Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Eliberare amplasament si deviere retea 20 kV DC Berbesti ? Panga 3 si Berbesti ? Cornisoara


Anunt de participare (utilitati) numarul 141996/14.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TARGU JIU, Tel. +40 253213910, In atentia: ISTRATE DAN, Email: [email protected], Fax: +40 253212776, Adresa internet (URL): www.cenoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG JIU
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: BIROUL ATRIBUIRE CONTRACTE LUCRARI, Tel. +40 374171171/ +40 374171161, In atentia: ISTRATE DAN, Email: [email protected], Fax: +40 253222015
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG JIU
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Mentenanta Energetica si Modernizari, Tel. +40 374171171/ +40 374171161, In atentia: Alin Popescu, Fax: +40 253222015
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG JIU
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, et. 1, Secretariat Director Adjunct Achizitii, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: BIROUL ATRIBUIRE CONTRACTE LUCRARI, Tel. +40 374171171/ +40 374171161, In atentia: ISTRATE DAN, Email: [email protected], Fax: +40 253222015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Eliberare amplasament si deviere retea 20 kV DC Berbesti ? Panga 3 si Berbesti ? Cornisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: LEA 20kV 20 kV DC Berbesti ? Panga 3 si Berbesti ? Cornisoara, intre stalpii nr. 38 si nr. 59, jud. Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va executa proiectarea si executarea lucrarilor de Devierea LEA de 20kV DC Berbesti ? Panga 3 si Berbesti ? Cornisoara, intre stalpii nr. 38 si nr. 59, inclusiv, jud. Valcea, in conformitate cu varianta avizata de catre CTE al SC CEZ Distributie SA (varianta II), din studiul de solutii intocmit de catre SC Servicii Energetice Oltenia SA
Valoarea estimata totala a contractului este de: 277.200, 00 lei din care cheltuieli cu diverse si neprevazute: 12.750, 00 lei.Oferta va cuprinde in mod obligatoriu (potrivit art. 29 alin.(21) din O.U.G. nr.34/2006, astfel cum a fost completata si modificata prin O.U.G. nr.77/2012) si cuantumul aferent cheltuielilor cu diverse si neprevazute (asa cum este specificat in anexa la formularul de oferta), in suma fixa, si anume: 12.750, 00 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor executa lucrarile prevazute prin Caietul de Sarcini si Studiul de Solutii, in cantitatile si pentru articolele redate prin varianta II, avizata si anexata la Documentatia de Atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 277, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul in lei al garantiei de participare, este de 5.000, 00 lei. Se poate depune in contul RO49 RNCB 0149 0345 6255 0007 BCR - Agentia Gorj. Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Modul de constituire: -conform prevederilor art. 86 alin. (1) din HG 925/2006; sau -depunere in numerar la casieria autoritatii contractante.Garantia de participare se poate constitui si in euro, cursul de schimb valutar fiind cel comunicat de BNR cu 5 (cinci) zile inainte de data limita de depunere aofertei, comunicata in invitatia de participare.Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 87 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 278¹ alin.(1) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (in cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre CNSC). Suma care se va retine este de 2.644, 50 lei. (Formular model) Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia, fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, conf. Legea nr. 346/2004). Modul de constituire: -conform prevederilor art. 90 alin. (1) si (2) din HG 925/2006; sau -prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art. 90, alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011. (Formular model)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii pentru activitatea de investitii ale Suc. Div. Min. Tg-Jiu ? EMC Berbesti
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea (completare Formular model)
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta (completare Formular model)
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" (completare Formular model)
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ (completare Formular model)
5. Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie (completare Formular model);6. Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare ? (completare Formular model).
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Director Sucursala Divizia Miniera - Ogarlaci Vasile;Director Tehnic - Paraschivu Ion;
Director Economic - Viasu Nicolae;
Director Strategie Miniera - Davitoiu Gheorghe;Director Adjunct Achizitii Publice - Rebedea Ion;Sef Departament Mentenanta Energetica - Simerea Vasile;
Sef Departament Legislatie - Manea Elena Laura;
Sef Biroul Atribuire Contracte Lucrari - Ghioc Stefan;Sef Biroul Legislatie Comerciala si Contecios - Lazar Andrei Mihaela;Biroul Atribuire Contracte Lucrari ? Istrate Dan.(completare Formular model). Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romane :
Documente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator (informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor) emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovada autorizarii conf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate Certificatul constatator emis de O.R.C. in original.Din certificatul constatator trebuie sa reiasa faptul ca ofertantul are inclus in obiectul de activitate si obiectul contractului care se atribuie.
Pentru persoanele juridice straine :
Documente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea ttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie cel putin egala cu: 400.000, 00 lei.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, cifra de afaceri trebuie sa fie cel putin egala cu plafonul impus.
Cifra de afaceri se ia in considerare prin cumul.
Sunt lasate la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare.
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Se va completa Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular model- Informatii generale).
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular model - Informatii generale).
Capacitatea economica si financiara: operatorul isi poate demonstra capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana , indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva, conform art. 186, alin. (1), (2) si (3) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
(OUG 34/2006, art. 186 : (1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.
(2)In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
(3)Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2)).
Modalitatea de indeplinire
Persoana care asigura sustinerea economica si financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, ca urmare se vor completa:
- Formular model ? Angajament privind sustinerea financiara;
- Formular model ? Declaratie tert sustinator economic si financiar;
- Formular model ? Declaratie privind eligibilitatea;
- Formular model ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181;
- Formular model ? Prezentarea generala.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii privind dotarea tehnica solicitata. Ofertantii au obligativitatea sa prezinte Declaratiareferitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport, laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de executie de lucrari, angajandu-se sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului ? Formulare model : declaratie, DS1-3.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica existenta dotarii necesare executiei lucrarii prezentate prin oferta de catre operatorul economic, verificarea finalizandu-se printr-un proces-verbal. Daca operatorul economic ofertant nu este de acord cu punctul de vedere al comisiei SDM Tg.-Jiu, acesta are obligatia de a-si exprima propriul punct de vedere in scris, chiar in cuprinsul procesului-verbal.
Modalitatea de indeplinire
Formulare model, formular modelDS1-3
Cerinta nr. 2 - Informatii privind subcontractarea, conform art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa (dupa caz) formularul model, insotit de lista cuprinzand subcontractantii si de acordurile de subcontractare (formular model), cu precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate.In cazul in care o parte din oferta depusa va fi realizata de subcontractanti, acestia vor trebui sa indeplineascasarcinile de executie de lucrari , proportional cu procentul de participarea acestora.Ofertantul declarat castigator, va prezenta atunci cand se prezinta la semnarea contractului, contractele de subcontractare, semnate deja, in aceleasi conditii in care el semneaza contractul.
Modalitatea de indeplinire
formularul model
Cerinta nr. 3 - Informatii privind experienta similaraOfertantul va prezenta Declaratia cu o anexa privind lista culucrarile similare executate in ultimii 5 ani ? Formular model, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani (calculati prin raportare la data limita pentru depunerea ofertelor), care sa confirme executia de lucrari similare (valoarea poate fi realizata prin insumarea valorilor lucrarilor executate in baza a maxim 3 contracte). Nivelul experientei similare trebuie sa fie demonstrat prin prezentarea de lucrari similare executate in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), duse la bun sfarsit si receptionate partial sau la sfarsitul perioadei de executie sau la finalul perioadei de garantie, in baza a maxim 3 contracte delucrari, in valoare/valoare cumulata, egala sau mai mare decat valoarea de 200.000, 00 lei, exclusiv TVA.Certificarile de buna executie/documentele/contractele/procesele-verbale redactate in alta limba decat limba romana, vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana. Pentru documentele intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrareaexecutiei de lucrari se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Operatorul economic trebuie sa fie atestat ANRE ca agent economic pentru proiectarea si executia de lucrari in instalatii electrice de joasa tensiune si medie tensiune (pana la 20 kV).Justificare cerinte solicitate:
Modalitatea de indeplinire
Declaratia cu o anexa privind lista culucrarile similare executate in ultimii 5 ani ? Formular model
Cerinta nr. 4 - Informatii privind personalul.
Se va solicita Declaratia privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere ? Formular model, precum si informatii referitoare la personalul/organismul tehnic despecialitate decare dispune(strict necesar pentru indeplinirea contractului) sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant.
Ofertantii au obligatia sa respecte urmatoarele cerinte minime cu privire la personalul necesar de asigurat pentru realizarea contractului: - responsabil tehnic cu executia, atestat ANRE pentru executia de lucrari in instalatii electrice de joasa tensiune si medie tensiune (conform art. 14; art. 23, lit. c); art. 24; art. 29 din Legea nr. 10 din 18.01.1995 cu modificarile si completarile ulterioare). Autorizatia trebuie sa fie valabila la data limita pentru depunerea ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Formular model
Cerinta 5
Operatorii economici ofertanti vor preciza in cadrul ofertei daca s-a tinut cont la fundamentarea acesteia, de prevederile Legii 265/2006 ? pentru aprobarea OUG 195/2005 privind Protectia Mediului si Legii nr. 27 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea OUG nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor. (art.5, alin.2, art.19, alin.1, lit.a, art.21, alin.1) in legatura cu urmarirea si interzicerea accesului oricaror persoane ce vizeaza depozitarea deseurilor in alte locuri decat cele special amenajate.
Operatorii economici ofertanti vor preciza (printr-o declaratie pe propria raspundere) in cadrul ofertei daca s-a tinut cont la fundamentarea acesteia, de prevederile Legii 265/2006 ? pentru aprobarea OUG 195/2005 privind Protectia Mediului.Institutiile competente de la care operatorii economici ofertanti pot obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la Protectia Mediului sunt urmatoarele: Agentia pentru Protectia Mediului, Sistemul de Gospodarire a Apelor sau Directiile de Ape si Comisariatele Garzii de Mediu.
Modalitatea de indeplinire
-
Capacitatea tehnica si profesionala: operatorul isi poate demonstra capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva, conform art. 190, alin. (1), (2) si (3) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
(OUG 34/2006, art. 190: (1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).(3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).)
Modalitatea de indeplinire
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, ca urmare se vor completa:
- Formular model ? Angajament privind sustinerea tehnica si/sau profesionala;
- Formular model ? Declaratie tert sustinator al capacitatii tehnice si/sau profesionale
- Formular model ? Declaratie tert sustinator experienta similara;
- Formular model ? Declaratie privind eligibilitatea;
- Formular model ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181;
- Formular model ? Prezentarea generala.
Cerinta nr. 1 Certificare a sistemului de management al mediului ISO 14001 sau similara si Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau similara.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta certificarea ISO 14001 ? standard de certificare a managementului de mediu sau echivalenta, emisa de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Conform prevederilor legale, se vor prezenta documente care atesta o Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau similare, pentru categoria de lucrari care sunt ofertate sau alte documente echivalente care sa ateste ca operatorul economic asigura un nivel corespunzator al calitatii. Documentele trebuie sa fie valabile , ,la data limita de depunere a ofertelor? si se vor prezenta in copie certificata ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.03.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.03.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.03.2013 11:00
Locul: SC CEO SA-SDM Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, et. 3, Sala de Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
a) In cazul in care, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.b) In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de executanti, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.c) Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii (conform Legii nr. 346/2006, art. 16, alin (2)).d) Contractul de executie lucrari va fi incheiat intre SC CEZ Distributie SA (fiind proprietarul LEA 20 kV DC Berbesti ? Panga 3 si Berbesti ? Cornisoara) si ofertantul desemnat castigator.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006 de catre contestatar, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Legislatie Comerciala si Contencios al SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.02.2013 08:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer