Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Eliminarea deseurilor si ecologizarea batalurilor interioare,suprainaltari de maluri apartinand Petrom SA-punct de lucru Petrobrazi


Anunt de participare (utilitati) numarul 15569/24.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PETROM S.A
Adresa postala: calea Dorobantilor, nr.239, Sector 1, Bucuresti, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010567, Romania, Punct(e) de contact: Ovidiu Cristurean, Tel.0726 333 089, Email: [email protected], Fax: 0040 21 4060470, Adresa internet (URL): www.petrom.com
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Petrom SA-punct de lucru Petrobrazi
Adresa postala: str. Trandafirilor, 65, Localitatea: Brazi, Cod postal: 107080, Romania, Punct(e) de contact: Dep. Achizitii, Tel.0040 244 541349 int1662, In atentia: D-lui Dragos Fratiloiu-Coordonator Achizitii, Email: [email protected], Fax: 0040 344 401720
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Petrom SA-punct de lucru Petrobrazi
Adresa postala: str. Trandafirilor, 65, Localitatea: Brazi, Cod postal: 107080, Romania, Punct(e) de contact: Dep. Achizitii, Tel.0040 244 541349 int 1662, In atentia: D-lui Dragos Fratiloiu-Coordonator Achizitii, Email: [email protected], Fax: 0040 344 401720
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Petrom SA-punct de lucru Petrobrazi
Adresa postala: str. Trandafirilor, 65, Localitatea: Brazi, Cod postal: 107080, Romania, Punct(e) de contact: Dep. Achizitii, Tel.0040 244 541349 int 1662, In atentia: D-lui Dragos Fratiloiu-Coordonator Achizitii, Email: [email protected], Fax: 0040 344 401720
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Eliminarea deseurilor si ecologizarea batalurilor interioare, suprainaltari de maluri apartinand Petrom SA-punct de lucru Petrobrazi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Interiorul Rafinariei Petrobrazi, comuna Brazi, judet Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-ecologizarea batalurilor interioare de namol, suprainaltarilor de maluriconf. legislatiei in vigoare si Planului de Conformare;
-dupa ce analizele de sol vor corespunde legislatiei de mediu in vigoare vor fi acoperite cu pamant vegetal sau alt tip de pamant si redat circuitului industrial.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90320000-6 - Servicii ecologice (Rev.1)
90121200-3-Servicii de transport de deseuri (Rev.1)
90121330-3-Servicii de incinerare a deseurilor (Rev.1)
90122320-7-Servicii de transport al namolului (Rev.1)
90122340-3-Servicii de eliminare a namolului (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-suprafata totala estimata = 18000 mp;
-volum total estimat = 87000 mc
Valoarea estimata fara TVA: 10, 875, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 25.10.2007 pana la 31.12.2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de 50.000 EURO
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea serviciilor se va face din surse proprii cu rambursare ulterioara conf. Anexei P din Contractul de privatizare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
un singur operator sau asociere. Se solicita legalizarea asocierii daca oferta comuna este declarata castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181, certificat de inregistrare si certificat constatator emise de Reg. Comertului, cel putin o referinta din Romania sau Strainatate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificate de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si obligatiile la bugetul de stat, inclusiv toate celelalte certificari conform Documentatiei de Atribuire, autorizatia de antrepozit fiscal dupa caz, cifra de afaceri anuala depaseste 6 mil. EURO.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii similare in ultimii 5 ani, esperienta in domeniu a personalului, lista echipamentelor si utilajelor, ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, autorizatia de mediu, ultimele 2 protocoale de audit de mediu, indicatori privind sanatatea si securitatea in munca conform Documentatiei de Atribuire.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.08.2007 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.08.2007 15:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana, Engleza
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.08.2007 13:00
Locul: Departamentul Achizitii Petrobrazi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor de pe langa autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
Adresa postala: str Stravopoleous, 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0040 213104641, Email: [email protected], Fax: 0040 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostiinta de catre constatator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.05.2007 14:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer