Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXECUTIE DE LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII PE DRUMURI JUDETENE


Anunt de participare numarul 51286/30.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat a judetului Cluj
Adresa postala: str. Av. Badescu nr. 3-5 , Cluj-Napoca, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400082, Romania, Punct(e) de contact: Juliette Magradean, Tel.0264-594.262, Email: [email protected], Fax: 0264-594.262
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
EXECUTIE DE LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII PE DRUMURI JUDETENE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Drumuri judetene din judetul Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tratamente bituminoase simple;tratamente bituminoase duble
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.1)
45233142-6-Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Tratament bituminos simplu pe DJ103G km 25+600-28+230; Tratament bituminos simplu pe DJ107J km 12+400-15+700; Tratament bituminos dublu pe DJ 103I km 0+000-1+450; Tratament bituminos dublu pe DJ 103G km 30+100-30+400
Valoarea estimata fara TVA: 315, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
75 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare 4500 lei, garantia de buna executie 10%
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere conform art 44 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform documentatiei de atribuire.Declaratie de eligibilitate, declaratie privind neincadrarea in art.181 din OUG 34/2006, cerificat constatator privind indeplinirea obligatiilor si a impozitelor catre stat inclusiv cele locale valabile la data limita de depunere a ofertelor, certificat constatator emis de Registrul Comertului, certificat unic de inregistrare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, bilant contabil la 31.12.2007 balanta de verificare la 31.12.2007
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor lucrari in ultimii 5 ani;recomandari si experienta similara , declaratie privind utilajele, instalatiile de care dispune ofertantul, declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al persoanelor de conducere, graficul de executie , contracte in desfasurare, certificat ISO, lista cu subcontractanti
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa aiba in dotare sau sa aiba asigurata o trusa compacta de tratamente bituminoase (utilaj complex, cu dozare concomitenta a liantului si a agregatelor)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.05.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: cu ordin de plata sau la casieria regiei
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.06.2008 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.06.2008 10:00
Locul: sediul regiei, str.Aviator Badescu, nr.3-5, Cluj-Napoca
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoane imputernicite in scris
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str.Stavropoleus, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Piata Stefan cel Mare, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264593865, Fax: 0264593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic-Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj
Adresa postala: str.Aviator Badescu, nr.3-5, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400082, Romania, Tel.0264594262, Fax: 0264594262
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.04.2008 13:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer