Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executia lucrarilor de reabilitare ? constructii si instalatii pentru proiectul ?Modernizarea retelei de linii de tramvai in polul de crestere?


Anunt de participare numarul 142000/15.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Iasi
Adresa postala: Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Punct(e) de contact: Magdalena Popa, Tel. +40 0232/258190, Email: [email protected], Fax: +40 0232/258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executia lucrarilor de reabilitare ? constructii si instalatii pentru proiectul ?Modernizarea retelei de linii de tramvai in polul de crestere?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor de reabilitare ? constructii si instalatii pentru proiectul ?Modernizarea retelei de linii de tramvai in polul de crestere? : Proiectul asigura descongestionarea traficului urban prin reabilitarea a 5 sectoare de linii de tramvai ce traverseaza o importanta zona de interes local din punct de vedere economic si social.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234126-5 - Lucrari de constructii de linii de tramvai (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executia lucrarilor de reabilitare ? constructii si instalatii pentru proiectul ?Modernizarea retelei de linii de tramvai in polul de crestere? conform Caietului de sarcini, Proiectului tehnic .
Zona de interventie a proiectului cuprinde modernizarea retelei de linii de tramvai pe urmatoarele strazi si bulevarde din municipiul Iasi:
- B-dul Nicolae Iorga (intre statia de tramvai Bazar si b-dul Socola);
- B-dul Primaverii (intre b-dul Socola si intersectia cu b-dul Tesatura);
- Calea Chisinaului (intre intersectia dintre cu b-dul Tesatura si b-dul Metalurgiei);
- Bd-ul Metalurgiei (intre intersectia cu Calea Chisinaului si stada V.Lupu);
- Strada Vasile Lupu (de la intersectia cu strada Ciurchi pana la B-dul Chimiei).
Valoarea estimata fara TVA: 69.679.624, 83 RON (valoarea estimata cuprinde si cuantumul de diverse si neprevazute in valoare de 4.369.331, 01 lei, conform prevederi art.29 alin. 2^1 din OUG 34/2006)
Valoarea estimata fara TVA: 69, 679, 624.83RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de 1.000.000 lei. Modalitati de constituire acceptate, conform art.86 alin (1)si(5) din HG nr.925/2006 actualizata: ?Virament bancar in contul autoritatii contractante (RO45TREZ4065006XXX000460 Trezoreria Iasi); ?Instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari. -Prin depunere la casieria autoritatii contractante. In cazul in care garantia de participare se constituie in alte monede decat moneda nationala, pentru echivalenta lei/alta valuta, se va lua in considerare cursul BNR din data publicarii in SEAP a anuntului de participare. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de minim 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care sunt depuse contestatii la procedura de achizitie publica si Decizia CNSC este derespingere, autoritatea contractanta va retine ontestatorului/contestatorilor din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului o suma calculata conform art.278^1 din OUG nr.34/2006 actualizata . 10% din valoarea contractului fara TVA(5% in cazul IMM). Mod de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct. Suma initiala care se depune de catrecontractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local, buget de stat, fonduri europene nerambursabile
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nota: Candidatul/ofertantul nu are dreptul ca in cadrul procedurii: a)sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;c)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii: a)a intrat in faliment, ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;c)nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;c^1) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d)a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.Cerinta nr.1-Declaratie privind eligibilitatea-Prezentare Formular 12A, Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati/tert sustinator;Cerinta nr.2-Declaratie privind neincadrarea in prevederile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006-Prezentare Formular 12B-Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati, pentru tert sustinator-declaratie art.181 lit.a), c1)si d) din OUG nr.34/2006 actualizata.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent de unde sa rezulte obligatiile scadente in luna anterioara celei in care se prezinta oferta si Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, de unde sa rezulte obligatiile scadente in luna anterioara celei in care se prezinta oferta.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta nr.3-Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Prezentare Formular 12C-Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati;Cerinta nr.4-Declaratie pe proprie raspundere conform art.69^1 din OUG nr. 34/2006-Prezentare Formular nr.6-Declaratie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Primar? Gheorghe Nichita, Viceprimar?Mihai Chirica, Viceprimar?Marius Sorin Danga, Secretar?Denisa Liliana Ionascu, Director Executiv Directia Dezvoltare si Proiecte Europene-Cosmin Iuliu Coman, Director Executiv Directia Tehnica si Investitii-Petru Dumitru Tomorug, Director DAPPP ? Letitia Palaga, Director General DEFPL?Maria Simionescu, Sef Serviciu Juridic-Doina Florescu
Lista consilieri locali: Anghel Ficu, Antipa Gabriela, Aur Marius Catalin, Axinia Constantin, Bejan Victor, Birhala Constantin, Boca Adrian Florin, Boisteanu Paul Corneliu, Bulgariu Catalin, Chirica Mihai, Danga Marius Sorin, Gavrila Camelia, Grigoras Gheorghe, Grigore Gabriel, Harabagiu Gabriel, Leonte Constantin, Matasaru Petru Daniel, Melenciuc Giorgiana, Navodaru Laurentiu, Nedelcu Vlad Nicolae, Ostaficiuc Marius Eugen, Preda Anca, Rudnic Erica, Sandu Vasile, Scripcaru Calin, Trandafirescu Sorin Alexandru, Vranceanu Simona Elena.
Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati/subcontractanti/tert sustinator;Cerinta nr.5-Declaratie pe proprie raspundere conform Ordinului 314/2010 ANRMAP-Prezentare Formular 3-cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;Aceste documente vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Cerinta nr.1-Certificat constatator emis de ONRC-Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, insotite de traducerea autorizata in limba romana.Documentele vor fi prezentate in original sau copie ?conform cu originalul?, insotite de traducerea in limba romana.NOTA: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultantul procedurii de atribuire, sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata.In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Nota : Daca este cazul se poate prezenta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM-Prezentare Formular nr.7;In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, stfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr. 681/29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra de afaceri, garantiei de participare si a garantiei de buna executie. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria aspundere privind incadrarea in categoria IMM ? Formular 7.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii privind sustinerea economica si financiara a ofertantului de catre o alta persoana (conf. art. 186 din OUG nr. 34/2006) - Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Se va prezenta un angajament ferm incheiat in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
2.Prezentare Fisa de informatii generale - se solicita ca media cifrei globale/media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) sa fie mai mare sau cel putin egala cu 120.000.000, 00 lei.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.
Pentru echivalenta in euro se va tine cont de cursul mediu anual leu/euro comunicat de BNR (2010-4, 2099 lei/euro, 2011-4, 2379 lei/euro, 2012-4, 4560 lei/euro).
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte FormularulInformatii generale, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
3.Se vor prezenta bilanturile contabile sau extrase de bilant pe ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele competente, sau orice alte documente justificative, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta bilanturile contabile, in copie continand mentiunea ?conform cu originalul?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 5aFormular 8copii bilanturi contabile
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului de catre o alta persoana (conf. art.190 din OUG 34/2006). Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitieofertantului/candidatului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conf. prev. art. 180 si art.181 lit.a), c^1) si d).
2.Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Executia de lucrari se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea executiei de lucrari se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Experienta similara: Prezentarea a cel putin un contract/ proces verbal de receptie/document sau a maxim 3 contracte/procese verbale de receptie/documente care sa confirme executia de lucrari similare in valoare minima totala cumulata de 65.310.293, 82 lei fara TVA.
Pentru echivalenta in euro se va tine cont de cursul mediu anual leu/euro comunicat de BNR pentru ultimii 5 ani (2008-3, 6827 lei/euro, 2009-4, 2373 lei/euro, 2010-4, 2099 lei/euro, 2011-4, 2379 lei/euro, 2012-4, 4560 lei/euro).
3.Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Se solicita o declaratie cu privire la personalul de specialitate cu anumite certificari si atestate. Prestatorul este obligat sa prezinte informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere si ale
persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor.
Cerinte minime de personal:
-1 director de proiect, minim 3 ani experienta in domeniu;
-1 sef santier, inginer absolvent a facultatii Cai Ferate, Drumuri Poduri, cu vechime de minim 3 ani (se va prezenta copie a diplomei de absolvire);
-2 ingineri specializati in cai ferate, drumuri si poduri (se va prezenta copie a diplomei de absolvire);
-1 responsabil CQ (se va prezenta copie a diplomei de absolvire, decizie de numire);
-1 responsabil AQ (se va prezenta copie a diplomei de absolvire, decizie de numire);
-1 responsabil mediu;
-1 responsabil protectia muncii atestat conform legislatiei in vigoare.
Nota: Dovada scriptica a detinerii personalului de specialitate responsabil pentru executia lucrarilor se va face pe baza urmatoarelor documente: - copii xerox dupa contractele individuale de munca (cu exceptia datelor confidentiale ce privesc salariul) certificate pentru conformitate cu originalul, contracte de colaborare sau prestari servicii pentru acestia, declaratie de disponibilitate sau orice alt tip de contract incheiat in conditiile legii, certificate pentru conformitate cu
originalul; - CV-uri in format Europass datate si semnate in original si copii
xerox dupa diplomele de studii absolvite, certificate pentru conformitate cu
originalul; - copii xerox certificate pentru conformitate cu originalul ale
atestatelor/autorizatiilor.
4.Dotari tehnice, echipamente, utilaje necesare pentru executarea contractului;
Lista de dotari minime obligatorii pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de executie linii de tramvai se compune din:
?Trailer tip platforma sau peridoc cu lungimea de min.18m+cap tractor;
?Automacara min 16 tf;
?Masina de curbat sina cu min.6 role;
?Masina specializata de taiat sina ? 2 bucati;
?Masina specializata de gaurit sina - 2 bucati;
?Masina de topit si injectat mastic bituminous;
?Motocompresor;
?Generator de sudura (min.300A);
?Nivela optica;
?Statie totala GPS;
?Dispozitive specializate pentru masurarea ecartamentului de 1000 mm pentru sina cu canal.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca poate dispune, pe intreaga perioada de derulare a contractului, de toate utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice precizate mai sus. In functie de forma de detinere, se solicita prezentarea de catre ofertant a urmatoarelor documente, in copie conform cu originalul:
- contracte de vanzare-cumparare sau facturi fiscale;
-contracte de leasing;
-contracte de inchiriere, valabile pe toata perioada de derulare a contractului;
-contracte de prestari servicii, valabile pe toata perioada de derulare a contractului;
5.Ofertantul va prezenta Autorizatia de Furnizor Feroviar AFER pentru serviciul feroviar critic: ?Construirea/modernizarea cailor de rulare pentru tramvaie? . Valabilitatea Autorizatiei de Furnizor Feroviar AFER se va raporta la data limita de depunere oferte.
Nota: In cazul prezentarii ofertei de catre o asociere, cerinta poate fi indeplinita de cel putin unul dintre asociati .
6.Declaratie privind lista subcontractantilor, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant si specializarea acestora.
Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.NOTA:
In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, atunci autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.
In situatia in care operatorul economic nu intentioneaza sa subcontracteze parte din contract, operatorul economic are totusi obligatia de a prezenta informatii privind partea din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o subcontracteze, cu mentiunea ? Nu este cazul?.
7.Informatii despre asociati -daca este cazul - Prezentare Formular Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare se solicita legalizarea asocierii.
In situatia in care operatorul economic nu intentioneaza sa se asocieze in vederea participarii la licitatie, operatorul economic are totusi obligatia de a prezenta informatii despre asociati(Formular 12K), cu mentiunea ? Nu este cazul?.
In cazul in care operatorul economic, nerezident in Uniunea Europeana, nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in careprobele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator alcalitatii.
1.Certificatul ISO 9001 sau echivalent-certificatul de asigurarea calitatii conform ISO 9001 (confirmat cu ultimul raport de audit) eliberat de un organism de certificare a sistemului calitatii acreditat in tara sau in strainatate. In cazul in care operatorul economic nu detine un asemenea certificat va prezenta orice alt certificat echivalent care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
2.Certificatul ISO 14001 sau echivalent -certificatul sistemului de management al mediului.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 5b, 5c, 5dFormular 12DFormular 12EFormular 12I, 12JSe vor prezenta urmatoarele documente: - CV semnat si stampilat in original;
- Declaratii care sa demonstreze disponibilitatea pentru implicarea in echipa ofertantului propusa pentru indeplinirea contractului.- copie « conform cu originalul » a diplomelor de studii, a atestatelor/ certificatelor profesionaleFormular 12GPrezentare, in copie certificata conform cu originalul, a Autorizatiei de Furnizor Feroviar AFER pentru serviciul feroviar critic : "Construirea/modernizarea cailor de rulare pentru tramvaie" . Valabilitatea Autorizatiei de Furnizor Feroviar AFER se va raporta la data limita de depunere oferte.Formular 12HFormular 12KIn conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise deorganisme stabilite in alte state aleUniunii Europene.Certificatele prezentate vor fi eliberate de un organism acreditat.Ofertantul va prezenta certificatel emis de un organism independent care atesta respectarea standardelor de asigurarea calitatiiOfertantul va prezenta certificat emis de un organism independent care atesta respectarea standardelor de mediu
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.03.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.04.2013 12:00
Locul: sediul Primariei Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 11, Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentanti ofertanti, observatori UCVAP .
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programului Opertional Regional, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere, domeniul major de interventiei 1.1 ? planuri integrate de dezvoltare urbana
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari ale operatorilor economici vor fi publicate ca atasamente la anuntul de participare de pe www.e-licitatie.ro. Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin(4)din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul nr.4). Termenul limita de depunere a ofertelor precum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele privind exercitarea cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare .
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice
Adresa postala: b-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Tel. +40 0232267582-189, Email: [email protected], Fax: +40 0232258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.02.2013 12:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer