Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executia lucrarilor de inlocuire a conductei de transport ?i?ei Ø 8 5/8? Opri?ene?ti-Cire?u, in zona Depozit Opri?ene?ti, pe o lungime de 2 km


Anunt de participare (utilitati) numarul 145496/02.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala: Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Punct(e) de contact: Ioana Radu, Tel. +40 0244401360, Email: [email protected], Fax: +40 0244402304, Adresa internet (URL): www.conpet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
transportator unic de titei, gazolina si etan prin conducte
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Executia lucrarilor de inlocuire a conductei de transport ?i?ei Ø 8 5/8? Opri?ene?ti-Cire?u, in zona Depozit Opri?ene?ti, pe o lungime de 2 km
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Puncte de lucru ale beneficiarului
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor de inlocuire a conductei de transport ?i?ei Ø 8 5/8? Oprisenesti-Ciresu, in zona Depozit Oprisenesti, pe o lungime de 2 km. Valoarea estimata a achizitiei este de 1.096.735 lei. Cheltuielile diverse si neprevazute sunt in cuantum de 96.205 lei, reprezentand 8.77% din valoarea estimata si sunt incluse in valoarea estimata.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231113-0 - Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executia lucrarilor de inlocuire a conductei de transport titei Ø 8 5/8? Oprisenesti-Ciresu, in zona Depozit Oprisenesti, pe o lungime de 2 km .
Valoarea estimata fara TVA: 1, 096, 735RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
126 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
III.1.1.a) Garan?ie de participareda ¦ nuCuantum gar de participare: 20000 lei. Valab: cel putin egala cu per de valabilit a ofertei, respectiv 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire: a. prin viram bancar (OP) in contul Conpet (RO38RNCB0205044865700001, BCR Ploiesti) al sumei solicitate; b. prin instrument de garantare emis de o societ bancara sau de asig, in ORIGINAL, irevocabil, in favCONPET, elab conform modelului din ?Formulare?, in cuantumul si pentru valabil solicitata. Din instrumentul de garantare trebuie sa reiasa fara echivoc ca banca/societatea de asig va plati CONPET suma solicit in sit prev la art. 87 alin.(1) lit.a)-c) din HG 925/2006. Obligatoriu, se va mentiona clar ca, daca ofertantul a formulat contestatie si i-a fost respinsa de CNSC sau daca ofertantul isi retrage contestatia, Conpet are dreptul sa retina din val constituita drept GP, iar banca/societatea de asig va elibera catre Conpet suma in conf.cu art. 278 ind.1 din OUG 34/2006:4780.53 lei.Documentul care confirma plata GP va fi anexat plicului exterior. In cazul neprezentarii dovezii constituirii GP, pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, conform art. 86 alin. (6) din HG 925/2006, oferta va fi respinsa potrivit prevederilor art. 33 alin (3) lit. b) din HG 925/2006. In cazul in care ofertantul beneficiaza de reducerea privind cuantumul GP, prevazuta de Legea nr. 346/2004, acesta are obligatia de a anexa plicului exterior declaratia si documentele prevazute de aceasta Lege. Ofertantii asociati trebuie sa aiba fiecare calitatea de IMM asa cum se prevede in Legea 346/2004, pentru a beneficia de reducerea privind cuantumul GP. Echivalenta leu/euro se realizeaza la cursul oficial stabilit de BNR pt.data publicarii invitatiei de participare in SEAP. Sunt aplicabile prevederile art. 90 alin.(1) - (3) din HG 925/2006. In cazul de fata, garantia de buna executie este in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie in conformitate cu art. 90 alin. (3) din HG 925/2006, modificat prin HG 1045/2011 si conform clauzei obligatorii din contractul de lucrari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea. Cerin?a obligatorie: Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat; in cazul sus?inerii, ter?ul sustinator) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 2 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?, in original si traducere legalizata in limba romana, in conformitate cu prevederile legale ale statului de rezidenta sau va prezenta documente edificatoare, in traducere legalizata in limba romana, care sa ateste faptul ca ofertantul nu se afla in niciuna din situatiile prevazute in declaratie, adaptate la legislatia statului de rezidenta. Autoritatea contractanta are obliga?ia de a exclude din procedura orice ofertant despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani.
2. Declaratie privind neincadrareaintr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. : Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat; in cazul sustinerii, tertul sustinator, pt. lit. a), c1) si d) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 3 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 3 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?, in original si traducere legalizata in limba romana, in conformitate cu prevederile legale ale statului de rezidenta sau va prezenta documente edificatoare, in traducere legalizata in limba romana, care sa ateste faptul ca ofertantul nu se afla in niciuna din situatiile prevazute in declaratie, adaptate la legislatia statului de rezidenta. Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006.
3. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat de stat si bugetele locale. Ofertanul are obligatia de a prezenta Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat de stat si bugetele locale - formulare-tip eliberate de autoritatile competente, si anume: certificate de atestare fiscala, emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv consiliul local/primarie din care sa reieasa situatia obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, respectiv catre bugetul local in luna anterioara celei de depunere a ofertelor. Certificatele vor fi depuse in oferta in original, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de catre ofertant, . In cazul in care ofertantului i s-au acordat inlesniri la plata, acesta va prezenta si Conventia si Graficul de esalonare, precum si copii ale ultimelor documente de plata care sa dovedeasca faptul ca a respectat graficul de esalonare a platilor.
Observatii: Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor.
Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta certificat de rezident fiscal al statului de rezidenta, in original si in traducere legalizata in limba romana.
4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 4 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?, in care sa-si declare calitatea in care participa la procedura. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 4 in original si in traducere legalizata in limba romana.
5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Ofertanul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 5 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 5 in original si in traducere legalizata in limba romana.
6. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006.Ofertanul (in cazul asocierii, fiecare asociat) si, in cazul sustinerii, si tertul sustinator si / sau subcontractantul, daca este cazul, are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 6 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 6 in original si in traducere legalizata in limba romana. Persoanele cu functii de decizie in sensul art. 33 ind.1 din OUG 34/2006: Ing. Liviu Ilasi ?Director General, Ing. Narcis Stoica - Director General Adjunct, Ec. Sanda Toader ? Director Financiar, dr. ing. Gheorghe Ionescu ? Director Mentenanta; Ing. Vasile Crisan ? Sef Serv. Achizitii-Logistica ? Presedinte comisie de evaluare; Membri comisie de evaluare: ing. Catalin Ionescu-Sef Serviciu Investitii-RK Conducte; Cons.jr. Cornel Banica ? Sef Serviciu Juridic - Avizare; ing. Ingrid Voinea ? Biroul CFP; exp. ap Ioana Radu ?Serv.Achizitii Logistica. Membrii de rezerva ai comisiei de evaluare: cs. jr.Tache Octavian ? Serv. Juridic - Avizare Ec.Adrian Ivan? Sef Serv.Achizitii Aprovizionare; Ing. Gheorghe Samoila - Serviciu Investitii-RK Conducte; Tehn.pret cost Vasile Bobocea ? Birou CFP; exp. ap Catalin Andrei ? Serv Achizitii Logistica 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in conformitate cu Legea nr. 26/1990. Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a prezenta certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu Legea nr. 26/1990, care sa cuprinda informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica ulterior conformitatea copiei simple cu originalul/copia legalizata. Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica, starea societatii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Documentele vor fi prezentate in limba romana, traducere legalizata. Certificatul va fi prezentat de catre fiecare asociat, in cazul asocierii. In cazul depunerii unei oferte comune, asociatii vor prezenta documente pentru partea din contract pe care o realizeaza
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
2. Bilanturile contabile pe ultimii 2 ani, respectiv la 31.12.2011 si 31.12.2012, vizate si inregistrate de organele competente sau alte documente din care sa reiasa cifra de afaceri globala anuala, realizata in ultimii 3 ani. Deoarece termenul limita prevazut de lege pentru depunerea bilantului pe 2012 este luna mai 2013, se accepta prezentarea, in locul bilantului, a unor documente din care sa rezulte indeplinirea nivelului cifrei de afaceri. Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta bilanturile contabile sau extrase de bilant sau alte documente din care sa reiasa cifra de afaceri globala realizata in ultimii 3 ani.In cazul asocierii, documentele vor fi prezentate de catre fiecare asociat, pentru demonstrarea indeplinirii
prin cumul, a cerintei.
Modalitatea de indeplinire
: Ofertantul va prezenta Bilanturile contabile pe ultimii 2 ani
. 1. Declaratie privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani, de minimum 2.001.070 lei. Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversia in RON se va lua in considerare cursul mediu anual lei/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv: pt. 2010:4, 2099 lei/euro; pt.2011:4, 2379 lei/euro;
pt. 2012:4, 4560 lei/euro
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 7 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 7 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare? in original si in traducere legalizata in limba romana.
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversia in RON se va lua in considerare cursul mediu anual lei/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv: pt. 2010:4, 2099 lei/euro; pt.2011:4, 2379 lei/euro; pt. 2012:4, 4560 lei/euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
4. Cerinta nr. 4. Declaratie privind personalul de conducere, precum si personalul responsabil direct de indeplinirea contractului. Ofertantul va preciza personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, angajat al ofertantului sau cu contract de colaborare sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, din care, in mod obligatoriu, vor face parte, cel putin:
- un responsabil tehnic cu executia lucrarii atestat in domeniu;
- inspector protectia muncii atestat de catre Ministerul Muncii, conform Legii 319 din 2006, modificata prin 955/08.09.2010;
- topometrist;
- manager de proiect;
- personal atestat pentru executie de lucrari in conditii de atmosfera potential exploziva, conform HG 1058/2006: Directiva 94/9/EC; Ord 1636/2007
- electricieni autorizati conf Ord ANRE 24/2007 modificat prin Ord 51/2011;;
- sudori. Sudorii care executa lucrari pe conducte metalice cu destinatia transport petrol sau produse petroliere, vor fi autorizati SR EN 14163 sau API 1104Ofertantul va prezenta CV-urile personalului de conducere si ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului, iar pentru specialistii pentru care, in baza unui act normativ este obligatorie desfasurarea activitatilor in cadrul contractului in calitatea atestata/autorizata se vor prezenta numai copii ale atestarilor personalului si/sau legitimatia. Ofertantii straini prezinta copii ale documentolr in limba romana, traducere legalizata.
.
Modalitatea de indeplinire
Cerinte obligatorii: Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 11, din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?
3. Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice. Echipamentele minime obligatorii pentru indeplinirea contractului sunt, buldoexcavator cu cupa trapezoidala pentru saparea santului, agreagat de cimentare; autolaborator pentru defectoscopie sudura, laborator protectie catodica (solicitat in baza HG nr, 808/14.07.2005 pentru aprobareaa Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii-MO 735/12.08.2005, conform Legii 10/1995, ordinelor 1497/2011, 64/2008 si 442/2010. Pentru echipamentele care nu sunt in proprietate, ofertantul are obligatia de a prezenta copia contractului de colaborare/inchiriere, precum si alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie.
Modalitatea de indeplinire
Cerinte obligatorii: Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 10, Anexa 1 si Anexa 2 la Formularul nr. 10 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?.
2. Declaratie si lista privind subcontractantii
Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 9 si anexa la acesta, din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?, pentru subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca parti (in exprimare valorica) din contractul de achizitie publica. In anexa, are obligatia de a prezenta: valoarea subcontractata, acordul subcontractantului si specimen de semnatura (sau va prezenta Acord de subcontractare, semnat).Ofertantii straini prezinta documentele si in limba romana, traducere legalizat
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 9 si anexa la acesta, din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?, pentru subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca parti (in exprimare valorica) din contractul de achizitie publica. In anexa, are obligatia de a prezenta: valoarea subcontractata, acordul subcontractantului si specimen de semnatura (sau va prezenta Acord de subcontractare, semnat).
. 1. Ofertantul trebuie sa faca dovada experientei sale in executarea de lucrari cu obiect asemanator celui pentru care se oferteaza, prin prezentarea a maximum trei contracte cu obiect asemanator si a caror valoare cumulata sa fi fost de minimum 1.000.000 lei. Pentru contractele mentionate ca experienta similara, ofertantii vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte executarea lucrarilor similare
Pentru contracte incheiate in alte monede, pentru conversia in RON se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru moneda respectiva si pentru anul in care a fost finalizat contractul.
In cazul asocierii, documentele vor fi prezentate de catre fiecare asociat, pentru demonstrarea indeplinirii prin cumul a cerintei
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul are obligatia de a prezenta: Formularul nr. 8, Anexa 1 la Formularul nr. 8, completata si stampilata de beneficiarul contractului prezentat in copie, formulare din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantii straini prezinta documentele si in limba romana, traducere legalizata.
2. Se solicita prezentarea Certificatului ISO 14001:2004 (SR EN ISO 14001:2005), sau a echivalentului acestuia, emis de organisme acreditate, valabil la data limita de depunere a ofertelor, care confirma certificarea sistemului de management al mediului pentru activitatea supusa licitatiei.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat pt.partea din contract pe care urmeaza sa o execute) va prezenta, in copie, Certificatul ISO 14001:2004 (SR EN ISO 14001:2005), sau echivalent, emis de organisme acreditate, valabil la data limita de depunere aofertelor, care confirma certificarea sistemului de management al mediului, pentru activitatea supusa licitatiei.
1. Se solicita prezentarea Certificatului ISO 9001:2008 (SR EN ISO 9001:2008) sau a echivalentului acestuia, emis de organisme acreditate, valabil la data limita de depunere a ofertelor, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru activitatea supusa licitatiei
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat pt.partea din contract pe care urmeaza sa o execute) va prezenta, in copie, Certificatul ISO 9001:2008 (SR EN ISO 9001:2008), sau echivalent, emis de organisme acreditate, valabil la data limita de depunere a ofertelor, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii, pentru activitatea supusa licitatiei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.08.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.08.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.08.2013 11:00
Locul: Sediul Ad-tiv II al S.C.CONPET S.A. Ploiesti din str. Rezervoarelor, nr.8 - sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor: imputernicire, copie BI/CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
ALTE INFORMATII: Ofertantul are obligatia de a completa si de a prezenta Formularul nr. 25 din sectiunea IV, Anexa Formulare, privind acceptarea clauzelor contractuale obligatorii. Oferta va fi considerata neconforma in cazul in care se fac propuneri de modificare a clauzelor contractuale obligatorii dupa data limita de depunere a ofertelor si care sunt in mod dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.PRECIZARI: In cazul ofertei comune, se va prezenta pe plicul exterior Acord de asociere in original, semnat si stampilat, conf.modelului din ?Formulare?. Criteriile de calificare de la punctele III.2.1. a) si b) ? Situatia personala inclusiv inregistrare se indeplinesc individual. E obligatoriu ca fiecare asociat sa completeze si sa prezinte documentele solicitate la aceste puncte. Tertul sustinator, daca este cazul, va prezenta Declaratiile privind: neincadr. sit. art.180, la art.181-lit. a), c1) si d), si art. 69 ind.1 din OUG 34/2006, precum si Angajament ferm de sustinere, cf. modelului din ?Formulare?. Declaratia priv.neincadrarea la art.69 ind.1 trebuie completata si de subcontractant. Cerinta de la punctul III.2.2.-Capacitatea economica si financiara se indeplineste prin cumul de catre grupul de asociati. Cerintele de la punctul III.2.3 se indeplinesc astfel: cerinta 1 privind exp.similara ? se indeplineste prin cumul; cerinta 2 priv.subcontractantii ? se indeplineste individual, de fiecare asociat; cerinta 3 priv.dotarea tehnica se indeplineste prin cumul, cu cond.ca asociatul (sau daca este cazul, subcontractantul), sa indeplineasca integral partea din contract pentru care prezinta dotarea tehnica; cerinta nr. 4 privind personalul se indeplineste prin cumul, cu cond.ca asociatul (sau daca este cazul, subcontractantul), sa indeplineasca integral partea din contract pentru care prezinta personalul. Cerinta privind sistemul de management al calitatii se indeplineste individual de asociati, fiecare pt.partea din contract pe care urmeaza sa o execute. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor, ofertantii asociati vor prezenta, fiecare, documentele solicitate la aceste puncte. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, la incheierea contractului cu autoritatea contractanta, asociatia isi va legaliza asocierea, prezentand contractul de asociere, autentificat sau legalizat notarial, cu clauzele obligatorii: partile contractante, obiectul, scopul, durata asocierii, executia contractului si contributia partilor la executia acestui contract, cauzele de incetare a asocierii, confidentialitate, litigii; liderul asocierii va fi pe deplin responsabil in fata autoritatii contractante pentru executia contractului, inclusiv platile; Platile vor fi efectuate direct catre liderul asociatiei. Liderului asociatiei ii revine responsabilitatea platii asociatului. Contractul de asociere autentificat sau legalizat notarial va constitui anexa la contractul incheiat cu autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256 ind. 2 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Adresa postala: str. Anul 1848, nr.1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Tel. +40 244401360, Fax: +40 244516451
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.08.2013 12:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer