Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Energie electrica


Anunt de participare (utilitati) numarul 109261/13.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala:  str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  RO-700495, Romania, Punct(e) de contact:  Traian Olinici, Tel. 0332-413149, Email:  [email protected], Fax:  0332-413230, Adresa internet (URL):  www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Energie electrica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locurile de consum specificate in caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 52, 149, 779 si 54, 844, 747RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Conform calendarului estimativ de atribuire a contractelor subsecvente din fisa de date
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare energie electrica pentru punctele de consum ale S.C. APAVITAL S.A. Iasi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09310000-5 - Electricitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acord cadruCantitate minima: 162.480 MWh
Cantitate maxima: 170.480 MWh
Contract subsecvent
Cantitate minima: 40.620 MWh
Cantitate maxima: 42.620 MWh
Valoarea estimata fara TVA: intre 52, 149, 779 si 54, 844, 747RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: 12.000 lei; Garantie de buna executie: 2% din valoarea contractului subsecvent fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale S.C. APAVITAL S.A.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Orice operator are dreptul de a participa la procedura de atribuire individual sau intr-un grup de operatori (asociere/subcontractare).
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratia privind eligibilitatea;
-declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;
-certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente);
-certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;
-autorizatia de functionare;
-documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si licenta de frurnizare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- bilantul contabil pe ultimii 3 ani;
- cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani sa fie egala sau mai mare cu echivalentul a 12.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-prezentare generala;
-licenta de furnizare;
-recomandari din partea altor beneficiari/clienti;
-documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii
Se vor prezenta certificate emise de organisme acreditate, care sa confirme certificarea Sistemului Calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 sau echivalent si a Sistemului de Managemant de mediu ISO 14001 sau echivalent;
-experienta similara
Se va prezenta indeplinirea si finalizarea, in ultimul an, a cel putin unui contract care a avut ca obiect furnizarea de energie electrica si care a avut valoarea egala sau mai mare de 12.000.000 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
34/ 08.10.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.11.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.11.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.11.2010 10:00
Locul: Sediul SC Apavital S.A. Iasi, Str. Mihail Costachescu, nr. 6, judetul Iasi, cod pos. 700495, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii pot participa la deschiderea ofertelor prin persoane imputernicite in scris sa reprezinte interesul operatorilor economici ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se afla atasata la prezentul anunt.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavopoleus nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40(021)310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  +40 (021) 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Str. Anastasie Panu, nr. 25., Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. +40(0232).260.600, Email:  [email protected], Fax:  +40(0232).217.808, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic-Contracte
Adresa postala:  S.C. APAVITAL S.A. Iasi, str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700495, Romania, Tel. +40(0332). 413.129, Email:  [email protected], Fax:  +40(0332). 413.257, Adresa internet (URL):  www.apavital.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2010 12:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer