Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executarea lucrarilor de reparatii la instalatiile de MT-JT scoase de sub tensiune, pentru zona de retea MT-JT Calarasi


Anunt de participare (utilitati) numarul 135265/04.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR. 89A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900587, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Achizitii, Tel. +40 0241805309, In atentia: Dumitra Ulmeanu, Email: [email protected], Fax: +40 0372871085, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bdl. Ion Mihalache, nr.41-43, sector 1, corp C, etaj1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Achizitii, Tel. +40 0734557641, In atentia: Dumitra Ulmeanu, Email: [email protected], Fax: +40 0372871085
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Executarea lucrarilor de reparatii la instalatiile de MT-JT scoase de sub tensiune, pentru zona de retea MT-JT Calarasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Zona de retea Calarasi, jud. Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 13 luni
Valoarea estimata fara TVA: 3, 000, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia 4 contracte subsecvente, Valoarea maxima estimata a CS1 = 750.000 lei fara TVA; CS2 = 750.000 lei fara TVA; CS3 = 750.000 lei fara TVA; CS4 = 750.000 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de reparatii se efectueaza in instalatiile MT-JT scoase de sub tensiune.
Lucrarile de reparatii sunt lucrari de mentenanta corectiva prin care se elimina un anumit defect detectat in instalatiile de MT-JT, astfel incat acestea sa poata fi readuse in starea normala de functionare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315500-3 - Instalatii de tensiune medie (Rev.2)
45315600-4-Instalatii de joasa tensiune (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru : Acordul cadruNr maxim de puncte: 80.441, 86;Nr minim de puncte: 53.627, 90;Lucrarile se vor executa in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini.
Se va incheia un singur acord cadru intre asocierea autoritatilor contractante si ofertantii situati pe locurile 1, 2 si 3.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
390 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar partic: 60.000 lei/30.000lei-IMM. Mod de constituire: instrument bancar emis de o soc bancara sau de o soc de asigurari-in original;OP sau fila CEC cu confirmarea lor de catre banca, pana la data deschiderii ofertelor in contul: ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA: Cod IBAN RO62CITI0000000700086003, deschis la Citibank EUROPE plc. DUBLIN Suc. ROMANIA;. Se va prezenta si decl.pe proprie raspundere privind incadrarea in cat.IMM(daca este cazul), la data de 31.12.2011, in original. In cazul unei contest., in conf. cu art. 278^1 alin.(1), lit.a) din OUG 34/2006 (actualizata), in masura in care CNSC respinge contestatia, aut. contr. va retine contestatorului din garant.de particip.in raport cu val. estimata a AC -suma: 6780 lei fara TVA(calculat conform litera b). Valabilitatea garantiei de participare curge de la data limita de depunere a ofertelor, este cel putin 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. A.Cuantum. garant de buna exec, este de 10%(5%ptr IMM)din val.contr.fara TVA. B.Perioada ptr. care se constit. garant de buna exec. este de 24 luni. C.Mod. de constit. a garant de buna exec.: a)prin ret. succesive din fact. prez., cu dep. in max.15 zile de la semn. contract. a 0, 5% din val. ac. intr-un cont de garant banc. de buna exec. Av. in ved. fapt. ca aut. contr. este o soc. com. cu capit. maj. priv. si finant. contr. se face din surse prop. si nu din fonduri publice, nu se aplica prev. HG 1045/2011 ref. la achit. in conturile benef. deschise la trezoreria stat.;b)Scrisoare de garantie bancara de buna exec care va constitui anexa la contr.;c)Instrum. de garantare emis in conditiile legii de o soc. de asig., care devine anexa la contr., cu respectarea HGR 925/2006 art. 86 alin. (2) ?(4). D.Restit. garant. de buna exec. se va ef. Cf. HGR 925/2006 (actualiz. la data prezentei), art. 92, alin.(4), asa cum este prev. si in CGL-RO rev.1, art.4, din draftul de contr subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare F2-1 - Formularul se va prezenta pentru Ofertant/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator (conform legii 279/2011);2) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-F2-2;Formularul se va prezenta pentru Ofertant/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator (conform legii 279/2011);3) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-F2-3Persoane cu functii de decizie din cadrul Autoritatii contractante: -Director Achzitii si Servicii-Cosmin Trofin-Director Adjunct Achzitii -Camelia Grigoruta-Responsabil procedura achizitie - Dumitra Ulmeanu-Responsabil cu derularea contractului, ing.Tudor Cristinel- sef Gestiune Operativa Zona MT-JT Calarasi.Formularul se va prezenta pentru Ofertant/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator (conform legii 279/2011);4) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta F2-45) Cerinte referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat inclusiv referitoare la bugetul localCertificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale ? original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?. (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident).Certificatele mentionate mai sus trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Se vor completa esalonarile sau compensarile, aprobate de catre organele competente in domeniu, si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii. 1) Document edificator din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului-Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator- Persoane juridice romaneCertificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului - in original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul? cu cel mult 3 luni inainte de data deschiderii candidaturilor/ofertelor.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate Certificat constatator emis de Oficiul registrului comertului de pe langa Tribunal in original/copie legalizata emis recent (cel mult cu 30 zile inaintea licitatiei) numai in situatia in care a prezentat acest document in copie simpla.Persoane juridice straineDocumente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul?2) Document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea AC.-Atestat emis de A.N.R.E. privind executarea de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4 kV ? 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV (C2A/C2B);
-Atestat emis de A.N.R.E. pentru proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea nominala de 0, 4kv(B).Conform L13/2007 si Ord ANRE nr.24/2007 este obligatorie prezentarea atestatelor ANRE de catre toti operatorii economici, persoane juridice romane si straine (ofertant, asociati, subcontractanti) care executa lucrari in instalatiile electrice.In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul din asociati ? respectiv subcontractantul, daca este cazul detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin: 1.500.000 lei fara TVA (750.000 lei fara TVA ? IMM-uri).In cazul in care, op ec si-a inreg bilantul contabil af anului 2011, acesta poate indepl nivelul impus si prin raportare la ultimii 3 ani financ incheiati(2009, 2010, 2011).In cazul in care exista operatori economici care nu au depus inca bilantul anului 2011, se vor accepta orice alte documente relevante din care sa rezulte cifra de afaceri a anului 2011.Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR: 2009 ? 1 Euro =4.2373 Lei 2010 ? 1 Euro=4.2099 Lei 2011 ? 1 Euro =4.2379 Lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O lista care va cuprinde luc.de exec.inst. electrice de MT-JT, realizate in ultimii 5 ani. Aceasta lista poate fi insotita de cel putin un document sau maxim 3 documente (contracte, procese verbale de receptie, etc), si a caror valoare insumata va fi cel putin egala cu 750.000 lei (fara T.V.A.), valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata AC.
Lucrarile cuprinse in aceasta lista vor fiinsotite de recomandari(aferente lucrarilor respective), emise de beneficiarii lucrarilor respectivesi vor preciza cel putin urmatoarele aspecte:
- modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv ;
- daca pe parcursul executiei lucrarilor au fost inregistrate : neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de lucrari, cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiva a contractantului, receptii amanate sau respinse datorita nerespectarii parametrilor de calitate.
Declaratie care contine informatii privind personalul tehnic de specialitate, pregatirea profesionala si calificarea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractuluisi personal executie, pe intreaga durata de derulare a Acordului-cadru; prezentarea CV-ului persoanei responsabile pe tema securitatii si sanatatii in munca.
Declaratie care contine informatii privind dotarile cu spatii tehnologice/netehnologice, utilaje, unelte/scule/dispozitive, mijloace de protectie specifice lucrarilor de inalta tensiune de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Pentru resursele tehnice inchiriate ofertantul castigator va transmite achizitorului in 5 zile lucratoare de la comunicarea rezultatului procedurii, copii ale contractelor sau conventiilor de inchiriere.
Informatii privind subcontractantii In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parti din contractul de executie, are obligatia de a preciza: 1. Partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze respectiv indicarea procentajului din total lucrare; 2.Indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea acestora; 3. Datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora; 4. La incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contract. Subcontractantii nu pot subcontracta la randul lor parte din activitatile alocate, conform L13/2007 si Ord. ANRE NR 24/2007.
Informatii privind asociatii (daca este cazul).In F21 se va specif liderul asociatiei.Crit de calif ref la sit pers a ofertantului, la cap de exercit a activ prof(inregistrare, la standardele de asig a calit si a standardelor de prot a mediului) tb prez de fiecare asoc in parte.Sit econ-financ si cap tehn/prof se demonstr prin luarea in consid a resurselor tuturor membrilor asoc.Dosarul SSM se va prez de fiecare asoc in parte.In cazul unui grup de op econ care depun oferta comuna, cerinta priv la atestarea ANRE se consid indepl daca unul dintre asociati detine autoriz sol.cu cond ca ac sa execute integral partea din contr pt care este solicitata autoriz resp.In cazul in care o asociere de operatori economici este declarata castigatoare, relatia contractuala si facturarea se va face in conformitate cu modul in care vor declara asociatii in Acordul de asociere prezentat la deschiderea ofertelor.
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante -ISO 9001:2008
Informatii privind asigurarea protectiei mediului ? pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului ISO 14001:2005
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licit.elec.se va desfasura intr-o singura runda, Durata va fi de: o zi lucratoare.Autorit.contrac.nu va incepe lic.elec.mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor. Autorit.contrac. isi rezerva dreptul de a modifica prin invitatia de participare duratele mentionate precedent.La lic.elec.au dreptul sa participe doar op.ec.inreg.in S.E.A.P.conf.Art.6 alin.2 din HG 1660/2006 si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autorit.contrac.conform prevederilor art. 165 alin. 2 din OUG 34/2006.Inf.disponib.ptru conectare si inregistrare la: http: //www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOFOfertantii pot vedea cea mai buna oferta - da;Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie - nu;Licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului - nu;Se va utiliza pasul de licitare electronica - nu;
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.05.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.05.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.05.2012 12:00
Locul: SEDIUL ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA - Bdl. Ion Mihalache nr. 41-43, Bucuresticorp C, et.1, Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantiilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca pe primul loc se afla doi sau mai multi ofertanti cu aceeasi valoare a propunerii financiare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua oferta financiara in plic inchis. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut. Doc. de Atrib. este publicata integr. in SEAP. Solicitarile de clarificari se vor transmite la fax: 0372871085. Rasp. la solicitarile de clarif. vor fi publicate in SEAP. Specificatiile tehnice mentionate in Caietele de Sarcini se pot vizualiza pe site la adresa : http: //www.enel.ro/distributie/distributie/specificatii_tehnice.htm Acele specificatii tehnice ENEL care nu se regasesc la adresa mentionata se pot obtine de la ENEL, Directia Dezvoltare-Biroul Standardizare in baza unei solicitari in scris la adesa de email: [email protected] Of. castig. se stabileste numai dintre of. admisibile si numai pe baza crit. de atrib.precizat in invit. de particip.Ofertele admisibile sunt ofertele care nu sunt considerate inacceptabile sau neconforme (HGR 925/2006, art.36, art.79). Autorit. contract. are dreptul de a exclude din proc. pentru atrib. contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale fata de oricare dintre societatile din GRUPUL ENEL, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (OG 34/2006, art. 181, lit.c1). In conf.cu HGR 925/2006, art.81, comisia de evaluare are oblig. de a respinge of. inacceptabile si of. neconforme. Of. intarziate depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita in invitatia de particip.vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere; Of. nu au dreptul de a-si retrage oferta in perioada de valab. a ofertei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al AC considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Enel Distributie Dobrogea SA - Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Nicolae Iorga nr.89A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900587, Romania, Tel. +40 0241805999, Fax: +40 0241616340
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.05.2012 15:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer