Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executia lucrarilor de constructii privind materializarea investitiei'Amenajare poduri si podete , pe raza com. Popricani jud. IASI


Anunt de participare numarul 28634/20.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIAPOPRICANI JUDETUL IASI
Adresa postala: PRIMARIA POPRICANI, JUDETUL IASI, Localitatea: Popricani, Cod postal: 707380, Romania, Punct(e) de contact: ELENA TESCU, Tel.0744661492, 0232/297080, Email: [email protected], Fax: 0232/297080
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executia lucrarilor de constructii privind materializarea investitiei'Amenajare poduri si podete , pe raza com. Popricani jud. IASI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: COMUNA POPRICANI JUD. IASI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
RENOVAREA UNUI NUMAR DE 9 PODURI SI 3 PODETE IN LOCALITATILE DIN COM. POPRICANI JUD. IASI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221119-9 - Renovare de poduri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PRIVIND MATERIALIZAREA INVESTITIEI"Amenajare poduri si podete, pe raza com. Popricani jud. IASI
Valoarea estimata fara TVA: 3, 486, 536RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 65000lei.Valabilitatea garantiei de participare 60 zile. Forma de constituire;
- scrisoare de garantie bancara(formular11)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul pentru imbunatatirea infrastructurii din mediul rural, O.G.nr.7/2006(BUGETUL DE STAT+BUGETUL LOCAL)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ACORD DE ASOCIERE CE VA FI LEGALIZAT IN CAZUL ATRIBUIRI CONTRACTULUI
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateDeclaratii privind eligibilitatea (prezentarea formularului A si a cazierului judiciar);Declaratie privin neancadrarea in prevederile art.181(prezentare formular B);Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat;Persoane fizice/juridice romane : Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului ( cu cel mult 10zile inainte de data deschiderii ofertelor(original sau copie legalizata);autorizatie de functionare;certificat de ]nmatriculare-CUI;statutul societatii;documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional(Atestat A.P.D.P);certificarea sistemelor de managementul calitatii;decalaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani;declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnologice, de care dispune operatorul economic pentru indepplinirea corespunzatoare a contractului;declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere;(certificatele sa fie valabile la data deschiderii ofertelor)-copie legalizata sau original.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii generale, inclusiv declararea cifrei medii de afaceri, pe ultimii tre ani.2.Bilantul contabil pe ultimii tre ani, vizat si inregistrat la organele competente, inclusiv toate anexele acestuia si dupa caz rapoarte anuale , scrisori de bonitate, din partea bancilor sau a unor unitati recunoscute de audit financiar si contabil.3.Ofertantul este obligat sa faca dovada ca dispune de o linie de credit in valoare de 1/3 din valoarea contractului, din care poate sa sustina finantarea investitiei pana la efectuarea platilor de catre autoritatea contractanta.4.Asigurarea riscului profesional5.Numarul mediu de angajati in ultimii trei ani6.Pentru ofertantii nerezidenti , in cazul in care pentru exercitiul financiar 2006, nu au fost inca inregistrate, ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexeele la acesta si balanta de verificare intocmite la 31.12.2005, insotite de raportul auditorilor financiari si contabililor autorizati sau de cenzorii societatii, dupa caz, din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative a valorilor reprezentand activele circulante, datoriilor curente si veniturilor din exploatare, reflectate in acestea.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate ale documentele solicitate mai sus.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateSe va completa lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani-formular C3.Trebuie f[cut[ dopvada prestarii unui contract care a avut ca obiect executia de poduri din beton si beton armat.Subcontractantii ce detin maximum 10% din valoarea contractului , se va completa formularul D si declaratii pe propria raspundere privind neancadrarea in situatiile prevazute la art.180-formular A si art.181-formular B.Subcontractantii ce detin mai mult de 10% din valoarea contractului vor respecta toate regulile prevazute pentru Ofertantul principal sau antreprenorul general sau liderul de asociatie .Ofertantul va prezenta Certificatul emis de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii , respectiv ISO -9001.Ofertantul va prezenta declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca in vigoare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
PRET
60%
Descriere:
2.
CALITATE
20%
Descriere:
3.
DURATA DE EXECUTIE
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.09.2007 13:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria unitatii cu anunt telefonic in prealabil de o zisau cu O.P. in contul RO61TREZ4065004XXX000369 TREZORERIA IASI
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.09.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.09.2007 11:00
Locul: LA SEDIUL PRIMARIEI POPRICANI JUD. IASI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos NR. 6SECTOR.3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 ZILE
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA POPRICANICOMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
Adresa postala: POPRICANI-IASI, Localitatea: POPRICANI, Cod postal: 707380, Romania, Tel.0232/297080, Email: [email protected], Fax: 0232/297080
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.08.2007 14:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer