Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elemente filtrante pentru ST Sinca si STC Onesti


Anunt de participare (utilitati) numarul 148495/12.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala: Piata CI Motas, nr 1, Medias, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Punct(e) de contact: Ovidiu Popovici, Tel. +40 269801407, In atentia: Ovidiu Popovici, Email: [email protected], Fax: +40 269844832, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate nationala
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Elemente filtrante pentru ST Sinca si STC Onesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Materiale Medias str. Stadionului FN
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elementele filtrante, se monteaza in filtrele separatoare, din statiile de comprimare, utilizate pentru retinerea apei si uleiului, precum si pentru separarea cetii fine de ulei si a particulelor solide si lichide, din gazele naturale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42514320-1 - Filtre de gaz (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Elemente filtrante tip DuoTov 90/1104 Separatoare lichide-particule pe conductele de aspiratie102 Buc.
Elemente filtrante tip MicroTov 90/1104Separatoareulei pe conductele de refulare ?102 Buc.
Elemente filtrante tip NFF pentru separator apa Separatoarelichide pe conductele de aspiratie ? 60 Buc.
Elemente filtrante tip NFF pentru separator ulei Separatoareulei pe conductele de refulare ?60 Buc.
Elemente filtrante tip G3sistem comanda descarcare separator apa-ulei ?10 Buc.
Valoarea estimata fara TVA: 610, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare-4389lei. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte ; valabilitate 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei pentru participare: - Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, completata in conformitate cu Formular 11 - Ordin de plata vizat de banca in contulautoritatii contractante: IBAN RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la BCR Medias; - Depuneri la caseria Transgaz - Virament bancar. Orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Garantia de participare la procedura, constituita in una din formele mentionate anterior, se va prezenta (in original), la deschiderea ofertelor. Neprezentarea atrage dupa sine respingerea ofertei. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine si de a incasa in nume propriu garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: ? revoca oferta in perioada de valabilitate a acesteia; ? fiind declarat castigatorul procedurii, refuza sa semneze contractul in termenul stabilit; ? fiind declarat castigatorul procedurii, nu constituie garantia de buna executie a contractului; Garantia de participare constituita in una din formele mentionate anterior se va prezenta cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Cuantum 5% din valoarea contractului fara TVA; Modul de constituire a garantiei de buna executie : de regula prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari conform art.90 alin(1) din HG 925/2006 modificata; daca partile convin garantia de buna executie se poate constitui prin retineri succesive din facturi partiale conform art.90 alin(3) din HG 925/2006 modificata, caz in care se tine cont de prevederile HG1045/2011( contractantul are obligatia de a deschide la Unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Nu se acorda avans.Plata cv/produselor se face in lei , in 30 zile de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea : Se va completa Formularul 12 A; . Documentul solicitat va fi prezentat si de tertul castigator daca este cazul.Declaratie privind situatia personala (neincadrarea in prevederile art.181 din Ordonanta): Ofertantii vor completata o declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu Formularul nr. 12 B .Operatorii economici care se afla in una din situatiile prevazute la art 181 din OUG 34/2006, modificata vor fi exclusi de la procedura de atribure a contractului.Declaratie privind calitatea de participant la procedura : se va completa Formularul 12 C;Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordin 314/2010: se va completa Formularul 12 D;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69¹ din OUG nr 34/2006, modificata: Se solicita operatorilor economici sa completeze si sa depuna o declaratie pe proprie raspundere prin care sa mentioneze ca nu se incadreaza in situatiile prevazute de art 69¹ din OUG nr 34/2006, modificata. Persoanele de decizie din cadrul SNTGN Transgaz SA sunt: Petru Ion Vaduva - Director General, Ioan Rusu - Director General Adjunct, Hategan Gheorghe - Director General Adjunct, Marius Vasile Lupean - Director Departament, Ion Tataru -
Director Departament, Comsa Adrian Director Directie, Adela Pinzar - Director Directie, Ovidiu Hadambas - Sef serviciu, Filipas Laura Sef Birou, Tatomir Mihaela ? Inginer, Szabo Alexandra ? Expert achizitii publice, Hentea Mihaela Luminita ? Economist, Simescu Viorica ? Tehnician, Olga Idu Director Directie, Baciu Elena Marioara - Sef serviciu, Suciu Nicolae - Consilier juridic, Pintea Ana- Consilier juridic, Dominic Csender - Sef serviciu, Mihail Puflea - Sef serviciu, Valentin Barus - Serviciul Compresoare, Ovidiu Popoviciu - Serviciul Licitatii-Contractari.-Formular 12 E. Aceasta declaratie se va completa si de catre tertii sustinatori ai capacitatiieconomico financiara si respectiv a capacitatii tehnico si/sau profesionala , daca este cazul. Persoane juridice/ fizice romane: Pentru persoanele juridice romane : Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, sau alte documente echivalente, din care trebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic - original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis deONRC, informatiile cuprinse in documentul constatator trebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor . Inainte de comunicarea rezultatului procedurii de atribuire se va solicita ofertantului castigator prezentarea pentru conformitate a documentului in original sau copie legalizata.Persoane juridice /fizice straine. Pentru persoanele fizice / juridice straine : documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declararea cifrei medii globale de afaceri pe ultimii 3 ani ; cifra de afaceriminim 1.220.000lei
Modalitatea de indeplinire
- declararea cifrei medii globale de afaceri pe ultimii 3 ani completareFormularul IV.3. In conformitate cu prevederile art.186 din OUG nr.34/2006, capacitatea economica-financiara aofertantului poate fi sustinuta ? in vederea indeplinirii contractuluisi de alta persoana . In cazul in care ofertantul isidemonstreaza situatia economica-financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, prin prezentareaunui angajament ferm.Persoana care asigura sustinerea economico-financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conformprevederilor art. art. 180 si 181 lit a c^1 si d) si art.69^1 din
OUG 34/2006 modificata .Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia dinurma sunt autoritati contractante sau clienti privati din care sa rezulte ca afurnizat produse prin cel putin sau la nivelul a cel putin 1 contract sau maimulte contracte a carui/caror valoare, valoare cumulata a fost de minim610.000 lei.Furnizarea produselor similare se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise saucontrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar
Modalitatea de indeplinire
-Completare Formular 12 F Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte .
ISO 9.001:2008 sau documente echivalente -
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor prezenta obligatoriu certficatul de asigurare a calitatii ISO 9.001:2008 sau documente echivalente -
domeniul de activitate fiind similar achizitiei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: ? Pretul b) Eventuale limite ale valorilor pana la care elementul prevazut la lit. a) poate fi imbunatatit, ? NU exista limite, cu respectarea prevederilor art. 202 din OUG 34/2006, modificata c) Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice ? Sistemul informatic va pune instantaneu, la dispozitia tuturor ofertantilor, informatiile privind cea mai buna oferta financiara respectiv numarul de participanti inscrisi 2.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una); 3.Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact 4. Durata unei runde: 1 (una) zi, respectiv 24 ore 5. Autoritatea contractanta nu va dezvalui pe parcursul licitatiei electronice identitatea ofertantilor participanti 6. Ofertantul situat pe primul loc va transmite in 2 zile lucratoare propunerea financiara revizuita dupa finalizarea rundei
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.01.2014 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.01.2014 08:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.01.2014 08:30
Locul: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS str. C. I. Motas 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pentru intocmirea unei oferte comune operatorii economici vor respecta prevederile art. 186 alin 3 si 190 alin 3 din OUG 34/2006, modificata.Pentru ofertantii din categoria IMM ? urilor : pot participa ca ofertanti firme sau asociatii de firme cuprinse in categoria IMM-urilor (IntreprinderiMici si Mijlocii) conform legislatiei in vigoare. Acestea beneficiaza de facilitatile prevazute in art. 16 pct. 2 din Legea 346/2004, cu modificari sicompletari ulterioare.In cazul depunerii ofertei de catre o asociere , pentru a beneficia de reducerea de 50 %, conditia este ca fiecare membrual asocierii sa fie IMM. Pentru a demonstra incadrarea in categoria IMM-urilor ofertantii sunt obligati sa prezinte o declaratie pe propriaraspundere conform art. 7 din Legea nr. 346/2004 cu modificari si completari ulterioare. In situatia depunerii a doua mai multe oferte cu acelasi pret ( cel mai scazut), acestea se vor departaja prin reofertare in plic inchis.( in termen de 24 de ore de la solicitare).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006, modificata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS - DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala: P-ta CI Motas nr.1, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Tel. +40 0269803333, Email: [email protected], Fax: +40 0269803403, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2013 07:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer