Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "executia unor lucrari de marcaje rutiere pe drumurile judetene: DJ 212, Chiscani-Gropeni-Cuza Voda, L=40,600 km, DJ 203S, Surdila Gaiseanca-Faurei, 4,300 km, DJ 203T, Jirlau-Visani, 6,000 km, DJ 221, Cazasu-Romanu, 14,000 km, DJ 255A, Traianu-Scortaru Ve


Anunt de participare numarul 109710/15.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala:  P-ta independentei nr.1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810210, Romania, Punct(e) de contact:  NICOLAE MOISIU, Tel. 0239.619.600, Email:  [email protected], Fax:  0239.619.044, Adresa internet (URL):  www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
"executia unor lucrari de marcaje rutiere pe drumurile judetene: DJ 212, Chiscani-Gropeni-Cuza Voda, L=40, 600 km, DJ 203S, Surdila Gaiseanca-Faurei, 4, 300 km, DJ 203T, Jirlau-Visani, 6, 000 km, DJ 221, Cazasu-Romanu, 14, 000 km, DJ 255A, Traianu-Scortaru Vechi, 5, 400 km "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 212, Chiscani-Gropeni-Cuza Voda, DJ 203S, Surdila Gaiseanca-Faurei, DJ 203T, Jirlau-Visani, DJ 221, Cazasu-Romanu, DJ 255A, Traianu-Scortaru Vechi
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
"executia unor lucrari de marcaje rutiere pe drumurile judetene: DJ 212, Chiscani-Gropeni-Cuza Voda, L=40, 600 km, DJ 203S, Surdila Gaiseanca-Faurei, 4, 300 km, DJ 203T, Jirlau-Visani, 6, 000 km, DJ 221, Cazasu-Romanu, 14, 000 km, DJ 255A, Traianu-Scortaru Vechi, 5, 400 km "
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
34922100-7-Marcaje rutiere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
"executia unor lucrari de marcaje rutiere pe drumurile judetene: DJ 212, Chiscani-Gropeni-Cuza Voda, L=40, 600 km, DJ 203S, Surdila Gaiseanca-Faurei, 4, 300 km, DJ 203T, Jirlau-Visani, 6, 000 km, DJ 221, Cazasu-Romanu, 14, 000 km, DJ 255A, Traianu-Scortaru Vechi, 5, 400 km " in conf cu antemasuratorile din Caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 174, 373.89RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
15 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar de partic- 2600 RONvalabila 90 de zile; Cuantumul garantiei de buna executie- 5% din valoarea fara TVA a contractului pentru 12 luni
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consiliului Judetean Braila
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asoc si subcontractarea in conf cu prev art 44 si 45 din OUG nr.34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Incadrarea in situatiaprevazutala art 180 si art 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 duce laexcluderea, din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Se vor prezenta:
-Certif priv plata oblig catre bug loc elib de catre Primariile in a caror raza terit activ of (sed princ, suc, sedii sec, pct de lucru) din care sa reiasa ca of nu are oblig rest la bug loc val la data desch;
-Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii catre Bugetul general consolidat valabil la data deschiderii, in original sau copie legalizata;
-Certif de atest priv oblig la Fd de mediu, elib de Adm Fd de Mediu din care sa reiasa ca nu are dat rest la Fd de Mediu, val la data desch.
Ofertantul va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, eliberatcu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, care sa ateste ca desfasoara legal activitati care curprind obiectulprezentei achizitii, cat si faptul ca nu sunt inscrisementiunicu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani, sa fie de minim 300000.00 lei fara TVA.
-ofertantul trebuie sa prezinte o adeverinta de la Centrala Incidentelor de Plata privind nefigurarea in evidentele acestei institutii cu incidente de plata in ultimele 24 de luni.
Bilantul contabil la 31.12.2009cu rezultat financiar pozitiv
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa dispuna de urmatoarea dotare tehnica minima:
a) perie mecanica pentru curatarea partii carosabile si masina pentru marcaje longitudinal, ambele atestate ICECON sau echivalent;
b) masina pentru marcaje transversal;
c) masina de insotire, transport si ridicare a conurilor;
d) 2 buc.-panouri pentru semnalizarea lucrarilor;
e) indicatoare (conuri si benzi PVC), pentru delimitarea si protejarea zonelor proaspat marcate;
f) echipamente de protectie vizibile pentru personalul muncitor
Ofertantul trebuie: -sa dispuna de personal muncitor-sa dispuna de un responsabil tehnic cu executia lucrarilor care care fac obiectul prezentei proceduri atestat M L P A T;
- sa dispuna de un responsabil cu controlul tehnic de calitate in domeniul lucrarilor care urmeaza a fi executate, atestat de ISC
-sa aiba certificatul de atestare acordat de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania pentru executia lucrarilor de intretinere drumuri locale, in copie legalizata, valabil pentru anul in curs.
ISO 9001 :2000 (2008) sau echiv, ISO 14001 :2005, sau echiv, OHSAS 18001 :2008, sau echiv, SA 8000 :2008 sau echiv.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii trebuie sa faca dovada indeplinirii unui contract similar, in ultimii 5 ani, a carui valoare sa fie de minim150.000, 00 lei fara TVA.Formularul de experienta similara va fi insotit de copia contractului nominalizat, recomandarea beneficiarului si procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.11.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.11.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.11.2010 11:00
Locul: Consiliul Judetean Braila, P-ta Independentei nr.1, camera 122, etajul IV, Braila
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitul in scris al ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/31046421, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL BRAILA
Adresa postala:  Calea Calarasilor nr.47, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810017, Romania, Tel. 0239/613370, Email:  [email protected], Fax:  0239/612608, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cotestatiile se pot formula in termen de 5 zile, de la data luarii la cunostinta a actului contestat, pe cale administrativ-jurisdictionala, la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (C.N.S.C.) sau in justitie, la instanta competenta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA-COMP. JURIDIC
Adresa postala:  P-ta Independentei nr.1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810210, Romania, Tel. 0239/619600/223, Email:  [email protected], Fax:  0239/619044, Adresa internet (URL):  www.portal-braila.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2010 15:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer