Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie de lucrari de demolare si de excavare/remediere/decontaminare/umplere pentru sonde si facilitatile aferente acestora (inclusiv drumuri de acces) si pentru facilitati (batale, parcuri de rezervoare si depozite petroliere)


Anunt de participare (utilitati) numarul 129757/03.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala:  str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, Sector 1, cladirea Infinity Building Corp A, etaj 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013329, Romania, Punct(e) de contact:  Departamentul D.A.D., Tel. 0732740964, In atentia:  Andreea Madalina Vlad, Email:  [email protected], Fax:  0040214060470, Adresa internet (URL):  www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
OMV Petrom S.A.
Adresa postala:  str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, Infinity building, ground fl., area B500, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013329, Romania, Punct(e) de contact:  Operational Procurement Department, In atentia:  Claudia SERBANESCU, Email:  [email protected], Fax:  +40212069641, Adresa internet (URL):  www.petrom.com
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
OMV Petrom S.A.
Adresa postala:  str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, demisol, Registratura OMV-Petrom Infinity building, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013329, Romania, Punct(e) de contact:  Operational Procurement Department, In atentia:  Claudia SERBANESCU, Email:  [email protected], Fax:  +40212069641, Adresa internet (URL):  www.petrom.com
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Executie de lucrari de demolare si de excavare/remediere/decontaminare/umplere pentru sonde si facilitatile aferente acestora (inclusiv drumuri de acces) si pentru facilitati (batale, parcuri de rezervoare si depozite petroliere)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: LOT 1 amplasamente ale OMV Petrom situate in judetele Braila, Buzau, Vrancea, Galati, Covasna, Bacau, Vaslui, Neamt, Suceava, Botosani;LOT 2 amplasamente ale OMV Petrom situate in judetele Prahova, Dambovita, Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Tulcea;LOT 3 amplasamente ale OMV Petrom situate in judetele Valcea, Dolj, Gorj, Mehedinti, Arges, Olt, Teleorman;LOT 4 amplasamente ale OMV Petrom situate in judetele SatuMare, Salaj, Bihor, Arad, Timis, Maramures, Hunedoara, Mures;
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 8, 337, 588 si 29, 063, 179EUR
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot1: Executie de lucrari de demolare si de excavare/remediere/decontaminare/umplere pentru sonde si facilitatile aferente acestora (inclusiv drumuri de acces) si pentru facilitati (batale, parcuri de rezervoare si depozite petroliere) pentru amplasamentele OMV Petrom situate in judetele Braila, Buzau, Vrancea, Galati, Covasna, Bacau, Vaslui, Neamt, Suceava, Botosani;
Lot2: Executie de lucrari de demolare si de excavare/remediere/decontaminare/umplere pentru sonde si facilitatile aferente acestora (inclusiv drumuri de acces) si pentru facilitati (batale, parcuri de rezervoare si depozite petroliere) pentru amplasamentele OMV Petrom situate in judetele Prahova, Dambovita, Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Tulcea;
Lot3: Executie de lucrari de demolare si de excavare/remediere/decontaminare/umplere pentru sonde si facilitatile aferente acestora (inclusiv drumuri de acces) si pentru facilitati (batale, parcuri de rezervoare si depozite petroliere) pentru amplasamentele OMV Petrom situate in judetele Valcea, Dolj, Gorj, Mehedinti, Arges, Olt, Teleorman;
Lot4: Executie de lucrari de demolare si de excavare/remediere/decontaminare/umplere pentru sonde si facilitatile aferente acestora (inclusiv drumuri de acces) si pentru facilitati (batale, parcuri de rezervoare si depozite petroliere) pentru amplasamentele OMV Petrom situate in judetele Satu Mare, Salaj, Bihor, Arad, Timis, Maramures, Hunedoara, Mures;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45111100-9 - Lucrari de demolare (Rev.2)
45111000-8-Lucrari de demolare, de pregatire si de degajare a santierului (Rev.2)
45112340-0-Lucrari de decontaminare a solului (Rev.2)
45112360-6-Lucrari de reabilitare a terenului (Rev.2)
45112400-9-Lucrari de excavare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Amplasamente dupa cum urmeaza:
Lot 1 - Batale: minim 1/maxim 3; Parcuri: minim 2/maxim 10; Depozite: minim 2/maxim 2; Sonde: minim 50/maxim 200;
Lot 2 - Batale: minim 5/maxim 20; Parcuri: minim 5/maxim 17; Depozite: minim 0/maxim 0; Sonde: minim 50/maxim 200;
Lot 3 - Batale: minim 4/maxim 8; Parcuri: minim 2/maxim 4; Depozite: minim 1/maxim 1; Sonde: minim 50/maxim 200;
Lot 4 - Batale: minim 0/maxim 0; Parcuri: minim 1/maxim 1; Depozite: minim 2/maxim 2; Sonde: minim 50/maxim 200;
Valoarea estimata fara TVA: intre 8, 337, 588 si 29, 063, 179EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare pentru: LOT1:35000EUR; LOT2:50000EUR; LOT3:30000EUR; LOT4:25000EUR
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Din surse proprii, urmand ca, costul serviciilor sa fie rambursat Petrom, conform Legii 555/2004
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru toate loturile (Lot1, Lot2, Lot3 si Lot4), Ofertantul trebuie sa prezinte: Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 al OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Cazier judiciar al operatorului economic (in statele unde este aplicabil) sau orice alt document echivalent. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Deasemenea, Ofertantul trebuie sa prezinte Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta si Declaratie privind conflictul de interese.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima ptr. fiecare Lot pe care Ofertantul trebuie sa o indeplineasca pentru a fi considerat calificat este dupa cum urmeaza: media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani financiari (2008, 2009, 2010): minim 1000000EUR.
Daca se depune o Oferta pe mai multe loturi, atunci media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari(2008, 2009, 2010)a Ofertantului va fi cel putin suma mediilor valorilor cifrei de afaceri globale solicitate pentru fiecare lot ofertat.Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat euro se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana http: //www.ecb.int.Pentru a-si demonstra situatia economica si financiara Ofertantul va prezenta pentru fiecare Lot: -Extrase din bilanturile contabile pentru exercitiile financiare 2008, 2009, 2010, din care sa reiasa cifra de afaceri, contul de profit si pierdere;
-Raportul auditorilor pentru situatiile financiare aferente anilor financiari 2008, 2009, 2010, acolo unde aplicabil;
-Declaratie privind cifra de afaceri in ultimii 3 ani(2008, 2009, 2010).Daca operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente din care sa reiasa indeplinirea cerintelor de mai sus.Pentru Ofertantii nerezidenti, in cazul in care pentru exercitiul financiar 2010 bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente, Ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta si balanta de verificare contabila intocmita la finalul anului financiar 2010 insotite de raportul auditorilor financiari si contabili autorizati, sau de cenzori dupa caz.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare(cumularea) a resurselor tuturor asociatilor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerintele minime aplicabile pentru fiecare Lot in care se depune Oferta: 1. Experienta in executia de lucrari similare, de amploare si complexitate apropiata - cel putin 1 contract- executat in ultimii 5 ani (pana la data limita de depunere a ofertelor in cadrul prezentei proceduri), a carui valoare fara TVA, a fost cel putin egala cu suma 500000EUR, sau prezentarea de documente care sa certifice finalizarea lucrarilor la valoarea de cel putin 500000EUR.
2. Demonstrarea accesului la infrastructura (utilaje, instalatii, echipamente tehnice) necesara pentru indeplinirea corespunzatoare a Acordului cadru si a Contractelor subsecvente de lucrari. Ofertantul trebuie sa demonstreze cel putin accesul la infrastructura pe care acesta o mentioneaza in cadrul Propunerii Tehnice ca fiind utilizata pentru executia lucrarilor.
3.Demonstrarea accesului la personalul descris in cadrul Propunerii Tehnice.4. Dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
5. Dovada asigurarii unui nivel corespunzator al protectiei mediului, in conformitate cu SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent.Cerintele 1-3 se probeaza prin: -Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani. Ofertantul trebuie sa prezinte detalii despre valoarea lucrarilor, tipul acestora, data finalizarii si beneficiari, precum si documente care sa confirme ca lucrarile incluse in declaratie au fost executate sau sunt executate corespunzator.
-Certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii lucrarilor similare din care sa rezulte tipul de lucrari executate, perioada in care s-au executat si modalitatea de executare.
-Declaratie privind infrastructura si resursele umane de care dispune operatorul economic.
Cerintele 4 si 5 se probeaza prin:
-Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii respectiv al mediului emis de terta parte valabil la data deschiderii Ofertei;
-Manualul sistemului de management al calitatii respectiv al mediului in vigoare la data depunerii Ofertei;
-Ultimul raport de audit, care nu trebuie sa fie emis inainte de decembrie 2009.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
1 runda, 24 ore
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
Lucrari demolare/remediere/decontaminare sonde si facilitati de suprafata (2011)
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.10.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.10.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.10.2011 11:00
Locul: OMV-Petrom S.A., strada Coralilor 22, Cladirea Infinity Building, Sector 1 Bucuresti.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comsiei de evaluare si reprezentantii autorizati/mandatati ai Ofertantilor, in baza art.33(2)din HG925/2006
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Informatii detaliate sunt prezentate in Documentatia de Atribuire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:  [email protected], Fax:  +40 213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr.5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. +40 213195180/+40 213195181/ +40 213195183, Email:  [email protected], Fax:  +40 21 319 1674, Adresa internet (URL):  http: //noulportal.just.ro/InstantaContact.aspx?idInstitutie=2
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform capitolul IX din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV Petrom S.A. Legal Department
Adresa postala:  str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, Tower Building, 4th fl., Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013329, Romania, Tel. +40372483368, Email:  [email protected], Fax:  +40212069641, Adresa internet (URL):  www.petrom.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.09.2011 17:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer