Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executarea de lucrari aferente proiectului ? REGENERAREA URBANA A CENTRULUI ISTORIC BISTRITA, AXA TURISTICA 1, 2, 3 ?


Anunt de participare numarul 134271/27.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Bistrita
Adresa postala: p-ta Centrala nr. 6, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420040, Romania, Punct(e) de contact: Piata Centrala , nr.1, Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 263237323 / +40 263223923, In atentia: Domnului Leontin FILIPOI, Email: [email protected], Fax: +40 263237323 / +40 263231046, Adresa internet (URL): http: //www.primariabistrita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
MUNICIPIULBISTRITA
Adresa postala: PiataCentrala, nr. 6, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420040, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Piata Centrala , nr.6, Tel. +40 263237323 / +40 263223923, In atentia: Domnului Filipoi Leontin, Email: [email protected], Fax: +40 263237323 / +40 263231046, Adresa internet (URL): http: //www.primariabistrita.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate publica locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executarea de lucrari aferente proiectului ? REGENERAREA URBANA A CENTRULUI ISTORIC BISTRITA, AXA TURISTICA 1, 2, 3 ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Zona centrului istoric a municipiului Bistrita
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea de lucrari aferente proiectului ? REGENERAREA URBANA A CENTRULUI ISTORIC BISTRITA, AXA TURISTICA 1, 2, 3 ? presupune amenajarea / dezvoltarea a trei axe care au o importanta majora, in dezvoltarea zonei istorice a municipiului Bistrita. Cele trei axe sunt:
- AXA COROANEI ( axa 1 )- AXA ARTELOR ( axa 2 )- AXA BRESLELOR ( axa 3 )Principalele lucrari propuse, pe axele turistice 1, 2, 3, care fac obiectul contractului de lucrari sunt:
1. Desfacere pavaj existent din asfalt sau dale de beton si montare pavaj din piatra cubica cu rigole de colectare ape;
2. Transferarea cablurilor de instalatii de pe fatade in canale tehnice subterane;
3. Inlocuire capace canalizare cu capace noi ce vor contine emblema orasului medieval;
4. Construire ziduri de caramida si piatra naturala acoperite cu tigla solzi;
5. Inlocuire stalpi de iluminat din beton cu corpuri de iluminat in stil istoric;
6. Punerea in valoare a gangurilor boltite lasand zidaria pe alocuri aparenta si cu iluminat din pavaj;
7. Insertii in pavaj si ziduri nou propuse a unor elemente de stilistica plastica din piatra cioplita sau bronz;
8.Integrarea elementelor de mobilier urban impreuna cu obiecte sculpturale si fantani arteziene/ambientale;
9. Mobilarea spatiului public cu banci, cosuri de gunoi, jardiniere, rastele pentru biciclete, stalpi cu steagurile breslelor, flori, stalpi cu indicator strazi si cismele. Pe fiecare axa turistica se vor amplasa cate trei cismele cu apa de baut;
10. Relocarea completasau partiala a instalatiilor de alimentare cu apa si sistematizarea contorizarii alimentarii cu apa a consumatorilor de pe traseul vizat;
11. Relocarea completasau partiala a retelelor de canalizare menajera si apa pluviala;
12. Alimentareacu energie electrica a consumatorilor din zona prin intermediul firidelor de bransament electric de tipul intrare - iesire care se vor monta la accesul in axa turistica si vor prelua consumatorii adiacenti;
13. Pentru retelele de telefonie se vor realiza trasee subterane cu camine de tragere si distributie realizate cu cabluri telefonice cu un numar corespunzator de perechi, protejate in tuburi de protectie gofrate. De la reteaua nou proiectata se prevad racorduri telefonice pana la o cutie urbana de telefonie montata pe perete in accesul uscat al fiecarui imobil;
14. Retelele stradale de gaze vor fi montate ingropat, in sol, dealungul obiectivelor iar firidele si contoarele de gaz se vor executa ingropat in grosimea peretilor, in nise special realizate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212314-0 - Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)
45231000-5-Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice (Rev.2)
45233260-9-Lucrari de constructii de cai de acces pentru pietoni (Rev.2)
45233293-9-Instalare de mobilier stradal (Rev.2)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executarea de lucrari aferenteproiectului ? REGENERAREA URBANA A CENTRULUI ISTORIC BISTRITA, AXA TURISTICA 1, 2, 3 ?, conform cerintelor din caietele de sarcini si proiectul tehnic.
Valoarea estimata fara TVA: 31, 347, 185.51RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoare garantie participare: 100.000, 00 lei. Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Cod fiscal al autoritatii contractante: 4347569. Garantia de participare seconstituie conform art.86 din HG.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prinviramentbancarin cont RO61TREZ1015006XXX000167 sau printr-un instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara/de asigurari. Instrumentul degarantare va prevedea in mod obligatoriu si angajamentul societatii bancare/de asigurari, de a plati autoritatii contractante o suma determinata conform art. 278^1din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv, suma de 10.694, 72 lei, in situatia in care ofertantul va depune o contestatie ce va fi respinsa de CNSC. Dovada constituirii garantiei de participare: ordinul de plata (copie), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, scrisoarea de garantie bancara (original)respectiv documentul emis de o societate de asigurari (in original), se vor prezenta, in mod obligatoriu, anexat scrisorii de inaintare, la depunerea ofertei.Nota: Ofertantii care efectueaza plata on-line au obligativitatea prezentarii unui extras de cont bancar prin care se confirma efectuarea tranzactiei, pana la data si ora deschiderii ofertelor. In situatia in care dovada platii on-line nu este insotita de extras de cont bancar, nu se ia in considerare constituirea garantiei de participare, prin urmare, oferta se respinge. Garantia de buna executie se constituie conform prevederile art. 90 alin. (1) din H.G. nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare., printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/de asigurari sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Instrumemtul de garantare va fi prezentat in original. Garantia trebuie sa fie irevocabila. In cazul constituirii prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale ofertantul castigator este obligat sa deschida, la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, in care va depune suma de 0, 5% din pretul contractului, fara TVA. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului, fara TVA.Restituirea garantiei de buna executie se face conform HG.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul este finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, Bugetul de Stat siBugetul Local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;Completare Formular 3
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;Completare Formular 4
Se vor atasa: Pentru persoanele juridice/fizice romane1.Certificatdeatestarefiscalaprivind datoriilelabugetulgeneral consolidat de stat din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
2.Certificat de taxe si impozite privind datoriile la bugetele locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Documentele vor fi depuse in oricare dintre formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Pentru persoanele juridice/fizice straineSe vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.
Documentele vor fi depuse in oricare dintre formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.la care se va alatura traducerea legalizata a acestora in limba romana.
Nota: In cazul esalonarilor si amanarilor la plata, conform prevederilor legale, se vor prezenta toate documentele emise din care sa rezulte in mod distinct plata la zi a esalonarilor conform graficului aprobat, precum si plata la zi a obligatiunilor curente.
Cerinta nr.3
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;Completare Formular 5.
Cerinta nr.4
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr.34/2006 cu modific. si completarile ulterioare; Completare Formular 6.
Lista persoanelor cu functii de decizie cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.
1. Ovidiu Teodor Cretu - Primar
2. Albu Maria ?Director executiv
3. Scurtu Nicolae - Director executiv adjunct
4. Cincea Dumitru Matei - Director executiv adjunct
5. Grecu Elena - consilier
6. Filipoi Leontin ? Sef serviciu
7. Popa Radu ? inspector de specialitate
8. Cocesiu Liliana - Director executiv
9. Rus Radu - Sef serviciu
10. Pop Monica ? Arhitect sef
11. Fechete Valentina ? Sef serviciu
12. Gazdac Ioan Viorel ? Director tehnic
13. Bretfelean Nicoleta - consilier
14. Moldovan Sever - Sef serviciu
15. Terpian Marioara -referent
16. Duda Vasile - inspector de specialitate
Nota: ! Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art.180 si art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul. Cerinta nr. 1
Pentru persoane juridice romaneCertificat constatator, in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ? conform cu originalul ?, emis de ORC, cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii ( cod CAEN: 4120; 4321; 4211 )
Pentru persoane fizice romaneAutorizatie de functionare/altele echivalente precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.Pentru persoanele juridice/fizice straineDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara unde ofertantul este rezident.Documentele trebuie sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului iar domeniile de activitate ale ofertantului cuprind activitati necesare indeplinirii contractului. Documentele vor fi depuse in oricare dintre formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Documentele vor avea anexate traducerile autorizate in limba romana.Nota.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie cu mentiunea "conform cu originalul", autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea, pentru conformitate, a documentelor in original/copie legalizata. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document in forma solicitata.
Cerinta nr. 2
Atestat eliberat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei(ANRE) in conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr.24/2007 modificat prin Ordinul ANRE NR.14/2010.
Autorizatie eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei electrice in conformitate cu Regulamentul pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE NR.89/2009.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privindsituatia economico ?financiara ? cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ani(2008, 2009, 2010)sa fie mai mare sau egala cu 50.000.000 lei.In situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil aferent anului 2011, acesta poate dovedi indeplinirea nivelului impus si prin raportare la ultimii trei ani financiari incheiati, respectiv2009, 2010, 2011.
Cerinta nr. 2
Fiecare ofertant trebuie sa demonstreze/declare ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru o perioada de minim 3 luni. Disponibilitatea de sustinere a lucrarii, pentru perioada precizata, va fi in suma de minim 3.000.000 lei. Aceasta suma s-a calculat dupa cum urmeaza :
S < ( Valoare estimata contract ) / ( Perioada derulare contract ) x ( Perioada de sustinere solicitata ).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor lucrari executate, in ultimii 5 ani, continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autorit. contractante sau clienti privati.
Cerinta nr. 2.
Prezentarea unui numar de maxim 5 contracte de lucrari care au ca obiect executia de lucrari in cadrul unor obiective considerate monumente istorice de categoria A sau B, care sa confirme executia de lucrari similare in valoare deminim 25.000.000 lei.
Prin lucrari similare se intelege :
- lucrari de consolidari / reabilitari constructii;
- lucrari de pavare cai de acces pietonale cu piatra naturala;
- lucrari de restaurare;
- lucrari de instalatii ( retele de iluminat, retele apa ? canal, retele gaze naturale, retele de telefonie );
- lucrari de montaj mobilier urban.
Cerinta nr.3
Pers. th de specialitate minim necesar:
1.Sef santier, spec. atest. MCPN ptr. consolid/restaur., struct. istor., specializ.E ? execut. lucr.
2.Adj. sef santier, spec. atest. ptr. consolid/restaur., struct. istor., specializ.E ? execut. lucr.
3.Ing. inst. Th.-edil., spec. atest. MCPN ptr. ing.- inst., specializ.E?execut. lucr.
4.Spec. atest.MCPN ptr. comp. artistice-rest. piatra, sculp.piatra, specializ.E?execut.lucr.
5.Arheolog, vech. min.5 ani.
6.Ing. topometr. vech. min.5 ani
7.Ing. drum. si pod., vech. min.5 ani
8.Resp. th. cu execut. atest. RTE in constr. civile, industr. si agric.
9.Resp. th. cu execut. atest. RTE in constr. rutiere, drum., piste de aviatie, pod., tunele.
10.Resp. th. cu execut. atest. RTE in constr. edilit. sigosp. com.
11.Resp. contr. th. de calit. in constr.
12.Resp. contr. th. de calit. inst. in constr.
13. Resp. contr. th. de calit. in drum. si pod.
Cerinta nr.4
Informatii privind personalul muncitor munim necesar pentru executarea contractului
1.Pavator;
2.Asfaltator;
3.Finisor terasamente;
4.Dulgher;
5.Zidar;
6.Instalator alimentare cu apa;
7.Instalator electrician;
8.Instalator incalzire si gaze;
9.Pietrar;
10.Zugrav vopsitor;
11.Fierar beton;
12.Cioplitor piatra;
13.Electromecanic retele;
14.Sudor electric;
15.Lacatus mecanic;
16.Tamplar;
17.Mozaicar;
18.Montator constructii metalice;
19.Electrician automatizare;
Cerinta nr.5
Dotari minime considerate necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari:
1. AUTOGREDER
2. EXCAVATOR
3. BULDOEXCAVATOR4. MACARA5. CILINDRU COMPACTOR
6. MAI MECANIC
7. PLACA VIBRATOARE
8. MAI MECANIC
9. GRUP ELECTROGEN
10. APARAT DE SUDURA
11. MIJLOACE DE TRANSPORT12. LABORATOR DE INCERCARI AUTORIZAT/ACREDITAT
13. MOTOPOMPA
Cerinta nr.6
Informatii privind subcontractantii
Cerinta nr.7
Informatii privind contractele in derulare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.05.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.05.2012 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.05.2012 13:00
Locul: Bistrita, Primaria municipiului Bistrita, Piata Centrala, nr.6.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoane imputernicite ale ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul se inscrie in proiectul ? REGENERAREA URBANA A CENTRULUI ISTORIC BISTRITA, AXATURISTICA 1, 2, 3 ?, finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1, Planuri integrate de dezvoltare urbana.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, care se va descarca gratuit de la adresa: www.digisign.ro/servicii/digisigner/.Deoarece lucrarile se desfasoara in Centrul Istoric al municipiului Bistrita si accesul in aceasta zona este restrictionat pentru mijloacele de transport si utilajele mai mari de 2, 5 tone, este necesara obtinerea autorizatiei de liber acces, pe toata perioada de executie, pentru aceasta categorie demasini si utilaje care se vor folosi. Autorizatia se obtine de la Politia locala a municipiului Bistrita, in functie de masinile si utilajele declarate de executant.Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure protejarea informatiilor considerate de ofertant ca fiind confidentiale (secret comercial si protejare intelectuala), acesta va mentiona elementele din cadrul ofertei considerate confidentiale.In conformitate cu legislatia in vigoare ( OUG nr. 146/2002, cu modificarile ulterioare), operatiunile de incasari si plati intre institutiile publice si agentii economici se vor derula numai prin conturi deschise la Trezoreria Statului, fiind obligatoriu pentrucontractant sa aiba deschis un astfel de cont la trezoreria in a carei raza teritoriala are sediul.Ofertantilor care participa la procedura in asociere/cu subcontractanti/cu sustinere, le recomandam consultarea Anexei nr.2 -la Ordinul ANRMAP nr. 509/2011.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Bistrita, Serviciul Juridic si Evidenta Documente
Adresa postala: Piata Centrala nr.6., Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420040, Romania, Tel. +40 263223923, Fax: +40 263231046
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.03.2012 12:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer