Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EVACUARE NOROI DE FORAJ SI FLUIDE CONTAMINATE


Anunt de participare (utilitati) numarul 148513/13.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Soseaua Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: Hajni CRISAN, Tel. +40 269815131, In atentia: SERVICIUL CONTRACTE, Email: [email protected], Fax: +40 269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
EVACUARE NOROI DE FORAJ SI FLUIDE CONTAMINATE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Conform caiet sarcini
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 927, 774RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Lunar
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EVACUARE NOROI DE FORAJ SI FLUIDE CONTAMINATE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90000000-7 - Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
EVACUARE NOROI DE FORAJ SI FLUIDE CONTAMINATECantitate estimata Acord cadru: - noroi de foraj: cant. min. 800 mc- cant.max. 1350 mc;
- investigatii analitice: cant.min. 12 analize - cant. max. 24 analize;
- pt. transport: min. 15000 km. - max. 30000 kmCantitate estimata ptr. un singur contract subscvent: - noroi de foraj: cant. min. 20 mc - cant.max. 100 mc;
- investigatii analitice: cant.min. 1 analiza - cant. max. 3 analize;
- pt.transport: min. 100 km. - max. 2000 km
Valoarea estimata unitara: Evacuare noroi: 451, 4 lei/ mc;Servicii transport: 9, 58 lei/ km Investigatii analitice deseuri: 1291 lei/ investigatie.
Valoarea estimata fara TVA: 927, 774RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum garantie de participare: 18500 lei. Per. de val. a gar. pentru par. este de 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunere ofertelor; Contul autoritatii contractante: RO14 RNCB 0231 0195 6886 0001, deschis la BCR Medias. Pentru echivalenta lei/valuta se va lua in considerare cursul comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire: Conform reglementarilor art. 86, alin. (1) din H.G. 925/2006. In orice situatie, dovada constituirii garantei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la ora si data deschiderii ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in documentatia de participare vor fi respinse. In cazul ofertantilor care se regasesc in categ.IMM conf. Legii nr.346/2004(facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) GP se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in doc. de atribuire.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. In cazul unei contestatii respinse de CNSC sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie, conformprevederilor art. 278^1 O.U.G. 34/2006 cu completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului suma de 4.707, 77 lei. Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice, respectiv in cazul in care ofertantul isi retrage oferta in perioada de val. a acesteia; in cazul in care ofertantul desemnat castigator, refuza sa semneze contractul in perioada de val. a ofertei Garantia de buna executie va fi de 7% din valoarea fara TVA, a contractului subsecvent. Modalitatea de constituire: conform prevederilor art. 90 alin. (1) si alin. (3) din H.G. 925/2006. Modalitatea de restituire: autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit sunt din surse proprii. Plata facturilor se efectueaza in termen de 30 zile de la data primirii lor de catre achizitor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Art. 180Se va completa Formularul 12A ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare? de catre operatorul economic care are calitatea de ofertant/ofertant asociat, tert/terti sustinatori, daca este cazul.II. Art. 181Se va completa Formularul 12 B ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006? de operatorul economic care are calitatea de ofertant/ofertant asociat si de catre tert/terti sustinatori, daca este cazul.Nota: Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia in care determina excluderea din procedura de atribuire, cf. prevederilor art. 180 si ale art. 181, lit. a), c1) si d).III. Se solicita prezentarea ?Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta?, conform Ordin ANRMAP Nr. 314/2010. Formularul se va completa de operatorul economic care are calitatea de ofertant/ofertant asociat.IV. Art. 69^1Se solicita prezentarea ?Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006. Se va completa Formularul 13A, de operatorul economic care are calitatea de ofertant/ofertant asociat, cat si de tert/terti sustinatori si subcontractanti, daca e cazul.Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in cea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: - Virgil Marius METEA, avand functia de Director General SNGN ROMGAZ SA, Medias- Lucian BARSAN, avand functia de Director Departament Tehnic Achizitii SNGNROMGAZ SA, Medias- Ispasian Ioan DINCA, avand functia de Director SIRCOSS-Sorin GHEORGHIU, presedinte comisie de evaluare avand functia de Director Tehnic SIRCOSS- Hajnalka CRISAN, membru comisie de evaluare, Serviciul Contracte-Angela MELINESCU, membru comisie de evaluare, Serviciul Contracte-Aurica CATANA, Serviciul Protectia Mediului- Corina GANEA, consilier juridic- Mircea VLEJU, membru comisie de evaluare, Serviciul Contabilitate
V. Ofertantul va prezenta Certificatul de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Daca in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal, potrivit art.11.alin.(4) din HG.925/2006.Pentru persoanele juridice romane Certificatul de atestare fiscala se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentul se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si va fi insotit de traducere autorizata si legalizata. 1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului ComertuluiNote: 1) Se permite depunerea documentului solicitat in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: - original/copie legalizata/copie lizibila ?conforma cu originalul?, care sa contina informatii reale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;2) la solicitarea autoritatii contractante inainte de data transmiterii comunicarii, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta certificatul Constatator in original sau copie legalizata, daca la data limita de depunere a ofertelor a prezentat acest document in copie lizibila ?conform cu originalul?.2. Autorizatie de mediu a ofertantului, pentru activitatea de colectare, transport, depozitare, tratare, deseuri periculoase si nepericuloase, conform prevederilor Ord. MMDD nr. 1798/2007 si a prevederilor OUG 195/2005, aprobata de Legea 265/2006.
3. Autorizatie ADR pentru transport substante periculoase, autorizatie solicitata pentru respectarea normelor privind aplicarea in traficul intern a Acordului European referitor la transport international de marfuri periculoase (A.D.R.), reglementat de Legea nr. 31/1994 si H.G. 1175/26.09.2007, pentru aprobarea normelor de transport rutier de marfuri periculoase in Romania.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani, 2010, 2011, 2012. Nu este solicitat indeplinirea unui prag valoric pentru indicatorul financiar ?cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 (trei) ani?. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul V.4.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind subcontractantii ? daca e cazul. Precizam ca resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. Pentru subcontractanti trebuie sa se prezinte si declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, mai sus mentionata. La incheierea contractului, se solicita, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formular nr. 12G, Documente de justificare
Experienta similara: lista principalelor servicii avand ca si obiect prestarea de servicii similare in ultimii 3 ani , pentru verificarea capacitatii tehnice si/sau profesionale prin prezentarea oricaror certificate/documente prin care sa confirme prestarea de servicii similare. Pentru calculul echivalentei se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formular nr. 12E, Documente justificatoare
Informatii privind Asocierea ? daca este cazul. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna.In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 14C.
Inf. privind Angajamentul ferm.In cazul in care pentru indeplinirea contr. ofertantul isi demonstr. cap. tehnica si prof.a invocand sustinerea unei alte persoane (indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva), atunci acesta are oblig. de a dovedi sustinerea de care benef., de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la disp. ofert. resursele teh. si prof. invocate . In acest caz pers. care asigura sus. tehnica si prof. nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, avand obligatia de a prezenta declaratia pe proprie raspundere privind nein. in disp. art. 180 din OUG 34/2006, mai sus mentionata si Decl. pe proprie rasp. privind neincadrarea in prev. art. 181 din O.U.G. 34/2006.Decl privind nein. in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 18
Se solicita urmatoarele utilaje: instalatie de centrifugare deseuri; vidanja; autovehicul de transport deseuri cu densitate mare. Se va prezenta ?Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii?. Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/echipament//etc solicitat pe langa posibilitatea prezentarii unui contract de inchiriere, etc. este permisa si prezentarea unui angajament fem din partea unui tert sustinator sau declaratia de punere la dispozitia ofertantului declarant castigator a utilajului /orice alt document de dispozitie a ofertantului asupra utilajului. Prestatorul va face dovada care atesta detinerea (dotarea proprie/inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie) a unui laborator acreditat pentru analize de deseuri conform cerintelor HG 1175/2007.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formular 12.H
Certificat ISO 9001 sau echivalent, avand termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Certificatul ISO 9001:2008 sau echivalent, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Va avea loc numai dupa evaluarea initiala integrala a ofertelor. LE se va org.prin intermediul SEAP , intr-o singura runda , in termen de 2 zile lucratoare dupa data la care au fost trimise inv.Durata unei runde este de 1 (una) zi. Pt. a putea participa la LE op.ec., trebuie sa detina certif.dig.la op.SEAP.(www.e-licitatie.ro). Refuzul unui op.ec. de a se inreg.in SEAP in scopul particip.la etapa finala de LE=cu retragerea of.Obiectul proc.repetitiv de ofertare , se refera la valoarea maxima a acordului cadru, fara TVA, conform Formular 10.B.1., cuprins in Sectiunea III, formulare. Dupa incheierea rundei de LE, op.ec. care si-au imbunatatit oferta au obligatia sa transmita autoritatii contractante Formularul de oferta centralizata si oferta detaliata, completate coresp. in functie de val. ofertei transmise in cadrul rundei de LE la care au participat. Transmiterea formularelor se va face la sediul Autoritatii contractante in cel mult doua zile lucratoare de la ultima runda de licitatie, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal sau conventional al ofertantului sau de o persoana imputernicita expres; in cazul in care formularele vor fi semnate de catre reprezentantul conventional sau o alta persoana imputernicita in acest sens se va anexa si imputernicirea formulata in acest sens. Licitatia electronica se finalizeaza la un moment precis stabilit in prealabil si comunicat ofertantilor in invitatia de participare. La momentul finalizarii licitatiei electronice, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derularii acestei faze, determinat prin luarea in considerare a ofertelor finale introduse de ofertantii participanti si pe baza criteriului de atribuire stabilit.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.01.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.01.2014 10:00
Locul: SNGN ROMGAZ SA, SIRCOSS , Soseaua Sibiului nr. 5, loc. Medias judet Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc dupa Licitatia electronica au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului, in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare sunt membrii comisiei de evaluare. Orice solicitare catre autoritatea contractanta (clarificari, corespondenta, etc.) din partea operatorului economic se face prin fax: 0269/830283. Raspunsul autoritatii contractante va fi publicat in SEAP, in pagina invitatia de participare privind prezenta achizitie. - Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Potrivit art. 11 alin. 4 si 5 din HG 925/2006 modificata si completata cu 834/2009, in vederea calificarii, ofertantul poate prezenta initial, doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. In declaratia si anexa cuprinse in Capitolul IV ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Termenul nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. ? S.I.R.C.O.S.S. ? Serviciul Juridic
Adresa postala: Soseaua Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +4 0269805154, Email: [email protected], Fax: +4 0269830283
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2013 07:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer