Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - executare de lucrari aferente proiectului "REABILITAREA SITULUI INDUSTRIAL HUNEDOARA SI PREGATIREA SA PENTRU NOI ACTIVITATI"


Anunt de participare numarul 143711/18.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Hunedoara
Adresa postala: Str. Libertatii, Nr. 17, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: 331128, Romania, Punct(e) de contact: VIOREL ARION, Tel. +40 254716322, In atentia: Bucur Mariana Lilica, Email: [email protected], Fax: +40 254716087, Adresa internet (URL): http: //www.primariahd.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
executare de lucrari aferente proiectului "REABILITAREA SITULUI INDUSTRIAL HUNEDOARA SI PREGATIREA SA PENTRU NOI ACTIVITATI"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Hunedoara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor pentru proiectul Reabilitarea sitului industrial Hunedoara si pregatirea sa pentru noi activitati. Valoarea totala estimata a lucrarilor este de 47.482.273, 61 lei fara TVA, din care valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 2.803.986, 55 lei fara TVA. Faza A - reabilitarea si ecologizarea a 20 ha teren in zona fostului combinat sidelurgic ? valoarea estimata totala este de 28.681.637, 90 lei fara TVA din care: cheltuieli pentru investitii: decontaminare terenurilor, preluarea si depozitarea substantelor toxice si periculoase - 25.679.728, 40 lei fara TVA, organizare de santier - 431.578, 50 lei fara TVA, probe tehnologice - 2358, 16 lei, cheltuieli diverse si neprevazute este de 2.567.972, 84 lei fara TVA (9.84% din 26.113.665, 06 lei fara TVA - valoarea estimata pentru care se vor elabora si evalua ofertele)
Faza B - construire cladire structura de sprijinire a afacerilor ? valoarea estimata totala este de 18.800.635, 71 lei fara TVA din care: cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 1.984.592 lei fara TVA, constructii si instalatii - 13.736.180 lei fara TVA, utilaje, echipamente tehnologice functionale cu montaj - 2.518.750 lei fara TVA, organizare de santier - 325.100 lei fara TVA, cheltuieli diverse si neprevazute este de 236.013, 71 lei fara TVA (1, 28% din 18.564.622 lei fara TVA - valoarea estimata pentru care se vor elabora si evalua ofertele)
Valoarea estimata fara TVA in functie de care se vor elabora si evalua ofertele este de 44.678.287, 06 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112340-0 - Lucrari de decontaminare a solului (Rev.2)
45000000-7-Lucrari de constructii (Rev.2)
45111000-8-Lucrari de demolare, de pregatire si de degajare a santierului (Rev.2)
45112360-6-Lucrari de reabilitare a terenului (Rev.2)
45231221-0-Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executia lucrarilor pentru proiectul Reabilitarea sitului industrial Hunedoara si pregatirea sa pentru noi activitati. Valoarea totala estimata a lucrarilor este de 47.482.273, 61 lei fara TVA, din care valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 2.803.986, 55 lei fara TVA.Faza A - reabilitarea si ecologizarea a 20 ha teren in zona fostului combinat sidelurgic ? valoarea estimata totala este de 28.681.637, 90 lei fara TVA din care: cheltuieli pentru investitii: decontaminare terenurilor, preluarea si depozitarea substantelor toxice si periculoase - 25.679.728, 40 lei fara TVA, organizare de santier - 431.578, 50 lei fara TVA, probe tehnologice - 2358, 16 lei, cheltuieli diverse si neprevazute este de 2.567.972, 84 lei fara TVA (9.84% din 26.113.665, 06 lei fara TVA - valoarea estimata pentru care se vor elabora si evalua ofertele)
Faza B - construire cladire structura de sprijinire a afacerilor ? valoarea estimata totala este de 18.800.635, 71 lei fara TVA din care: cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 1.984.592 lei fara TVA, constructii si instalatii - 13.736.180 lei fara TVA, utilaje, echipamente tehnologice functionale cu montaj - 2.518.750 lei fara TVA, organizare de santier - 325.100 lei fara TVA, cheltuieli diverse si neprevazute este de 236.013, 71 lei fara TVA (1, 28% din 18.564.622 lei fara TVA - valoarea estimata pentru care se vor elabora si evalua ofertele)
Valoarea estimata fara TVA in functie de care se vor elabora si evalua ofertele este de 44.678.287, 06 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 47, 482, 273.61RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 446.782, 87 lei.Garantia de participare se poate constitui si in euro.Data la care se va face echivalenta leu/euro este cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Perioada de valabilitate: 90 zile calendaristice de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, egala cu perioada de valabilitate a ofertelor.Garantia de participare constituita de operatorii economici incadrati conform Legii nr.346/2004, cu modif. si completarile ulterioare, in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, va fi admisa in cuantum de 50% fata de valoarea solicitata. Asocierea formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, personae fizice sau juridice romane ori straine, care depun oferta comuna, beneficiaza de aceeasi reducere a garantiei de participare.Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita prelungirea valabilitatii ofertelor, precum si, dupa caz, a garantiei de participare, in situatii exceptionale care impun o astfel de prelungire. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, va fi prelungita in mod corespunzator.In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.Garantia de participare se constitue prin virament bancar in contul Mun. Hunedoara sau printr-uninstrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, Formular nr.20.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Retinerea garantiei de participare: Autorit.contract. va retine garantia de participare in conformitate cu art.87 din HG nr.925/2006 si cu art.2781 alin.(1) lit. d)din OUG nr.34/2006 cu modif. si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie reprezinta 10% din pretul contractului, fara TVA. Ofertantii din categoria IMM beneficiaza de reducerea cu 50% a acestei garantii conform legii nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Asocierea formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM, persoane fizice sau juridice romane ori straine, care depun oferta comuna, beneficiaza de aceeasi reducere a garantiei de buna executie.Modul de constituire a garantiei de buna executie(se va efectua conform art. 90 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).Garantia de buna executie se va constitui prin scrisoare de garantie de buna executie instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (Formular nr. 20), anexa la contract. Garantia de buna executie se va constitui si se va depune (in original) in perioada de valabilitate a ofertei si inainte de data stabilita pentru semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri nerambursabile prin ?Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 4 si de la bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform art.11 alin.4 si 5 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar
precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Se vor prezenta in anexa la declaratie in mod obligatoriu: Denumirea contractului de lucrari propus ca referinta, Beneficiarul, Finantatorul, Principalele caracteristici, valoarea contractului, perioada de executie, perioada de garantie. Se vor completa Formularul 26 si anexa. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana. Orice document solicitat trebuie sa fie valabil in momentul depunerii ofertei si va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita prin lege trebuie sa fi fost emise cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare. Nu se accepta folosirea de prescurtari.
Cerinta nr. 1 - Declaratia privind calitatea de participant la proceduraModalitatea de indeplinire: Declaratia privind calitatea de participant la procedura Formularul 6, Sectiunea Formulare. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, acest formular trebuie prezentat de catre fiecare asociat.Cerinta nr.2 - Declaratie privind eligibilitateaModalitatea de indeplinire: Cerinta obligatorie Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul 7 Sectiunea Formulare. In cazul in care exista tert sustinator pentru situatia economica si financiara sau tehnica si profesionala, acesta va completa deasemeni declaratia privind eligibilitatea. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului.
-Cazierul judiciar al operatorului economic valabil la data limita de depunere a ofertelor.
-Cazier fiscal al companiei eliberat de organele fiscale competente, valabil la data limita de depunere ofertelor.
Persoanele juridice straine:
Se vor accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, modificata si completata, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva.
Persoane juridice straine:
-Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil).
-Cazier fiscal al companiei eliberat de organele fiscale competente, valabil la data limita de depunere ofertelor.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, acest formular trebuie prezentat de catre fiecare asociat.
Cerinta nr.3 - Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Modalitatea de indeplinire: Cerinta obligatorie - Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, completata in conformitate cu Formular 8, Sectiunea Formulare. In cazul in care exista tert sustinator pentru situatia economica si financiara sau tehnica si profesionala, acesta va completa Formularul 8 ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 literele a), c^1), si d). Prezentarea urmatoarelor documente de confirmare:
a) Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) eliberat de organul de administrare fiscala, din care sa reiasa obligatiile exigibile in ultima zi a lunii anterioare celei in care se depun ofertele; certificatul se va prezenta in original sau copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?b). Certificat de taxe si impozite locale, (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile in ultima zi a lunii anterioare celei in care se depun ofertele; certificatul se va prezenta in original sau copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?Persoane juridice straine:
Vor prezenta certificatele sus-mentionate (sau documente echivalente) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul.
Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat, precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in luna anterioara celei in care se depun ofertele. In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor fiscale, autoritatea contractanta solicita ca acesta sa depuna in oferta dovada platii la zi a datoriilor reesalonate (unde este cazul) si graficul de reesalonare. Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, in original sau copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?.Documentele emise in alta limba decat limba
romana vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, acest formular trebuie prezentat de catre fiecare asociat. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra ca nu se afla in una din situatiile prevazute la art. 181 lit.a), c1) si d) din OUG 34/2006, prin completarea Formularului 8 in mod corespunzator.
Cerinta nr. 4 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare , Legea nr.279/2011Cerinta obligatorie - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr.279/2011 ? (persoane cu functie de decizie in cadrul aut. Contractante in ceea ce priveste derularea, organizarea , derularea si finalizarea procedurii de atriburii: Primar - Viorel Arion, Viceprimar - Boboutanu Dan, Secretar-Aurel Rata Bugnariu, Administrator public - Mihai Leu, Consilieri locali: Aldea Ana Maria, Artean Mircea Ioan, Takacs Aranka, Farcas Ladislau, Bucalet Marian Victor, Cazan Florian, Crisan Ovidiu, Farcas Bianca Magdalena, Ghenea Silvia, Olariu Nicoleta, Magaon Jane, Marginean Alexandru, Muzsic Robert Eugen, Noghita Luminita Marinela, Palcau Ciprian Stefan, Radu Carolina, Rusu Constantin, Vasilescu Tatiana, Voinia Claudiu Sorin, Costa Mircea. Director tehnic Ladislau Demeter, Director economic Giurgiu Valentina, Director adjunct ? Directia Economica -Popa Anisoara Aurelia, Sef SADPP Poanta Marinel, Sef Serviciu Achizitii Publice si Proiecte cu Finantare Europeana - Bucur Mariana Lilica, Sef Birou Proiectecu Finantare Internationala - Lascau Liliana Otilia, sef Birou Investitii - Nimu Ioan, inspector asistent Achizitii Publice ? Franhoffer Beatrice, Consilier superior Achizitii publice - Muresan Doru, Sef Serviciu Administratie Publica - Podea Gabriela Liliana, consilier juridic - Stancu Claudia. In cazul unei oferte comune fiecare membru al grupului are obligatia de a depune acesta declaratie.-Formular 24 din sectiunea formulare. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, acest formular trebuie prezentat de catre fiecare asociat. Totodata acest formular trebuie completat de fiecare subcontractant, tert sustinator.
Cerinta nr. 5 - Documente care atesta respectarea Ordinului ANRMAP nr. 314/2010Cerinta minima obligatorie: Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta ? Formularul 25 din sectiunea formulare. Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul? cu semnatura si stampila candidatului/ofertantului.
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Cerinta nr. 1
Persoane juridice / fizice romane
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in care sa fie inscris obiectul de activitate al respectivului operator economic.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
Nota: Pentru a fi valabil, certificatul constatator va fi prezentat in original sau in copie certificata ?conform cu originalul?. Originalul sau copia legalizata acestui document vor fi prezentate pentru conformitate de catre ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
Informatiile minimale ce trebuie cuprinse in certificatul constatator sunt:
- date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de inregistrare);
- obiectul principal si obiectele secundare de activitate;
- reprezentantii legali;
-faptul ca nu sunt inscrise mentiuni referitoare la faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca acesta cerinta.
Persoane juridice / fizice straine
Autoritatea Contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate la autoritatile competente tarii respective.
Persoanele juridice straine vor prezenta echivalentul certificatului constatator, emis conform legislatiei din tara de origine, care sa cuprinda aceleasi informatii referitoare la obiectul de activitate descris mai sus si la faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la procedura falimentului sau similar.
Inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici unul dintrea asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legale.
Toate documentele vor fi transmise in original sau copie certificata ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Cerinta nr. 2
Documente edificatoare considerate necesare pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului
Cerinta obligatorie:
Autoritatea Contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate la autoritatile competente tarii respective.
- Autorizatie ANRE pentru executarea lucrarilor in domeniul energiei electrice (conform Ordin Presedinte ANRE nr.24/2007 cu modificarile si completarile ulterioare)
- Autorizatie ANRE pentru executarea lucrarilor in domeniul gazelor naturale (conform Ordin Presedinte ANRE nr.89/2009 cu modificarile si completarile ulterioare)
Documentele precizate mai sus se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.In cazul unei asocieri, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati, respectiv subcontractantul, daca este cazul detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care se solicita autorizarea respectiva.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in
limba romana. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci indeplinirea nivelului specific minim necesar se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art. 181 lit. a), c1), d) si art. 69^1. In acest sens,
sustinatorul va prezenta Formularul nr.7, Formularul nr. 8, Formular nr.24, precum si Angajamentul ferm incheiat in forma autentica conform Formularului nr 22.
Cerinta nr.1
Bilantul contabil sau extras de bilant sau alte documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta bilanturile contabile. Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2010, 2011, 2012 / raport de audit/ raport al cenzorilor, inclusive conturile de profit si pierdere sa fie vizate si inregistrate de organele
competente. Bilanturile contabile vor fi prezentate in copie, stampilate si certificate ?conform cu originalul? pe fiecare pagina, de catre reprezentantul legal al operatorului economic
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. Pentru ofertantii nerezidenti, in cazul in care pentru exercitiul financiar 2012 bilantul si anexele nu au fost
inregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta si balanta de verificare contabila intocmita la 31.12.2012, insotite de raportul auditorilor financiari si contabili autorizati, sau de cenzorii societatii dupa caz, din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative, a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.
Cerinta nr. 2
Informatii privind cifra de afaceri
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari incheiati, respective 2010, 2011, 2012, trebuie sa fie de minim 88.000.000 lei Se va completa Formularul 9 Informatii generale din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 3
Declaratii bancare/ Acces la linii de credit:
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru o valoare de minim 10.000.000 lei, pentru o perioada de 3 luni.Suma respectiva va fi imobilizata pentru realizarea contractului in cazul ofertei castigatoare.
Autoritatea contractanta nu limiteaza indeplinirea acestei cerinte prin impunerea prezentarii unui/unor anumit/anumite document/documente.
Documentul/documentele prezentat/prezentate de catre ofertant, pentru indeplinirea acestei cerinte si avand ca destinatie cheltuielile pentru realizarea contractului ce face obiectul prezentei proceduri (pentru o perioada de 3 luni), va fi adresat autoritatii contractante, in original, si va fi nominalizat/nominalizate pentru contractul in cauza.
Disponibilitatea financiara de sustinere a lucrarii, indiferent sub ce forma este prezentata, va trebui sa contina suma si perioada.
In cazul unei asocieri, cel putin unul dintre asociati este obligat sa prezinte documentul/documenteleprin care demonstreaza disponibilitatea financiara de sustinere a lucrarii. Suma solicitata, respectiv 10.000.000 lei pentru o perioada de 3 luni, a fost calculata dupa formula:
S = (Valoarea estimata / perioada derulare contract) x perioada solicitata de autoritatea contractanta.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicitacandidatilor prezentarea si a altor documente, in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, aceste documente trebuie prezentate de catre fiecare asociat.continuareCifra de afaceri solicitata vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani, fara a se lua in considerare anul in curs.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro). In cazul in care oferta este depusa de o asociere, acest formular trebuie prezentat de catre fiecare asociat, iar cerinta minima seva considera indeplinita in mod cumulativ.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru o valoare de minim 10.000.000 lei, pentru o perioada de 3 luni.Suma respectiva va fi imobilizata pentru realizarea contractului in cazul ofertei castigatoare.Autoritatea contractanta nu limiteaza indeplinirea acestei cerinte prin impunerea prezentarii unui/unor anumit/anumite document/documente.Documentul/documentele prezentat/prezentate de catre ofertant, pentru indeplinirea acestei cerinte si avand ca destinatie cheltuielile pentru realizarea contractului ce face obiectul prezentei proceduri (pentru o perioada de 3 luni), va fi adresat autoritatii contractante, in original, si va fi nominalizat / nominalizate pentru contractul in cauza.Disponibilitatea financiara de sustinere a lucrarii, indiferent sub ce forma este prezentata, va trebui sa contina suma si perioada.In cazul unei asocieri, cel putin unul dintre asociati este obligat sa prezinte documentul/documenteleprin care demonstreaza disponibilitatea financiara de sustinere a lucrarii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.Documentele emise in alta
limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Daca o asociere de operatori economici depune o oferta
comuna, atunci indeplinirea nivelului specific minim necesar se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor
asocierii.Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art. 181 lit. a), c1), d) si art. 69^1. In acest sens, sustinatorul va prezenta Formularul nr 7, Formularul nr 8, Formular nr 24, precum si Angajamentul ferm incheiat in forma autentica conform Formularului nr 23.
Cerinta nr.1
Operatorul economic sau membrii grupului de operatori economici trebuie sa demonstreze ca, in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a/au executat si dus la bun sfarsit maxim 4 contracte de lucrari de natura si complexitate similara cu cele descrise in caietul de sarcini tehnic care face parte integranta din documentatie,
contract/contracte a carui/caror valoare cumulata sa fie mai mare sau egala cu valoarea lucrarilor ce vor fi executate in baza contractului care urmeaza sa fie atribuit, respectiv minim 42.000.000 lei, valoare fara TVA., respectiv sa cuprinda lucrari cu valori minime de :
1. Lucrari de decontaminarea terenurilor de metale grele, preluarea si depozitarea substantelor toxice si periculoase /similar : minim 25.500.000 lei, fara TVA
2. Lucrari de constructii si instalatii, retele de alimentare cu apa si canalize, alimentare cu energie electrica si retele electrice, retele de alimentare cu gaze naturale, lucrari de drumuri si alei: minim 14.900.000lei, fara TVA
Pentru indeplinirea cerintei se vor prezenta: Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani Formularul 10 ? Principalele lucrari similare in ultimii 5 ani si Anexele la acest formular din Sectiunea
Formulare. Informatii detaliate privind lucrarile executate in ultimii 5 ani. Pentru fiecare contract mentionat in lista Formularului 10 se va completa
Anexa la Formularul 10 si se vor atasa documente suport(copii dupa partile relevante din contracte/recomandari/procese verbale la terminarea lucrarilor sau de receptie finala/certificate constatatoare sau oricare alt document care sa ateste ca lucrarile au fost executate si duse la bun sfarsit)care vor contine obligatoriu date referitoare la: beneficiarul contractului; tipul lucrarilor executate; perioada contractul; valoarea contractului-formular 11.
Recomandarile/certificarile vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta beneficiara a lucrarilor executate ori de catre clientul privat beneficiar al lucrarilor.
Daca se constata, din situatiile prezentate si din verificarile efectuate de Autoritatea Contractanta, ca au existat probleme atat in derularea
contractelor, care au afectat executarea corespunzatoare a acestora, cat si probleme survenite ulterior, ca urmare a calitatii defectuoase a lucrarilor, avand consecinte in implementarea/operarea proiectelor de
investitii, ofertantul este descalificat.
Sintagma ?lucrari executate si duse la bun sfarsit? inseamna :
- lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal de receptive partiala; sau
- lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau
- lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala
Cerinta nr. 2
Utilaje/Dotari: Ofertantul este obligat sa demonstreze in special ca detine sau are contracte?cadru de inchiriere sau detine acces nerestrictionatin perioada de implementare a acestora in derularea contractului pentru cel putin echipamentele si utilajele de mai jos: Excavator, Buldozer, Autogreder, Autogudronator, Buldoexcavator, Incarcator frontal, Repartizor-finisor mixturi asfaltice, Cilindru compactor, Autobasculanta, Automacara pe pneuri, Autobetoniera,
Laborator de gradul II pentru urmatoarele profile: G.T.F. - geotehnica si teren fundare; B.BA.BP. - beton, beton armat, beton precomprimat; M.B.M. - materiale pentru betoane si mortare (ciment, agregate); A.R. - armaturi de rezistenta din otel beton sau plase sudate; M.T.Z. - mortare pentru tencuieli si zidarie; D Drumuri; MD - Materiale pentru drumuri.
Astfel, demonstrarea numarului suficient de utilaje va avea la baza urmatoarea formula: nr. utilaje x capacitatea fiecarui utilaj x durata de timp avuta la dispozitie = cantitatea de lucrari conform listelor de cantitati x 1, 1.
Declaratie privind lista dotarilor/echipamentelor tehnice/dotarilor ? Formularul 15 din Documentatia de atribuire - Sectiunea Formulare
Se va face dovada existentei unui drept de proprietatea, a unui drept de folosinta sau a unui angajament/declaratie de punere la dispozitie a utilajelor solicitate.Pentru utilajele si echipamentele ce nu sunt in proprietatea ofertantului se va prezenta contractul de inchiriere in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul si/sau declaratiile detinatorilor, in original, ca in perioada executiei contractului vor pune la dispozitia ofertantului respectivele utilaje si echipamente.
Pentru utilajele si echipamentele ce sunt in proprietatea ofertantului se vor anexa copii dupa certificate de inmatriculare, facturi sau alte documente ce probeaza detinerea acestora. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul
de a solicita verificarea existentei si functionalitatii dotarilor de mai sus, pentru operatorul economic clasat pe primul loc. Este obligatoriu ca numarul de utilaje prezentate de ofertanti si capacitatea acestor utilaje sa asigure realizarea in conditii optime a lucrarilor corelat cu graficul de executie.
Cerinta nr. 3
Personal-Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor
responsabile pentru executia lucrarilor. Se va prezenta o declaratie cu privire la personalul de specialitate insotita de CV-uri, diplome, atestate, etc.
Se solicita o echipa care sa cuprinda minim urmatorii specialisti:
1 coordonator de proiect
- Calificari si competente: ? studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
- Experienta profesionala generala - experienta profesionala minim 3 ani in studiile absolvite;
- Experienta profesionala specifica - participarea in cel putin 1 proiect cu obiect similar obiectului contractului (indiferent de pozitia detinuta), in domeniul protectiei mediului/infrastructurii de mediu (de exemplu in domeniul reabilitarii siturilor poluate / constructie depozit de deseuri / inchidere depozite de deseuri).
1 specialist lucrari instalatii hidro-edilitare
- Calificari si competente ? studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, domeniul constructi, specialitatea instalatii in constructii sau constructii hidroedilitare;
- Experienta profesionala generala - experienta profesionala in domeniul instalatiilor hidro-edilitare.
- Experienta profesionala specifica - participarea in cel putin 1 proiect, in domeniul construciilor civile si industriale;
1 specialist lucrari retele electrice
- Calificari si competente ? studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, domeniul electric;
- Experienta profesionala generala - experienta profesionala in domeniul electric.
- Experienta profesionala specifica -participarea in cel putin 1 proiect, in domeniul construciilor civile si industriale
1 specialist lucrari retele de gaze
- Calificari si competente ? studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
- Experienta profesionala generala - experienta profesionala in domeniul tehnic- Experienta profesionala specifica - participarea in cel putin 1 proiect, in domeniul retelelor de gaze1specialist lucrari CFDP
- Calificari si competente: ? studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, in domeniul constructii, specialitatea constructii de drumuri si poduri.
- Experienta profesionala generala - experienta profesionala in domeniul drumuri si poduri.
- Experienta profesionala specifica - participarea in cel putin 1 proiect, in domeniul constructiilor de drumuri
1 specialist constructii civile si industriale
- Calificari si competente: ? studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, specialitatea constructii civile si industrial- Experienta profesionala generala - experienta profesionala in domeniul constructii civile sau industriale.
- Experienta profesionala specifica: Participarea in cel putin 1 proiect, in domeniul constructiilor civile sau industriale
1 sef de santierCalificari si competente: ? studii superioare tehnice absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
- Experienta profesionala generala - experienta profesionala in domeniul executiei de constructii civile sau industriale;
- Experienta profesionala specifica - experienta ca sef de santier in cadrul unor lucrari similare de decontaminare sit poluat/ de constructie
civila/industriala.
1 responsabil tehnic cu executia TRE
Atestat ISC conform Ord 777/2003 cu completarile si modificarile ulterioare pe domeniile I, II, V siIX. Acest domeniu poate fi acoperit de una sau mai multe persoane.
1 responsabil atestat privind managementul sanatatii si securitatii ocupationale (SSM) responsabil coordonator SSM santiere temporare si mobile SSM autorizat ITMCalificari si competente: ? studii universitare tehnice; diploma de atestare curs SSM, conform Legii nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cu completarile si modificarile ulterioare
1 specialist in ingineria mediului
- Calificari si competente: ? studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, in stiinta mediului, ingineria mediului, chimie, ecologie sau similar.
- Experienta profesionala generala: experienta profesionala in domeniul studiilor absolvite.
- Experienta profesionala specifica: Participarea in cel putin 1 proiect, in domeniul protectiei mediului (de exemplu in domeniul reabilitarii siturilor
poluate / constructie depozit de deseuri / inchidere depozite de deseuri)
1 inginer topograf
- Calificari si competente: ? studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in geodezie, topografie, cadastru sau similar.
- Experienta profesionala generala: experienta profesionala in domeniu geodezie, topografie, cadastru sau similar.
- Experienta profesionala specifica: Participarea in cel putin 1 proiect, in domeniul constructiilor civile sau industrialePentru persoanele mentionationate mai sus se vor prezenta documente pentru sustinerea CV-ului care sa probeze calificarea si experienta Ex: diplome de studii, atestari, certificari, alte documente.
Se vor completa si depune formularele :
Formular 12 Lista specialisti
Formular 13 Curriculum vitae completat pe propria raspundere si semnat in original de catre fiecare specialist in parte
Formular 14 Declaratie de disponibilitate semnata in original de catre fiecare specialist in parte
Formular 16 Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului
angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Nota: Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din pozitiile propuse, daca nu se specifica altfel. Ofertele in care nu se vor nominaliza
persoane diferite pentru fiecare post vor fi respinse.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea si a altor documente pentru sustinerea informatiilor prezentate in CV.
Cerinta nr.1
Certificatul privind managementul sistemului calitatii Ofertantul va prezenta un certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatii, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru obiecte de activitate
relevante in raport cu obiectul contractului: tratarea si eliminarea deseurilor, constructii civile si industriale, edilitare, constructii drumuri, instalatii pentru constructii - copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta nr.2
Standarde de protectie a mediului
Ofertantul va prezenta un certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management de Mediu, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 14001 sau echivalent pentru obiecte de activitate relevante in raport cu obiectul contractului: tratarea si eliminarea deseurilor, constructii civile si industriale, edilitare, constructii drumuri, instalatii pentru constructii - copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru contractele exprimate in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) pentru anul in care contractul pentru respectivul proiect a fost semnat.Pentru indeplinirea cerintei se vor prezenta: Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani Formularul 10 ? Principalele lucrari similare in ultimii 5 ani si Anexele la acest formular din SectiuneaFormulare. Informatii detaliate privind lucrarile executate in ultimii 5 ani. Pentru fiecare contract mentionat in lista Formularului 10 se va completaAnexa la Formularul 10 si se vor atasa documente suport(copii dupa partile relevante din contracte/recomandari/procese verbale la terminarea lucrarilor sau de receptie finala/certificate constatatoare sau oricare alt document care sa ateste ca lucrarile au fost executate si duse la bun sfarsit)care vor contine obligatoriu date referitoare la: beneficiarul contractului; tipul lucrarilor executate; perioada contractul; valoarea contractului-formular 11.continuare modalitate de indeplinirecontinuare modalitate de indeplinireDeclaratie privind lista dotarilor/echipamentelor tehnice/dotarilor ?Formularul 15 din Documentatia de atribuire - Sectiunea FormulareSe va face dovada existentei unui drept de proprietatea, a unui drept de folosinta sau a unui angajament/declaratie de punere la dispozitie a utilajelor solicitate.Pentru utilajele si echipamentele ce nu sunt in proprietatea ofertantului se va prezenta contractul de inchiriere in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul si/sau declaratiile detinatorilor, in original, ca in perioada executiei contractului vor pune la dispozitia ofertantului respectivele utilaje si echipamente.Pentru utilajele si echipamentele ce sunt in proprietatea ofertantului se vor anexa copii dupa certificate de inmatriculare, facturi sau alte documente ce probeaza detinerea acestora. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptulde a solicita verificarea existentei si functionalitatii dotarilor de mai sus, pentru operatorul economic clasat pe primul loc.continuare modalitate de indeplinirecontinuare modalitate de indeplinireFormular 12 Lista specialistiFormular 13 Curriculum vitae completat pe propria raspundere si semnat in original de catre fiecare specialist in parteFormular 14 Declaratie de disponibilitate semnata in original de catre fiecare specialist in parteFormular 16 Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducereAutoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea si a altor documente pentru sustinerea informatiilor prezentte in CV.continuare modalitate de indeplinirecontinuare modalitate de indeplinirecontinuare modalitate de indeplinirecontinuare modalitate de indeplinirecontinuare modalitate de indeplinirecontinuare modalitate de indeplinirecontinuare modalitate de indeplinirecontinuare modalitate de indeplinireIn cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte certificatul ISO 9001 sau echivalent pentru obiectul de activitate relevant in raport cu partea din contract pe care urmeaza sa o realizeze.Nota: Nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare, decat daca ofertantul dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din acesta reiese ca va primi certificarea. Nu vor fi acceptatecertificate care atesta implementarea sistemului de calitate ISO 9001 sau un certificat echivalent pe alt domeniu de activitate decat cel vizat de procedura.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte certificatul ISO 14001 sau echivalent pentru obiectul de activitate relevant in raport cu partea din contract pe care urmeaza sa orealizeze.Nota: Nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare, decat daca ofertantul dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din acesta reiese ca va primi certificarea. Nu vor fi acceptate certificate care atesta implementarea sistemului de calitate ISO 9001 sau un certificat echivalent pe alt domeniu de activitate decat cel vizat de procedura.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de garantie acordata lucrarilor
40%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S103-172174 din 01.06.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.06.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.07.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.07.2013 11:00
Locul: Sediul Primariei Municipiului Hunedoara - str. Libertatii nr.17
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele care participa la deschiderea ofertelor, trebuie sa aibe imputernicire din partea ofertantului, semnatar al documentatiei si copie dupa Cartea de Identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): ?Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 4 ?Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local?, Domeniul de interventie 4.2 ? Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor: in cazul in care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe locul I, intrunesc acelas punctaj, va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut. In cazul in care ofertele cu acelas numar de puncte au preturi egale, se va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie, reofertarea pretului in plic inchis, pana la realizarea departajarii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta conf.art.256/2/OUG34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Hunedoara - Serviciul Achizitii Publice si Proiecte cu Finantare Europeana
Adresa postala: str. Libertatii, nr. 17, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: 331128, Romania, Tel. +04 254716322, Email: [email protected], Fax: +04 254716087
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.05.2013 15:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer