Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executarea de lucrari aferente proiectului ? REGENERAREA URBANA A CENTRULUI ISTORIC BISTRITA, AXA TURISTICA 1, 2, 3 ?


Anunt de participare numarul 141790/05.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Bistrita
Adresa postala: p-ta Centrala nr. 6, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420040, Romania, Punct(e) de contact: Bistrita, Piata Centrala nr.1, Tel. +40 2632373237/+40 263223923, In atentia: Filipoi Leontin, Email: [email protected], Fax: +40 263237323/+40 263224706, Adresa internet (URL): http: //www.primariabistrita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executarea de lucrari aferente proiectului ? REGENERAREA URBANA A CENTRULUI ISTORIC BISTRITA, AXA TURISTICA 1, 2, 3 ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Bistrita
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea de lucrari aferente proiectului ? REGENERAREA URBANA A CENTRULUI ISTORIC BISTRITA, AXA TURISTICA 1, 2, 3 ? presupune amenajarea / dezvoltarea a trei axe care au o importanta majora in dezvoltarea zonei istorice a municipiului Bistrita.Cele trei axe sunt:
- AXA COROANEI ( axa 1 )- AXA ARTELOR ( axa 2 )- AXA BRESLELOR ( axa 3 )Principalele lucrari propuse, pe axele turistice 1, 2, 3, care fac obiectul contractului de lucrari sunt:
1. Desfacerea imbracamintei existente pe traseele celor trei axe si montare pavaj din piatra cubica cu rigole de colectare ape;
2. Inlocuire capace canalizare cu capace noi ce vor contine emblema orasului medieval;
3. Construire ziduri de caramida si piatra naturala acoperite cu tigla solzi;
4. Reabilitarea iluminatului public existent prin crearea unui nou iluminat ambiental;
5. Punerea in valoare a gangurilor boltite lasand zidaria pe alocuri aparenta si cu iluminat din pavaj;
6. Insertii in pavaj si ziduri nou propuse a unor elemente de stilistica plastica din piatra cioplita sau bronz;
7. Integrarea elementele de mobilier urban impreuna cu obiecte sculpturale si fantani arteziene/ambientale;
8. Mobilarea spatiului public cu banci, cosuri de gunoi, jardiniere, rastel pentru biciclete, stalpi cu steaguri bresle, flori, stalpi cu indicator strazi si cismele;9. Relocarea instalatiilor de alimentare cu apa;
10. Relocarea retelelor de canalizare menajera si apa pluviala;
11. Relocarea retelelor electrice aeriene in subteran;
12. Pentru retelele de telefonie se prevad trasee subterane cu camine de tragere si distributie realizate cu cabluri telefonice cu un numar corespunzator de perechi, protejate in tuburi de protectie gofrate;
13. Retelele stradale de gaze se vor montaingropat in sol iar firidele si contoarele de gaz se vor monta ingropat in grosimea peretilor in nise special realizate
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
45231000-5-Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice (Rev.2)
45233260-9-Lucrari de constructii de cai de acces pentru pietoni (Rev.2)
45233293-9-Instalare de mobilier stradal (Rev.2)
45454100-5-Lucrari de restaurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executarea de lucrari aferente proiectului ? REGENERAREA URBANA A CENTRULUI ISTORIC BISTRITA, AXA TURISTICA 1, 2, 3 ?
Valoarea estimata fara TVA: 33.750.362, 93 RON(valoarea estimata cuprinde si cuantumul de diverse si neprevazute in valoare de 2.734.420, 79 lei, conform prevederi art.29 alin.(2^1)din OUG 34/2006)
Valoarea estimata fara TVA: 33, 750, 362.93RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
100.000, 00 lei; valabilitatea garantiei: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Cursul de schimb la care se va face echivalenta leu/alta valuta este cursul BNR aferent datei de publicare a anuntului de participare.Cod fiscal al autoritatii contractante: 4347569; Garantiadeparticipare se constituie prin viramentbancarin contul RO61TREZ1015006XXX000167 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; saub) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Instrumentul de garantare va prevedea in mod obligatoriu si angajamentul societatii bancare/de asigurari, de a plati autoritatii contractante o suma determinata conform art. 278^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv, suma de 10.694, 72 lei, in situatia in care ofertantul va depune o contestatie ce va fi respinsa de CNSC. 10%din valoarea contractului de executare lucrari, fara TVA, si se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale sau printr-un instrument de garantare emis de o banca sau de o societate de asigurari. In cazul constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale ofertantul castigator este obligat sa deschida la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune este de 0, 5% din pretul contr. Pe parcursul indeplinirii contractului, AC urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.In cazul ofertantilor care fac dovada faptului ca sunt I.M.M, garantia se reduce la jumatate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul este finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, Bugetul de Stat si Bugetul Local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180-Completare Formular nr.3;
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181-Completare Formular nr.4;
Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele; Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Documentele vor fi depuse in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Pentru persoanele juridice/fizice straine se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.
Documentele vor fi depuse in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea legalizata a acestora in limba romana.
Nota: In cazul esalonarilor si amanarilor la plata, conform prevederilor legale, se vor prezenta toate documentele emise din care sa rezulte in mod distinct plata la zi a esalonarilor conform graficului aprobat, precum si plata la zi a obligatiunilor curente.
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Completare Formular nr.5;Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Completare Formular nr. 9;
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 - Completare Formular nr. 6 - Lista persoanelor cu functii de decizie cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
1.Ovidiu Teodor Cretu-Primar;2.Gaftone Floare?secretar;3.Albu Maria?Director executiv;4.Cincea Dumitru Matei?Director executiv adjunct;5.Popa Radu?Inspector de specialitate;6.Filipoi Leontin?Sef serviciu;7. Cocesiu Liliana?Director executiv;8.Rus Radu-Sef serviciu;9.Scurtu Nicolae?Director executiv adjunct; 10.Fechete Valentina-Director executiv;11.Grecu Elena?consilier;12.Pop Monica?Arhitect sef;13.Bretfelean Nicoleta?Sef serviciu;14.Moldovan Sever-Sef serviciu;15.Terpian Marioara?Referent;16.Duda Vasile?inspector de specialitate.Consilieri locali: 1.Avram George;2.Antal Attila;3.Bria Dumitru Alexandru;4. Gagea Maxim;5.Hangan Sorin;6.Ilies Narcisa Simona;7.Kiss Laszlo;8.Moldovan Vasile;9.Molnar Iosif Augustin;10.Muthi Adrian Gelu;11.Moisil Filip;12.Peteleu Ioan;13.Kozuc Andrei;14.Sarmasan Mihai Lucian; 15.Rus Constantin;16.Rusu Andrei;17.Seserman Sorin Alin;18.Tabara Camelia;19.Talos Florin;20.Tuta Gheorghe;21.Toniuc Alexandru Marian. Pentru persoane juridice - Certificat constatator, in original/copie legalizata/copie cu mentiunea conform cu originalul, emis de ORC din care sa rezulte si obiectul de activitate al operatoruluieconomic participant la procedura. In cazul in care Certificatul constatator este depus in copie, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, sa prezinte documentul in original/copie legalizata;
Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice straine de a executa lucrarile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Pentru persoane fizice - Certificat de inregistrare si Autorizatie de functionare/altele echivalente precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.
Documentele vor fi depuse in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Pentru persoanele fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara unde ofertantul este rezident. De asemenea ofertantii vor prezenta Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri)in termen de valabilitatela data limita de depunere a ofertelor pentru anul calendaristic in curs. Informatiile din documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului iar domeniile de activitate ale ofertantului cuprind activitati necesare indeplinirii contractului.
Documentele se vor prezenta in oricare dintre formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, la care se vor anexa traducerile autorizate in limba romana.
Atestat C2A ? Executarea de linii electrice aeriene sau subterane cu tensiuni nominale de 0, 4- 20 kv si posturi de transformare cu tensiunea nominala de cel mul 20kv - eliberat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) in conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr.24/2007, modificat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr.14/2010.Autorizatie de tip EDI destinataexecutarii instalatiilor de utilizareagazelor naturale avand regimul de presiune mai mica sau egala cu 6 bar, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei electrice ( ANRE ) in conformitate cu Regulamentul pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr.89/2009.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara.Se va completa Formularul nr.8
Cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) sa fie mai mare sau egala cu 32.000.000 lei. Valoarea in EURO a cifrei medii globale de afaceri se va calcula la cursul mediu comunicat de BNR pentru anii ai caror cifre de afaceri se prezinta.Se vor prezenta bilanturile contabilesau extrase de bilant, documente aferente anilor 2010 si 2011 iar pentru anul 2012 se va prezenta bilantul contabil sau extrasul de bilant daca bilantul a fost vizat si inregistrat de organele competente sau orice alte documente din care sa reiasa cifra de afaceri aferenta acestui an.Bilanturile contabile sau extrasele de bilant vor fi prezentate numai in cazul in care publicarea acestor documente este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul.
In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
Pentru situatiile financiare intocmite in alta moneda decat leu, se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de catre Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr.8.Bilanturile contabile sau extrasele de bilant pentru anii 2010 si 2011, vizate si inregistrate de organele competente, iar pentru anul 2012 se va prezenta bilantul contabil sau extrasul de bilant daca bilantul a fost vizat si inregistrat de organele competente sau orice alte documente din care sa reiasa cifra de afaceri aferenta acestui an.Se pot prezenta si orice alte documente doveditoare (certificate) echivalente in conformitate cu prevederile art. 185 alin (2) din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioareAutoritatea contractanta va lua in considerare data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea.Documentele se pot prezenta in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul ?.Persoanele juridice straine vor atasa, in copie conforma cu originalul, insotita de traducere autorizata in limba romana, documente relevante, emise de autoritati competente, care sa certifice indeplinirea cerintei privind cifra de afaceri. Daca in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta doar o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu personalul muncitor, de care dispune ofertantul, direct responsabil de indeplinirea contractului. Se va completa Formular nr.15
Personalul tehnic de specialitate, de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, pentru realizarea contractului :
1. Sef santier;
2. Responsabili tehnici cu executia, atestati RTE, conform art.9 alin.(1) din Ordin MLPTL 777/2003, actualizat, pentru domeniile: - Constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere ( domeniul I );
-Constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele ( domeniul II );
-Constructii edilitare si de gospodarie comunala ( domeniul IX ).
Cel putin unul dintre responsabilii tehnici cu executia, atestati RTE, pentru domeniile mentionate, mai sus, trebuie sa fie si specialist atestat MCPN, conform Ordinului MCPN nr. 2495/2010, pentru consolidare/restaurare structuri istorice, specializare E ? executie lucrari;
3. Inginer/subinginer drumuri si poduri, absolvent de studii superioare in constructii Specializarea Constructii Cai Ferate Drumuri si Poduri sau echivalentul acesteia 4.Arheolog
Se va completa Formular nr.12
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are personal cu specializarile solicitate, angajati sau cu contracte de colaborare, pe toata durata de derulare a contractului de lucrari.Se vor prezenta: -copie dupa atestatul nominal eliberat conform Ordinului MCPN nr. 2495/2010 pentru consolidare/restaurare structuri istorice, specializare E - executie lucrari.-copie dupa atestatul R.T.E. si legitimatia RTE pentru responsabilii tehnici cu executia, documente valabile la data limita de depunere a ofertelor.- copii dupa diplomele/documentele de absolvire pentru arheolog, inginer/ subinginer drumuri si poduri-CV-uri pentru toti specialistii nominalizati pentru indeplinirea contractului ( se va completa Formular nr. 13 )si Declaratii pe propria raspundere privind disponibilitatea ( se va completa Formular nr. 14).Pentru colaboratori se permite, in cadrul ofertei, prezentarea unui angajament de colaborare cu precizarea ca ofertantul desemnat castigator are obligatia, la semnarea contractului, sa faca dovada incheierii contractului de colaborare sau contractului individual de munca.
Informatii privind subcontractantii. Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractani. Se va completa Formular nr. 16Prezentarea acordului de subcontractare. Se va completa Formular nr. 17. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1. Se va completa Formular nr. 6
O declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari inclusiv lista cu aceste utilaje. Se va complete Formular nr.20.
Declaratie referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Se va completa Formular nr.11
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani ( impliniti la data stabilita pentru depunerea ofertelor ), continand valori, perioade si locul executiei lucrarilor, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se va completa Formular nr.18.
Prezentarea de lucrari similare executate in baza unui numar maxim de 5 contracte, a caror valoare cumulata, sa fie cel putin egala cu valoareade 30.000.000 lei, fara TVA.Pentru contractul / contractele propus / propuse la cerinta minima privind experienta similara se vor prezenta certificari de buna executie care vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si daca au fost duse la bun sfarsit.
Prin lucrari similare se intelege :
- Lucrari de reparatii generale si de renovare;
- Lucrari de constructii de drumuri;
- Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice.Nota : Lucrarile prezentate ca experienta similaratrebuie sa cuprinda, inmod obligatoriu, toate grupele de lucrari mentionate, mai sus, ca lucrari similare.Pentru conversia in lei, daca contractele propuse la cerinta minima ca experienta similara sunt intocmite in altamoneda, se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul in care contractul a fost semnat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr. 15Completare Formular nr. 12Se vor prezenta: -copie dupa atestatul nominal eliberat conform Ordinului MCPN nr. 2495/2010 pentru consolidare/restaurare structuri istorice, specializare E - executie lucrari.-copie dupa atestatul R.T.E. si legitimatia RTE valabile ladata limita de depunere a ofertelor pentru responsabilii tehnici cu executia.-copii dupa diplomele/documentele de absolvire pentru arheolog, inginer/subinginer drumuri si poduri.-CV-uri pentru toti specialistii nominalizati pentru indeplinirea contractului ( se va completa Formular nr. 13 )si Declaratii pe propria raspundere privind disponibilitatea ( se va completa Formular nr. 14).Pentru colaboratori se permite, in cadrul ofertei, prezentarea unui angajament de colaborare cu precizarea ca ofertantul desemnat castigator are obligatia, la semnarea contractului, sa faca dovada incheierii contractului de colaborare sau contractului individual de munca.Completare Formular nr. 13Completare Formular nr. 14Completare Formular nr.6Completare Formular nr.16Completare Formular nr.17Completare Formular nr.20.Completare Formular nr.11Completare Formular nr. 18Completare Formular nr. 19Certificari de buna executie pentru contractele de lucrari propuse ca experienta similara care vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si daca au fost duse la bun sfarsit.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.03.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.03.2013 13:00
Locul: Bistrita, Piata Centrala nr.6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin ProgramulOperational Regional, Axa prioritara 1 ? ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere?, Domeniul major de interventie 1.1 ??Planuri integrate de dezvoltare urbana?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Cand ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, care se va descarca gratuit de la adresa : www.digisign.ro/servicii/digisigner.In conformitate cu legislatia in vigoare ( OUG nr. 146/2002, cu modificarile ulterioare, privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului), operatiunile de incasari si plati intre institutiile publice si agentii economici se vor derula numai prin conturi deschise la Trezoreria Statului, fiind obligatoriu pentrucontractant sa aiba deschis un astfel de cont la trezoreria in a carei raza teritoriala are sediul.Toate ofertele, documentele de calificare, certificatele si formularele solicitate, vor fi redactate in mod obligatoriu in limba romana. Corespondenta dintre ofertant si Autoritatea contractanta se va face in limba romana. Toate documentele depuse intr-o alta limba decat cea romana de catre operatorii economici romani sau straini, vor fi prezentate in original sau copie legalizata, insotite de traduceri legalizate in limba romana, efectuate in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati. Nerespectarea acestor conditii duce la descalificarea ofertantului aflat in culpa.Sumele estimate pe fiecare capitol/subcapitol din Devizul general, sunt urmatoarele: 54.301, 64 lei : capitolul 1 - Cheltuieli pentru achizitia si amenajarea terenului3.459.081, 13 lei : capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului26.934.314, 96 lei : capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza, din care: 24.815.859, 26 lei : constructii si instalatii2.118.455, 70 lei : dotari echipamente si montajul acestora568.244, 41 lei : subcapitolul 5.1.1 ? Organizare de santier - constructii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia administratie publica, juridic din cadrul Primariei Municipiului Bistrita
Adresa postala: Piata Centrala nr.6, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420040, Romania, Tel. +40 263223923, Fax: +40 0263231046
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.02.2013 09:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer