Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Etalonari pentru analizoare portabile de gaze si analizoare stationare de gaze din CTE-urile ELCEN Bucuresti


Anunt de participare (utilitati) numarul 149232/10.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Electrocentrale Bucuresti S.A.
Adresa postala: Splaiul Independentei 227, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060021, Romania, Punct(e) de contact: ANCA IULIANA ORDEAN, Tel. +40 212751476, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212751406, Adresa internet (URL): www.elcen.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel. +40 212751279, In atentia: Mihaela Radulescu, Email: [email protected], Fax: +40 212751406
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Punct(e) de contact: BirouAchizitii, Tel. +40 212751279, In atentia: Mihaela Radulescu, Email: [email protected], Fax: +40 212751406
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SISTEMULELECTRONIC AL ACHIZITIILOR PUBLICE (SEAP)
Adresa postala: in SEAP, www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 213032997, Fax: +40 213032937, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala care desfasoara activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Etalonari pentru analizoare portabile de gaze si analizoare stationare de gaze din CTE-urile ELCEN Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: CTE Grozavesti : Splaiul Independentei 229, sect 6
CTE Sud : str. Releului nr.2, CTE Vest : B-dul Timisoara, nr.106, CTE Progresu : Str. Pogoanelor nr.2A, CTE Titan : Str. Ion Sahighian, nr.4
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Etalonari pentru analizoare portabile de gaze sianalizoare stationare de gaze din CTE-urile ELCEN Bucuresti- detalii in caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71900000-7 - Servicii de laborator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Etalonari pentru analizoare portabile de gaze sianalizoare stationare de gaze din CTE-urile ELCEN Bucuresti- detalii in caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 28, 300RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
365 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantum : vezi ANEXA B ? detalii privind loturile ;b) Contul de virament pentru garantia de particip. in lei este RO 47 CECE B 300 01 RON 206 3818 deschis la CEC BANK SA, iar pentru euro este RO53 BRDE 450 SV 057 3073 4500 deschis la BRD GSG SMCC) (echiv. leu/valuata la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile ).c)Perioada de valabilitate :60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.d)Mod de constituire : Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare pana la 5000 lei se poate constitui si prin numerar la casieria ELCEN. In cazul constituirii prin ordin de plata sau fila cec acestea vor fi confirmate de catre banca emitenta cel mai tarziu la data limita de depunere a ofertelor. Documentul care dovedeste constituirea gar.de particip, se va introduce in oferta prezentata in SEAP ca document scanat, semnat cu semnatura electronica.In cazul alegerii instrumentului de garantare, acesta se va depune si in original la sediulELCEN cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor.Restituirea garantiei de particip. se va face pe baza Form.1 care va fi prezentat la ofertare. Gar.de particip.va fi retinuta integral in situatiile prevazute la art. 87, alin (1) din HG 925/2006.In cazul prezentei achizitii nu sunt aplicabile prevederile art.278^1 din ordonanta.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economiciGarantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratii privind eligibilitatea - Se va prezenta Formularul 3 si/sau cazier judiciar/certificat echivalent. Prezentarea acestui document este obligatorie si pentru tertul sustinatorin cazul in care sustinatorul este declarat in oferta.
2. Declaratie privind neancadrarea in prevederile art.181- Se va prezenta Formularul 4. Prezentarea acestui document este obligatorie si pentru tertul sustinator daca acesta este declarat in oferta; caz in care se vor avea in vedere situatiile prevazute la lit. a, c1 si d din Formularul 4.
3. Declaratie privind propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta - Se va prezenta Formularul 5- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Declaratie pe proprie raspundere privind neancadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG 34/2006 - Se va prezenta Formularul 6. Prezentarea acestui document este obligatorie si pentru tertul sustinator si/sau subcontractantin cazul in care sustinatorul si/sau subcontractantul sunt declarati in oferta. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA sunt :
Dan Stefan Cetacli ? Director General SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SASorin Vasilescu ? Director Comercial
Gabriel Gheorghita ? Director MAISG
George Ovidiu Voicu - Director Reparatii
Ioana Untila ?Sef Serviciu AchizitiiContracte
Mihai Volf ? Sef ServiciuJuridic
Anisoara Bacs ? Sef Serviciu Reparatii DocumentatiiMihaela Radulescu ? membru al comisiei de evaluare
Anca Iuliana Ordean? membru al comisiei de evaluare
Rares Radulescu? membru al comisiei de evaluare
Mircea Radoi?presedinte de rezervaal comisiei de evaluare cu drept de vot
Aurelian Cristea ? membru de rezerva al comisiei de evaluare
Roxana Kedei ? membru de rezerva al comisiei de evaluare
Munteanu Simona - membru de rezerva al comisiei de evaluare
Mioara Misloschi ? membru de rezerva al comisiei de evaluare
Virginia Elena Ioanitescu- Birou Contracte 1. Persoane juridice/fizice romane - Se va prezenta Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului / Autorizatie de functionare / altele echivalente
2. Persoane juridice/fizice straine - Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional- Observatie : In cazul in care documentele solicitate nu sunt emise in limba romana se va prezenta si traducereaautorizata si legalizata in limba romana
Dupa finalizarea licitatiei electronice autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte la sediul autoritatii contractante aceste documente in original sau copie legalizata pentru verificarea conformitatii.
3. Se va prezenta dovada acreditarii laboratorului de etalonare conf. Cerintelor SR EN ISO / CEI 17025:2005+AC :2007, certificat eliberat de un organism de certificare a sistemului calitatii acreditat in tara sau in strainatate;se accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Se vor respecta cerintele legale referitoare la activitatea de metrologie, conform Ordonantei 20/1992, cu completarile si modificarile ulterioare si cerintele legale referitoare la asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii, conform HG 1660/2005, Anexa 3: ?Instructiuni de metrologie legala I.M.L. 3-05 - trasabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani; prestarile de servicii se vor confirma prin prezentarea a cel putin unui certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Se va prezenta Formularul 7 completat corespunzator.Se va avea in vedere perioada de 3 ani determinata pornind de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 7 completat corespunzator
Informatii privind subcontractantii
Se va prezenta Formularul 8 completat corespunzator, acordurile de subcontractare si ponderea pe care o au acestia la indeplinirea contractului
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 8 completat corespunzator, acordurile de subcontractare si ponderea pe care o au acestia la indeplinirea contractului
Informatii privind asocierea
Acord de asociere din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei
Daca ofertantul castigator va fi o asociatie, autoritatea contractanta solicita legalizarea asocierii conform prevederilor legale pana la data incheierii contractului de achizitie publica.In cazul asocierii, indeplinirea conditiilor de calificare prevazute la cap.III.2.1.a) este obligatorie pentru fiecare dintre asociati iar la III.2.3.b) este obligatorie pentru fiecare dintre asociati pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Acord de asociere din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul total pe fiecare lot exprimat in lei. Nu exista limite ale valorilor pana la care elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare poate fi imbunatatit. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la: cea mai buna oferta si numarul participantilor la licit. electronica. Nu se utilizeaza pasul de licitare. In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1. Durata unei runde: 1 zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.02.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.02.2014 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Daca ofertantul alege sa uzeze de dreptul prevazut la art.11, alin. (4) din HG 925/2006, atunci va transmite in SEAP, in format electronic, toate documentele in termen de 3 zile de la solicitarea autorit. contract. (art. 11, alin. (5) din HG 925/2006). 2.Informatii suplim. privind licitatia electronica si particip. la procedura on-line: ? Ofertantii participanti trebuie sa fie inreg. in SEAP avand certif. digital valid . Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.e-licitatie.ro? Invitatia de particip. este un mesaj generat si transmis (electronic) automat, de SEAP , tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile(asa cum sunt definite la art.37 din HG 925/2006).? Recomandam ofertantilor sa verifice zilnic casuta de e-mail (inregistrata in SEAP) deoarece nu va exista nici o alta notificare cu privire la acest moment al desfasurarii procedurii.? Ofertantilor clasati pe primul loc, cu oferte egale, la finalul licit. electr. autorit. contrac. le va solicita sa posteze in SEAP o nouapropunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertantii au obligatia de a respecta data si ora limita de depunere a noii propuneri financiare, solicitata de autorit. contract. prin intermediul SEAP. Ofertele postate dupa data si ora notificata vor fi respinse ca inacceptabile in conf. cu art.33 al.(3) lit a din HG 925/2006.3.Pentru vizualizarea documentatiei recomandam operatorilor economici sa procure programul disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se vor respecta termenele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDICELCEN
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Tel. +40 212751384, Fax: +40 212751405
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 10:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer