Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ELEMENTI DE SENILA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
428.720 RON

Castigatorul Licitatiei: Metabet CF S.A.
Anunt de atribuire numarul 144804/27.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139528
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: GRIGORIE DADALAU, Tel. +40 253335045, In atentia: Dumitru Mocioi , Scurtu Ion , Tiganele Sebastian, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.cenoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ELEMENTI DE SENILA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UMC PINOASA
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ELEMENTI DE SENILA, folosite la excavatoarele de mare capacitate
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43640000-1 - Piese pentru excavatoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
428, 720RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
25372
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 531 Denumirea: ELEMENTI DE SENILA
V.1) Data atribuirii contractului 27.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Metabet CF S.A.
Adresa postala: strada Tudor Vladimirescu, nr.115, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110186, Romania, Tel. 0248221180, Email: [email protected], Fax: 0248220966
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 428720.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Documentele de calificare solicitate prin FDA la capitoul III.2 vor fi prezentate integral in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor de catre operatorii economici participanti, in caz contrar comisia de evaluare va declara oferta inacceptabila si respinsa, in temeiul art.36, alin.1)lit.b)din HG 925/2006. In cazul in care operatorii economici opteaza pentru prezentarea unei decararatii pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal, prev.la art.11, alin.4)din HG 925/2006, comisia de evaluare are dreptul de a solicita, iar operatorul economic are obligatia de a prezenta/completa cert./doc.edif.care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calif., in temeiul art.11, alin.5) din HG 925/2006, in termenul specificat in solicitarea adresata, dar nu mai putin de 3 zile lucratoare de la data solicitarii.Nu se admite completarea cu documentelor de calificare dupa data limita de depunere a ofertelor.Dupa deschiderea ofertelor, comisia de evaluare va solicita clarificari doar la docum.depuse, daca este cazul, fiind acordat un termen de maxim 3 zile lucratoare de la data solicitarii.In situatia in care nu vor fi transmise in termenul stabilit, oferta va fi considerata inacceptabila si respinsa, in temeiul art.36, alin.1), lit.b).2.Ofertantul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capac.tehnica si/sau prof.prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert, in cond.art.186 si 190 din OUG 34/2006.Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul Autoritatea Contractanta de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre pers.sustinatoare.In cazul prezentarii angajamentului unui tert, se vor prezenta obligatoriu decalaratiile de neincadrare in situatiile prevazute la art.180 si 181 din OUG 34/2006, pentru tertul sustinator.Angajamentul va face parte integranta din contractul de achizitie publica.3.Dupa efectuarea clasamentului, in cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, comisia de evaluare va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai operatorilor economici clasati pe locul 1, pina la departajare.In cadrul sedintei de deschidere se va consemna: -data si ora depunerii ofertelor;
-constituirea garantiei de participare;
-preturile ofertate in lei/lot si in lei/bucata., verificandu-se daca a fost ofertata intreaga cantitate aferenta lotului;
-lista documentelor depuse (conformitatea lor cu solicitarile autoritatii contractante va fi verificata ulterior sedintei de deschidere).Orice decizie cu privire la calificarea ofertelor sau, dupa caz, cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor;4.Operatorii economici pot prezenta, odata cu depunerea ofertei, amendamente la proiectul de contract, propus de AC.Comisia de evaluare va purta o corespondenta cu op.ec.in vederea stabilirii, de comun acord, a clauzelor contractuale.In cazul in care, in urma concilierii, propunerea operatorului economic de modificare a clauzelor ctr.este in mod evident dezavantajoasa pentru AC, oferta va fi considerate neconforma si respinsa, in temeiul art.36, alin.2)lit.b)din HG 925/2006.Daca operatorii economici nu depun amendamente la proiectul de contract propus de A.C. pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, comisia de evaluare va considera ca si-au insusit clauzele contractuale propuse.5.Oferta castigatoare se va stabili numai dintre ofertele declarate admisibile de catre comisia de evaluare si numai pe baza criteriului de atribuire: pretul cel mai scazut, precizat in anuntul de part.si in doc.de atrib., cf.art.37 din HG nr.925/2006, actualizata.6.In tem.art.69.2., alin.2) din OUG 34/2006, mod.prin OUG 77/2012, op.ec.participanti vor completa o declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofert.asociat/subcontractantului/tertului sustinator, conf.formular nr.6.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2013 14:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer