Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executia lucrarilor aferente obiectivelor "Retele de canalizare si statie de epurare" si "Modernizare drumuri comunale" obiective ale unui proiect integrat cu finantare prin FEADR M 322


Anunt de participare numarul 100984/27.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VALEA MOLDOVEI (PRIMARIA COMUNEI VALEA MOLDOVEI SUCEAVA)
Adresa postala:  localitatea Valea Moldovei, comuna Valea Moldovei, judetul Suceava, Localitatea:  Valea Moldovei, Cod postal:  727580, Romania, Punct(e) de contact:  Primaria, Tel. 0230/573.064, In atentia:  d-lui Primar Constantin MOROSAN, Email:  [email protected], Fax:  0230/573.064, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executia lucrarilor aferente obiectivelor "Retele de canalizare si statie de epurare" si "Modernizare drumuri comunale" obiective ale unui proiect integrat cu finantare prin FEADR M 322
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Valea Moldovei, localitatea Valea Moldovei, judetul Suceava.
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor aferente obiectivelor "Retele de canalizare si statie de epurare" si "Modernizare drumuri comunale" obiective ale unui proiect integrat cu finantare prin FEADR M 322 in comuna Valea Moldovei, judetul Suceava.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prima ?iintare a retelei de canalizare ?sistem centralizat, cu o lungime a retelei de 6.631 m si o statie de epurare a apelor uzate cu capacitate de 350 mc/zi, lucrari de modernizare a 5.695 ml de drumuri comunale cu ?racaminte din beton de ciment conform prevederilor din Caietul de sarcini.
Valori estimate: Lot 1:4 442 855 lei; Lot 2:3 595 586 lei;
Valoarea estimata fara TVA: 8, 038, 441RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in suma de : Lot 1:88.800 lei, Lot 2:71.900lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat, Uniunea Europeana si bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind ne?adrarea ?situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare; Certificat de atestare fiscala pentru persoana juridica eliberat de M.E.F.–A.N.A.F.(?original sau copie legalizata, aflat ?perioada de valabilitate la data depunerii ofertei); Certificat de atestare fiscala pentru persoana juridica, privind ?eplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul local (?original sau copie legalizata, aflat ?perioada de valabilitate la data depunerii ofertei). Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie publica; Certificat de ?egistrare la O.R.C (copie); Certificat constatator emis de O.R.C (?original sau copie legalizata, aflat ?perioada de valabilitate la data depunerii ofertei); Pt. persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale; Bilanturile contabile la 31.12.2009 si 31.12.2008.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lot 1: cifra medie anuala de afaceri (din activ de constructii – montaj) pentru ultimii 3 ani ?heiati (2009, 2008 si 2007) trebuie sa fie mai mare dec?pragul de 8800000 lei; Lot 2: cifra medie anuala de afaceri (din activitatea de constructii – montaj) pentru ultimii 3 ani ?heiati (2009, 2008 si 2007) trebuie sa fie mai mare dec?pragul de 7100000 lei; - Demonstrarea ca operatorul economic are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, pentru a finanta o parte a proiectului, ?valoare de: Lot 1:1 057 400 lei; Lot 2:855 750 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate ?ultimii 5 ani. Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru ?eplinirea contractului. Ofertantii vor face dovada detinerii minimului de dotari, utilaje, echipamente tehnice, baze de productie si mijloace de transport pentru a finaliza proiectul ?termenul ofertat. Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere. Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lot 1: Finaliz ?ultimii 5 ani de lucr care au avut ca ob lucrari edilitare. Suma val contractelor trebuie sa fie mai mare dec?4400000 lei excl TVA; Pers de spec: Sef punct de lucru – studii de spec. (ing., subing, maistru), abs al unei facultati tehnice de profil, vechimea in spec min 5 ani. RTE dom IX, II. Dovada spec. si atest pers jurid ?proiectarea si executia inst electrice de natura celor care fac ob achizitiei (ANRE) Lot 2: Finalizarea ?ultimii 5 ani de lucrari care au avut ca ob infrastructura de transport. Suma val contractelor trebuie sa fie mai mare dec?3590000 lei excl TVA. Pers de spec: Sef de santier – pers cu studii sup de spec (ing, subing, maistru), abs al unei fac tehnice de profil, RTE dom II;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
108/1399/07.05.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.06.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.06.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.06.2010 11:00
Locul: Primaria comunei Valea Moldovei, judetul Suceava.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (F.E.A.D.R.), Axa III – "Calitatea vietii ?zonele rurale si diversificarea economiei rurale", Masura 3.2.2 – "Renovarea si dezvoltarea satelor, ?unatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea ?valoare a mostenirii rurale."
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleus nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.3104641, Email:  [email protected], Fax:  021.3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Suceava, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare nr. 62, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720062, Romania, Tel. 0230.216321, Email:  [email protected], Fax:  0230.524022
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Valea Moldovei
Adresa postala:  Valea Moldovei, Localitatea:  Valea Moldovei, Cod postal:  727580, Romania, Tel. 0230.573064, Email:  [email protected], Fax:  0230.573064
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.05.2010 19:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer