Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Eliminare punct periculos si ridicare restrictie de viteza podet km 596+858 linia 300, intre statiile Bratca - Suncuius


Anunt de participare (utilitati) numarul 136551/13.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: P-ta Avram Iancu nr.17, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Punct(e) de contact: Reghina Chit, Tel. +40 264598869, Email: [email protected], Fax: +40 264598869, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Eliminare punct periculos si ridicare restrictie de viteza podet km 596+858 linia 300, intre statiile Bratca - Suncuius
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sucursala CREIR CF Cluj , linia 300, intre Statiile Bratca Suncuius
Codul NUTS: RO11 - Nord-Vest
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatii curente la podet km 596+858 constand in camasuirea boltii, refacerea radierului si reparatii la timpan si coronament
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221112-0 - Lucrari de constructii de poduri feroviare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Refacerea podetului Cf
Valoarea estimata fara TVA: 82, 260RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
63 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare bancara emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum de 1645 lei (RON) pentru perioada de 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin: virament bancar in contul autoritatii contractante (CNCF « CFR » SA prin Sucursala ?CREIR CF? Cluj CUI 15586731) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, sau ordin de plata/fila CEC confirmat(a) de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% a acestor cuantumuri. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare ofertantul pierzand astfel suma constituita atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia; b) De asemenea, in cazul in care ofertantul depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor contestatie la procedura de atribuire, iar Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de 822, 60 lei, in conformitate cu art.2781din OUG nr.34/2006 completata si modificata c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; d) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Garantia de buna executie va fi de 5% din pretul contractului de lucrari, fara TVA. Intreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum. De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din plata cuvenita pentru situatiile de plata lunare pe perioada de derulare a contractului. In acest din urma caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezorerie din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din pretul contractului.Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat; Pozitia in PAAP pe anul 2012 a CNCFR-SA este 12.C.1.4.3
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - Formular B1 din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat); - in originalDeclaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - - Formular B2 din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat); - in originalCertificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, respectiv: Ministerul Finantelor Publice ? D.G.F.P.C.S. si Consiliul Local), catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv cele locale, care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei care se depun ofertele - Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de ANAF- Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele localePentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate in original / copie legalizata(autentificata) / copie lizibila cu mentiunea in ?conformitate cu originalul? semnate si stampilate de operatorul economic.- conventia de esalonare (amanare) si dovada platilor la zi conform conditiilor impuse la acordarea inlesnirilor (daca este cazul).Declaratie conform prevederilor Ordinului 314/2010 - - Formularul 1 din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat).- in originalDeclaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul A din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, subcontractant, asociat) ).- in originalDeclaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69.1 din OG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul B3 din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, subcontractant, asociat) ).- in original.In cadrul CNCF ?CFR? SA Bucuresti- Suc. ?CREIR CF ? Cluj sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/ candidaturilor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire): ?ing. Gheorghe Surubaru - director, ec. Marcela Clitan contabilul sef, ing. Dumitru Bucur - sef Divizie Linii, ch. Aron Pop- sef serviciu Comercial, jr. Simona Bolboaca - sef Oficiul juridic. Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului include si executia unor lucrari similare cu cele supuse achizitiei - - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial (ofertant, asociat), emis cu max. 30 zile inainte de data depunerii ofertelor din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului;Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate in original /copie legalizata(autentificata) / copie lizibila cu mentiunea in ?conformitate cu originalul? semnate si stampilate de operatorul economic.NOTA: Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire i se va solicita prezentarea Certificatului constatator in original sau copie legalizata, daca a prezentat respectivul formular in copie- Autorizatia de furnizor feroviar si Agrementul Tehnic AFER pentru pentru executia lucrarilor de Consolidari poduri CF, copie conform cu originalul, valabile la data depunerii ofertelor inclusiv pagina cu vize.Operatorii economici asociati in vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere. Fiecare operator economic din asociere va prezenta (in dosarul cu documentele de calificare), Autorizatia de Furnizor Feroviar si Agrementul Tehnic Feroviar pentru partea de contract pe care s-a angajat in acordul de asociere ca o va executa, in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.Operatorii economici care declara subcontractanti de specialitate pentru parti din contract, vor prezenta Autorizatiile si agrementele tehnice eliberate de AFER, numai in numele ofertantului. AUTORIZATIA SI AGREMENTUL TEHNIC trebuie sa fie valabile la data depuneri ofertelor.NOTA: Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic/certificat de omologare tehnica pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestora in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante- Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cand este cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.Dovada calitatii de IMM se va realiza astfel: - in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune: ??Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din fisierul « Modele de formulare »)- in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ??Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?(Anexa 1 din fisierul « Modele de formulare »);??Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din fisierul « Modele de formulare »);??Fisa de parteneriat?;??Intreprinderi partenere?- in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: ??Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?(Anexa 1 din fisierul « Modele de formulare »);??Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din fisierul « Modele de formulare »);??Intreprinderi legate?;?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale Completare Formular B4 din Modele de formulare , din care sa rezulte cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani a ofertantului, care sa garanteze posibilitatea de executare a lucrarilor
Ultimul bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente
Tert sustinator (daca este cazul). In conformitate cu prevederile art. 186, alin 2), in cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind proportia in care contractul de executie a lucrarilor urmeaza sa fie indeplinit de subcontractanti Ofertantul va indica in oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si ponderea acestora. La contractare si pe parcursul lucrarilor nu se vor admite alti subcontractanti fata de cei nominalizati in oferta. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani(impliniti la data termenului limita de depunere a ofertei). Lista va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari si va fi insotita de copii ?conform cu originalul? de pe parti relevante ale contractelor prezentate in Formularul B7 in scopul dovedirii experientei similare; procesul verbal de receptie aferent contractului, in copie, ,conform cu originalul", recomandari, documente relevante pentru demonstrarea indeplinirii experientei similare solicitate (centralizatoare lucrare)din , pentru cele mai importante lucrari. In vederea demonstrarii experientei similare, se solicita ca cerinta minima - executarea in ultimii 5 ani, a unui contract, sau a cel mult 2 contracte a caror valoare cumulata sa fie de minim 82000 lei, echivalentul a 18.547 Euro(la cursul din data de 18.05.2012 de 4, 421lei/Euro) si al carui obiect au fost lucrari de consolidari poduri CF.
Declaratie care contine informatii privind efectivele medii anuale al personalului angajat, in ultimii 3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului, personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii, CV-ul acestora in original semnat si datat, cu mentiune ?Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor referitoare la falsul in declaratii prevazute in Codul Penal, ca datele prevazute in prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii?; Ofertantul va asigura: -un responsabil tehnic cu executia atestat pentru domeniul III in constructii de cai ferate, conform OMLPT nr. 777/2003 -un responsabil cu SSM atestat conform prev. din Legea 319/2006 a SSM, - diplome studii de profil, acte calificari, autorizari AFER, in copie conform cu originalul.
Tert sustinator (daca este cazul). In conformitate cu prevederile art.190, alin (2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Informatii privind Asocierea-In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform Anexei nr. 44?Model de acord de asociere din Sectiunea Formulare. Operatorul economic nominalizat lider al asociatiei trebuie confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei. - In acordul de asociere va fi mentionat ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitoruluicontractant legalizarea acordului de asocierea
STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII Ofertantul va prezenta certificatul de calitate SR EN ISO 9001 ? 2008, in copie sau alte documente care dovedesc ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii. Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. In cazul asocierilor, conditia se va considera indeplinita daca toti membrii asocierii o indeplinesc. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara contractorului
STANDARDE DE PROTECTIA MEDIULUI Ofertantul va prezenta certificatul de protectia mediului SR EN ISO 14001 in copie sau alte documente care dovedesc ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului. Demonstrarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul asocierilor, conditia se va considera indeplinita daca toti membrii asocierii o indeplinesc. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara contractorului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
41/F/AP/.........../2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.07.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.07.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.07.2012 11:30
Locul: Sucursala CREIR CF Cluj, Cluj Napoca, P-ta Avram Iancu, nr.17, et.I, Sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal. Daca doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au depus oferta cu pretul cel mai mic, o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei CREIR CF Cluj
Adresa postala: P-ta Avram Iancu nr.17, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Tel. +40 0264430468, Email: [email protected], Fax: +40 0264430468
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.06.2012 09:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer