Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Energie electrica pentru consumatorii alimentati pe joasa tensiune si pe medie tensiune


Anunt de participare (utilitati) numarul 148809/11.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ECOAQUA SA CALARASI
Adresa postala: str. Progresul, bloc BBB, etaj 3, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910001, Romania, Punct(e) de contact: ION LUCA, Tel. +40 0242312705/ +40 0242313765, Email: [email protected], Fax: +40 0242311923, Adresa internet (URL): www.ecoaquacalarasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Energie electrica pentru consumatoriialimentati pe joasa tensiune si pe medie tensiune
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: - punctele de consum aleSC ECOAQUA SA Calarasi, care reprezinta 107 consumatori, amplasati pe raza judetelor Calarasi si Ialomita, conform Anexelor 1, 2 si 4 ale Caietului de sarcini.
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: 9, 941, 044.22RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia anual. Valoareamaxim estimata a celui mai mare contract subsecvent: 4, 970, 522.11 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul acordului-cadru: Furnizare energie electrica pe joasa tensiune si medie tensiune, zona ENEL Dobrogea pentru 107 consumatori, amplasati pe raza judetelor Calarasi si Ialomita, conform Anexelor 1, 2 si 4ale Caietului de sarcini, din care:
- 94 consumatori energie electrica pe joasa tensiune, conform Anexelor nr. 1 si 4 ale Caietului de sarcini- 13 consumatori energie electrica pe medie tensiune, conform Anexei nr. 2 a Caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09310000-5 - Electricitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile maxime/minime de produse estimate a fi solicitate in baza acordului-cadru: Maxim = 19665.80 MWh, minim = 16385.50 MWh, din care:
- Cantitatileaferente consumului de energie electrica pe joasa tensiune, sunt de maxim 5778.08 MWh si de minim 4812.40 MWh;
- Cantitatile aferente consumului de energie electrica pe medie tensiune, sunt de maxim 13887.72 MWhsi de minim 11573.10 MWh.
Valoarea maxim/minim estimata, fara TVA, a acordului-cadru: maxim :9, 941, 044.22 lei, minim :8, 282, 634.25 leiCantitatile maxime/minime de produse estimate a fi solicitate pentru fiecare contract subsecvent: maxim = 9832.90 MWh, minim = 8192.75 MWh, din care:
- Cantitatileaferente consumului de energie electrica pe joasa tensiune, sunt de maxim 2889.04 MWh/an si de minim 2406.20 MWh/an;
- Cantitatile aferente consumului de energie electrica pe medie tensiune, sunt de maxim 6943.86 MWh/an si de minim 5786.55 MWh/an.
Valoarea maxim/minim estimata, fara TVA, a fiecarui contract subsecvent: maxim :4, 970, 522.11 lei, minim :4, 141, 317.13 lei
Valoarea estimata fara TVA: 9, 941, 044.22RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 198 000 leiPerioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zilede la data limita de depunere aofertei.In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator.Forma de constituire a garantiei pentru participare: conform art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006.In cazul in care persoanele juridice opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar suma se va vira in contul S.C. ECOAQUAS.A, nr. RO59RNCB0098007808710001, deschis la BCR Calarasi.In cazul in care garantia de participare se va constitui prin scrisoare de garantie se va utilizaFormularul B din Sectiunea III.Dovada constituirii garantiei de participare se va prezenta in limba romana.Neconstituirea garantiei de participare pana la data si ora deschiderii ofertelor atrage respingerea ofertei.Operatorii economici incadrati conform Legii 346/2004 in categoria IMM, beneficiaza de reducerea cu50% a criteriilor legate de cifra de afaceri, cuantumul garantiei de participare si garantiei de buna executie. In cazul in care ofertantul care se incadreaza in categoria IMM acesta va prezenta o Declaratie pe proprie raspundere, utilizand Formularul 4 din Sectiunea III. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent.Forma de constituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare: conform art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. In cazul in care operatorul economic opteaza pentru constituirea garantiei prin retineri succesive se vor aplica prevederile art. 90 alin.3) din HG 925/2006. Ofertantul va deschide un cont de garantie la dispozitia autoritatii contractante la Trezoreria Statului. Achizitorul va semna contractul numai dupa primirea documentului de constituire a garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 - Calitatea de participant la procedura.
Se va prezenta completat, semnat si stampilat, in original, Formularul 1 din Sectiunea III.
Cerinta nr.2 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Se va prezenta completat, semnat si stampilat in original, Formularul 1.1 dinSectiunea III.
Cerinta nr.3 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta completat, semnat si stampilat in original, Formularul 2 din Sectiunea III.
Cerinta nr.4- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va prezenta completat, semnat si stampilat in original, Formularul 3a din Sectiunea III.
Cerinta nr.5 - Dovada achitarii la bugetul general consolidat si bugetul local a obligatiilor exigibile. Se vor prezenta certificate de atestare fiscala din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatele de atestare fiscala se vor prezenta in original/copie legalizata/copii conforme cu originalul. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr. 509/2011.
Cerinta nr.6 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006.Se va prezenta completat, semnat si stampilat in original, Formularul 3b din Sectiunea III.
Persoanele care detin functii de decizie in SC ECOAQUA SA sunt: Neagu Cezar Paul - Director General, Nutu Marcel - Director Executiv Tehnic cu Investitiile, Tudor Iuliana -Director Economic, Neacsu Constantin ? Director Executiv Comercial, Dumitru Cornelia ? Sef Serviciu Tehnic, Marin Valentin ? Director Sucursala Calarasi, Craciun Marin ? Director Sucursala Oltenita, Niculae Constantin Niculae ? Director Sucursala Urziceni, Margineanu Alexandru Ionut ? membru comisie avizare documentatie, Luca Ion, Angelescu Mihaela-Carmen, Munteanu Natalia, Jorj Iulian Nicolae, Deculescu Monica-Petronela, Secareanu Tudorel, Trandafir Laura-Mihaela ? membrii comisie evaluare. Cerinta nr.1a) ? pentru persoane juridice romane - Certificat constatator, eliberat de OficiulRegistrului Comertului, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar, producerea sau comercializarea produselor si/sauprestarea serviciilor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.Certificatul se va prezenta in original sau copie lizibila conforma cu originalul, informatiile din document trebuie sa fie reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;
b) - pentru persoane juridice straine : Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica, fiindin conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul /ofertantul este stabilit.
Documentele se vor prezenta in original sau copie lizibila conforma cu originalul, informatiile din documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, in traducere autorizata si legalizata.
c) pentru persoane fizice romane/straine: document edificator pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa pentru indeplinirea prezentului contract.
d) In situatia in care documentele cerute la punctele a) , b) si c) vor fi prezentate de ofertanti in copie conforma cu originalul, inainte de incheierea raportului procedurii de atribuire, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte documentele in original sau copie legalizata.
e) Sa detina licenta de furnizare a energiei electrice emisa de ANRE, conform legii nr.123/10.07.2012 art. 8 alin 2 (Legea energiei electrice si a gazelor naturale), valabila la data limita a depunerii ofertelor.
Inainte de incheierea raportului procedurii de atribuire, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte o declaratie pe propria raspundere privind obligativitatea asigurarii valabilitatii licentei de furnizare eliberata de ANRE, pe durata acordului-cadru de 2 ani.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 - Fisa deInformatii generale si Declaratie privind cifra de afaceri globala din ultimii 3 ani:
Se va prezenta completat, semnat si stampilat, in original, Formularul 5 din Sectiunea III;
Modalitatea de indeplinire
Conform cerintelor formulate in coloana alaturata
Cerinta nr.2 - Cifra medie anuala de afaceri, globala, pe ultimii 3 ani va fi de minim 9 900 000 lei.
Se vor prezenta documente relevante prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani. Se va accepta in locul bilantului pentru ultimul an financiar prezentarea oricaror documente din care sa rezulte indeplinirea nivelului cifrei de afaceri.
Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Conform cerintelor formulate in coloana alaturata
Cerinta nr. 3 -Informatii privind tertii sustinatori.
Pentru terti sustinatori se vor prezenta: Angajamentul ferm de sustinere in original, in care sa fie precizat concret cerinta/cerintele pentru care acorda sustinerea.
Documentele cerute, pentrutertul sustinator sunt cele de lala punctul III.2.1.a)- Cerinta nr.3, Cerinta nr.4 din care sa rezulte ca tertul sustinator nu se afla in situatiile prevazute de OUG 34/2006, art 180 si art.181 litera a, c1 si d si Cerinta nr.6, privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006. Se vor completa urmatoarele : Formularul 2, Formularul 3a si Formularul 3b din Sectiunea III
Modalitatea de indeplinire
Conform cerintelor formulate in coloana alaturata
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1- Lista principalelor furnizari de energie electricaefectuate in ultimii 3 ani.
Din lista prezentata, ofertantii vor face dovada ca in ultimii 3 ani au furnizat o cantitate de energie electrica egala sau mai mare de 9832.90 MWh, care sa rezulte dintr-un contract sau insumarea a maxim 3 contracte duse la bun sfarsit.a) Se va prezenta completat, semnat si stampilat, in original, Formularul 6 din Sectiunea III;b) Se va prezenta completat, semnat si stampilat, in original, Formularul 7 din Sectiunea III, doar pentru contractul/contractele cu care se indeplineste cerinta solicitata.
Pentru sustinereainformatiilor prezentate in Formularul 7 se vorprezenta urmatoarele documente: copie lizibila, conforma cu originalul, de pe contractul/contractele declarat(e), sau dupa partile relevante din contract/contracte sau recomandare/document constatator privind indeplinirea obligatiilor contractuale, din partea beneficiarului declarat, sau certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, din care sa rezulte partile contractante, valoarea declarata, denumirea produselor si cantitatea;
Modalitatea de indeplinire
Conform cerintelor formulate in coloana alaturata
Cerinta nr. 2- Informatii privind asociatii / tertii sustinatoria)Pentru asociati se vor prezenta: - Documentele cerute la punctele: III.2.1, III.2.2; III.2.3.a si III.2.3.b.;
- Acordul de asociere in original (numai de catre leaderul de asociere)-se va utiliza Formularul 8 din Sectiunea III.
b)Pentru terti sustinatori se vor prezenta: -Angajamentului ferm de sustinere in original, in care sa fie precizat concret cerinta/cerintele pentru care acorda sustinerea;
- Documentele cerute la punctul III.2.1.a)- Cerinta nr.3, Cerinta nr.4 din care sa rezulte ca tertul sustinator nu se afla in situatiile prevazute de OUG 34/2006, art 180 si art.181 litera a), c1) si d) si Cerinta nr.6, privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006. Prezentarea tuturor documentelor solicitate pentru a dovedi indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinerea.
Modalitatea de indeplinire
Conform cerintelor formulate in coloana alaturata
Cerinta nr.1
CertificatISO 9001 sau echivalent
Se vor prezenta documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 pentru ofertanti, sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), in domeniul contractului.
Informatiile din documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si se vor prezenta in copie lizibila conforma cu originalul.
Modalitatea de indeplinire
Conform cerintelor formulate in coloana alaturata
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Pret unitar livrare energie electrica (componenta nereglementata) - lei /MWh, exclusiv TVA
2.
Marja de dezechilibre acoperita de furnizor
10%
Descriere: a) pentru cea mai mare marja ofertata, peste marja min. admisa, se acorda punctajul max.; b) pentru alta marja decat cea prevazuta la litera a), punctajul se acorda astfel:
3.
Anticipatia solicitata de catre furnizor
10%
Descriere: a) pentru cea mai mica anticipatie ofertata, sub anticipatia maxim admisa, se acorda punctajul max.; b) pentru alta anticipatie decat cea prevazuta la litera a), punctajul se acorda astfel:
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.02.2014 13:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.03.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.03.2014 12:00
Locul: ECOAQUA S.A. Calarasi, Str. Progresul, Bloc BBB, etaj 3, Municipiul Calarasi, Judetul Calarasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatori UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute la: La adresa mentionata anterior cu mentiunea ?In atentia Compartimentului Achizitii Publice - referitor la procedura de atribuire a contractului sectorial de furnizare Energie electrica pentru consumatorii alimentati pe joasa tensiune si pe medie tensiune .2.Documentele pot fi depuse la registratura autoritatii contractante sau transmise prin oricare dintre urmatoarele modalitati: prin posta sau prin fax.3.Modalitatea de departajare a ofertelor cu punctaj egal, clasate pe locul I: In situatia in care doua sau mai multe oferte obtin punctajul maxim egal, atunci va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai mic. Daca preturile sunt egale autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret sa prezinte o noua propunere financiara in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ECOAQUA S.A Calarasi
Adresa postala: Str. Progresul, bl. BBB, etaj 3, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 900001, Romania, Tel. +40 0242312705/ +40 0242313765, Email: [email protected], Fax: +40 0242311923, Adresa internet (URL): www.ecoaquacalarasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.01.2014 11:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer