Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie "Amenajare zona turistica Poiana Brasov -Amenajare spatii de agrement si divertisment"


Anunt de participare numarul 138039/08.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: Cecilia Doiciu, Tel. +40 268472486, In atentia: Isabella Marasecu, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 268472486, Adresa internet (URL): http: //www.brasovcity.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie "Amenajare zona turistica Poiana Brasov -Amenajare spatii de agrement si divertisment"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Municipiul Brasov- Poiana Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie "Amenajare zona turistica Poiana Brasov -Amenajare spatii de agrement si divertisment" in Poiana Brasov
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Amenajare zona turistica Poiana Brasov -Amenajare spatii de agrement si divertisment in Poiana Brasov-Executia lucrarilor de constructii si instalatii-deviere retea canalizare si apa ? strada Valea Draga ? Poiana Brasov;
-constructii civile (sapatura fundatie, structura rezistenta, zidarii, compartimentari pentru toate functiunile prevazute in proiectul tehnic, finisaje interioare si exterioare, tamplarii interioare si exterioare, etc.);
-amenajari exterioare;
-instalatii interioare (sanitare, termice, electrice, ventilatii, desfumare, detectie PSI, supraveghere video, sistem sonorizare , etc);
-bransamente utilitati (apa-canal, gaze naturale, curent electric)
Valoarea estimata fara TVA: 30, 108, 990RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de 602.179 lei. Modalitati de constituire acceptate, conform art.86 alin (1)si(5) din HG nr.925/2006?Instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de minim 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care sunt depuse contestatii la procedura de achizitie publica si Decizia CNSC este de respingere, autoritatea contractanta va retine contestatorului/contestatorilor din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului o suma calculata conform art.278^1 litera d) din OUG nr.34/2006 actualizata(10.570, 89 lei). 10% din valoarea contractului fara TVA(5% in cazul IMM). Mod de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare Regionala- POR2007-2013 AXA PRIORITARA 1 SPRIJINIREA DEZVOLTARII DURABILE A ORASELOR POLI URBANI DE CRESTERE 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare urbana;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006)-completarea si prezentarea Formularului 1; -Declaratie privind eligibilitatea-completarea si prezentarea Formularului 1.a-Prezentarea certificatului constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, din luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; -Prezentarea certificatului constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, din luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1- conflictul de interese pentru ofertanti/ candidati ofertanti asociati/ subcontractanti/ terti sustinatori conform art.69^1 din OUG 34/2006.- completarea si prezentarea Formularului 2.
Toate documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante : -Primar George Scripcaru-Viceprimar: Adrian Gabor-Secretar Nicolae Paraschiv-Administrator: Miklos Sandor Gantz-Director Executiv Directia Tehnica: Attila Radnoti-Director Executiv Adjunct Directia Tehnica: LilianaHorga-Director Directia Economica-Marilena Tudorache-Director Directia Relatii Externe Evenimente si Cultura : Cecilia Doiciu-Sef Serviciu Investitii: Lidia Bulgarea-Sef Serviciu Achizitii Publice Isabella Marasescu -Sef Birou contencios- Valeria Mavrodin- Directia Tehnica consilier : Ramona Mandrea.consilieri locali: LEONTE CATALIN
ATOMEI ADRIAN
GHIRDA MIHAI - IOAN
MARA IULIAN
LUPU LIVIU
BORICEANU MIRCEA
DUTU TUDOR ALEXANDRU
BUCUR CIPRIAN-IONUT
TEODORESCU FLORIN-COSTEL
PUSCARIU RADU-IOAN
POPA RAZVAN
SARGHIE OVIDIU
MARTIN VASILE-EMIL
GABOR ALEXANDRU - ADRIAN
IONESCU LUCIAN
OPRICA FLORENTIN-ADRIAN
TARBA MIHAIL
CHIRICHES ANDREI-CIPRIAN
KRAILA VASILE
MIHAI COSTEL
TOP FERGHETE FLORIANA-CARMEN
MACEDONSCHI CRISTIAN
BRAUN WERNER
SIMION MARIA-ANTONELA
DURBACA ALEXANDRINA-ADINA
SZENTE LADISLAU
TORO TAMAS
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/ 2010-completarea si prezentarea Formularului 3. -prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- din care sa reiasa obiectul de activitate, cod CAEN corespondent obiectului contractului de achizitie, emis cu maxim 30 de zile inainte de data depunerii ofertei, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate, a documentului Certificat constatator in original / copie legalizata.-prezentarea documentelor care atesta statutul de IMM, pentru a se beneficia de prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004 (daca este cazul - Formularul 4).In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Persoane juridice/fizice straine: - prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor, prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011) este de minim 30.000.000 lei, fara TVA pentru a demonstra capacitatea financiara de sustinere a lucrarilor care vor fi executate.Val. vor fi exprimate in lei si euro la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pt anul respectiv: 2009:1 euro= 4, 2373 lei; 2010:1 euro=4, 2099 lei; 2011:1 euro=4, 2379 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, ( formular 6 din sectiunea Formulare)
-Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;se prezinta formularul 8 din sectiunea Formulare.
-Informatii referitoare la personalul de conducere (formular 9 din sectiunea Formulare)
-Declaratia si Lista privind utilaje, instalatiile, echipamente tehnice de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
Lista cu personalul angajat de ofertant/de care ofertantul poate dispune in derularea contractului
-Personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul, cerinte minime: -1 RTE (Responsabil tehnic cu executia); Sef santier-inginer constructii civile; 1 Responsabil asigurarea calitatii AQ(CQ); 1 coordonator in materie de securitate si sanatate conform HG 300/2006, actualizata privind cerintele minime se securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;personal autorizat ANRE prntru lucrari in domeniul gazelor naturale si energiei electrice ;1 inginer instalatii electrice si instalatii tehnico edilitare, 1 inginer drumuri. Se prezinta copii ale documentelor de absolvire si/sau specializare/atestare/autorizare in domeniile impuse si se vor prezenta CV-uri ale personalului minim de specialitate.
Ofertantul trebuie sa demonstreze o experienta similara, in domeniul obiectului contractului prin prezentarea a maxim 2 (doua) contracte (parti relevante din contract/document/proces verbal de receptie) care sa confirme executarea unor lucrari similare de o valoare minima impusa de 30.000.000 lei fara T.V.A.
-Respectarea standardelor de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria 9000/echivalent, prezentarea certificatului certificatului SR EN ISO 9001 sau echivalent
-Respectarea standardelor de protectia mediului SR EN ISO din seria 14001/echivalent, prezentarea certificatului certificatului SR EN ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.09.2012 00:16
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.09.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.09.2012 11:00
Locul: Primaria Municipiului Brasov, Bdul Eroilor nr.8, Brasov , Sala de Consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, observatori UCVAP si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European de Dezvoltare Regionala- POR2007-2013 AXA PRIORITARA 1 SPRIJINIREA DEZVOLTARII DURABILE A ORASELOR POLI URBANI DE CRESTERE 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare urbana;
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire (Formularul 58 + Anexa). Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea - conform art.11 alin.(4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. ATENTIE! - Ofertantul care uzeaza de declaratia pe propria raspundere conform art.11 alin. (4) din HG 925/2006, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Documentele care compun oferta trebuie sa fie indosariate, lizibile, numerotate, semnate si stampilate si vor contine in mod obligatoriu un opis pt. fiecare dosar in care se va mentiona cu exactitate la ce pagina se regaseste fiecare document. Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura electronica, utilizati programul shellSAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizare documente semnate electronic. Pentru descarcarea utilitarului accesati: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Contencios al Primariei Municipiului Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5 , ,Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Tel. +40 268416550, Email: [email protected], Fax: +40 268473001
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2012 16:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer