Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXECUTIE lucrari de constructii si instalatii aferente proiectului ?CENTRU DE DEZVOLTARE SI CERCETARE APLICATA TRANSILVANIA MOTORLAND?


Anunt de participare numarul 149207/07.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: GABRIELA VLAD, Tel. +40 268416550/128/124, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 268473001, Adresa internet (URL): http: //www.brasovcity.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
EXECUTIElucrari de constructii si instalatii aferente proiectului?CENTRU DE DEZVOLTARE SI CERCETARE APLICATA TRANSILVANIA MOTORLAND?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Comuna Tarlungeni, judetul Brasov, la 15 km deMunicipiul Brasov, identificat in CF nr. 104585 - Comuna Tarlungeni
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari de constructii si instalatii aferente proiectului ?CENTRU DE DEZVOLTARE SI CERCETARE APLICATA TRANSILVANIA MOTORLAND?: organizarea de santier, lucrari de constructii de drum, lucrari de infrastructura, structura si arhitectura cladiri, lucrari de instalatii, amenajarea terenului, asigurarea utilitatilor.
VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI ESTE :70.314.552, 60 LEI fara TVA din care:
3.346.822, 01 lei fara TVA reprezinta procentul de 5% lucrari diverse si neprevazute si66.967.730, 59 lei fara TVA reprezinta lucrari de constructii, instalatii si drumuri.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie lucrari de constructii si instalatii aferente proiectului ?CENTRU DE DEZVOLTARE SI CERCETARE APLICATA TRANSILVANIA MOTORLAND?:
- organizarea de santier,
- lucrari de constructii de drum- lucrari de infrastructura, structura si arhitectura cladiri
- lucrari de instalatii,
- amenajarea terenului
- asigurarea utilitatilor
Valoarea estimata fara TVA: 70, 314, 552.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de 1.339.354, 61 LEI, (669.677, 30 LEI pentru IMM-prin completarea Formularului din sectiunea Formulare).Modalitati de constituire acceptate, conform art.86 alin (1)si(5) din HG nr.925/2006: virament bancar in contul deschis la Trezoreria Brasov , sau prin Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original , in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire . Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de minim 180 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care sunt depuse contestatii la procedura de achizitie publica si Decizia CNSC este de respingere, autoritatea contractanta va retine contestatorului/contestatorilor din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului o suma calculata conform art.278^1 litera d) din OUG nr.34/2006 actualizata(12009, 68 lei).Pentru constituirea garantiei de participare data de echivalenta leu/alta valuta, la cursul comunicat de BCR, este data publicarii anuntului de participare in SEAP.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Pentru I.M.M.- uri se accepta reducerea garantiilor de participare conform legislatiei in vigoare cu conditia ca ofertantul sa faca dovada ca este I.M.M.In cazul in care ofertele nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire, acestea vor fi respinse. 10% din valoarea contractului fara TVA(5% daca executantul face dovada ca se incadreaza in prevederile Legii 346/2004 categoria IMM).Mod de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
ProgramulOperational Regional 2007-2013 (POR), Axa prioritara 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completarea si prezentarea Formularului 1; In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular.- Declaratie privind eligibilitatea - completarea si prezentarea Formularului 1.a; In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular .
- Declaratia referitoare la neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 va fi prezentata si de tertul sustinator al ofertantului, daca este cazul.-Declaratia referitoare la neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator al ofertantului, daca este cazul.Prezentarea certificatului constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, din luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul unei
asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular.- Prezentarea certificatului constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, din luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; In cazul unei
asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular .
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1- conflictul de interese pentru ofertanti/ candidati ofertanti asociati/ subcontractanti/ terti sustinatori conform art.69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completarea si prezentarea Formularului 2.-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/ 2010 - completarea si prezentarea Formularului 3. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular.Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: George Scripcaru PrimarLiliana Horga Director executiv adjunct Directia TehnicaAttila Radnoti Director executiv Directia TehnicaLidia Bulgarea Sef Serviciu InvestitiiRamona Mandrea Serviciul InvestitiiIsabella Marasescu Sef Serviciu Achizitii Publice, Claudia Radu Sef Serviciu Financiar Contabilitate, Alice Dudu Serviciul Achizitii PubliceDana Rotbasan Serviciul ContabilitateValeria Mavrodin Sef Birou ContenciosAnda Maria Zamora Biroul ContenciosMarilena Petcu Serviciul Achizitii PubliceDaria Savin Serviciul InvestitiiMihaela Delia Gal Serviciul Investitii - Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? , din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic cu corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis si obiectul contractului , cuprinzand informatii valabile/reale la data limita de depunere a ofertei;prezentarea documentelor care atesta statutul de IMM, pentru a se beneficia de
prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004 (daca este cazul - Formularul 4).Nota: Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea certificatului constatator emis de ORC, in original sau copie legalizata.
- Prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor, prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.- In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente pentru partea din contract pe care o indeplineste.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea de informatii generale privind media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari (2011, 2012, 2013), care sa fie de minim 72.000.000 lei exclusiv TVA. IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a cifrei de afaceri. Pentru demonstrarea cifrei de afaceri globala pentru ultimii 3 ani financiari, ofertantul va completa Formularul de informatii generale(F5), luand in considerare cifra de afaceri anuala pentru fiecare din cei trei ani si aplicand media la suma acestora. In cazul in care oferta este depusa de un grup de asociati care se incadreaza in categoria IMM, fiecare asociat are obligatia de a depune declaratia de incadrare in categoria IMM, pentru a beneficia de reducerea cu 50% a cifrei de afaceri. Echivalenta in euro/alte monede decat euro, se va calcula la cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei (http: //www.bnr.ro), pentru 2011, 2012 si 2013. (2011- 4, 2379 lei/euro, 2012-4, 4560 lei/euro, 2013 - 4, 4190lei/1euro).
Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) .Tertul sustinator va prezenta Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1- conflictul de interese conform art.69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, (completarea si prezentarea Formularului 2)Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinere financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute mai sus.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Fisei de informatii generale-Formularul 5 din sectiunea Formulare.Operatorul va depune orice documente financiar contabile relevante in sustinerea indeplinirii cerintei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic va face dovada ca in ultimii 5 ania executat lucrari de natura similara contractului de lucrari ce urmeaza sa fie atribuit(lucrari de drumuri si lucrari de constructii si instalatii)la nivelul a cel putin unui contract sau mai multe contracte de lucrari cu o valoare individuala sau cumulata de minim 63.000.000 lei exclusiv TVA din carecel putin 30.0000.000 lei exclusiv TVA lucrari de constructii si instalatii si cel putin 33.000.000 lei exclusiv TVAlucrari de drumuri . Echivalenta in euro/alte monede decat euro, se va calcula la cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei (http: //www.bnr.ro), pentru anul in care a fost incheiat contractul.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana , atunci aceasta are obligataia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm , al persoanei respective , prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani si a contractelor aflate in derulare, cuprinzand continand numele / titlul contractelor,
obiectul contractului, valoarea acestora, perioada de executie , cota (%) de participare a ofertantului din valoarea contractului,
precum si o descriere a lucrarilor executate in cadrul contractului.(Se va
prezenta formular 6 din sectiunea Formulare).
Ofertantul va prezenta Lista privind utilaje, instalatiile, echipamente tehnice de care poate dispune si care vor fi disponibile pe toata durata de implicare a acestora in realizarea contractului.Se va completa Formularul 7 din sectiunea Formulare.
Operatorul economic va prezentaLista cupersonalul minim de specialitate, necesar pentru indeplinirea contractului, dupa cum urmeaza: - 1 Sef de santier (inginer constructii drumuri si poduri), cu experienta profesionala in calitate de Sef de santier/Adjunct sef de santier intr-un contract de lucrari (nu este obligatoriu sa fie contract similar) si experienta profesionala intr-un contract similar - fara a se impune calitatea detinuta in acest contract.
- 1 responsabil tehnic cu executia lucrarii (RTE) ? atestat in domeniul constructiilor de drumuri si 1 responsabil tehnic cu executia lucrarii (RTE) atestat in domeniul constructiilor civile, in conformitate cu Legea 10/1995 art. 14, Ord. MDLPL 777/2003 cu modificarile ulterioare si HG 925/1995 cap. 4 art.21 si art. 22.
- 1 responsabil asigurarea calitatii AQ pe intreaga lucrare- 1 inginer constructii civile- 1 responsabil in materie de securitate si sanatate, - 1 expert/specialist autorizat ANRE pentru lucrari electrice, in conformitate cu Legea 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale- 1 expert/specialist autorizat ANRE pentru lucrari in domeniul gazelor naturale in conformitate cu Legea 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale- 1 expert/specialist instalatii.
- 1 topometrist
Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si
ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;se prezinta formularul 8 din
sectiunea Formulare. -Informatii referitoare la personalul de conducere
(formular 9 din sectiunea Formulare)
In cazul asocierii sau subcontractarii ofertantul are obligatia de a preciza partea/ partile din contract care sunt
indeplinite de asociati/subcontractanti si datele de recunoastere ale
asociatilor/subcontractantilor propusi. Inainte de semnarea contractului ofertantul
castigator va prezenta contractul/contractele incheiate cu
asociatii/subcontractantii nominalizati in oferta , in copie.Pe parcursul derularii contractului ofertantul nu are dreptul de a inlocui
subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante,
iar eventuala inlocuire a subcontractantilor nu trebuie sa duca la modificarea propunerii tehnice sau financiare.Asociatii /subcontractantii vor fi nominalizati cu date de identificare si partile din contract pe care le executainclusiv in cazul in care ofertantantul uzeaza de dreptul de a depune declaratia pe propria raspundere conform art. 11 alin (4 din HG 925/2006.
Prezentarea certificatului privind implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent, pentru activitatile care fac obiectul contractului.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Certificatul solicitat trebuie sa fie valabil la data limita de depunere ofertelor si va fi prezentat in copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate
cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului.Nu se accepta operatorii economici in curs de certificare cu exceptia ofertantului/ ofertantilor care dovedeste/dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul/ofertantii va/vor primi certificarea.
In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat
cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta certificate / documente(constatator/recomandare/proces verbalde receptie partial pentru lucrari receptionate partial sau procese verbale la terminarea lucrarilor/ informatii parti relevante ale unui contract) si se va completa Formularul 6.a.Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala va prezenta angajament de sustinere dupa caz- se completeaza formularele 20, 21, 22, 23.Se va completa formularul 6 din sectiunea FormulareSe va completa formularul 7 din sectiunea FormulareSe va completa Formularul 9a din sectiunea Formulare .Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta urmatoarele documente: Autorizatii/legitimatii/ atestate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertei ? in copie conform cu originalul, CV-uri semnate in original si datate, cu exeptia RTE si a personalului autorizat ANRE, diplome de absolvire a studiilor in copie conform cu originalul, certificate de abolvire de cursuri acreditate de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei sau echivalent in copie conform cu originalul .In cazul depunerii unei oferte comune, cerintele minime se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor asociatilor.Se vor completa formularul 8 si formularul 9 din sectiuneaFormulare.Se vor completa Formularele 11 si 14din Sectiunea FormulareCertificat privind implementarea Standardului de Management alCalitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent, pentru activitatile care fac obiectul contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.04.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.04.2014 11:00
Locul: Primaria Municipiului Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, sala de consilu;
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii sau imputernicitii acestora.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programului Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 - , ,Sprijinirea dezvoltariidurabile a oraselor ? poli urbani de crestere?, Domeniul de interventie 1.1 ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?,
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire (Formularul 58 + Anexa). Declaratia va fi insotita deo anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea - conform art.11 alin.(4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.ATENTIE! - Ofertantul care uzeaza de declaratia pe propria raspundere conform art.11 alin. (4) din HG 925/2006, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste dinpartea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Daca se constata ca ofertele clasate peprimul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Documentele care compun oferta trebuie sa fie indosariate, lizibile, numerotate, semnate si stampilate si vor contine in mod obligatoriu un opis pt. fiecare dosar incare se va mentiona cu exactitate la ce pagina se regaseste fiecare document. Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura electronica, utilizati programul shellSAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizaredocumente semnate electronic. Pentru descarcarea utilitarului accesati: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/sigurantadocumentelor/shellsafe-verify
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Contencios al Primariei Municipiului Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5 , ,Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Tel. +40 268416550, Email: [email protected], Fax: +40 268473001
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 12:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer