Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie campus scolar Scoala de Arte si Meserii Gr.Sc.O.Goga Jibou, jud.Salaj


Anunt de participare numarul 51442/07.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIAORAS JIBOU
Adresa postala: Orasul Jibou, str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, jud.Salaj., Localitatea: Jibou, Cod postal: 455200, Romania, Punct(e) de contact: Deak Maria-Adriana, Tel.0260644558, Email: [email protected], Fax: 0260641300, Adresa internet (URL): www.primariajibou.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie campus scolar Scoala de Arte si Meserii Gr.Sc.O.Goga Jibou, jud.Salaj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Jibou, jud. Salaj, Str.Plopilor nr.1
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul cuprinde lucrari de constructii, instalatii si racorduri la utilitati pentru urmatoarele obiective: corp cladire scoala, corp ateliere, cantina, camin pentru elevi, cladire garsoniere pentru profesori, sala sport, teren sport, spatii anexe, amenajari in plan general, dotarea cu bunuri si utilaje.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.1)
36150000-7-Mobilier scolar (Rev.1)
45212221-1-Lucrari de constructii de structuri pentru terenuri de sport (Rev.1)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei de atribuire si a proiectului tehnic de executie
Valoarea estimata fara TVA: 24, 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 100.000 lei si garantia de buna executie de 10% din valoarea contractului fara TVA la constituita la data semnarii contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
De la bugetul local in functie de sumele alocate din bugetul de stat prin hotarare de guvern.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere cu obligativitatea legalizarii acesteia inainte de semnarea contractului.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta: declaratie de eligibilitate, declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006, certificat fiscal privind plata taxelor si impozitelor la bugetul consolidat al statului si la bugetul local, cazier judiciar al reprezentantului legal al ofertantului, certficat de inregistrare, statut si acte aditionale la statut, certificat constatator emis de oficiul registrului comertului/ autorizatie de functionare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional sau echivalente pentru ofertantii straini emise de organismele competente din tara in care ofertantul este rezident, in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta: bilantul financiar pe anul 2007 inregistrat si vizat de DGFP, rezultatele exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani, declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani, dovada sustinerii financiare din surse proprii sau atrase, dovada incadrarii in categoria IMM-urilor daca este cazul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin 20.000.000 lei, profiturile nete pe ultimii 3 ani pozitive, dovada sustinerii financiare de minim 20% din valoarea ofertei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta: lista cu lucrari similare in ultimii 5 ani, lista cu dotarile tehnice, informatii privind personalul de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului, sisteme de management al calitatii, protectiei mediului si a securitatii si sanatatii in munca.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- 3 contracte similare in ultimii 5 ani cu valoare minima de 1.000.000 lei, insotite de recomandari din partea beneficiarilor si vizate de ISC sau de structuri similare din strainatate pentru ofertantii straini, certificate de atestare pentru utilajele care necesita astfel de certificate, personal suficiet ca numar si structura care sa acopere intreaga gama de specialisti pentru realizarea contractului, responsabilul tehnic cu executia, seful de santier, sefii punctelor de lucru si ai formatiilor de lucru vor fi obligatoriu angajati ai ofertantului, planul calitatii vizat de specialisti sau organisme abilitate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.06.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 300 RON
Conditii si modalitate de plata: numerar la caseria autoritatii contractante sau prin op in cont RO83TREZ5645006XXX000068 Trezoreria Jibou
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.07.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.07.2008 10:00
Locul: La sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor si observatori UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavrapoleos. nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Salaj
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr 12, jud.Salaj, Localitatea: Zalau, Cod postal: 45006, Romania, Tel.0260611085, Email: [email protected], Fax: 0260611085
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la luarea la cunostinta asupra deciziei autoritatii contractante
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria oras Jibou
Adresa postala: P-ta 1 Decembrie 1918 nr.4, jud.Salaj, Localitatea: Jibou, Cod postal: 455200, Romania, Tel.0260644558, Email: [email protected], Fax: 0260641300, Adresa internet (URL): primariajibou.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.05.2008 16:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer