Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executia lucrarilor pentru proiectul ?REABILITAREA SI REFUNCTIONALIZAREA SPATIULUI PUBLIC DIN ZONA PARCULUI I.C.BRATIANU, DEVA?


Anunt de participare numarul 146495/14.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Deva
Adresa postala: Piata Unirii nr. 4, Localitatea: Deva, Cod postal: 330152, Romania, Punct(e) de contact: Petru marginean, Tel. +40 254213435, In atentia: Ciprrian Rachita, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 254226176, Adresa internet (URL): www.primariadeva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executia lucrarilor pentru proiectul?REABILITAREA SIREFUNCTIONALIZAREA SPATIULUI PUBLIC DIN ZONA PARCULUII.C.BRATIANU, DEVA?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Deva, P-ta I.C. Bratianu
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?REABILITAREA SI REFUNCTIONALIZAREA SPATIULUI PUBLIC DIN ZONA PARCULUI I.C.BRATIANU, DEVA?.
Lucrarile de executie prevad constructia unei parcari subterane, a unui pasaj rutier si revitalizarea zonei pietonale din jurul Palatului Prefecturii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45221000-2-Lucrari de constructii de poduri si tuneluri, puturi si pasaje subterane (Rev.2)
45223310-2-Lucrari de constructii de parcari subterane (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executia lucrarilor pentru proiectul?REABILITAREA SI REFUNCTIONALIZAREA SPATIULUI PUBLIC DIN ZONA PARCULUI I.C.BRATIANU, DEVA?
Lucrarile de C+M: 28.237.408, 28 lei ?fara TVA si cele de la Cap. 5.3 Diverse si neprevazute: 270.762, 35 lei.Valoare totala: 28.508.170, 63 lei -fara TVAMoneda: Lei; Nota: Cheltuielile diverse si neprevazute se vor calcula de fiecare ofertant, ca procent de 0, 95 % din valoarea ofertata pentru investitia de baza si se vor include in oferta financiara finala. Ofertantii vor evidentia in Formularul F1 ? Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, cheltuielie aferente cap. Diverse si neprevazute
Valoarea estimata fara TVA: 28, 508, 170.63RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
17 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 564.748, 16 lei. Garantia de participare se constituie conform art. 86, alin. 1. din HG 925/2006, prin: - virament bancar in contul RO83.TREZ.3665.006X.XX00.0122, deschis la Trezoreria Deva. Seprezinta ordinul de plata;sauinstrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, la sediul Municipiului Deva, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta. In orice situatie, dovada constituirii garantie de participare trebuie sa fie prezentata celmai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei (90 zile de la data limita pentru depunerea ofertelor), cu posibilitatea prelungirii acesteia la cererea autoritatii contractante.Garantia pentru participare se pierde de catre ofertant in urmatoarele cazuri: 1 ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; 2 oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de15 zile de la data semnarii contractului; 3 oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 4 In situatia in care un ofertant depune, cu privire la prezenta procedura, o contestatie ce va fi respinsa de CNSC, autoritatea contractanta va retine, din garantia de participare, suma determinata conform prevederilor art. 278^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cuantum de 10.383, 74 lei Modul de restituire a garantiei pentru participare: in conformitate cu art.88 din H.G.925/2006. Echivalentul lei/alta valuta se va face astfel: echivalentul in acea moneda la cursul stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului fara TVA. Ofertantii care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestei garantii conform Legii nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Asocierea formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM, persoane fizice sau juridice romane sau straine, care depun oferta comuna, beneficiaza de aceeasi reduceree a garantiei de buna executie. Modul de constituire a garantiei de buna executie ( se va efectua conform art. 90 alin. (1) sau alin (3) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare). Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in conformitate cu prevederile art. 92, alin (4), din HG.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri nerambursabile prin ?Programul Operational regional 2007-2013, Axa prioritara 1, DMI 1.1-Planuri integrate de dezvoltare urbana, subdomeniul Poli de dezvoltare urbana? si de la bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea, conf. art. 180 din OUG 34/2006( formular anexat). 2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006( formular anexat). 3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ( formular anexat);4.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din O.G.34/2006( formular anexat). Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire precum si membrii comisiei de evaluare sunt: Persoanele cu functie de decizie a autoritatii contractante sunt: Petru Marginean ? Primar, Surgent Marius Gheorghe ? Viceprimar, Mos Ovidiu ? Viceprimar, Mica Mihai Robert? Administrator Public; Laura Sarbu ? Secretar; Nutu Silviana ? Director economic, Cosmin Vasile ? Director tehnic, Davidescu Mircea Ioan? Director tehnic adjunct si membru in comisia de evaluare, Curcan Maria Rodica- Sef serviciu Financiar Contabilitate, Membrii comisia de evaluare: Rachita Ciprian, Cerga Dan Virgil, Vlad Alexandru Antoniu, Marginean Nicolae, Stanescu Adrian, Elena Stelczner, Angela Stepan, Claudia Maria Stoica, Membrii de rezerva comisia de evaluare: Mihaiela Petrica, Diana Felea, Laura Busuioc, Consilieri locali: Ardelean Nelu, Birau Mircea Catalin, Borca Tiberiu-Mircea, Coroiu Tiberiu, Cristescu Ion, David Ioan, Demeter Ioan, Franc Oana Elisabeta, Hanzi Stan, Kovacs Francisc, Morar Nicolae Marcel, , Muntean Marian, Oprisiu Corina Violeta , Panduru Carol , Pogocsan Ferdinand Zoltan, Stanila Ioan, Takacs Iosif, Tonea Vasile. 5.Certificat eliberat de D.G.F.P privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele, prezentat in original sau copie legalizata saucopie lizibila cu mentiunea "Conform cu originalul" , din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii catre Bugetul general consolidat de stat sau are datoriile esalonate cf. Legii. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art.182 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.6. Certificat eliberat de catre Directia Impozite si Taxe Locale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele, prezentat in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "Conform cu originalul", eliberat de catre directia de specialitate din cadrul primariei in a carei raza teritoriala activeaza societatea respectiva, din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local sau are datoriile esalonate cf. Legii. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art.182 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.7. Declaratie privind calitatea de participant la procedura( formular anexat . 1) Se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.R.C. Documentul se va depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate, prezentarea Certificatului constatator in original sau copie legalizata.Ofertantii nerezidenti vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit. Documentele se vor prezenta cu traducere aurorizata.
2) Ofertantul trebuie sa fie operator economic autorizat A.N.R.E. ? instalatii electricetip min. B ? in executie.Se va prezenta autorizatie ANRE pentru executarea lucrarilor de instalatii electricetip min. B ? in executie valabilala data limita de depunere a ofertelor in copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul. Autorizarea trebuie sa fie in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 89 din 12 noiembrie 2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale (actualizat pana la data de 29 decembrie 2011*).3) Ofertantul trebuie sa fie operator economic care sa detina Autorizatie de la Centrul National de securitate la incendiu si protectie civila, in conformitate cu prevederileart. 51 din Legea 307/.2006 si Ordinului MAI nr. 87/2010.Autorizatiile solicitate se vaor prezenta doar de catre aceia care urmeaza sa execute acele parti din contract pentru care s-au solicitat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
Pentru conversia valutara se va utiliza cursul mediu anual BNR lei/valuta.
Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci indeplinirea nivelului specific minim necesar se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Acces la linii de credit
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru o valoare de minim 4.980.000 lei, pentru o perioada de 3 luni. Se va prezenta o scrisoare de bonitate (cash-flow) sau alte documente (adresate autoritatii contractante si nominalizate pt. contractul in cauza) prin care se va atesta faptul ca ofertantul are acces la resurse reale. In cazul unei asocieri, cel putin unul dintre asociati este obligat sa prezinte documentul mentionat mai sus. Suma respectiva va fi imobilizata pentru realizarea contractului in cazul ofertei castigatoare.
Suma a fost calculata dupa formula: valoare estimata contract/perioada derulare contract) X perioada solicitata de autoritatea contractanta = S, S = suma sau plafonul maxima/maxim impusa/impus astfel: 28.237.408, 28:17x3=4.983.072, 05. Intrucat am ales o suma mai mica decat cea rezultata prin calcul, respectam prevederile Ordinului 509/2011.
Pentru conversia valutara se va utiliza cursul mediu anual BNR lei/valuta.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata in conformitate cu prevederile
art. 186 din O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia
ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Modalitatea de indeplinire
?Completare formular anexat
? Sustinatorul va prezenta si urmatoarele declaratii:
? 1.Declaratie privind eligibilitatea, conf. art. 180 din OUG 34/2006;? 2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006;3.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din O.G.34/2006;
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari, sa fie de minim 56.000.000 lei.
Se vor prezenta documente relevante in sustinerea indeplinirii acestei cerinte, prezentate in copie cu mentiunea conform cu originalul.Modalitatea de indeplinire:
- Fisa de informatii generale cuprinzand media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani ? Formular anexat.
Pentru conversia valutara se va utiliza cursul mediu anual BNR lei/valuta.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Conform celor de mai susConform celor de mai susConform celor de mai susConform celor de mai sus
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea unei liste a principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, continand beneficiarii, valori, perioade si locuri de executie, si daca acestea au fost duse la bun sfarsit, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Prin formulele "lucrari executate si duse la bun sfarsit" si "contract de lucrari finalizat" se intelege: - lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal de receptie partiala; sau- lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau- lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.
Cerinta nr. 2 Experienta similara
Operatorul economic sau membrii grupului de operatori economici trebuie sa demonstreze ca, in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a/au executat si dus la bun sfarsit 1 (un) sau maxim 2 contracte de lucrari de natura si complexitate similara cu cele descrise in caietul de sarcini tehnic, contract/contracte a carui/caror valoare cumulata sa fie mai mare sau egala cu valoarea lucrarilor ce vor fi executate in baza contractului care urmeaza sa fie atribuit, respectiv: minim 28.237.408 lei, valoare fara TVA, contacte care sa cuprinda lucrari de parcari subterane, pasaj subteran si amenajare spatii verzi.Pentru aceste contracte se vor prezenta certificari de buna executie.
In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea indeplinirii cerintei solicitate se realizeaza printr-o declaratie pe propria raspundere a operatorului economic. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor. Operatorii economici care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente false in cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi din cadrul procedurii de atribuire a contractului. Pentru calculul pretului contractelor exprimate in alta moneda decat leise va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii in care au fost incheiate contractele in cauza.
Prezentarea unei liste cuprinzand persoanele responsabile pentru executia lucrarilor.
Personal-Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor. Nota: Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din pozitiile propuse.Ofertele in care nu se vor nominalize persoane diferite pentru fiecare post vor fi respinse. Se va prezenta o declaratie cu privire la personalul de specialitate Se solicita o echipa care sa cuprinda urmatorii specialisti:
sef santier custudii tehnice (cu specializarea in domeniul constructii, specialitatea de drumuri si poduri) cu implicarea in realizarea a cel putin unui proiect similar. Se vor prezenta urmatoarele documente justificative:
? CV- ul semnat - Formular Europass;
? Declaratie de disponibilitate
? Diploma de studii in copie cu mentiunea conform cu originalul; Ofertantii persoane juridice straine, vor trebui sa prezinte documente echivalente pentru personalul propus, cu mentiunea ca acestea trebuie traduse in limba romana si legalizate potrivit legislatiei in vigoare.
inginer lucrari constructii civile si industriale custudii tehnice (in domeniul constructii, specialitatea constructii civile si industriale ) cu implicarea in realizarea a cel putin unui proiect similar. Se vor prezenta urmatoarele documente justificative:
? CV- ul semnat - Formular Europass;
? Declaratie de disponibilitate
? Diploma de studii in copie cu mentiunea conform cu originalul; Ofertantii persoane juridice straine, vor trebui sa prezinte documente echivalente pentru personalul propus, cu mentiunea ca acestea trebuie traduse in limba romana si legalizate potrivit legislatiei in vigoare.
inginer coordonator proiectare si planificare rutiera custudii tehnice (cu specializarea in domeniul transporturi) cu implicarea in realizarea a cel putin unui proiect similar. Se vor prezenta urmatoarele documente justificative:
? CV- ul semnat - Formular Europass;
? Declaratie de disponibilitate
? Diploma de studii in copie cu mentiunea conform cu originalul; Ofertantii persoane juridice straine, vor trebui sa prezinte documente echivalente pentru personalul propus, cu mentiunea ca acestea trebuie traduse in limba romana si legalizate potrivit legislatiei in vigoare.
inginer instalatii hidro-edilitare (cu specializarea in domeniul instalatii in constructii sau constructii hidroedilitare) cu implicarea in realizarea a cel putin unui proiect similar . Se vor prezenta urmatoarele documente justificative:
? CV- ul semnat - Formular Europass;
? Declaratie de disponibilitate
? Diploma de studii in copie cu mentiunea conform cu originalul; Ofertantii persoane juridice straine, vor trebui sa prezinte documente echivalente pentru personalul propus, cu mentiunea ca acestea trebuie traduse in limba romana si legalizate potrivit legislatiei in vigoare.
Responsabil in domeniul instalatii electrice
Autorizat A.N.R.E. (instalatiiinterioare si exterioare) minim gradul IIB. Se vor prezenta:
? Declaratie de disponibilitate ? Formular anexat;
?Autorizatieemisa de ANRE si legitimatie valabila la data limita de depunere a ofertelorprezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul. ? In conformitate cu prevederile Ordinui 11/2013 privind aprobarea Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice.Ofertantii persoane juridice straine, vor trebui sa prezinte aceleasi documente pentru personalul propus, cu mentiunea ca acestea trebuie traduse in limba romana si legalizate potrivit legislatiei in vigoare.
Responsabil tehnic cu executia (RTE)
Atestat de MDRT in domeniile: I - constructii civile si industriale, IX ? constructii edilitare si de gospodarie comunala., conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, art.14, art.23 si cuOrdinulnr. 777 din 26 mai 2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii?, cu modif. si completarile ulterioare.
Se vor prezenta urmatoarele documente justificative: Declaratie de disponibilitate ;
Atestat emis de MDRT si legitimatie valabila la data limita a depunerii ofertelor prezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul.
Ofertantii persoane juridice straine, vor trebui sa prezinte documente echivalente pentru personalul propus, cu mentiunea ca acestea trebuie traduse in limba romana si legalizate potrivit legislatiei in vigoare.
Responsabil tehnic cu executia (RTE)
Atestat de MDRT in domeniile: II- cai ferate drumuri si poduri, tunele, conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, art.14, art.23 si cuOrdinulnr. 777 din 26 mai 2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii?, cu modif. si completarile ulterioare.
Se vor prezenta urmatoarele documente justificative: Declaratie de disponibilitate ;
Atestat emis de MDRT si legitimatie valabila la data limita a depunerii ofertelor prezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul.
Ofertantii persoane juridice straine, vor trebui sa prezinte documente echivalente pentru personalul propus, cu mentiunea ca acestea trebuie traduse in limba romana si legalizate potrivit legislatiei in vigoare.
responsabil peisagistSe vor prezenta urmatoarele documente justificative:
? CV- ul semnat - Formular Europass;
? Declaratie de disponibilitate
? Diploma de studii, in domeniul amenajari peisagere, in copie cu mentiunea conform cu originalul; Ofertantii persoane juridice straine, vor trebui sa prezinte documente echivalente pentru personalul propus, cu mentiunea ca acestea trebuie traduse in limba romana si legalizate potrivit legislatiei in vigoare.
Responsabil cu controlul tehnic al calitatii in constructii
Se vor prezenta urmatoarele documente justificative:
? CV- ul semnat - Formular Europass;
? Declaratie de disponibilitate ;
? Decizie de numire in functia solicitata emisa de catre conducatorul unitatii, prezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul;
Ofertantii persoane juridice straine, vor trebui sa prezinte documente echivalente pentru personalul propus, cu mentiunea ca acestea trebuie traduse in limba romana si legalizate potrivit legislatiei in vigoare.
Responsabil in domeniul securitatii si sanatatii in munca.Se vor prezenta urmatoarele documente justificative: ? CV- ul semnat - Formular Europass;? Declaratie de disponibilitate? Decizie de numire in functia solicitata emisa de catre conducatorul unitatii, prezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul;Ofertantii persoane juridice straine, vor trebui sa prezinte aceleasi documente pentru personalul propus, cu mentiunea ca acestea trebuie traduse in limba romana si legalizate potrivit legislatiei in vigoare.
specialist protectia mediuluiSe vor prezenta urmatoarele documente justificative:
? CV- ul semnat - Formular Europass;
? Declaratie de disponibilitate
? Documente justificative privind specializarea in domeniu, in copie cu mentiunea conform cu originalul; Ofertantii persoane juridice straine, vor trebui sa prezinte documente echivalente pentru personalul propus, cu mentiunea ca acestea trebuie traduse in limba romana si legalizate potrivit legislatiei in vigoare.
inginer topograf (cu specializarea in unul din domeniile geodezie, topografie, cadastru sau similar) cu implicarea in realizarea a cel putin unui proiect similar . Se vor prezenta urmatoarele documente justificative:
? CV- ul semnat - Formular Europass;
? Declaratie de disponibilitate
? Diploma de studii in copie cu mentiunea conform cu originalul; Ofertantii persoane juridice straine, vor trebui sa prezinte documente echivalente pentru personalul propus, cu mentiunea ca acestea trebuie traduse in limba romana si legalizate potrivit legislatiei in vigoare.
Lista cu dotarea tehnica minima pentru indeplinirea contractului de lucrari:
Lista va cuprinde in mod obligatoriu, minim urmatoarele:
-2 instalatii de forat cu diametrul minim 80 cm, cu posibilitate de majorare pana la minim 100 cm-1 Excavator 30 to
-1 Excavator 20 to
-20 Autobasculante
-30 Motopompe-2 Buldozer
-1 Buldoexcavator, -1 Incarcator frontal, -1 Autogreder,
-2 Cilindru compactor, -3 Placa compactoare
-2 Macara, -1 Autogudronator, -1 Repartizor-finisor mixturi asfaltice, -1 Trailler, -4 Convertizor, -2 Compresor, -2 Generator curent, Ofertantul va prezenta dovada ca dispune deun laborator de gradul II pentru urmatoarele profile: G.T.F. - geotehnica si teren fundare; B.BA.BP. - beton, beton armat, beton precomprimat; M.B.M. - materiale pentru betoane si mortare (ciment, agregate); A.R. - armaturi de rezistenta din otel beton sau plase sudate; M.T.Z. - mortare pentru tencuieli si zidarie; D Drumuri; MD - Materiale pentru drumuri, si va pune la dispozitie Autorizatia laboratorului emisa de ISC. In conformitate prevederile HGR nr. 808/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului nr.1497/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta se asigura ca ofertantul poate asigura punerea in opera a unor materiale conforme cu standardele de calitate impuse de legislatia in vigoare.
Se va face dovada existentei unui drept de proprietatea, a unui drept de folosinta sau a unui angajament/declaratie de punere la dispozitie a acestui laborator.Se va prezenta documentul care atesta detinerea (dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si laboratoarelor implicate in realizarea contractului. Pentru utilajele si echipamentele ce nu sunt in proprietatea ofertantului se va prezenta contractul de inchiriere in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul si/sau declaratiile detinatorilor, in original, ca in perioada executiei contractului vor pune la dispozitia ofertantului respectivele utilaje si echipamente. Contractul de inchiriere se va raporta la perioada efectiva de implicare a echipamentelor in executia contractului. Pentru utilajele si echipamentele ce sunt in proprietatea ofertantului se vor anexa copii dupa certificate de inmatriculare, facturi sau alte documente ce probeaza detinerea acestora.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul are, eventual, intentia sa o subcontracteze, daca este cazul.Se vor prezenta urm doc. justificative: ?Declaratie privind subcontractantii?Acord de subcontractare ; Declaratie pe proprie raspundere conf art 69^1 din OUG 34/2006
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata in confor cu preved art.190 din OUG.34/2006 de catre o alta pers, atunci acesta are oblig de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prez unui angajament ferm al pers respective, prin care aceasta confirma
faptul ca va pune la dispozitia ofert res tehn si prof invocate.Pers care asigura sustinerea tehn si prof nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prev art: 180, 181 lit.a), c1)sid) si 69^1 din OUG nr.34/2006, cu modif si complet ulterioare, daca este cazul.Sustinatorul va prezenta si urmatoarele declaratii:
1.Declaratie privind eligibilitatea, conf. art. 180 din OUG 34/2006;
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006; 3.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din O.G.34/2006.
Informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari, conform art. 188, alin. (3), lit. ?e? din OUG nr. 34/2006
Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci indeplinirea nivelului specific minim necesar se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Certificatul privind managementul sistemului calitatii
Ofertantul va prezenta un certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatii, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 9001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii) pentru obiecte de activitate relevante in raport cu obiectul contractului: parcari subterane, pasaj subteran si amenajare spatii verzi ? copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
In cazul unei asocieri se va prezenta certificatulde catre fiecare membru al asocierii) in domeniul obiectului contractului;
Se va prezenta certificatul aflat in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Standarde de protectie a mediului
Ofertantul va prezenta un certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management de Mediu, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 14001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii) pentru obiecte de activitate relevante in raport cu obiectul contractului: constructii drumuri, poduri, pasaje, constructii civile si industriale, instalatii pentru constructii ? copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru indeplinirea cerintei se vor prezenta: Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (Formular anexat)? Principalele lucrari similare in ultimii 5 ani si Anexele la acest formular din Sectiunea Formulare.Se vor prezenta: certificari de buna executieLista cu personalul responsabil (formular anexat).Ofertantii persoane juridice straine, vor trebui sa prezinte aceleasi documente pentru personalul propus, cu mentiunea ca acestea trebuie traduse in limba romana si legalizate potrivit legislatiei in vigoare.Se vor prezenta urmatoarele documente justificative: ? CV- ul semnat - Formular Europass;? Declaratie de disponibilitate ? Formular anexat;? Diploma de studii in copie cu mentiunea conform cu originalul;Se vor prezenta urmatoarele documente justificative: ? CV- ul semnat - Formular Europass;? Declaratie de disponibilitate ? Formular anexat;? Diploma de studii in copie cu mentiunea conform cu originalul;Se vor prezenta urmatoarele documente justificative: ? CV- ul semnat - Formular Europass;? Declaratie de disponibilitate ? Formular anexat;? Diploma de studii in copie cu mentiunea conform cu originalul;Se vor prezenta urmatoarele documente justificative: ? CV- ul semnat - Formular Europass;? Declaratie de disponibilitate ? Formular anexat;? Diploma de studii in copie cu mentiunea conform cu originalul;? Declaratie de disponibilitate ? Formular anexat;?Autorizatieemisa de ANRE si legitimatie valabila la data limita de depunere a ofertelorprezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul.Se vor prezenta urmatoarele documente justificative: ? Declaratie de disponibilitate ? Formular anexat;? Atestat emis de MDRT si legitimatie valabila la data depunerii ofertelor prezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul.Se vor prezenta urmatoarele documente justificative: ? Declaratie de disponibilitate ? Formular anexat;? Atestat emis de MDRT si legitimatie valabila la data depunerii ofertelor prezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul.Se vor prezenta urmatoarele documente justificative: ? CV- ul semnat - Formular Europass;? Declaratie de disponibilitate? Diploma de studii in copie cu mentiunea conform cu originalul; Ofertantii persoane juridice straine, vor trebui sa prezinte documente echivalente pentru personalul propus, cu mentiunea ca acestea trebuie traduse in limba romana si legalizate potrivit legislatiei in vigoare.Se vor prezenta urmatoarele documente justificative: ? CV- ul semnat - Formular Europass;? Declaratie de disponibilitate ;? Decizie de numire in functia solicitata emisa de catre conducatorul unitatii, prezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul;Se vor prezenta urmatoarele documente justificative: ? CV- ul semnat - Formular Europass;? Declaratie de disponibilitate ;? Decizie de numire in functia solicitata emisa de catre conducatorul unitatii, prezentata in copie cu mentiunea conform cu originalulSe vor prezenta urmatoarele documente justificative: ? CV- ul semnat - Formular Europass;? Declaratie de disponibilitate? Documente justificative privind specializarea in domeniu, in copie cu mentiunea conform cu originalul; Ofertantii persoane juridice straine, vor trebui sa prezinte documente echivalente pentru personalul propus, cu mentiunea ca acestea trebuie traduse in limba romana si legalizate potrivit legislatiei in vigoare.Se vor prezenta urmatoarele documente justificative: ? CV- ul semnat - Formular Europass;? Declaratie de disponibilitate? Diploma de studii in copie cu mentiunea conform cu originalul; Ofertantii persoane juridice straine, vor trebui sa prezinte documente echivalente pentru personalul propus, cu mentiunea ca acestea trebuie traduse in limba romana si legalizate potrivit legislatiei in vigoare.Declaratie privind lista dotarilor/echipamentelor tehnice/dotarilor ? Formularul 15 din Documentatia de atribuire - Sectiunea IV - FormulareFormulare anexate?Declaratie privind subcontractantii?Acord de subcontractareDeclaratie pe proprie raspundere conf art 69^1 din OUG34/2006Formulare anexate: Angajament de sustinere;Declaratie privind eligibilitatea, conf. art. 180 din OUG 34/2006;2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006;3.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din O.G.34/2006;Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere.Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci indeplinirea nivelului specific minim necesar se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezintecertificatul ISO 9001 sau echivalent pentru obiectul de activitate relevant in raport cu partea din contract pe care urmeaza sa o realizeze.Nota: Nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare. Nu vor fiacceptate certificate care atesta implementarea sistemului decalitate ISO 9001 sau un certificat echivalent pe alt domeniu de activitate decat cel vizat de procedura.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezintecertificatul ISO 14001 sau echivalent pentru obiectul de activitate relevant in raport cu partea din contract pe care urmeaza sa o realizeze.Nota: Nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare. Nu vor fiacceptate certificate care atesta implementarea sistemului demanagement de mediu ISO 14001 sau un certificat echivalent pe alt domeniu de activitate decat cel vizat de procedura.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Pret total oferta
2.
Durata de garantie acordata lucrarilor
40%
Descriere: Perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala a lucrarilor
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in S.E.A.Psi carora le-au fost transmise invitatii la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa. Numarul de runde: 1. Durata runda: o zi.In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera doar la pretul ofertei, In cazul in care ofertantul nu modifica in cadrul fazei de lic electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.11.2013 12:00
Locul: Municipiul Deva, P-ta Unirii, nr. 4, Sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii ofertantilor si observatori UCVAP-dupa caz
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): ?Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, DMI 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana, subdomeniul Poli de dezvoltare urbana?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Daca dupa licitatia electronica, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, avand punctaje egale se va declara castigatoare oferta care are pretul cel mai mic. In situatia in care si preturile sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care sunt in aceasta situatie, sa transmita o noua propunere financiara, in plic inchis, la sediul autoritatii contractante pana la o data si ora limita comunicata tuturor ofertantilor care se afla in situatia mentionata. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul si imprejurimile, pentru a fi in masura sa evalueze, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, toate datele necesare ce ar putea fi utile in intocmirea ofertei.In cazul in care ofertantul nu participa la vizitarea amplasamentului si nu sesizeaza eventualele neconcordante care ar putea aparea intre documentatia depusa in SEAP si situatia existenta pe teren, in vederea clarificarii acestora inainte de data depunerii ofertelor, isi asuma toate riscurile ce decurg din acest fapt. Acest lucru nu-l exonereza pe ofertant de obligatiile pe care si le asuma prin prezentul contract.Vizitarea amplasamentului se poate face, conf prev art.79 din OUG 34/2006, respectiv dupa data publicarii Invitatiei de participare dar nu mai tarziu de 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, orele 8.00 -15.00 impreuna cu un reprezentant al Primariei Municipiului Deva.?Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza acest contract, dupa cum sunt acestea prezentate in documentatia de atribuire, ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt conditiile proprii devanzare ale ofertantului;?Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura;?Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.Daca in documentatia tehnica, respectiv Caietele de sarcini apar specificatii tehnice care indica o anumita origine, furnizor, producator, procedeu special, marca de fabrica, brevet de inventie, licenta de fabricatie sau alte asemenea, se va adauga sintagma SAU ECHIVALENT.La nivelul propunerii financiare fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (comunicat de autoritatea contractanta conform celor precizate la punctul II.2.1) la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Modul de utilizare a cailor de atac: Art. 255-(1), Art. 256 - (1) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Deva- Compartimentul Achizitii
Adresa postala: P-ta Unirii, nr. 4, Localitatea: Deva, Cod postal: 330152, Romania, Tel. +40 254210072, Fax: +40 254210072
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.09.2013 16:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer