Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXECUTIA RETLEI DE CANALIZARE IN ORASUL UNGHENI SI IN SATELE APARTINATOARE


Anunt de participare numarul 46445/15.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)
Adresa postala: strada PRINCIPALA nr.357, Localitatea: Ungheni, Cod postal: 547605, Romania, Punct(e) de contact: IOAN COVRIG, Tel.0265-328112, Email: [email protected], Fax: 0265-328212
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
EXECUTIA RETLEI DE CANALIZARE IN ORASUL UNGHENI SI IN SATELE APARTINATOARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: RAZA ADMINISTRATIVA A ORASULUI UNGHENI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXECUTIA RETELEI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE IN ORASUL UNGHENI SI IN SATELE APARTINATOARE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232440-8 - Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.1)
45232421-9-Statie de tratare a apelor reziduale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
EXECUTIA RETELEI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE IN ORASUL UNGHENI SI IN 5 SATE APARTINATOARE
Valoarea estimata fara TVA: 6, 000, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
SE SOLICITA CONSTITUIREA UNEI GARANTII DE BUNA EXECUTIE IN CUANTUM DE 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
LUCRARILE SUNT FINANTATE DIN FONDURI GUVERNAMENALE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ACORD SAU CONTRAT DE ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.PREZENTAREA CERTIFICATULUI CONSTATAOR EMIS DE OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
2.PREZENTAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA PRIVIND PLATA OBLIGATIILOR FATA DE BUGETUL DE STAT
3.LIPSA OBLIGATIILOR DE PLATA FATA DE BUGETUL LOCAL
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.SE VOR PREZENTA REZULTATELE EXECRITIILOR FINANCIARE PE ULTIMII 3 ANI CALENDARISTICI
2.DECLARAREA CIFREI DE AFACERI PE ULIMII 3 ANI
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
SE VOR ACCEPTA CANDIDATI CU O CIFRA MINIMA MEDIE ANUALA PE ULTIMII 3 ANI DE 5300000 LEI
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.OFERTANTII VOR PREZENTA CERTIFICATUL ISO9001 PENTRU EXECUTIA DE LUCRARI EDILITARE
2.OFERTANTIIVOR PREZENTA DOVADA EXECUTIEI A MINUMUM O LUCRARE DE ACELASI GEN IN ULTIMII 5 ANI
3.SE VA PREZETA LISTA PRINCIPALELOR LUCRARIEXECUTATE IN ULTIMIIANI( CU RECOMANDAREASCRISA A BENEFICIARULUI)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
MINIMUM O LUCRARE DE ACELASI GEN IN VALOARE DE 15000000 LEI.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
LD4
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.04.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: IN NUMERAR LA CASIERIA INSTITUTIEI
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.05.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.05.2008 09:00
Locul: SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
DELEGATI SAU IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: strada STAVROPOLEOS NR.6 SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONTESTATIILE SE POT INAINTA IN CEL MULT 10 ZILE DE LA DATA LUARII LA CUNOSTINTA DE CATRE CONTESTATOR A ORICARUI ACT EMIS DE AUTORITATEA CONTRACTANTA , PE CARE ACESTA IL CONSIDERA NELEGAL
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA ORASULUI UNGHENI
Adresa postala: strada PRINCIPALA NR.357, Localitatea: UNGHENI, Cod postal: 547605, Romania, Tel.0265-328112, Email: [email protected], Fax: 0265-328212
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.03.2008 12:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer