Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Executarea lucrarilor de revizii tehnice si reparatii pentru statiile de tranformare 110kV/MT, MT/MT?


Anunt de participare (utilitati) numarul 142131/22.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR. 89A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900587, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 0212065073, In atentia: Carmen Iancu, Email: [email protected], Fax: +40 0372871911, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 0212065073, In atentia: Carmen Iancu, Email: [email protected], Fax: +40 0372871911
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 0212065073, In atentia: Carmen Iancu, Email: [email protected], Fax: +40 0372871911
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Executarea lucrarilor derevizii tehnice si reparatii pentru statiile de tranformare 110kV/MT, MT/MT?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Jud. Constanta, Tulcea, Ialomita, Calarasi
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 4, 527, 252.51 si 9, 054, 505.02RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se va incheia 1 contract subsecvent pe an.Valoarea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 4.527.252, 51.Valoarea minima a celui mai mare contract subsecvent: 2.263.626, 26.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-Lucrari de revizie tehnica in statii de transformare 110 kV/MT si MT/MT
-Lucrari de reparatii (R1 si RA) pentru statii de transformare 110 kV/MT, MT/MT la echipamente clasice (majoritar fabricatie Electroputere Craiova) si echipamente unificate ENEL (Celule MT, Celule IT, Transformatoare putere, TFN, TFN SA, GTN)
Valoarea maxima a acordului cadru: 9.054.505, 02 lei
Valoarea minima a acordului cadru: 4.527.252, 51 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232221-7 - Statie electrica de transformare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si esantion ale acordului cadru: conform Centralizatorului estimativ - FORMULARUL F11.
Esantionul reprezinta o cantitate pe baza careia se pot compara si evalua ofertele in vederea obtinerii preturilor unitare , cantitatile maxime nefiind cunoscute, ci doar valoarea maxima estimata.
Lucrarile se vor executa in conformitate cu Cerintele Caietului de Darcini.
Se va incheia un singur acord cadru intre autoritatea contractanta si ofertantii situati pe locurile 1, 2, 3, pe valoarea maxima estimata de 9.054.505, 02 lei.
Nu sunt aplicabile prevederile art. 29 alin. 2^1 din OUG nr. 34/2006 (actualizata la zi) privind cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute.
Valoarea estimata fara TVA: intre 4, 527, 252.51 si 9, 054, 505.02RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
cuantum: 90.600RON/45.300RON pt I.M.M. Mod de constituire: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari-in original;O.P. sau fila CEC, cu confirmarea lor de catre banca, pana la data deschiderii ofertelor, in contul ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA Cod IBAN RO62CITI0000000700086003, deschis la CITIBANK EUROPE plc. DUBLIN, Suc. Romania. Se va prezenta si declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM(daca este cazul), la data de 31.12.2012, in original. In cazul unei contestatii, in conf. cu art. 278^1 alin.(1), lit.c) din OUG 34/2006 (actualizata), in masura in care CNSC respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului - suma: 8.465, 45 lei fara TVA(calculat conform litera c). Valabilitatea garantiei de participare curge de la data limita de depunere a ofertelor, este cel putin 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Neprezentarea garantiei de participare conduce la respingerea ofertei, conform HG 925/2006 (actualizata la zi) art. 33, alin. (3), lit. b).Cursul leu-euro din data de 07.02.2013, respectiv 1 Euro=4, 4106 RON. A.Cuantum: 10%(5%ptr IMM)din valoarea contractului subsecvent fara TVA. B.Perioada ptr. care se constituie garantia de buna executie este de 24 luni. C. Modul de constituire a garantiei de buna executie: a)prin retineri succesive din facturile prezentate, cu depunerea in maxim 15 zile de la semnarea contractului a 0, 5% din valoarea acestuia intr-un cont de garantie bancara de buna executie Avand in vedere faptul ca autoritatea contractanta este o societate comerciala cu capital majoritar privat si finantarea contractului se face din surse proprii si nu din fonduri publice, nu se aplica prevederile HG 1045/2011 referitoare la achitarea in conturile beneficiarului deschise la trezoreria statului;b)Scrisoare de garantie bancara de buna executie care va constitui anexa la contract;c)Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, cu respectarea HGR 925/2006 art. 86 alin. (2) ?(4). D.Restituirea garantiei de buna executie se va efectua Cf. HGR 925/2006 (actualizata la data prezentei), art. 92, alin.(4), asa cum este prevazut si in CGL-RO rev.1, art.4, din draftul de contract subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 (actualizata la zi) - Formularul F2-1; Formularul se va prezenta pentru ofertant/ofertant asociat/tertul sustinator (conform legii 279/2011);
2) Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006 (actualizata la zi) - Formularul F2-2; Formularul se va prezenta pentru ofertant/ofertant asociat/tertul sustinator (conform legii 279/2011);
3) Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 (actualizata la zi) - Formularul F2-3; Persoane cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante:
-Director General - Giuseppe Fanizzi
- Director Achizitii - Cosmin TROFIN
- Manager Achizitii - Cristian Ljubomir BOGDAN
- Presedinte Comisie de evaluare - Carmen Iancu
- Membru Comisie de evaluare - Daniela SARBU- Membru Comisie de evaluare - Daniela-Adina TUDORAN
- Membru Comisie de evaluare - Violeta PESTE
- Membru Comisie de evaluare - Adina Georgiana ALEXE
Formularul se va prezenta pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tertul sustinator (conform legii 279/2011);
4) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordin nr. 314/2010 al presedintelui ANRMAP, privind punerea a aplicare a certificatelor de participare la licitatii cu oferta independenta - Formularul F 2-4;
5) Cerinte referitoare la obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale - original, copie legalizata, copie lizibila certificata "conform cu originalul" (formulare tip, eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident). Certificatele mentionate mai sus tb sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Data la care expira termenul de achitare a datoriilpor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii Nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Se vor completa esalonarile sau compensarile, aprobate de catre organele competente in domeniu si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii. 1.a)Pentru persoane juridice romane - Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document tb sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor;
b)Pentru persoane juridice straine - Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Documentul se va prezenta insotit de traducere in limba romana. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in echivalentul codului CAEN din documentul care dovedeste o forma de inregistrare ca persoana juridica. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document tb sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor;
Ofertantii declarati castigatori, inainte de a primi comunicarea privind rezultatul procedurii, vor prezenta pt conformitate, documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in copie cu mentiunea "conform cu originalul".
2. Document edificator considerat necesar pt dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea Acordului Cadru:
- Atestat ANRE privind executia de lucrari in statii electrice- tip "E2" si "A";
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este indeplinita daca unul din asociati, respectiv subcontractantul, daca este cazul, detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala din cel mult ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) tb sa fie minim 9.000.000ron(4.500.000ron- I.M.M.), in masura in care informatiile respective sunt disponibile, conf. art. 185 lit. c) din OUG 34/2006 (actualizata la zi).
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F3;
Bilanturile contabile aferente anilor 2010, 2011, 2012. In cazul in care exista operatori economici care nu au depus inca bilantul anului 2012, se vor accepta orice alte documente relevante ale operatorilor economici din care sa rezulte cifra de afaceri a acestui an. Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR, si anume: 2010 - 1 euro=4, 2099 ron, 2011 - 1 euro=4, 2379 lei, 2012 - 1 euro=4, 4560 lei;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta o lista de lucrari similare realizate in ultimii 5 ani, respectiv lucrari de revizii tehnice si reparatii pentru statiile de tranformare 110kV/MT.Aceasta lista va fi insotita de cel putin un document sau de un numar maxim de 5 documente pt cele mai importante lucrari, care sa indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt Autoritati Contractante sau clienti privati, valoarea, perioada, locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit, prin care sa confirme executarea lucrarilor similare obiectului contractului in valoare cumulata de cel putin 4.500.000 ron. Lucrarile cuprinse in aceasta lista vor fi insotite de documente relevante (copii parti relevante contracte/certificari/recomandari de buna executie emise de beneficiarii lucrarilor respective).
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F5
copii parti relevante contracte/certificari/recomandari de buna executie emise de beneficiarii lucrarilor respective
Declaratie pe proprie raspundere privind asigurarea cu personal tehnic de specialitate, pregatirea profesionala si calificarea cadrelor de conducere, persoane responsabile de indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F6
Ofertantul va face dovada ca are cel putin urmatoarele resurse :
- Conducator tehnic - 1 persoana, inginer specialitate electroenergetica / electrotehnica /electro-mecanica / instalatii, electrician autorizat grad IV B (Ordin ANRE nr.7/2005), gr. III NSSM (instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pt inst. el. in exploatare IPSSM-01/2007);
- Responsabil de lucrari - 1 persoana electrician autorizat grad IV B (Ordin ANRE nr.7/2005), gr. III NSSM (instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pt inst. el. in exploatare IPSSM-01/2007)
Modalitatea de indeplinire
Documente doveditoare
Declaratie care contine informatiile privind dotarile cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice, mijloace de protectie pt a demonstra ca societatea are capacitatea organizatorica de executare a lucrarilor prevazute in Caietul de Sarcini, pe intreaga durata de derulare a contractului. Pentru resursele tehnice inchiriate, ofertantul castigator va transmite in 5 zile lucratoare de la comunicarea privind rezultatul procedurii, copii ale contractelor sau conventiilor de inchiriere si angajamentul de punere la dispozitie.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F7
Ofertantul va face dovada ca are cel putin urmatoarele resurse :
a)Spatii tehnologice/netehnologice (in proprietate/inchiriate):
-atelier/ateliere/magazii/magazie pentru unelte, scule, dispozitive si DMMuri;
-depozite pentru materiale, utilaje, echipamente etc.
b)Utilaje (in proprietate/inchiriate/ comodat):
-macara corespunzatoare executarii lucrarilor, autoscari, platforme ridicatoare cu brat telescopic;
-instalatie pentru reconditionare ulei electroizolant;
-utilaje de sapat si forat
-utilaje specifice cu caresa poata actiona la reparatii accidentale pe toata durata unei zile (24 ore) si in orice conditii meteo;
-mijloace de transport pentru persoane, materiale si echipamente;
c)Unelte, scule, dispozitive:
-dispozitive si scule pentru montat accesorii;
-unelte portabile;
-scripeti;
-prese papuci;
-truse de scule (electrician, mecanic);
-aparat de sudura electrica si autogena;
-carucior de derulat cu frana;
-presa mecanica de indoit cleme;
-dispozitiv pentru detensionat.
d)Dispozitive de masurare:
-megohmmetre de 1000 V, 2500 V, 5000 V;
-voltmetre de c.a. 0 ÷ 400 V;
-ampermetre de c.a. 0 ÷ 50 A;
-truse de curent;
-trusa pentru verificarea simultaneitatii inchiderii contactelor;
-aparat pentru masurarea rezistentei de dispersie la prizele de pamant;
-aparat pentru incercarea cu tensiune marita;
-trusa pentru masurarea tgd
-trusa pentru masurarea curentilor de fuga
-aparat pentru masurarea rezistentei de contact;
-aparat pentru incercat ulei;
-binoclu;
-dinamometru;
-teodolit;
-punte de masurat rezistente, capacitati, inductante;
-micrometru exterior si interior;
-calibre de interstitii;
-sublere, rigle gradate.
e)Mijloace de protectie (in proprietate), specifice lucrarilor inalta tensiune, si anume:
-mijloace de protectie electroizolante: prajini electroizolante, detectoare de tensiune, indicatoare de corespondenta a fazelor, manusi electroizolante IT, JT, incaltaminte (cizme) electroizolante IT, JT, teci electroizolante, covoare, platforme electroizolante, scari electroizolante etc. mijloace de protectie pentru legarea la pamant si in scurtcircuit a retelelor si instalatiilor electrice unelte, scule, dispozitive si utilaje;
-mijloace de protectie pentru delimitarea materiala a zonei de lucru: bariere, franghii, benzi, panouri etc.;
-mijloace de protectie impotriva efectelor actiunii arcului electric si a traumatismelor mecanice: casti de protectie cu viziera de protectie a fetei, costume de protectie din tesatura termorezistenta etc.;
-dispozitive si echipamente individuale de protectie pentru urcare (coborare) si pentru lucru la inaltime: scari, centuri de sigurantaetc.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului 7
Ofertantul va face dovada cel putin a unei persoane responsabile pe tema securitatii si sanatatii in munca.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea CV-ului persoanei responsabile SSM
Informatii privind asociatii (daca este cazul). In Formularul F21 se va prezenta liderul asociatiei. Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare, la standarde de asigurare a calitatii si a standardelor de protectia mediului) trebuie prezentate de fiecare asociat in parte. Situatia economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asociatiei. Dosarul SSM se va prezenta de fiecare asociat in parte. In cazul in care o asociere de operatori economici este declarata castigatoare, relatia contractuala si facturarea se va face in conformitate cu modul in care vor declara asociatii in Acordul de asociere prezentat la deschiderea ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F21
Informatii privind subcontractantii - in situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parti din contractul de executie, are obligatia de a preciza: 1. Partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, respectiv indicarea procentajului din total lucrare.2. Indicarea activitatilor ce se vor realiza de subcontractanti si valoarea acestora.
3. Datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora.
4. La incheierea contractului, in situatia in care este desemnat castigator, ofertantul are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui anexa la contract. Subcontractantii nu pot subcontracta la randul lor parte din activitatile alocate, conform L13/2007;
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F8
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante -ISO 9001:2008
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate conf.asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare
Informatii privind asigurarea protectiei mediului ? pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contrac. ISO 14001:2005.
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de protectie a mediului SR EN ISO 14001:2005, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma aigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul ofertat. Ofertele de pret introduse in runda de licitare electronica vor fi exprimate in aceeasi moneda in care s-a facut depunerea ofertelor de pret in etapa de depunere oferta (LEI, fara TVA). Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda. Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare. Operatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.03.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.03.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.03.2013 13:00
Locul: SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA, b-dul Ion Mihalache 41-43, corp C, et.1, sector 1, Bucuresti, Serv.Achiz.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Directorii societatilor participante sau imputernicitii legali ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de selectie precizate la punctul III.2 vor fi selectati la etapa de negociere; autoritatea contractanta nu limiteaza numarul de candidati selectatiDaca pe primele 3 locuri se afla doi sau mai multi ofertanti cu aceeasi valoare a propunerii financiare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua oferta financiara in plic inchis.Pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut. Documentatia de Atribuire este publicata integral in SEAP. Solicitarile de clarificari se vor transmite la fax: 0372871911. Raspunsul la solicitarile de clarificari vor fi publicate in SEAP. Oferta castigatoare se stabileste numai dintre ofertele admisibile si numai pe baza criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare.Ofertele admisibile sunt ofertele care nu sunt considerate inacceptabile sau neconforme (HGR 925/2006, art.36, art.79). Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale fata de oricare dintre societatile din GRUPUL ENEL, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (OG 34/2006, art. 181, lit.c1). In conf.cu HGR925/2006, art.81, comisia de evaluare are obligatia de a respinge ofertele inacceptabile si ofertele neconforme. Ofertele intarziate depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita in invitatia de participare vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere; Ofertantii nu au dreptul de a-si retrage oferta in perioada de valabilitate a ofertei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conf art. 2562* din OUG34/2006, pers vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoast dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de 5 zile incepand cu ziua urm luarii la cunost, despre un act al AC considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.- Directia Juridica si Afaceri Corporatiste
Adresa postala: str. Buzesti nr.62-64, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011017, Romania, Tel. +40 372115694, Fax: +40 372873376
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.02.2013 10:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer