Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executia lucrarilor aferente obiectivului de investitie ?Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sfantul Nicolae - Aroneanu?


Anunt de participare numarul 148259/29.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA ARONEANU
Adresa postala: sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judetul Iasi, Localitatea: Aroneanu, Cod postal: 707020, Romania, Punct(e) de contact: Sorina-Florina Nicuta, Tel. +40 232299255, Email: [email protected], Fax: +40 232299255, Adresa internet (URL): www.comunaaroneanu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
COMUNA ARONEANU
Adresa postala: sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judetul Iasi, Localitatea: Aroneanu, Cod postal: 707020, Romania, Punct(e) de contact: Sorina-Florina Nicuta, Tel. +4 0232299255, Email: [email protected], Fax: +4 0232299255, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro - sectiunea "Documentatie, clarificari si decizii" a prezentului anunt de participare
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMUNA ARONEANU
Adresa postala: sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judetul Iasi, Localitatea: Aroneanu, Cod postal: 707020, Romania, Punct(e) de contact: Sorina-Florina Nicuta, Tel. +4 0232299255, Email: [email protected], Fax: +4 0232299255
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executia lucrarilor aferente obiectivului de investitie ?Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sfantul Nicolae - Aroneanu?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura de atribuire presupune executia lucrarilor aferente obiectivului de investitie ?Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sfantul Nicolae - Aroneanu?, conform proiectului tehnic aprobat de catre beneficiar.Valoarea estimata totala a contractului este de 7.886.782 lei fara TVA, din care: - valoarea estimata a ?cheltuielilor diverse si neprevazute? este de 604.500 lei, reprezentand 8, 3% din valoarea estimata a contractului de lucrari fara cheltuielile diverse si neprevazute.Precizam faptul ca suma aferenta "cheltuielilor diverse si neprevazute" va putea fi utilizata in ipoteza in care apar, pe parcursul executiei contractului, lucrari neprevazute care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si cu respectarea cadrului legal aplicabil la acel moment. In consecinta, aceasta suma va fi prevazuta in mod distinct in cadrul propunerii financiare prezentate de ofertanti.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45212314-0-Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)
45212360-7-Lucrari de constructii de cladiri religioase (Rev.2)
45262690-4-Renovare a cladirilor degradate (Rev.2)
45454100-5-Lucrari de restaurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executia lucrarilor in baza proiectului tehnic aprobat de beneficiar - Se vor realiza lucrarile de executie aferente obiectivului de investitii, conform Proiectului tehnic, Caietului de sarcini, precum si Listelor de cantitati aprobate de beneficiar.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 886, 782RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1). Cuantumul: 140.000 lei.2). Perioada de valabilitate: 120 de zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor.3). Modalitati de constituire (conform art. 86 din HG nr. 925/2006): a). virament bancar; saub). instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate a ofertei; sauc). ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la deschiderea ofertelor. Contul autoritatii contractante in care se va face viramentul bancar RO94TREZ4065006XXX017232, cod fiscal 4540038.Garantia de participare se prezinta in original, indiferent de forma ei de constituire.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Pentru garantia constituita in alta moneda se va avea in vedere cursul BNR de la data publicarii anuntului de participare.4). Retinere: conform art. 87 din HG nr. 925/2006. Contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia de catre CNSC i se va retine o suma din garantia de participare, calculata conform art. 278^1 din OUG nr. 34/2006.5). Restituire: conform art. 88 din HG nr. 925/2006. 1). Cuantumul (conform art. 89, alin. (2) din HG nr. 925/2006): 10% din pretul contractului fara TVA.2). Modalitati de constituire (conform art. 90 din HG nr. 925/2006): a). instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care devine anexa la contract; saub). prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene prin Programul Operational Regional 2007 - 2013 si buget local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: neincadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Documente de confirmare solicitate: a). Completarea si prezentarea, in original, a Formularului nr. 1 - Declaratia privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, semnat de reprezentantul legal al ofertantului (sau de alta persoana autorizata sa reprezinte ofertantul).b). Prezentare cazier judiciar al operatorului economic, valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.c). Prezentare cazier fiscal al operatorului economic, valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Precizari: i. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile se accepta prezentarea unei declaratii pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.ii. Certificatele solicitate se vor prezenta de catre persoanele juridice romane in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar de catre persoanele juridice straine in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.a. Aceasta cerinta nu se solicita eventualilor subcontractanti.b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, prin prezentarea documentelor mentionate mai sus.c. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte, prin prezentarea documentelor mentionate mai sus.Cerinta nr. 2: neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Documente de confirmare solicitate: a). Completarea si prezentarea, in original, a Formularului nr. 2 - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, semnat de reprezentantul legal al ofertantului (sau de alta persoana autorizata sa reprezinte ofertantul).b). Prezentare certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul general consolidat, din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, eliberat de catre organele competente.c). Prezentare certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local de la sediul social, sediul/sediile secundar/secundare si punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului, din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, eliberat de catre organele competente.Precizari: i. Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat, precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora), in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.ii. Certificatele solicitate se vor prezenta de catre persoanele juridice romane in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar de catre persoanele juridice straine in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.iii. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile se accepta prezentarea unei declaratii pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.iiii. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011.a. Aceasta cerinta nu se solicita eventualilor subcontractanti.b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, prin prezentarea documentelor mentionate mai sus.c. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte, prin prezentarea documentelor mentionate mai sus.Cerinta nr. 3: neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Documente de confirmare solicitate: a). Completarea si prezentarea, in original, a Formularului nr. 3 - Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG 34/2006, semnat de reprezentantul legal al ofertantului (sau de alta persoana autorizata sa reprezinte ofertantul).Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: 1. Moruzi Benoni, primar;2. Cretu Gheorghita, viceprimar;3. Barlescu Neculai, consilier local;4. Bran Petru, consilier local;5. Chiriac Olga, consilier local;6. Cretu Mihai, consilier local;7. Ganga Maricica, consilier local;8. Ionita Viorel, consilier local;9. Nemtanu Ionel, consilier local;10. Paltinel Mihai, consilier local;11. Plescan Ioan, consilier local;12. Puscasu Rodica, consilier local;13. Raileanu Petru, consilier local;14. Zlavog Paul, consilier local;15. Nita Alexandru Irinel, Administrator public (membru in cadrul comisiei de evaluare);16. Androne Eduard Nelu, Inginer (membru in cadrul comisiei de evaluare);17. Neagu Dor Mihail, Arhitect (membru in cadrul comisiei de evaluare);18. Alexandru Anca Elena, Secretar (membru in cadrul comisiei de evaluare);19. Nicuta Sorina Florina, Contabil (membru in cadrul comisiei de evaluare);20. Condurache Marinela, Inspector (membru de rezerva in cadrul comisiei de evaluare);21. Jeleanu Elena, Inspector (membru de rezerva in cadrul comisiei de evaluare).Precizari: a. Indeplinirea cerintei va trebui sa fie demonstrata si de catre subcontractanti si/sau tertii sustinatori, in cazul in care acestia exista, prin prezentarea declaratiei mentionate mai sus.b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, prin prezentarea documentelor mentionate mai sus.Cerinta nr. 4: demonstrarea calitatii de participant la procedura.Documente de confirmare solicitate: a). Completarea si prezentarea, in original, a Formularului nr. 4 - Declaratia privind calitatea de participant la procedura, semnat de reprezentantul legal al ofertantului (sau de alta persoana autorizata sa reprezinte ofertantul).b). Completarea si prezentarea, in original, a Formularului nr. 5 - Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, completat in conformitate cu Ordinul nr. 314/2010 al Presedintelui ANRMAP, semnat de reprezentantul legal al ofertantului (sau de alta persoana autorizata sa reprezinte ofertantul).Precizari: a. Aceasta cerinta nu se solicita eventualilor subcontractanti.b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, prin prezentarea documentelor mentionate mai sus. Cerinta nr. 1: ofertantul trebuie sa dovedeasa forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.Cerinta nr. 2: ofertantul trebuie sa aiba obiectul de activitate corespunzator exercitarii activitatii profesionale pentru indeplinirea contractului ce face obiectul prezentei proceduri de achizitie.Documente de confirmare solicitate: i. Persoane juridice /fizice romane: prezentare certificat constatator, in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, emis, in conformitate cu legislatia in vigoare, de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial in raza caruia este situat sediul operatorului economic, din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: - datele de identificare ale operatorului economic;
- asociati/actionari;
- administratori/persoane imputernicite;
- cenzori si/sau auditori;
- domeniul/domeniile de activitate principal(e) si/sau secundar(e), codurile CAEN aferente acestora;
- sedii secundare/puncte de lucru;
- activitati autorizate.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor.NOTA: Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte certificatul constatator in original/copie legalizata pentru conformitate in situatia in care a prezentat acest document in copie.ii. Persoane juridice /fizice straine: documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa rezulte ca acesta are obiectul de
activitate necesar pentru indeplinirea contractului ? traducere autorizata si legalizata in limba romana.Precizari: a. Aceasta cerinta nu se solicita eventualilor subcontractanti.b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea din contract pe care o realizeaza, prin prezentarea documentelor mentionate mai sus.c. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Cifra de afaceri globala: ofertantul a inregistrat in ultimii trei ani (sau pe perioada de la infiintare/inceperea activitatii comerciale, daca aceasta perioada este mai mica de 3 ani) o medie a cifrei de afaceri globale cel putin egala cu 10.000.000 lei.
Cerinta nr. 2 - Bonitate/acces la resurse: ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru o perioada de 6 luni, in valoare de minimum 2.700.000 lei.
Cerinta nr. 3 - Informatii privind sustinerea financiara a unui tert, daca este
cazul.Capacitatea economica si financiara a operatorului economic sau a grupului de operatori economici, poate fi sustinuta si de un tert, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva, cu respectarea prevederilor art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006 si ale art. 11^1 din H.G. nr. 925/2006.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formularului nr. 8A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare
invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art.69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens si documentele solicitate pentru indeplinirea acestor cerinte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a). completarea si prezentarea, in original, a Formularului nr. 6 - Fisa de informatii generale privind cifra de afaceri anuala peultimii 3 (trei) ani, semnat de reprezentantul legal al ofertantului(sau de alta persoana autorizata sa reprezinte ofertantul);b). prezentarea bilantului contabil/extrase de bilant la 31.12.2012, 31.12.2011 si 31.12.2010, vizate de organul competent, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul. In cazul in care din motive obiective, justificate corespunzator nu pot fi prezentate documentele solicitate se vor accepta si alte documente edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar pentru persoanele juridice straine documentelese prezinta in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata silegalizata in limba romana.c). completarea si prezentarea, in original, a Formularului nr. 18 - Declaratia privind incadrarea in categoria IMM-urilor, daca este cazul, semnat de reprezentantul legal al ofertantului (sau de alta persoana autorizata sa reprezinte ofertantul).Precizari: i). Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economico-financiara se demonstreazaprin luarea in considere a resurselor tuturor membrilor asocierii.ii). Operatorii economici ce se incadreaza in categoria IMM-urilor (care fac dovada in acest sens prin prezentarea documentelorprevazute in Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare), vor beneficia de reducerea cu 50% a cerintei legate de cifra de afaceri.iii). Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci reducerea de 50% se va aplica cerintei legate de cifra de afaceri, numai in cazul in care asocierea este alcatuita exclusiv din intreprinderi mici si mijlocii, indiferent daca acesteasunt persoane fizice sau juridice romane sau straine. In acest sens, toti membrii asocierii vor prezenta Declaratia privindincadrarea in categoria IMM-urilor.iiii). Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, calculul echivalentei leu/valuta se va realiza prin aplicarea cursului mediu anual leu/valuta comunicat de BNR.Se va prezenta scrisoare/declaratie bancara sau orice alt document relevant pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte de calificare.Precizari: a. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.a). Prezentare, in original, a angajamentului ferm al sustinatorului, completat conform Formularului nr. 8A;b). Documentele solicitate privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006;c). Completarea si prezentarea, in original, a Formularului nr. 2 ? Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, semnat de reprezentantul legal al tertului sustinator (sau de alta persoana autorizata sa reprezinte tertul sustinator). Din declaratia prezentata trebuie sa reiasa neincadrarea tertului sustinator in prevederile de la lit. a), c^1) si d).d). Completarea si prezentarea, in original, a Formularului nr. 3 - Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG 34/2006, semnat de reprezentantul legal al tertului sustinator (sau de alta persoana autorizata sa reprezinte tertul sustinator).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Experienta similara: lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani (de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor), din care sa rezulte ca ofertantul a executat, la nivelul a maximum 2 contracte, lucrari similare pentru monumente istorice a caror valoare cumulata a fost de minimum 6.000.000 lei fara TVA, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.Precizari: a. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime se va lua in calcul numai cota de participare a ofertantului in contractul respectiv.Cota de participare a ofertantului reprezinta proportia din valoarea finala acontractului corespunzatoare participarii acestuia la contractul respectiv.Cota de participare se dovedeste prin prezentarea oricaror documente considerate edificatoare in acest sens, precum declaratii ale partenerilor, copii ale contractelor, procese-verbale de receptie etc.b. Ultimii 5 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.c. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Cerinta nr. 2 - Utilaje, instalatii, echipamente tehnice: declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Cerinta nr. 3 - Capacitatea profesionala/ Personal: ofertantul va face dovada ca dispune cel putin de urmatorul personal calificat ce va fi implicat in executia lucrarilor ce fac obiectul contractului: 1. Expert cheie 1 - Sef santier: - inginer specializarea constructii civile.2. Expert cheie 2 - Responsabil tehnic cu executia: - atestat de catre M.D.R.T., conform Legii nr. 10/1995.3. Expert cheie 3 - Responsabil cu controlul tehnic al calitatii: - inginer specializarea constructii civile;
- numit prin decizie interna, potrivit HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii. 4. Expert cheie 4 ? Specialist restaurare arhitectura: - atestat de catre Ministerul Culturii si Cultelor (conform L. 422/2001 si O. 2495/2010) ? Institutul National al Monumentelor Istorice, specializarea E, domeniul 1 : restuarare arhitectura sau echivalent.5. Expert cheie 5 ? Specialist restaurare structuri istorice: - atestat de catre Ministerul Culturii si Cultelor (conform L. 422/2001 si O. 2495/2010) ? Institutul National al Monumentelor Istorice, specializarea E, domeniul 4 : consolidare/restaurare structuri istorice sau echivalent.6. Expert cheie 6 ? Specialist conservare/restaurare pictura pe lemn: - atestat de catre Ministerul Culturii si Cultelor (conform L. 422/2001 si O. 2495/2010) ? Institutul National al Monumentelor Istorice, specializarea E, domeniul 7 : conservare/restaurare pictura pe lemn sau echivalent.7. Expert cheie 7 ? Specialist restaurare decoratii piatra, stucatura si/sau ceramica: - atestat de catre Ministerul Culturii si Cultelor (conform L. 422/2001 si O. 2495/2010) ? Institutul National al Monumentelor Istorice, specializarea E, domeniul 9 : restaurare decoratii piatra, stucatura si/sau ceramica sau echivalent.
Cerinta nr. 4 - Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze: ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi (daca este cazul).
Cerinta nr. 5 - Informatii privind asocierea, daca este cazul: grupurile de operatori economici care depun oferte comune vor prezenta acordurile de asociere incheiate in acest sens.
Cerinta nr. 6 - Informatii privind sustinerea tehnica si/sau profesionala a unui tert, daca este cazul.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic sau a grupului de operatori economici, poate fi sustinuta si de un tert, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva, cu respectarea prevederilor art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 si ale art. 11^1 din H.G. nr. 925/2006.Operatorul economic sau grupul de operatori economici care beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm - Formular nr. 8B (Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici), acesta fiind un instrument
juridic, prin care confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele invocate.Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180, art.181 lit.a), c^1) si d) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr. 1: Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Cerinta nr. 2: Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a). completarea si prezentarea, in original, a Formularului nr. 7 ? Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani si a Fiselor de experienta similara pentru fiecare contract declarat ca experienta similara, semnate de reprezentantul legal al ofertantului (sau de alta persoana autorizata sa reprezinte
ofertantul);b). prezentarea de certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si care
indica: beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul
executiei lucrarilor, daca au fost duse la bun sfarsit. Astfel de certificate/documente pot fi: - procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor/receptie partiala/receptie finala a lucrarilor; sau- certificari de buna executie / recomandari din partea beneficiarilor; sau- documente constatatoare emise de autoritati contractante la finalizarea contractelor de lucrari.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar pentru persoanele juridice straine documentele
se prezinta in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata si
legalizata in limba romana.In cazul contractelor in alte valute, pentru calculul echivalentei leu/valuta se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR.a). completarea si prezentarea, in original, a Formularului nr. 9 ? Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, semnat de reprezentantul legal al ofertantului (sau de alta persoana
autorizata sa reprezinte ofertantul), care sa ateste detinerea (dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice implicate in indeplinirea corespunzatoare a lucrarilor ce fac obiectul contractului.b). pentru utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice asigurate de la terti se vor prezenta documentele privind inchirierea (contract/precontract de inchiriere, angajament, etc).a). completarea si prezentarea, in original, a Formularului nr. 10 ? Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si a Anexelor 1 si 2 ale acestuia, semnate de reprezentantul legal al ofertantului (sau de alta persoana autorizata sa reprezinte ofertantul);b). prezentare diplome de studii, doar pentru expertii cheie pentru care s-au solicitat studii de specialitate (expert cheie 1 - sef santier si expert cheie 3 ? responsabil cu controlul tehnic al calitatii).c). prezentare autorizatii/atestate/certificate/decizii pentru functiile pentru care s-au solicitat aceste documente. Aceste documente prezentate pentru expertii cheie solicitati trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.d). prezentare documente incheiate conform prevederilor legale, din care sa rezulte modul de colaborare a ofertantului cu
persoanele implicate in contract (contracte de munca/contracte de colaborare/contracte de servicii/ angajamentul de participare).e). completarea si prezentarea, in original, a Formularului nr. 17 ? Declaratia privind disponbilitatea pentru persoanele nominalizate pe pozitiile solicitate.Completarea si prezentarea, in original, a Formularului nr. 13 - Declaratie privind subcontractantii si a Formularului 14 - Acord de subcontractare, semnate de reprezentantul legal al ofertantului (sau de alta persoana autorizata sa reprezinteofertantul.NOTA: a. In cazul in care parti din contract urmeaza sa fie indeplinite de unul sau mai multi subcontractori, ofertantul castigator va prezenta la incheierea contractului de achizitie publica, contractele incheiate intre acesta si subcontractantii nominalizati in oferta. Aceste contracte vor fi in concordanta cu oferta si vorconstitui anexe la contractul de achizitie publica.b. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta si nici de a incheia noi subcontractari, fara acceptul autoritatii contractante.Eventuala inlocuire a acestora, in cazuri exceptionale, se face numai cu acordul autoritatii contractante prin act aditional, fara sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.Completarea si prezentarea, in original, a Acordului de asociere - Formularul nr. 15, semnat de reprezentantii legali aioperatorilor economici din cadrul asocierii (sau de alte persoane autorizate sa ii reprezinte).NOTA: In cazul in care o oferta comuna, depusa de o asociere de operatori economici, este declarata castigatoare, acordul de asociere incheiat in vederea executarii contractului, va fi legalizat si prezentat beneficiarului inainte de semnarea contractului.a). completarea si prezentarea, in original, a angajamentului ferm al sustinatorului, completat conform Formularului nr. 8B;b). prezentarea documentelor solicitate privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006;c). completarea si prezentarea, in original, a Formularului nr. 2 ? Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea indispozitiile art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, semnat de reprezentantul legal al tertuluisustinator (sau de alta persoana autorizata sa reprezinte tertul sustinator). Din declaratia prezentata trebuie sa reiasa neincadrarea tertului sustinator in prevederile de la lit. a), c^1) si d).d). completarea si prezentarea, in original, a Formularului nr. 3 - Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG 34/2006, semnat de reprezentantul legal al tertului sustinator (sau de alta persoana autorizata sa reprezinte tertul sustinator).Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.i. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.ii. In cazul unei oferte comune depuse de catre un grup de operatori economici, cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.iii. Documentele prezentate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintei vor fi valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.iiii. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar pentru persoanelejuridice straine documentele se prezinta in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediu pentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.i. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.ii. In cazul unei oferte comune depuse de catre un grup de operatori economici, cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.iii. Documentele prezentate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintei vor fi valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.iiii. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada garantiei oferita lucrarii
30%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.12.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.12.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.12.2013 12:00
Locul: sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judetul Iasi - in incinta caminului cultural
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, expertii externi cooptati, reprezentantii legali sau imputerniciti ai ofertantilor, observatorii din cadrul UCVAP (daca este cazul) si observatorii din cadrul AMPOR.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul este finantat din bugetul proiectului ?Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sfantul Nicolae - Aroneanu? cod SMIS 11494 prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa priotitara 5 ?Dezvoltarea durabila si promovarea turismului?, DMI 5.1. ?Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, crearea si modernizarea infrastructurilor conexe?.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
i). Modalitatea de departajare a ofertelor cu punctaj egal clasate pe primul loc: In cazul in care, pe locul I se claseaza doua sau mai multe oferte cu acelasi punctaj, contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. Daca si preturile sunt egale, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.ii). Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 se refera la perioada de executie a lucrarilor si nu include perioada de garantie sau de notificare a defectelor.iii). Propunerea financiara totala prezentata de fiecare operator economic trebuie sa contina, ca element distinct constitutiv, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la propunerea financiara (fara diverse si neprevazute) depusa.iiii). IMM-urile pot beneficia de facilitatile prevazute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 prezentand in acest sens o declaratie privind incadrarea in categoria IMM.iiiii). Pentru vizualizarea documentelor de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA ARONEANU
Adresa postala: sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judetul Iasi, Localitatea: Aroneanu, Cod postal: 707020, Romania, Tel. +4 0232299255, Email: [email protected], Fax: +4 0232299255, Adresa internet (URL): http: //www.comunaaroneanu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2013 17:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer