Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executia retelei de alimentare cu apa potabila in comuna Benesat, judetul Salaj


Anunt de participare numarul 22906/10.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BENESAT
Adresa postala: BENESAT, NR 60, SALAJ, Localitatea: Benesat, Cod postal: 457037, Romania, Punct(e) de contact: SORIN ALEXANDRU ROMOCEA, Tel.0260/654184, Email: [email protected], Fax: 0260/654175
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executia retelei de alimentare cu apa potabila in comuna Benesat, judetul Salaj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Satele Benesat, Alunis, Biusa, comuna Benesat, judetul Salaj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia retelei de alimentare cu apa potabila in satele comunei Benesat, judetul Salaj
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45330000-9 - Lucrari de instalatii de apa (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cerintele stabilite in caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 3, 542, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 15.08.2007 pana la 31.03.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare sub forma de scrisoare de garantie bancara in valoare de 13000 RON, taxa de achizitie a documentatiei de atribuire de 300 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri obtinute pe programul de finantare " Programul de dezvoltare a infrastructurii in spatiul rural"- Ordonanta 7 din 19.01.2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratia referitoare la falimentul societatii, Fisa de informatii generale , Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Informatii privind obligatii contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari, Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Certificat de inregistrare emis de Camera de Comert si Industrie.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de atestare fiscala, Declaratie economico-financiara - cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani sa fie de cel putin 3000000 EURO, Bilant contabil pe anii 2004, 2005, 2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari in ultimii trei ani, Lista pentru lucrari similare , Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii, Informatii privind personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii, Informatii privind subcontractantii, Standarde de asigurarea calitatii ( ISO 9001/2001 sau echivalent).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.08.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 300 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar sau ordin de plata
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.08.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.08.2007 11:00
Locul: Consiliul local al comunei Benesat, sat Benesat, nr.60, judetul Salaj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3199538, Email: [email protected], Fax: 021/3118095, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic din cadrul Primariei comunei Benesat
Adresa postala: Sat Benesat, nr. 60, judetul Salaj, Localitatea: Benesat, Cod postal: 457035, Romania, Tel.0260/654184, Email: [email protected], Fax: 0260/654175
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.07.2007 09:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer