Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXECUTIA LUCRARILOR DE REABILITARE TERMICA A IMOBILELOR SITUATE IN ORASUL BUFTEA, JUDETUL ILFOV, CUPRINSE SI APROBATE IN PROGRAMUL ANUAL DE REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUIT


Anunt de participare numarul 145858/20.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Orasului Buftea
Adresa postala: Piata Mihai Eminescu, Nr. 1, Localitatea: Buftea, Cod postal: 070000, Romania, Punct(e) de contact: Pistol Gheorghe, Tel. +40 318241234, Email: [email protected], Fax: +40 318241238, Adresa internet (URL): http: //www.primariabuftea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
EXECUTIA LUCRARILOR DE REABILITARE TERMICA A IMOBILELOR SITUATE IN ORASUL BUFTEA, JUDETUL ILFOV, CUPRINSE SIAPROBATE IN PROGRAMUL ANUAL DE REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUIT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Oras Buftea
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 44, 417, 806RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contract subsecvent 1-2013-2014 :11.079.234, 00 lei fara TVA; Contract subsecvent 2-2014:2015 :11.185.211, 00 lei fara TVA; Contract subsecvent 3-2015-2016 :11.238.744, 00 lei fara TVA;Contract subsecvent 4- 2016-2017 :10.914.617, 00 lei lei fara TVA. Contractul cu valoarea cea mai mare estecontractul subsecvent 3 cu o valoare de 11.238.744, 00 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are drept scop executia lucrarilor reabilitare termica a imobilelor situate in orasul Buftea, judetul Ilfov.Nu au fost prevazute cheltuieli "diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45321000-3 - Lucrari de izolare termica (Rev.2)
45320000-6-Lucrari de izolare (Rev.2)
45421100-5-Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev.2)
45443000-4-Lucrari de fatade (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prezenta documentatie de atribuire ofera informatii asupra incheierii unui acord cadru care va avea ca obiectiv realizarea lucrarilor de reabilitare termica a unor imobile situate in Orasul Buftea din judetul Ilfov.
Autoritatea contractanta doreste ca investitiile sa fie incluse in Programul National de Reabilitare Termica a Blocurilor de Locuit, fapt pentru care la indeplinirea contractului se va tine seama de prevederile legislative in vigoare; printre acestea sunt:
?Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 18 din 4 martie 2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte , realizate dupa proiecte elaborate in perioada 1950-1990 , amplasate in zone urbane dens populate si racordate la sistemele centralizate de furnizare a energiei termice .
?Ordonanta de Urgenta nr. 63/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte - ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei ACT PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 07 noiembrie 2012
Valoarea estimata fara TVA: 44, 417, 806RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi constituitain conformitate cu art. 86 din HG 925/2006 actualizata si se va posta in SEAP (scanata) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata in original la sediu de catre toti operatorii economici.In mod obligatoriu, ea va asigura autoritatea contractanta impotriva riscurilor descrise la art. 87 din HG 925/2006 actualizata precum si de cel prevazut de art. 278 indice 1) din OUG 34/2006 actualizata.In cazul unei asocieri, garantia de participare se va constitui obligatoriu de catre unul dintre asociati in numele intregii asocieri.Cuantumul garantiei de participare va fi in in cuantum de 888.356 lei. Garantia de participare se va constitui folosind una din urmatoarele modalitati: - virament bancar in contul RO04TREZ4225006XXX000012 deschis la Trezoreria Orasului Buftea; - scrisoare de garantie bancara Formular nr.2; - scrisoare emisa de societate de asigurare. In situatia in care ofertantul este IMM (Formular 3), in conformitate cu legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de participare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi egala cu perioada de valabilatate a ofertei (120 de zile calendaristice). Autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de particip in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 11.784, 18 lei in masura in care Consiliul National de Solutionare a contestatiilor respinge contestatia. Art. 278 indice 1 lit c).Ofertantul poate constitui garantia de participare si in alte monede avandu-se in vedere cursul valutar BNR din 15.07.2013 1 EURO = 4.4232 lei. 10% din valoarea contractului fara TVA (5% in cazul IMM). Mod de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Restituirea garantiei de buna executie se va efectua conform Art. 92 alin (4) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local si bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici ofertanti, pentru dovedirea situatiei personale vor depune urmatoarele documente : - Declaratie privind situatia personala a operatorului economic conform prevederilor art. 180 si art 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si adaugirile ulteriore - Formular 4.Nota 1: In situatia participarii cu oferta comuna, fiecare dintre ofertantii asociati trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta.
Nota 2: In situatia participarii cu oferta comuna, fiecare dintre ofertantii asociati trebuie sa prezinte declaratia solicitata.
Ofertantii nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 181, din OUG 34/2006.
Pentru persoane juridice straine
Nota 1: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/ tertul sustinator nu exista prevederi legale privind declaratia pe propria raspundere, se va prezenta certificatul de cazier judiciar al ofertantului/ tertului sustinator sau orice alt document echivalent emis de autoritati competente din tara respectiva.
Nota 2: In situatia participarii cu oferta comuna, fiecare dintre ofertantii straini asociati trebuie sa prezinte declaratia sau certificatul de cazier judiciar sau un document echivalent emis de autoritati competente din tara respectiva.
Nota 3: Certificatul de cazier judiciar sau documentul echivalent se va prezenta in orice forma considerata legala in tara in care este stabilit ofertantul/ tertul sustinator (original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).
- Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor taxelor catre stateliberat de organul de administrare fiscala (A.N.A.F) de care societatea apartine , din care sa reiasa plata obligatiilor fiscale scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta . Certificatul se poate prezenta: in original, in copie legalizata la notariat sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota 1: In situatia participarii cu oferta comuna, fiecare dintre ofertantii asociati trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta.
- Certificat privind indeplinirea obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor locale eliberat de autoritatile competente de pe langa Unitatile Administrativ Teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa plata obligatiilor fiscale scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificatul se poate prezenta: in original, in copie legalizata la notariat sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nota 1: In situatia participarii cu oferta comuna, fiecare dintre ofertantii asociati trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta.
Pentru persoane juridice straine
Vorprezenta o declaratie in forma autentica din care sa rezulte ca ofertantul nu figureaza ca debitor la organele fiscale competente din tara de origine; vor fi enumerate aceste organe fiscale si vor fi prezentate datele de contact.Vor fi prezentate traduceri legalizate si autorizate ale documentelor de calificare
- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art . 69 ^1 din O.UG 34/2006- Formular 5Nota1: Cerinta trebuie indeplinita de orice operator economic care are calitate de ofertant unic, de ofertant asociat, de subcontractant, de tert sustinator, dupa caz.
Nota2: Declaratia va fi prezentata de ofertantul unic, de toti ofertantii asociati, de toti subcontractantii si de toti tertii sustinatori, dupa caz.
- Certificat de participare la procedura cerere de oferta cu oferta independenta - Formular 6- Declaratia privind calitatea de participant la procedura - Formular 7
Nota1: Cerinta trebuie indeplinita de orice operator economic care are calitate de ofertant unic, de ofertant asociat sau de subcontractant, dupa caz.
Nota2: Declaratia va fi prezentata de ofertantul unic, de toti ofertantii asociati si de toti subcontractantii, dupa caz.
Vor fi descalificati ofertantii care se afla in oricare dintre situatiile urmatoare:
?in conformitate cu datele din certificatul de atestare fiscala eliberat in conditiile art. 112 din Codul de procedura fiscala al Romaniei, figureaza cu creante fiscale exigibile in luna anterioara depunerii ofertelor
Atentie! In conformitate cu prevederile art. 6 din Ordinul 752/2006 al ministrului finantelor publice, modificat si completat de Ordinul 2014/2011, in sensul art. 112 din Codul de procedura fiscala al Romaniei, creantele fiscale devin exigibile la data scadentei
?in conformitate cu datele din certificatul de atestare fiscala eliberat in conditiile art. 113 din Codul de procedura fiscala al Romaniei, figureaza cu creante fiscale scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (oricare dintre coloanele 3 (Ramasita), 4 (Majorari/dobanzi) si 5 (Penalitati intarziere) ale tabelului din cuprinsul certificatului).
?sunt in stare de faliment, ca urmare a hotararii judecatorului-sindic
?in ultimii doi ani au produs prejudicii grave beneficiarilor, ca urmare a indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractual
?in ultimii trei ani au fost condamnati, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru fapte care au adus atingere eticii profesionale sau pentruNu vor fi considerate obligatii de plata scadente inlesnirile la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
-Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Pistol Gheorghe (primar), Protiuc Constantin (viceprimar ), Capatina Margareta (administrator public), Earamazu Ana Isabela (secretar), Rabega Luiza Ruxandara (director economic), Gheorghe Iuliana (sef serviciu Juridic), Tudorache Viorica (sef serviciu Investitii), Nicolae Daniela (sef serviciu Financiar ? Contabilitate), Paun Dumitru (arhitect sef ) si consilierii locali respectiv Baron Stela, Boca Maria Geovana, Busila Cristinela, Costea Daniel, Fera Pastorel, Dumitru Constantin Florin, Gioarasa Constantin Richard, Marin Doinita, Gresoi Nicusor Cosmin, Minea Sorin Dumitru, Nastase Cornelia, Rogoveanu Ion, Romanescu Constantin, Rudeanu Florentina Mirela, Stanciu Tanase, Chelu Valentin, Topai Emilian, Tudor Gheorghe. - Operatorii economici ofertanti, pentru dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale vor depune urmatoarele documente : Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Obiectul contractului (activitati de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale constructii; Lucrari speciale de constructii; Lucrari de instalatii electrice si tehnicosanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii, Lucrari de finisare, respectiv. Alte lucrari speciale de constructii)care va trebui sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. Certificatul se poate prezenta: in original, in copie legalizata la notariat sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota 1: In situatia participarii cu oferta comuna, fiecare dintre ofertantii asociati trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta.In cazul ofertantilor straini
Pentru a dovedi ca indeplineste cerinta, ofertantul va prezenta un document eliberat de o autoritate competenta din tara de origine sau din tara in care este stabilit, din care sa rezulte, dupa caz, urmatoarele tipuri de date: datele de identificare, durata de functionare declarata, activitatea principala, activitatile secundare, asociatii/ actionarii, administratorii/ persoanele imputernicite si activitatile autorizate. Din datele cuprinse in certificat trebuie sa rezulte ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati de arhitectura si activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, conform clasificarii NACE din tara de origine sau din tara in care este stabilit. Daca legea care reglementeaza eliberarea si utilizarea documentului respectiv nu prevede altfel, documentul va putea fi depus in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Informatii generale privind societatea, Declaratia privind media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza cel mult ultimii 3 ani si cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza cel mult ultimii 3 ani . Se va completa si prezenta formularul nr.8 , 9
Ofertantul va prezenta;
- bilantul contabil la 31.12.2012 vizat si inregistrat de catre organele competente in cazul in care publicare acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul;
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. In cazul unei asocieri , cerinta minima se va considere indeplinita in mod cumulat. Ofertantii. nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata ale documentelor solicitate in copie stampilata si scris conform cu originalul.Se solicita ca cifra medie de afaceripe ultimii 3 ani sa fie minim 22.000.000lei. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.In cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.Nivelul curs mediu lei/valuta pentru calcul nivelului minim impus al cifrei de afaceri este de: 2008 1 euro = 3, 6827lei;2009 1 euro =4, 2373 lei 2010:1 euro=4, 2099 lei 2011:1 euro=4, 2379 lei. 2012:1 euro =4, 4560 leiIn cazul candidatilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr.346/2004) cifra medie de afaceri se considera indeplinita in C. proportie de 50% din cuantumul precizat.
Se solicita dovada disponibilitatii unor resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare la momentul semnarii contractului si nu la momentul depunerii sau deschiderii ofertelor, pentru o perioada de 3 luni de la data semnarii contractului pentru suma de minim 702.421, 51 lei (conform ordin ANRMAP nr 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie ?anexa nr.1) pentru a putea sustine executia lucrarilor necesar a fi executate.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm (formularul nr.17 ) al persoanei respectiv, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoanacare asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art. 181 lit.a, c1, d si art.69 ind.1 din O.U.G 34/2006 prin completarea declaratiilor aferente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul 8, 9 completat Nivelul curs mediu lei/valuta pentru calcul nivelului minim impus al cifrei de afaceri este de: 2008 1 euro = 3, 6827lei;2009 1 euro =4, 2373 lei 2010:1 euro=4, 2099 lei 2011:1 euro=4, 2379 lei. 2012:1 euro =4, 4560 leiSe vor prezenta in original orice documente din care sa rezulte posibilitatea operatorului economic de a sustine din punct de vedere financiar desfasurarea contractului , conform cerintelor stabilite. Se solicita demonstrarea la momentul semnarii contractului si nu la momentul depunerii sau deschiderii ofertelor In cazul in care ofertantul invoca sustinerea frinanciara acordata de o alta persoana , va prezenta un angajament ferm incheiat , conform formularul nr.17. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 , ale art. 181 lit.a, c1, d si art.69 ind.1 din O.U.G 34/2006. Se vor completa si prezenta declaratiile aferente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea capacitatii tehnice ofertantul va depune declaratia cu lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (formular 10 ), insotita de oricecertificari/documentede buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari/documente trebuie saindice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Se solicita indeplinirea si finalizarea in ultimii 5 ani a unui contract de lucrari de natura similara, "lucrari executate si duse la bun sfarsit" / "contract de lucrari finalizat" Se va completa formularul de experienta similara si se va anexa copie de pe contract / contracte (parti esentiale)/recomandari aferent contractelor prezentate/procesele verbale incheiate la terminarea lucrarilor sau procesele verbale incheiatr la receptile finale/ procese verbale de receptie a stadiilor fizice ale lucrarilor aferent contractelor nefinalizate. Ofertantul va prezenta cel putin: un contract similar avand ca obiect executarea lucrarilor de reabilitare termica, in valoare de cel putin 11.000.000 lei fara TVA sau maxim 3 contracte (prin cumularea valorilor ) avand ca obiect executarea lucrarilor necesare executarii lucrarilor privind reabilitarea termica a blocurilor, in valoare de cel putin 11.000.000 lei fara TVA? Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR respectiv. 2008 1 euro = 3, 6827lei;2009 1 euro =4, 2373 lei 2010:1 euro=4, 2099 lei 2011:1 euro=4, 2379 lei. 2012:1 euro =4, 4560 lei
Ofertantul va depune- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani prin completarea Formular nr.11, 12, 13. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie resurse de personal calificat pentru natura si dimensiunile acestui proiect.Cerinte minime obligatorii: 1. Coordonator (manager) de proiect (lucrare) ? 1 persoana
- studii superioare-certificare manager de proiect COR 241919 sau echivalent, in conformitate cu prevederile legale
-experienta specifica de minim 3 ani2. Sef de santier cod COR 132308 ? 1 persoana
- studii superioare;
- experienta specifica de minim 3 ani
3.Inginer constructor ? 1 persoana inginer/subinginer specializarea ?Constructii civile?;
-absolvent studii superioare cod COR 2142014.Resposabil tehnic cu executia (RTE) ?1 persoana - persoana atestata, conform legii, ca responsabil tehnic cu executia pentru domeniul Constructii civile, industriale, agrozootehnice (Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, modalitatea de atestare a specialistilor cu activitate in constructii; Reglementare tehnica "Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii" publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09/06/2003)- (nu se solicita CV ).
5.Responsabil securitate si sanatate in munca ? 1 Persoana, specialistin domeniul sanatatii si securitatii in munca (cod COR 226302), 6. personal angajat cel putin o persoana atestata, conform legii, camanager al sistemelor de management al calitatii (COR 325701)absolvirea cursului de management in domeniul calitatii;
7. personal care poate asigura pe durata acordului-cadru executia lucrarilor la instalatia de gaze de catre un cel putin o persoana autorizataANRE gradul IIIT pentru executia, verificarea si revizia instalatiilor de gaze naturale avand un regim de presiune de lucru mai mica de 6 bar (conform Regulamentului pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale, publicat in M. Of. nr. 804/2009)- (nu se solicita CV ).
8. personal - cel putin un electrician autorizat ANRE gradul IIB sau echivalent (conform Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, publicat in M. Of. 847/2009)-(nu se solicita CV )
9. personal - cel putin o persoana autorizata ISCIR ca responsabil tehnic cu sudura(nu se solicita CV );
10. Inginer constructor, specializarea instalatii ? 1 persoana
Cerin?e minimale:
-absolvent studii superioare cod COR 214206, Nota: Pentru fiecare specialist nominalizat in echipa, ofertantul va prezenta: declaratie de disponibilitate pe perioada de derulare a contractului semnata , CV (in original), adeverinte/certificate/atestate/alte acte de studii care dovedesc competenta pe care o are respectiva persoana, conform specificatiilor pozitiei pentru care este nominalizata (in copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul); actele prezentate trebuie sa fie valabile la data limita a depunerii ofertelor (de ex: carnet RTE vizat si valid la zi).
Nota: Personalul nominalizat , va prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care se obliga sa faca demersurile prin diligentele necesare, in vederea reinoirii autorizatiei care expira pe parcursul derularii contractului.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia profesionala invocand si sustinerea acordata de o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm (formularul nr.18) al persoanei respectiv, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele umane (personal calificat) Persoana care asigura sustinerea profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit.a, c1, d si 69 ind.1, din O.U.G 34/2006 prin completarea declaratiilor aferente .
Ofertantul va depune o declaratie si lista referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare contractului de lucrari conform Formular nr.14.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca poate dispune(in proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere) de utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport, laboratoare si alte mijloace fixe, necesare pentru indeplinireacontractului.
Lista minima trebuie sa includa cel putin : -cel putin 3.000 mp schela metalica;
Se considera dovezi , - copia simpla a facturii/copia simpla a contractului de leasing/copia simpla a contractului de comodat/copie simpla dupa Avizul ISCIR ( in conformitatea norma tehnica PTR1/ 2010 privind conditiile de functioare a chelelor autoridicatoare care intra sub incidenta ISCIR)pentru modelul de schela detinut, - doua autoutilitare de transport marfa;
- o pompa statica pentru beton;
- douaautocamioane de transport ;
-cel putin o macaraSe considera dovezi , urmatoarele : copia conform cu originalul a facturii, a contractului de comodat, a contractului de leasing.
Se vor atasa in copie certificata conform cu originalul pentru orice documente .de confirmare care atesta detinerea (dotare proprie/inchiriere/ leasing / angajament de punere la dispozitie/etc ) a utilajelor, echipamentelor tehnice, dotarilor, , etc. implicate in realizarea obiectivului contractului. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica invocand si sustinerea acordata de o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm (formularul nr.19) al persoanei respectiv, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele tehnice (utilaje/echipamente, instalatii, etc.) Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art. 181 lit.a, c1, d si art.69 ind.1, din O.U.G 34/2006 prin completarea declaratiilor aferente .
In cazul unei asocieri se va prezenta acordul de asociere semnat de toti asociatii Formularul nr.16.
Se vor prezenta toti asociatii care urmeaza sa indeplineasca contractul (in exprimare valorica)In cazul in care oferta declarata castigatoare va fi o oferta depusa de catre o asociatie de operatori economici, autoritatea contractanta poate solicita ca asocierea operatorilor economici sa fie legalizata ? cu desemnarea unui lider de asociatie ? fara obligatia ca prin aceasta asociere sa se formeze o noua persoana juridica Un asociat trebuie nominalizat lider al asociatiei si confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei; Partenerii asociati nu pot participa la aceeasi procedura si ca ofertanti asociati si ca ofertanti individuali sau ca asociati in mai multe asociatii ori ca subcontractanti ai unui alt ofertant. In cazul unei asocieri, asociatii trebuie sa prezinte documentele solicitate la cap.III.2.1 .a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului, III.2.1 .b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, III.2.2) Capacitatea economica si financiara, III.2.3) Capacitatea tehnica si / sau profesionala III.2.4) Standarde de asigurare a calitatii (Certificat valabil ISO 9001 sau alt certificat echivalent), III.2.5) Standarde de protectia mediuluiDaca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze formularul 15, procentul din valoarea contractului de executie care va fi indeplinit de catre subcontractanti, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acordul acestora.Se solicita lista cu subcontractantii si specializarea acestora precum si partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de acestia daca exista, daca nu, nu se depune formularul Ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare are obligatia de a prezenta contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta, inaintea semnarii contractului de achizitie publica Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta si nici incheierea de noi subcontractari, fara acceptul autoritatii contractante, iar eventualele schimbari nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale;
Certificat pentru sistemul calitatii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatile ce fac obiectul achizitiei. Se va prezenta copie legalizata/copie conform cu originalul. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelorNOTA: Nu se accepta firmele in curs de certificare. In cazul unei asocieri toti partenerii/membrii/ofertantii trebuie sa fie certificati pe toate domeniile mai sus mentionate In cazul in care acestea nu sunt emise in limba romana documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana si vor fi legalizate.
Standard de protectie a mediului Operatorul economic trebuie sa prezinte Certificarea sistemului de management al mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent, pentru activitatile ce fac obiectul achizitiei Se va prezenta copie legalizata/copie conform cu originalul Certificatul prezentat trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelorNOTA: Nu se accepta firmele in curs de certificare. In cazul unei asocieri toti partenerii/ membrii/ ofertantii trebuie sa fie certificati pe toate domeniile mai sus mentionate In cazul in care acestea nu sunt emise in limba romana documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana si vor fi legalizate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta obligatorie: Se va completa Formular nr. 10. Declaratie privind lista principalelor lucrari duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR respectiv. 2008 1 euro = 3, 6827lei;2009 1 euro =4, 2373 lei 2010:1 euro=4, 2099 lei 2011:1 euro=4, 2379 lei. 2012:1 euro =4, 4560 lei.Se va anexa copie de pe contract / contracte (parti esentiale)/recomandari aferent contractelor prezentate/procesele verbale incheiate la terminarea lucrarilor sau procesele verbale incheiatr la receptile finale/ procese verbale de receptie a stadiilor fizice ale lucrarilor aferent contractelor nefinalizateSe va completa Formularul nr. 11, 12, 13 Pentru fiecare specialist nominalizat in echipa, ofertantul va prezenta: declaratie de disponibilitate pe perioada de derulare a contractului semnata , CV(in original)cu exceptia personalului atestat/autorizat profesional , adeverinte/certificate/atestate/alte acte de studii care dovedesc competenta pe care o are respectiva persoana, conform specificatiilor pozitiei pentru care este nominalizata(in copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul); actele prezentate trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor(de ex: carnet RTE vizat si valid la zi).Cerintele stabilite pentru personal sunt conforme cu legislatia in vigoare si anume: MO 847 / 08.12.2009- pentruResponsabil tehnic cu executia autorizat de ISC, se solicita inconformitate cu: Legea 10/1995, publicata in M.Of.12/24.01.1995, H.G. 925/1995, publicata in M.Of.286/11.12.1995, Ordin MLPTL 777/2003, publicat in M.Of.397/09.06.2003, modificat si completatprin Ordinul MDLPL651/2007, publicat in M.Of. 583/24.08.2007.In cazul in care ofertantul invoca sustinerea profesionala acordatade o alta persoana , va prezenta un angajament ferm , conform formularul nr. 18 . Persoana care asigura sustinerea profesionala trebuiesa dovedeasca neincadrarea in prevederilor art. 180, ale art. 181 lit.a, c1, d si 69 ind.1, din O.U.G 34/2006 prin completarea declaratiilor aferenteSustinatorul va prezenta si lista personalului care face obiectul sustinerii profesionale .Se va completa formularul nr.14 - declaratie si lista referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare contractului de lucrari Se vor atasa in copie certificata conform cu originalul pentru orice documente de confirmare care atesta detinerea (dotare proprie/inchiriere/ leasing / angajament de punere la dispozitie/etc ) a utilajelor, echipamentelor tehnice, dotarilor , etc. implicate in realizarea obiectivului contractului. In cazul in care ofertantul invoca sustinerea tehnica acordatade o alta persoana va prezenta un angajament fermconform formularul nr.19 . Persoana care asigura sustinerea tehnica trebuiesa dovedeasca neincadrarea in prevederilor art. 180, ale art. 181 lit.a, c1, d si art.69 ind.1, din O.U.G 34/2006 prin completarea declaratiilor aferente Sustinatorul va prezenta si lista cu dotarea tehnica (utilaje/echipamente, instalatii, etc.) care face obiectul sustinerii profesionale .Se va completa Formularul nr.16Se va complete formularul 15Cerinta obligatorie: Operatorul economic trebuie sa prezinte certificat pentru sistemul calitatii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatile ce fac obiectul achizitiei. Se va prezenta copie legalizata/copie conform cu originalul. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelorNOTA: Nu se accepta firmele in curs de certificare. In cazul unei asocieri toti partenerii/ membrii/ ofertantii trebuie sa fie certificati pe toate domeniile mai sus mentionate In cazul in care acestea nu sunt emise in limba romana documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana si vor fi legalizate.- Cerinta obligatorie: Operatorul economic trebuie sa prezinte Certificarea sistemului de management al mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent, pentru activitatile ce fac obiectul achizitiei. Se va prezenta copie legalizata/copie conform cu originalul Certificatul prezentat trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor.NOTA: In cazul unei asocieri toti partenerii/membrii/ofertantii trebuie sa fie certificati pe toate domeniile mai sus mentionate In cazul in care acestea nu sunt emise in limba romana documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana si vor fi legalizate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Caracteristici tehnice si functionale ale materialelor,
20%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.09.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.10.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.10.2013 00:00
Locul: S.E.A.P
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
PROCEDURA ESTE ONLINE SI DESCHIDEREA SE FACE IN SEAP FARA REPREZENTANTI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
- Autoritatea contractanta doreste ca investitiile sa fie incluse in Programul National de Reabilitare Termica a Blocurilor de Locuit, fapt pentru care la indeplinirea contractului se va tine seama de prevederile legislative in vigoare.- Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctajeegale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestor oferte.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIU JURIDIC -PRIMARIA ORASULUI BUFTEA
Adresa postala: Piata Mihai Eminescu nr.1, Buftea, Judetul Ilfov, Localitatea: Buftea, Cod postal: 070000, Romania, Tel. +40 318241234, Fax: +40 318241238
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.08.2013 14:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer