Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elemente sistem preizolat pentru PT 7 Nicolina,PT23 si PT25 Tatarasi,PT Mircea cel Batrin,PT11 CUG


Anunt de participare (utilitati) numarul 2831/21.02.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRALA ELECTRICA DE TER MOFICARE IASI SA
Adresa postala: CALEA CHISINAULUI NR. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700265, Romania, Punct(e) de contact: JANINA MIRON, Tel.0232 237990-1106, 0232 237990 - 1110, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0232 237992, Adresa internet (URL): www.cet-iasi.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC CET Iasi SA
Adresa postala: Calea Chisinaului nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700265, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Investitii, Tel.0232/237990, In atentia: Gheorghe Tuca, Fax: 0232/237992, Adresa internet (URL): [email protected]
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC CET Iasi SA
Adresa postala: Calea Chisinaului nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700265, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Investitii, Tel.0232/237990, In atentia: Gheorghe Tuca, Fax: 0232/237992, Adresa internet (URL): [email protected]
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC CET Iasi SA
Adresa postala: Calea Chisinaului nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700265, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel.0232/237990, Fax: 0232/237992
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Elemente sistem preizolat pentru PT 7 Nicolina, PT23 si PT25 Tatarasi, PT Mircea cel Batrin, PT11 CUG
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul SC CET Iasi SA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elementele de sistem preizolat sunt necesare pentru modernizarea retelelor primare de termoficare aferente punctelor termice mentionate mai sus.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232140-5 - Conducte de incalzire urbana (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 950, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare de 11400 lei si garantia de buna executie de 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse de finantare: subventii conform OG 48/2004
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat notarial inaintea semnarii contractului.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ofertantul va prezenta o dovada din care sa reiasa ca nu se regaseste in oricare dintre situatiile prevazute la art.180 si 181/OUG 34/2006 (formularele 12A si 12B).
2.Certificatele de atestare fiscala privind obligatiile de plata la bugetul consolidat si local (original sau copie legalizata).
3.Certificatul de inregistrare ca persoana fizica/juridica.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ultimul bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente si situatii financiare anexe acestuia.
2.Declaratie privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului din ultimii 3 ani, minim 2500000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista livrari de produse similare din ultimii 3 ani (formular 12D) si min.un contract cu val.280000 lei.
2.Declaratie referitoare la dotarea cu echipamente tehnice: instalatie de injectie pentru spuma poliuretanica de inalta presiune , utilaj pt. sudat tevi de polietilena, instalatie mobila de injectat pentru izolari locale.
3.Certificate pentru atestarea conformitatii produselor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
termenul de garantie a sistemului
10%
Descriere:
3.
termen de livrare
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
Documentatie de atribuire nr.3081/16.02.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.03.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 35 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria unitatii sau cu OP in contul RO25 RNCB 0175 0335 7521 0001 BCR Iasi
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.03.2007 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.03.2007 11:00
Locul: Sediul autoritatii contractante.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti in scris ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi-Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr.25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700207, Romania, Tel.0232/260600
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr, 38 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C.CET Iasi S.A. - Serviciul Juridic
Adresa postala: Calea Chisinaului nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700265, Romania, Tel.0232/237990, Fax: 0232/237992
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.02.2007 08:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer