Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ELEMENTI DE SENILA


Anunt de participare (utilitati) numarul 144804/08.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: GRIGORIE DADALAU, Tel. +40 253335045, In atentia: Dumitru Mocioi , Scurtu Ion , Tiganele Sebastian, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.cenoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: GRIGORIE DADALAU, Tel. +40 253335045, In atentia: Dumitru Mocioi , Scurtu Ion , Tiganele Sebastian, Email: [email protected], Fax: +40 253335068
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA DIVIZIA MINIERA
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171170, In atentia: Tiganele Sebastian, Fax: +40 253222015
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA DIVIZIA MINIERA-Secretariatul Directiei Achizitii Publice, etaj 3.
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171117, Fax: +40 253222015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate administrata in sistem dualist
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ELEMENTI DE SENILA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UMC PINOASA
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ELEMENTI DE SENILA, folosite la excavatoarele de mare capacitate
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43640000-1 - Piese pentru excavatoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ELEMENTI DE SENILA, defalcat pe 2 loturi:
LOT 1= Element senila ARS T1334-A/2-1.4.1.9.0=120 bucati cu valoarea alocata de 395.880 lei si
LOT 2 = Element senila BRS UC 6043-0=40 bucati cu valoarea alocata de 87.920 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 483, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este irevocabila si se constituie in lei, conform Anexei B.Echivalentul in euro se va determina corespunzator cursului de schimb valutar anuntat de BNR pentru data de: 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Valabilitatea garantiei de participare: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile).Modul de constituire: a)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire (care va trebui sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare suma de 3.958, 8 lei pentru lotul 1 si 879, 2 lei pentru lotul 2 -sume ce reprezinta valoarea calculata conform art. 278.1, alin.1) lit.a) din OUG 34/2006, in cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre C.N.S.C.;b) virament bancar in contul autoritatii contractante (RO49RNCB0149034562550007, deschis la B.C.R. Targu Jiu);c)autoritatea contractanta este de acord si cu constituirea garantiei de participare prin depuneri la casieria unitatii: -a unui ordin de plata confirmat de catre banca pana la data deschiderii ofertelor; -numerar. Se va constitui de catre ofertantul declarat castigator in maximum 15 zile de la incheierea contractului de furnizare, in valoare de 10% din pretul acestuia fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii. Modul de constituire: -printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract - caz in care valabilitatea instrumentului de garantare va fi cu minim 14 zile mai mare decat valabilitatea contractului;
-prin depunerea la casierie a unor sume in numerar (art. 90, alin.2) din HG nr. 925/2006);
-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art.90, alin.(3)din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011. Garantia de buna executie se va restitui in conformitate cu prevederile art.92, alin.1) din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Modalitati legale de plata, in termen de maxim 60 de zile de la inreg.fact.la sediile de livrare.In cazul unei asocieri, plata se va efectua numai catre liderul de asociere.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate), cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv pentru tert sustinator, daca este cazul-Formular nr.1;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv pentru tert sustinator, daca este cazul, in care se va face referire doar la literele a, c1 si d-Formular nr.2;
-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010-Formular nr.3;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare(inclusiv subcontractant si tert sustinator)-Formular nr.4;Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: 1. Director: Daniel Antonie;2. Director Economic - Vasile Ghimis;3. Director Tehnic ? Badescu Alin;4. Director Achizitii Publice - Dumitru Mocioi;5. Inginer Sef Mecanic ?Gugu Radu;6. Sef Birou Mecanic- Angheloiu Tudor;7. Sef Serviciu Atribuire Contracte Produse ?Scurtu Ion;8. Serviciu Atribuire Contracte Produse ?Sebastian Tiganele;9. Compartiment Legislatie? Cosmin Popescu.-Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie-Formular nr.5. Pentru persoane juridice/fizice romane: -Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Documentul va fi prezentat fie in original, fie in copie legalizata sau in copie lizibila, cu mentiunea , ,conform cu originalul??.Documentele emise in alta limba vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentului in original sau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea ofertelor.In cazul unei asocieri constituita in conformitate cu art.44 din OUG 34/2006, fiecare operator economic membru al asociatiei este obligat sa prezinte documentul solicitat, pentru partea de contract pe care o realizeaza.Pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri, se vor prezenta: a) Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de I.M.M. al ofertantului, saub) Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, in temeiul art.16, alin.2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 -Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, insotita de documente/ contracte/procese verbale de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Operatorii economici vor face dovada, prin prezentarea a minim unul si maxim cinci contracte, ca au furnizat produse similare in valoare cumulata de: minim 395.880 lei pentru ofertantii lotului 1 si de minim 87.920 lei pentru ofertantii lotului 2. Pentru echivalenta se va avea in leu/euro comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta nr.1 Se va completa declaratia privind lista principalelor livrari de produse (produse ofertate sau similare) in ultimii 3 ani, conform formularului nr. 7. Toate documentele prezentate in vederea indeplinirii cerintei solicitate (contract/proces verbal de receptie/document (certificat) constatator sau orice alt document relevant) vor fi enumerate in anexa din cadrul fomularului;
Certificarea sistemului de management al calitatii, in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 editia 2008 sau echivalent. Operatorul economic trebuie sa prezinte copia certificatului acordat pentru certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul SR-EN ISO 9001 editia 2008, sau echivalent, de catre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produselor ofertate sau similare. In cazul ofertantilor ce prezinta oferta comuna ca asociati, cerinta se aplica tuturor partilor ce alcatuiesc asociatia si standardele de asigurare trebuie indepinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza. Documentele se vor prezenta in copie sau in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata
Modalitatea de indeplinire
Copie lizibila certificata conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In faza finala de licitatie electronica, vor participa operatorii economici inregistrati in SEAP si ofertele declarate admisibile in prima etapa desfasurata la sediul autoritatii contractante, in conformitate cu art.165, alin.2 din OUG 34/2006. Numarul de runde electronice: 1. Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul in lei/lot, in baza criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?. Daca doua oferte clasate pe primul loc prezinta acelasi pret in urma desfasurarii licitatiei electronice, se va solicita o noua oferta de pret ce va fi transmisa in plic inchis. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a transmite la sediul autoritatii contractante noua oferta financiara in lei/lot. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
25372
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.07.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.07.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.07.2013 11:00
Locul: CEO-SUCURSALA DIVIZIA MINIERA, STR.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, TG-JIU GORJ
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si imputernicitii operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Documentele de calificare solicitate prin FDA la capitoul III.2 vor fi prezentate integral in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor de catre operatorii economici participanti, in caz contrar comisia de evaluare va declara oferta inacceptabila si respinsa, in temeiul art.36, alin.1)lit.b)din HG 925/2006. In cazul in care operatorii economici opteaza pentru prezentarea unei decararatii pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal, prev.la art.11, alin.4)din HG 925/2006, comisia de evaluare are dreptul de a solicita, iar operatorul economic are obligatia de a prezenta/completa cert./doc.edif.care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calif., in temeiul art.11, alin.5) din HG 925/2006, in termenul specificat in solicitarea adresata, dar nu mai putin de 3 zile lucratoare de la data solicitarii.Nu se admite completarea cu documentelor de calificare dupa data limita de depunere a ofertelor.Dupa deschiderea ofertelor, comisia de evaluare va solicita clarificari doar la docum.depuse, daca este cazul, fiind acordat un termen de maxim 3 zile lucratoare de la data solicitarii.In situatia in care nu vor fi transmise in termenul stabilit, oferta va fi considerata inacceptabila si respinsa, in temeiul art.36, alin.1), lit.b).2.Ofertantul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capac.tehnica si/sau prof.prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert, in cond.art.186 si 190 din OUG 34/2006.Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul Autoritatea Contractanta de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre pers.sustinatoare.In cazul prezentarii angajamentului unui tert, se vor prezenta obligatoriu decalaratiile de neincadrare in situatiile prevazute la art.180 si 181 din OUG 34/2006, pentru tertul sustinator.Angajamentul va face parte integranta din contractul de achizitie publica.3.Dupa efectuarea clasamentului, in cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, comisia de evaluare va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai operatorilor economici clasati pe locul 1, pina la departajare.In cadrul sedintei de deschidere se va consemna: -data si ora depunerii ofertelor;
-constituirea garantiei de participare;
-preturile ofertate in lei/lot si in lei/bucata., verificandu-se daca a fost ofertata intreaga cantitate aferenta lotului;
-lista documentelor depuse (conformitatea lor cu solicitarile autoritatii contractante va fi verificata ulterior sedintei de deschidere).Orice decizie cu privire la calificarea ofertelor sau, dupa caz, cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor;4.Operatorii economici pot prezenta, odata cu depunerea ofertei, amendamente la proiectul de contract, propus de AC.Comisia de evaluare va purta o corespondenta cu op.ec.in vederea stabilirii, de comun acord, a clauzelor contractuale.In cazul in care, in urma concilierii, propunerea operatorului economic de modificare a clauzelor ctr.este in mod evident dezavantajoasa pentru AC, oferta va fi considerate neconforma si respinsa, in temeiul art.36, alin.2)lit.b)din HG 925/2006.Daca operatorii economici nu depun amendamente la proiectul de contract propus de A.C. pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, comisia de evaluare va considera ca si-au insusit clauzele contractuale propuse.5.Oferta castigatoare se va stabili numai dintre ofertele declarate admisibile de catre comisia de evaluare si numai pe baza criteriului de atribuire: pretul cel mai scazut, precizat in anuntul de part.si in doc.de atrib., cf.art.37 din HG nr.925/2006, actualizata.6.In tem.art.69.2., alin.2) din OUG 34/2006, mod.prin OUG 77/2012, op.ec.participanti vor completa o declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofert.asociat/subcontractantului/tertului sustinator, conf.formular nr.6.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
confortm prevederilor art. 256.2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.07.2013 13:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer