptata, este: a)virament bancar sau instrument de garantare emis de o societate bancara/asigurari, in original (conf formular). Instrumentul de garantare se va depune in original. Nota: Garantia sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare va prevede ca plata garantiei se va executa: a.1) conditionat, dupa constatare culpa persoana garantata; a.2)neconditionat, la cerere beneficiar, pe baza declaratie privind culpa persoana garantata. b) ordin de plata confirmat de banca, cont IBAN RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank Tg Jiu, (dovada se depune la sediul Achizitor pana cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertei); c) depunere la casierie Achizitor sume in numerar (suma maxima ce poate fi depusa intr-o zi de catre ofertanti este de 5.000 lei). Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor (90 de zile de la data limita de primire a ofertelor). IMM constituie GP cuantum 50% valoare.In masura in care CNSC respinge ca nefondata o eventuala contestatie, autoritatea contractanta va retine din GP suma de 4.646, 82 lei-lot1, (lot2-nu e cazul), suma de 4.702, 80lei-lot3, suma de 5.056, 59lei-lot4, suma de 4.708, 53lei-lot5 si suma de 5.244, 12 lei-lot6, sume calculate conform art. 278^1(1)b din O.U.G. nr. 34/2006.GP se poate constitui si in euro (pentru echivalenta lei/euro, se va avea in vedere cursul comunicat de BNR tanandu-se cont de cotatia de referinta medie pentru saptamana anterioara aferenta datei deschiderii ofertelor). Cuantumul GBE este in procent de 10 % din val contractului, fara T.V.A. Se constituie prin: - orice instrument de garantare emis in cond legii de o soc. bancara sau de o soc. de asigurari; - retineri succesive din val facturilor partiale, cu conditia ca suma initiala care se depune de catre contractant intr-un cont deschis la Trezoreria Statului, sa nu fie mai mica de 0, 5% din val contractului, conf art. 90, alin.3, din H.G.925/2006, cu complet si modif aduse de H.G. 1045/2011. Din acest cont pot fi dispuse plati atat de contractant cu avizul scris al autorit contractante cat si de nitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autorit contractante. Ofertantul va opta pentru una din modalitatile de constit a GBE, din modelul de contract, parte a docum de atrib, completand Formularul de oferta ? Formularul 8, pct.6. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta. Caz IMM, GBEx: 5% pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Certificat de atestare fiscala privind situatia obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiei pentru asigurari sociale de stat catre bugetul general si cel local, (formulare tip eliberat de autoritatile competente), in original, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu original?. Certificatele mentionate trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara depunerii ofertelor.
2. Declaratie privind eligibilitatea, conf. art. 180 din O.U.G. 34/2006 si declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, completata cu O.U.G. 76/2010 - (Formular nr. 1)Evaluarea cerintei: Incadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie (Formular nr. 2)4. Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta (Formularul nr. 3). In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de catre un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.
5. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006(Formular nr.4).Evaluarea cerintei :
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica . In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente.
Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Laurentiu Dan Ciurel - Director General Executiv; Daniel Pitaroiu - Director Divizia Financiara; Maria Scurtu - Director Financiar-Contabilitate; Laura Elena Manea -Sef Departament Juridic; Grigorie Dadalau - Director Achizitii; Cosmin Ioan Rogobete - Sef Serviciu Achizitii Produse; Iustin Marian Stiuca - Serviciu Achizitii Produse.NOTA:
-Daca se uzeaza de drepturile prevazute de art. 11 (4) din HGR 925/2006, prin prezentarea doar a unei declaratii pe propria raspundere privind indeplinirea criteriilor de calificare, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, la solicitarea autoritattii contractante, in termen de 3 zile lucratoare.-Daca sunt incertitudini/neclaritati privind documentele, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite detalii/precizari/confirmari suplim. ofertantului/candidatului sau autoritatii competente.
-In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. 1. Pentru pers fizice/juridice romane, prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului/autorizatie de functionare/alte documente echivalente, din care sa rezulte obiectul de activ al operatorului economic (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din ONRC) in original/copie legalizata/copie lizibila "conform cu originalul". Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.2. Pentru pers fizice/juridice straine, prezentarea documentelor care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.NOTA: Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Fisa de informatii generale ale ofertantului. Cerinta minima:
Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie cel putin: pentru lot1=1.600.000, 00lei, pentru lot2=70.000, 00lei, pentru lot3=1.800.000, 00lei, pentru lot4=2.400.000, 00lei, pentru lot5=1.800.000, 00lei si pentru lot6=2.800.000, 00lei. (pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR).
Modalitatea de indeplinire
Completare si prezentare formular nr. 5
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1:
Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand
valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt
autoritati contractante sau clienti privati. Nota: In cazul clientilor privati cand
din motive obiective si justificate ofertantul nu poate obtine o
justificare/confirmare va demonstra livrarea de produse printr-o declaratie.
Cerinta minima: prezentarea unui document/contract/proces-verbal de
receptie sau a unui numar de maxim trei (care prin insumare sa indeplineasca cerinta) documente/contracte/procese-verbale de receptie prin care sa confirme livrarea de produse similare a caror valoare sa fie de minim: lot1=860.000, 00lei, lot2=38.000, 00lei, lot3=900.000, 00lei, lot4=1.200.000, 00lei, lot5=900.000, 00lei si lot6=1.400.000, 00lei, avand ca obiect
livrarea cel putin a unui produs similar. Facem mentiunea ca pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediuanual lei/valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Completare si prezentare formular nr. 6. Prezentarea de copii dupa informatii/documente relevante.
Cerinta 2:
Informatii privind asocierea (daca este cazul):
In cazul asocierii, ofertantul trebuie sa prezinte: - Formular 11 - ?Acordul de asociere?, - Formular 12 - ?Imputernicire pentru reprezentare la procedura?
NOTA: In cazul asocierii:
a) Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare
partener din cadrul asocierii precum si partea de contract indeplinita de
fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv resursele tehnice si umane ( certificate / atestate / autorizatii solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a respectivului asociat); b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii;c) Unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener conducator (Lider de asociatie) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte;
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 11, in original.
Prezentare Formular 12, in original.Formularele 11 si 12 se vor prezenta numai in cazul asocierii.
Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta insotite de traduceri autorizate.
Continuare Cerinta 2:
d) Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se stipuleze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi
autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizareacontractului.
e) Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului; f) Structura sau constituirea asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si numai in situatii exceptionale. Noua asociere trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de eligibilitate si de
conformitate ca cea initiala.
Modalitatea de indeplinire
In cazul asocierii documentele solicitate a fi prezentate prin fisa de date a achizitiei, vor fi prezentate de fiecare operator economic din cadrul asociatiei.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind capacitatea economico-financiara si tehnica si/sau
profesionala pot fi indeplinite prin cumul.
In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea va fi legalizata, iar actul incheiat va fi prezentat autoritatii contractante. Contractul de asociere trebuie sa fie in
concordanta cu oferta si se va constitui ca anexa la contractul de achizitie publica.
Cerinta 1:
Ofertantul produselor va trebui sa aiba certificat un sistem propriu de
conducere si de asigurare a calitatii , certificat conform standardului SR EN
ISO 9001:2008 sau echivalent, certificat emis de un organism acreditat. -
se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de
organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Aceste documentele
se pot prezenta si in copie, fara traducere, daca sunt editate intr-o limba de
circulatie europeana.
Modalitatea de indeplinire
Certificarea sistemului calitatii - se va prezenta copia certificatului
sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state
ale Uniunii Europene.
Cerinta 2:
Ofertantul produselor trebuie sa aiba certificat un sistem de management al mediului conform standardului SR EN ISO 14001:2005, sau echivalent, certificat emis de un organism acreditat.- se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Aceste documentele se potprezentasi in copie, fara traducere, daca sunt editate intr-o limba de circulatie europeana.
Modalitatea de indeplinire
Certificarea sistemului de management al mediului - se va prezenta copia certificatului
sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state
ale Uniunii Europene.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
NUMARUL DE RUNDE ELECTRONICE: 1 RUNDA. DURATA RUNDEI: 1 ZI. In faza finala a licitatiei electronice vor participa doar operatorii economici inregistrati in SEAP si doar ofertele declarate admisibile in prima etapa desfasurata la sediul autoritatii contractante, in conformitate cu art.165, alin.2 din OUG 34/2006. Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul, in baza criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut/lot?. Operatorii economici pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie si pot vedea cea mai buna oferta. Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc prezinta acelasi pret (preturi egale) in urma desfasurarii licitatiei electronice, se va solicita o noua oferta de pret ce va fi transmisa in plic inchis. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a depune la autoritatea contractanta noua oferta financiara.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.05.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.05.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.05.2013 11:00
Locul: S Complexul Energetic Oltenia SA, str T. Vladimirescu, nr 1-15, Targu Jiu (sediul fost SNLO)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, persoanele imputernicite ale operatorilor economici participanti la procedura, observatori UCVAP/CVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Departajarea ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc, in urma licitatiei electronice: -in situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunerefinanciara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide noile propuneri financiare precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare.2. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta o declaratie pe propria raspundere insotita de o anexa, semnata dereprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.3. Pentru operatorii economici: inregistrati ca IMM-uri: Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completataconform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria IMM, asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004. Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, atunci asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.4.Prezentare (numai in cazul subcontractarii) Formular 10, in original - Informatii privind partea/partile din contract pe care ofertantul are intentia sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantului / subcontractantilor propusi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform 256, 2 alin (1) lit a) si alin (2) din OUG 34/2006, respectiv in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OG34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al Complexului Energetic Oltenia
Adresa postala: Str. A.I. Cuza, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210140, Romania, Tel. +40 02532205411, Fax: +40 0253227280
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.04.2013 08:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer