Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executia lucrarilor de constructii privind materializarea investitiei'Amenajare poduri si podete , pe raza com. Popricani jud. IASI


Anunt de participare numarul 31375/07.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIAPOPRICANI JUDETUL IASI
Adresa postala: PRIMARIA POPRICANI, JUDETUL IASI, Localitatea: Popricani, Cod postal: 707380, Romania, Punct(e) de contact: ELENA TESCU, Tel.0744661492, 0232/297080, Email: [email protected], Fax: 0232/297080
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executia lucrarilor de constructii privind materializarea investitiei'Amenajare poduri si podete , pe raza com. Popricani jud. IASI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: : Principala locatie a lucrarii: Localitati-le Cirlig, Cuza Voda Vulturi, Moimesti si Popricani, din com. Popricani jud. IASI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Renovarea unui numar de 9 poduri si 3 podete in com. Popricani jud. IASI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221119-9 - Renovare de poduri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Renovare 9 poduri si 3 podete
Valoarea estimata fara TVA: 2, 929, 863RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 58500lei, valabila 60 zile. Forma de constituire;
- scrisoare de garantie bancara(formular11) Garantie de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul pentru imbunatatirea infrastructurii din mediul rural, O.G.nr.7/2006(BUGETUL DE STAT+BUGETUL LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE LEGALIZATA
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea.Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006. Certificat constatator emis de ORC , conform Legii 26/1990. In caz de asociere documentele de mai sus vor fi prezentate de fiecare operator economic.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil pozitiv .Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani , mai mare sau egala cu 2000000 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita minim un contract realizat mai mare sau egal cu 600000.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara.Declaratie privind licta lucrarilor executate in ultimii trei ani.Recomandare de la beneficiari.Declaratie privind utilajele de care dispune pentru realizarea contractului.Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune in realizarea contractului .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.10.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: : Numerar la casieria unitatii sau cu O.P. in contul RO61TREZ4065004XXX000369 TREZORERIA IASI
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.10.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.10.2007 11:00
Locul: PRIMARIAPOPRICANI, JUDETUL IASI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE EVALUARE SI REPREZENTANTII OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile, de la data luarii la cunostinta a unui act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIAPOPRICANI, JUDETUL IASI
Adresa postala: LOC. POPRICANI, JUDETUL IASI, Localitatea: POPRICANI, Cod postal: 707380, Romania, Tel.0232/297080, Email: [email protected] om, Fax: 0232/297080
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.09.2007 16:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer