Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie scara exterioara suplimentara in cadrul proiectului - Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui


Anunt de participare numarul 146767/25.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VASLUI
Adresa postala: Stefan cel Mare nr 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Punct(e) de contact: Popica Nelu, Tel. +40 235361095, In atentia: Chircu Mihaela, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 235361091, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executiescara exterioara suplimentara in cadrul proiectului - Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Spitalul Judetean de Urgente Vaslui, mun. Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Construirea unei scari de evacuare pentru persoanele care nu se pot deplasa, cu infrastrutura realizata sub forma unei cutii rigide compusa din radier, talpi continue si elevatii din beton armat dispusa pe o perna din balast, suprastructura realizata din pereti structurali din beton armat si acoperis tip terasa.
Valoarea estimata (fara TVA) este de 2.494.258, 80 lei, din care 226.750, 80 lei , reprezinta valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute aferenta procentului de 10% din valoarea estimata a contractului (fara cheltuieli diverse si neprevazute).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45215140-0 - Lucrari de constructii de unitati spitalicesti (Rev.2)
45262690-4-Renovare a cladirilor degradate (Rev.2)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform listelor de cantitati. Constructia are functiunea de scara de evacuare pentru persoanele care nu se pot deplasa singure. Regimul de inaltime este de P+5E.
-inaltimea libera a parterului si a etajelor curente este de 3, 05 m ;
-ciirculatia pe verticala se realizeaza pe o scara din beton ;
-infrastructura : radier, talpi continue si elevatii din beton armat,
suprastructura : pereti structurali din beton armat, stalpi sigrinzi de cuplare ;
-inchideri exterioare : preti structurali din beton armat ;
-inchideri interioare : pereti gips-carton pe structura metalica ;
-acoperis tip terasa.
Valoarea estimata (fara TVA) este de 2.494.258, 80 lei, din care 226.750, 80lei , reprezinta valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute aferenta procentului de 10% din valoarea estimata a contractului (fara cheltuieli diverse si neprevazute).
Valoarea estimata fara TVA: 2, 494, 258.8RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 45.000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Mod de constituire: in conformitate cu prevederile art. 86, alin. (1) din HGR nr. 925/2006. Instrumentul de garantare emiso societate bancara ori o societate de asigurari, infavoarea Autoritatii Contractante -JUDETUL VASLUI, trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 86 din HG nr. 925/2006. Documentul de garantare va avea prevazut in mod explicit faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in conformitate cu prevederile art. 87 din HG nr. 925/2006. De asemenea, documentul de garantare va avea prevazut in mod explicit faptul ca in cazul in care ofertantul depune contestatie la CNSC, se va plati autoritatii contractante, la solicitarea acesteia, suma calculata conform prevederilor art. 278 indice 1, alin. (1) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, daca ofertantul se va afla in oricare dintre situatiile de retinere din garantia de aprticipare, prevazute deart. 278 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu mod. si compl. Ulterioare. Garantia de participare se poate constitui siprin ordin de plata in contul de garantie alAut.Contr.- Judetul Vaslui, cont RO90TREZ6565006XXX000252 deschis la Trez.Vaslui, cod fiscal 3394171, confirmat (certificat) de catre banca emitenta pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. In cazul constituirii garantiei de aprticipare in euro/alta valuta, pentru conversia leu/valuta se va utiliza cursul de schimb BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP.Nota: In cazul indeplinirii cond. prev. de art. 2781 din OUG nr. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare suma retinuta din gar. de part. va fi: 6.047, 50 lei Cuantumul garantiei de buna executie a contractului: 5% din valoraea contractului fara TVA.Durata garantiei de buna executie: 60 luniMod de constituire: in oricare din formele prevazute la art. 90 din HG nr. 925/2006. Daca se opteaza pentru constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, atunci se vor respecta prevederile HG nr. 1045/2011.Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie va fi comunicata de catre Executant inainte de semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare RegionalaBugetul de statBugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
-Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180din OUG nr. 34/2006
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Ofertantul trebuie sa completeze si sa prezinte Declaratia privind eligibilitatea ? Formular01.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta declaratie. Aceasta declaratie se prezinta si de tertul sustinator, daca este cazul.
Cerinta nr. 2
-Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatae in cadrul procedurii: Ofertantul trebuie sa completeze si sa prezinte Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 ? Formular 02.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta declaratie. Aceasta declaratie se prezinta si de tertul sustinator, daca este cazul, numai pentru prevederile art. 181, lit. a), lit. c^1), lit. d) din OUG nr. 34/2006 .
Persoanel juridic romane vor prezenta:
a)Cerificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele catre stat, precum si contributiile pentru asigurarile sociale de stat(formularele tip eliberate de autoritatile competente), din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
b)Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale (formulare tip eliberate de autoritatile competente), din care sa rezulte situatia obligtatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Persoanele juridice straine vor prezenta: Documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si catre bugetul local si catre bugetul asigurarilor sociale, eliberate de autoritatile dintara de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente), in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, la care se va adauga traducerea autorizata a acestora in linba romana. In cazul in care in tara de origine sau tara in care ofertantul este stabilit, nu se emit asemenea documente, ofertantul va prezenta in acest sens o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice care au competente in cest sens.
NOTA: In aczul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari, in original, in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul unei asocieri fiecare sociat este obligat sa ptezinte aceste documente.Cerinta nr. 3
Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul acestei proceduri:
a)sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
b)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractor in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinatorin cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Ofertantul trebuie sa completeze si sa prezinte Declaratia privind calitatea de participant la procedura ? Formular 03.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta declaratie.Cerinta nr. 4
-neincadrarea in situatiile prevazute prevazute la art. 691 din OUG nr. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Ofertantul va prezenta Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG nr. 34/2006 ? Formular 34. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta declaratie. De asemenea aceasta declaratie se va prezenta de catre fiecare subcontractant declarat in oferta, precum si de catre tertul sustinator , daca este cazul.
Nota: Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Dumitru Buzatu, Vasile Mihalachi, Corneliu Bichinet, Stoica Gheorghe, Caragata Valeriu, Huides Manuela Adriana, Zurba Dorina, Vieriu Vasile, Nistor Marin, Anton Aurel, Chircu Mihaela, Safir Ecaterina, Manolachi Petrica, Popica Nelu, Iacob Iulia, Besliu Marian, Aftimescu Cezar, State Paul, Angheluta Eduard, Baragan Marius Andrei, Bentu Dumitru, Bobarnat Radu, Branici Gigi, Craescu Tiberiu Cezar, Croitoru Gheorghe, Curelaru Alexandru Lucian, Dima Anca, Dorin Emil, Filip Liviu, Ghetau Ionut Cristian, Gavrilescu Florian, Istrate Viorel, Maftei Nelu Vasilica, Mariciuc Vasile, Plesu Constantin Corneliu, Podosu Nuta, Poiana Constantin, Puf Vasile, Rebegea Ionel, Rogozea Aurelian, Steimberg Eugenia, Stefanescu Constantin, Talmaciu Constantin, Timofte Ana Gabriela, Tiron Cristina Mihaela, Trifan Ciprian Ionut, Tiru Ilie.Cerinta nr. 5-respectarea regulilor de concurenta.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Ofertantul va prezenta CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta ? Formular29, prin care sa certifice faptul ca partiuciparea la aceasta procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.
In cazul unei asocieri, fiecare sociat este obligat sa prezinte aceast document. Cerinta nr. 1
-ofertantul trebuie sa aiba obiect de activitate corespunzator exercitarii activitatii profesionale pentru indeplinirea contractului respectiv.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii :
-operatorul economic va prezenta Fisa entitatii legale ? Formular 04, in original.a)Persoane juridice /fizice romane
-Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa prezinte Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezlte obiectul de activitate, numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul ».b)Persoane juridice/fizice straine.
-Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa prezinte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori aparteneta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul »
Documentele depuse de ofertanti trebuie sa contina informatii actuale/realela data limita de depunere a ofertelor si trebuie sa ateste faptul ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului.In cazul operatorilor economici straini documentele solicitate vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
NOTA : Ofertantul clasat pe primul loc, are obligatia de a prezenta pentru conformitate, la cererea comisiei de evaluare a ofertelor, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultaul procedurii, Certificatul constatator emis de ORC in original sau copie legalizata, daca nu a fost depus in aceasta forma in cadrul oferei.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerinta privind obiectul de activitate trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Media cifrei de afaceri globale a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii impreuna) care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), trebuie sa fie egala sau mai mare decat valoarea de :4.500.000 lei.Informatii necesare : Informatii generale ? Formular 05 ; Documente care sa faca dovada indeplinirii cerintei de calificare : orice documente disponibile care probeaza indeplinirea cerinte (Bilanturi contabile sau extrase de bilant sau balante, etc.), in copii lizibile cu mentiunea « conform cu originalul »; Declaratie/declaratii privind incadrarea in categoria IMM (daca este cazul) ? Formular 06. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate se vor transmite in limba de origine insotite de traducerea autorizata in limba romana. Conversia leu ? valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte
Cerinta 2 : Tert sustinator (daca este cazul)
-Ofertantul isi poate demonstra situatia economica si financiara prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert. Sustinerea din partea unui tert se poate asigura cu respectarea art. 186 din OUG nr. 34/2006, precum si a art. 11 indice 1 din HG nr. 925/2006. Informatii necesare pentru evaluarea respectarii cerntelor mentionate : Angajament ferm privind sustinerea ; Declaratia privind eligibilitatea ? Formular 01, a peroanei sustinatoare, privind neincadrarea in prevedrile art. 180 din OUG nr. 34/2006 ; Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 alit a), lit. c^1), lit. d) din OUG nr. 34/2006 a persoanei sustinatoare ; Declaratiaprivind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 ? Formular 34, a peroanei sustinatoare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modelele formularelor se regasesc in SECTIUNE IV ? Formulare a documentatiei de atribuire, Document 03 Formulare.Modelele formularelor se regasesc in SECTIUNE IV ? Formulare a documentatiei de atribuire, Document 03 Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: -Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) a executat in ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, in cadrul unuia sau maxim 3 contracte, lucrari de construire/reabilitare/modernizare/extindere cladiri, cu o valoare cumulata de cel putin 2.250.000 lei fara TVA.Informatii necesare : -Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani ? Formular08.-Fisa de informatii privind experienta in executia de lucrari ? Formular 09-Certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. (Certificarile pot fi copii lizibile cu metiunea « conform cu originalul » dupa contracte sau dupa informatii relevante din contractele prezentate ca similare, procese verbale de receptie, recomandari din partea beneficiarilor sau documente constatatoare privind indeplinirea obligatiilor contractuale etc., din care sa rezulte indeplinirea cerintei)Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, pentru anul in care au fost executate lucrarile sau anul finalizarii contractului de lucrari.
Cerinta nr.2 -Ofertantul prebuie sa dispuna de utilaje, instalatii, echipamente tehnice necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.Informatii necesare : -Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea coresunzatoare a contractului de lucrari ? Formular 10-Documente (contracte/conventie/precontract/angajament sustinere tert, etc) privind utilajele, mijloacele de transport etc. asigurate de la terti (daca este cazul).
Cerinta nr. 3: -Ofertantul trebuie sa dispuna de personal tehnic responsabil cu indeplinirea contractului.Informatii necesare: -Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere, precum si personalul tehnic responsabil cu andeplinirea contractului ? Formular 07.Personalul tehnic responsabil cu indeplinirea contractului poate fi atat angajat cu contract de munca al operatorului economic care i-a propuscat si persoane fizice angajate de acestaprin contract/precontract de munca sau de colaborare sau de prestari servicii pentru acest contract de lucrari. Doar daca este declarat castigator , operatorul economic va incheia contract/precontract de munca sau de prestari servicii pentru acest contract de lucrari cu personalul tehnic responsabil cu indeplinirea contractului, inainte de semnarea contractului de lucrari.
Cerinta 4 :
-Ofertantul trebuie sa dispuna de un Coordonator de lucrari (sef de santier) cu diploma de studii superioare cu specialitate CCIA, sau CFDP, sau IC, sau CH, sau IF, sau echivalent, cu experienta generala de cel putin 3 ani.
Informatii necesare :
-Prezentare CV in original ? Formular 19
Copii dupa diploma/diplomelementionata/mentionete in CV ;
-Declaratie de disponibilitate.
Documentele se vor prezenta in original sau in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul »., dupa caz.
Cerinta 5 :
Ofertantul trebuie sa dispuna de un Resposabil de lucrari (sef punct lucru), cu diploma de studii medii sau superioare cu specialitatea CCIA sau echivalent, cu experienta generala de cel putin 3 ani.
Informatii necesare :
-Prezentare CV in original ? Formular 19
-Copii dupa diploma/diplomele mentionata/mentiomate in CV ;
-Decdlaratie de disponibilitate.
Documentele se vor prezenta in original sau in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul », dupa caz.
Cerinta 6 :
Ofertantul trebuie sa dispuna de un Responsabil tehnic cu executia atestat in conformitate cu prevederile legale in domeniu lucrarii supuse licitatiei : domeniul I ? Constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetiuce, telecomunicatii, miniere.
Informatii necesare :
-Copie dupa atestaul de responsabil tehnic cu executia ;
-Copie dupa legitimatia de responsabil tehnic cu executia cu viza valabila la data limita de depunere a ofertelor ;
Declaratia de disponibilitate.
Documentele se vor prezenta in original sau in copie legalizata/autentificata sau copie lizibilacu mentiunea « conform cu originalul », dupa caz.
Cerinta 7 :
Ofertantul trebuie sa dispuna de cel puin un Responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii, desemnat prin decizie sau dispozitie interna, avand studii superioare cu specialitate CCIA sau CFDP, sau IC, sau IF, sau CH sau echivalent.
Informatii necesare :
-Prezentare Cv in original ? Formular 19
-Copii dupa diploma/diplomele mentionata/mentionate in CV
-Copie dupadecizie numire ca Responsabil cu controlul tehnic de calitate
-Declaratie de disponibilitate.
Documentele se vor prezenta in original sau in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul », dupa caz.
Cerinta nr. 8 : Informatii privind subcontractarea.Daca este cazul ofertantul are obligatia de apreciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi indeplinit de subcontractanti si datele de recunoastere a subcontractantilor propusi. Informatii necesare : Declaratia privind intentia de a subcontrcta, Formular 11. Daca nu se intentioneaza subcontractarea se mentioneaza « Nu este cazul », ;Lista cuprinzand subcontractantii declarati, Formular 12 , insotite de copii ale acordurilor de subcontractare, copii lizibile cu mentiunea « conform cu originalul »; Declaratii ale subcontractantilor privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu mod. si compl. ulterioare; Declaratia subcontractantului privind calitatea de participant la procedura, Formular 03.
Cernta 9: Tert sustinator (daca este cazul). Ofertantul isi poate demonstra capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert. Sustinerea din partea unui tert se poate asigura cu respectarea art. 190 din OUG nr. 34/2006, precum si a art. 11 indice 1 din HG nr. 925/2006. Informatii necesare: Angajament ferm de sustinere; Declaratia privind eligibilitatea ? Formular 01 a personei sustinatoare privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006; Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 ? Formular 02 (numai prevederile art. 181 lit. a), lit. c^1), lit d) din OUG nr. 34/2006 a persoanei sustinatoare; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 ? Formular 34a persoanei sustinatoare.
Cerinta 10: Informatii privind asocierea (daca este cazul)In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori, aceasta va cuprinde si acordul de asociere in care va fi nominalizat liderul asocierii, proportia din contract care revine fiecarui asociat in parte precum si faptul ca liderul asociatiei este resposabil cu executia contractului inclusive platile. Informatii necesare: Acordul de asociere ? Formular 38. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere.
Cerinta 1: Asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii ? Certificarea unui sistemului de management al calitatii ? ISO 9001 sau echivalent in domeniul corespunzator obiectului contractului. Informatii necesare: Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii ?SR ENISO 9001 sau echivalent, documente, alte dovezi, in copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?. Nu se accepta ofertanti in curs de certificare cu exceptia ofertantului/ofertantilor care dovedeste/dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul/ofertantii va/vor primi certificarea .Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerinta privind asigurarea unui nivel corespunzatoral calitatii trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza. Atentie! In cazul in care ofertantilor (personae fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Cerinta 2:
Asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului ? Certificarea sistemului de management in domeniul protectiei mediului, respective ISO 14001 sau echivalent, alte dovezi, in copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?. Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere cerinta privindasigurarea unui nivel corespunzator al protecsiei mediului trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza. Nu se accepta ofertanti in curs de certificare cu exceptia ofertantului/ofertantilor care dovedeste/dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul/ofertantii va/vor primi certificarea. Atentie! In cazul in care ofertantilor (personae fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modelele formularelor se regasesc in SECTIUNE IV ? Formulare a documentatiei de atribuire, Document 03 Formulare.Modelele formularelor se regasesc in SECTIUNE IV ? Formulare a documentatiei de atribuire, Document 03 Formulare.Modelele formularelor se regasesc in SECTIUNE IV ? Formulare a documentatiei de atribuire, Document 03 Formulare.Modelele formularelor se regasesc in SECTIUNE IV ? Formulare a documentatiei de atribuire, Document 03 Formulare.Modelele formularelor se regasesc in SECTIUNE IV ? Formulare a documentatiei de atribuire, Document 03 Formulare.Modelele formularelor se regasesc in SECTIUNE IV ? Formulare a documentatiei de atribuire, Document 03 Formulare.Modelele formularelor se regasesc in SECTIUNE IV ? Formulare a documentatiei de atribuire, Document 03 Formulare.Modelele formularelor se regasesc in SECTIUNE IV ? Formulare a documentatiei de atribuire, Document 03 Formulare.Modelele formularelor se regasesc in SECTIUNE IV ? Formulare a documentatiei de atribuire, Document 03 Formulare.Modelele formularelor se regasesc in SECTIUNE IV ? Formulare a documentatiei de atribuire, Document 03 Formulare.Copii dupa documente.Copii dupa documente
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica s va organiza conform prevederilor OUG nr. 34/2006 si HG nr. 1660/2006. Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul total.Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda de 24 ore. Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Invitatiile se transmit simultan pe cale electronica tuturor participantilor. Sistemul informatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii necesare acestora pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa in clasament. In vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrsti si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile despre echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii, precum si modalitatile de inregistrarese regasesc pe siteul www.e-licitatie.ro. Operatorii meconomici care si-au imbunatatit oferta , trebuie sa transmita autoritatii contractante in termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea rundei de licitatie electronica, dupa caz, urmatoarele formulare completate cu noile valori prezentate in p0rocesul de reofertare electronica: -Listele cu cantitati de lucrari ? Formular 14-Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale ? Formular 15-Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru ? Formular 16-Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii ? Formular 17-Lista cuprinzand consumurile privind transporturile ? Formular 18-Formularul de oferta ? Formular 20-Centralizatorul celtuielilor pe obiectiv ? Formular 22-Centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte ? Formular 23Documentele se vor depune la adresa mentionata la punctul IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei din prezenta Fisa de date.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8203
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.11.2013 11:00
Locul: Sediul autoritatii contractante , mun. Vaslui, str. Stefan cel Mre nr. 79, jud. Vaslui.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite ale ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, Domeniul major de interventie 3.1 ??Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare publicat in SEAP la adresa de internet http : www.e-licitatie.ro Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate anuntului de participare publicat in SEAP la adresa de internet http : www.e-licitatie.ro In cazul in care se constata ca operatorii economici clasati pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestora. Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform anuntului de participare.Valoarea ofertei fara TVA , care se va inscrie in formularul de aoferta, va cuprinde valoarea fara TVA tuturor lucrarilor ce urmeaza a fi executate, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic , care face poarte integranta din caietul de sarcini, la cre se adauga valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute aferente procentului de 10% din valoarea fara TVA a lucrarilor.Atentie ! Intreprinderile mici si mijlocii (IMM) beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii. Ofertantii care se incadreaza in categoria Intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr.681/29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor sa beneficieze de facilitatile prevazute in aceasta, trebuie sa completeze si sa ataseze Declaratia/declaratiile pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM arevazute de Legea nr, 346/2004.- Durata contractului: de la data semnarii acestuia de catre ambele parti, pana la data efectuarii ultimei plati, dar nu mai tarziu de 09.12.2014
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vaslui ? Compartimentul juridic contencios
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr. 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Tel. +40 235361089, Fax: +40 235361090
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2013 11:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer