Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Executia lucrarilor de reparatii curente si reparatii capitale la unitatile scolare si la toate cladirile aflate in administrarea Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti ?


Anunt de participare numarul 148939/23.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI)
Adresa postala: Str. Parfumului Nr. 2-4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030842, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII, Tel. +40 3180339, In atentia: DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII, Email: [email protected], Fax: +40 3180336, Adresa internet (URL): www.sector3primarie.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Executia lucrarilor de reparatii curente si reparatii capitale la unitatile scolare si la toate cladirile aflate in administrarea Sectorului 3al Municipiului Bucuresti ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 196, 373, 920.15RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fieatribuite: minim 81 contracte subsecvente, in functie de fondurile bugetare alocate de catre autoritatea contractanta valoarea contractelor ce vor fi atribuite fiind stabilita ulterior.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor de reparatii curente si reparatii capitale la unitatile scolare si la toate cladirile, aflate in administrarea Sectorului 3al Municipiului Bucuresti.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262600-7 - Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
71242000-6-Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
71315000-9-Instalatii tehnice de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cel mai mic contract subsecvent 113.309, 03 lei fara TVA.
Cel mai mare contract subsecvent 37.998.494, 79 lei fara TVA.
Valoarea minima a acordului cadru 37.998.494, 79 lei fara TVA.
Valoarea maxima a acordului cadru 196.373.920, 15 lei fara TVA.
In valoarea total estimata a acordului cadru nu a fost inclusa o valoare pentru cheltuieli diverse si neprevazute considerand ca nu sunt necesare.Proiectarea nu va depasi 3%. Organizarea de santier nu va depasi 1%.
Valoarea estimata fara TVA: 196, 373, 920.15RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 3.900.000, 00 lei. Forma de constituire a garantiei: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si emisa in favoarea autoritatii.Perioada de valabiliatate a garantiei va fi cel putin egala cu perioada mininima de valabilitate a ofertei (120zile). Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei; ofertantul a contestat un act al autoritatii la CNSC, Consiliul respinge contestatia sau isi retrage contestatia, retinerea se va calcula conform art. 278^1 alin(1), alin(2) OUG34/2006.Nota: a)In cazul constituirii garantiei printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul anexat sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in euro/alta valutase va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Cont garantii de participareRO12TREZ7035006XXX000100?deschis la Trezoreria Sector 3, codul fiscal al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti: 4420465 Garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului subsecvent fara T.V.A.. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari conform. art.90 alin.(1), alin (2) din HG nr.925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, conform art.90 alin.(3) din HG nr.925/2006.In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii va fi de 0.5% din pretul contractului. Autoritatea va elibera/restitui garantia de buna executie conform art. 91- 92 din HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local si alte surse financiare legal constituite
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici ofertanti, pentru dovedirea situatiei personale vor depune urmatoarele documente :1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare : - cazier judiciar pentru operatorul economic, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.- cazier fiscal ptr.op.ec.eliberat de autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente..2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioareATENTIEEE!!!!!!!!
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
3.Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, exigibile in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat).
4.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, exigibile in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat). In cazul existentei punctelor de lucru, operatorii economici au
obligatia de a prezenta certifcate eliberate de autoritatile publice locale pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea (sediul principal, sedii secundare, punctele de lucru), doar pentru sediile/punctele de lucru care vor fi implicate in derularea contractului.
5. Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta .In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata.
8.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata.Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: - ROBERT SORIN NEGOITA; ANDREI CRISTIAN TUDORACHE;MITACHE CONSTANTIN; PENCEA FLORENTINA; ROXANA
CIRSTEA, OCTAVIAN GHETU, OLGA COJOCARU;RALUCA STAN;RAZVAN PARVU;CALINA SORESCU; IRINA GINA SOROCEANU;ANA
TURCITU; MARIUS POPESCU; CORALIA FILIP; MARIA DRAGHICI; PLACINTE NICOLETA; OLIMPIA STANCA; ANA TOFAN, RADU
GABRIELA FLORICICA, TARIGRADEANU OVIDIU COSMIN, TIMOFTE RAZVAN ALEXANDRU, VASILICA GHEORGHE, BUCHERU VALENTIN, ARDELEANU MIRCEA, BRATIANU BOGDAN-VALENTIN, CIUDOMIROV MIHAI ANTON, COSOCARIU ALEXANDRU-DAN, DRAGNE ILEANA-DANIELA, DRAGOIESCU VALENTIN IONUT, FATU ADRIAN, FLEANCU FLORIN, HORCEA C-TIN TIBERIU, LOZINSCHI ADRIAN, LUNGU VASILE, MARINEATA MARCEL, MARINESCU IONELA, NEACSU VICTOR, MITRAN VICTOR , NICOLESCU ADRIAN IONUT, NITA ALINA VALENTINA, NITU MIHAI, OPREA DANIEL CRISTIAN, PANAIT RADU ALIN, PETRESCU ELENA, POPA SIMONA-MARIANA, RAILEANU ALEXANDRU, TARTACUTA ION VICTOR, TUDOR ELENA, TUDORACHE LIVIA, VOICU ION VALENTIN, VOINEA INOCENTIU IOAN, ZAMFIRA CATALIN CONSTANTIN, CIRCA HONORIUS ADRIAN.Aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare din membrii asocierii, de subcontractanti si de tertii sustinatori.
NOTA: Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratiile/certificatele mentionate mai sus.
Pentru persoane juridice/fizice straine: Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local,
in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2014 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se
vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
Declaratia privind calitatea de participant la proceduraCerinta trebuie indeplinita de orice operator economic care are calitate de ofertant unic, de ofertant asociat, dupa caz. Declaratia va fi prezentata de ofertantul unic, de toti ofertantii asociati , dupa caz.
Vor fi descalificati ofertantii care se afla in oricare dintre situatiile urmatoare:
?in conformitate cu datele din certificatul de atestare fiscala eliberat in conditiile art. 112 din Codul de procedura fiscala al Romaniei, figureaza cu creante exigibile in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 1. Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Nota: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a candidatului/ofertantului si capacitatea de
exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte si fiecare trebuie sa prezinte documentele mai sus mentionate.
Autorizatie ANRE tip B pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente electrice si subterane, la tensiunea nominala de 0, 4 kV conform Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice din 17.04.2013 aprobat de Ordinul 23/2013;
Autorizatie ANRE destinate proiectarii instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de presiune de lucru mai mica sau egala cu 6 bar, tip PDI si destinate executiei, verificarii si reviziei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de presiune de lucru mai mica sau egala cu 6 bar, tip EDI, conform pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale.
Autorizatie ISCIR pentru instalare, montare, reparare, intretinere si verificari tehnice in utilizare la cazane de apa calda cuP
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer