Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie de lucrari in cadrul proiectului ,,Regenerarea municipiului Husi prin modernizare spatii publice urbane"


Anunt de participare numarul 116217/02.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL HUSI (PRIMARIA)
Adresa postala:  STRADA 1 DECEMBRIE 9, Localitatea:  Husi, Cod postal:  735100, Romania, Punct(e) de contact:  EMANOEL DUMASCU, Tel. 0235480009, Email:  [email protected], Fax:  0235480126, Adresa internet (URL):  www.primariahusi.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii ale administratiei publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie de lucrari in cadrul proiectului , ,Regenerarea municipiului Husi prin modernizare spatii publice urbane"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Husi
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de drumuri, lucrari de constructii de trotuare, lucrari de constructii de piste pentru biciclisti si amenajari de spatii verzi, conform caietului de sarcini atasat prezentului anunt de participare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45233161-5-Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
45233162-2-Lucrari de constructii de piste de biciclete (Rev.2)
77310000-6-Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de drumuri, lucrari de constructii de trotuare, lucrari de constructii de piste pentru biciclisti si amenajari de spatii verzi, conform caietului de sarcini atasat prezentului anunt de participare.
Valoarea estimata fara TVA: 39, 453, 240RON
II.2.2) Optiuni
Da
Autoritatea contractanta va uza de prevederile art 122 din OUG 34/2006 daca va fi cazul
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare - 750000 lei;Garantie de buna executie 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- fonduri europene - 80.35%- bugetul de stat - 17.65%;
- bugetul local - 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratie privind eligibilitatea;
- cazier judiciar;
- declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006;
- Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele catre stat;
- Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale;
- Certificat constatator emis de ONRC;
- Certificat de inregistrare emis de Camera de Comert si Industrie
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Cifra medie anuala de afaceripe ultimii 3 ani incheiati(2007, 2008, 2009) sa fie egala sau mai mare cu 78000000 lei;
- media ultimelor 3 exercitii financiare(2007, 2008, 2009) trebuie sa fie pozitiva;
- Declaratie pe proprie raspundere ca ofertantul dispune sau va dispune de resurse financiare in valoare de 10000000 lei necesare sustinerii lucrarilor pe perioada contractului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Indeplinirea in ultimii 5 ani a unui contract sau maxim 2 contracte cumulate, care a avut ca obiect executia de lucrari similare cu lucrarile supuse licitatiei, a carui/caror valoare fara TVA sa fie egala sau mai mare cu 34000000 lei;
- Asigurarea necesarul de mixturi asfaltice conform fisei de date ;
- Asigurarea necesarul de betoane de ciment conform fisei de date;
- laborator gradul IIautorizat ;
- Nr, minim de utilaje/echipamente/instalatii necesare executarii lucrarii:
autobasculanta 16t sau mai mare - 14bc;
autogreder - 2bc;
buldo-excavator - 6bc;
cilindru compactor terasamente - 4bc
cilindru compactor asfalt - 4bc
echipament pentru stropit si aplicat emulsie bituminoasa - 2bc;
excavator - 4bc
freza de asfalt - 3bc
instalatie de preparat mixturi asfaltice - 1bc;
incarcator frontal - 4bc;
perie mecanica - 3bc;
vibrofinisor mixturi asfaltice - 3bc
-persoane cheie in indeplinirea contractului: un Sef de santier, un Manager de proiect, un Manager sisteme de managementul calitatii, un Responsabil tehnic cu executia, un Coordonator in materie de sanatate si securitate in munca , un Inginer specialitate topografie/geodezie, - declaratie privind lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani;
- declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;
- declaratie privind efectivul mediu anual pe ultimii 3 ani a personalului angajat si al cadrelor de conducere;
Dovada detinerii de utilaje, echipamente si instalatii precum si experienta personalului cheie in indeplinirea contractului se va face conform precizarilor din fisa de date a achizitiei publice.
- certificat ISO 9001 sau echivalent;
- Certificat ISO 14001 sau echivalent;
- Certificat OHSAS 18001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
se reoferteaza pretul total;se va desfasura o singura runda a 24 ore;ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.04.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.04.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.04.2011 11:00
Locul: Primaria municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr. 9 Husi, oficiul achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor;reprezentant UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 , Planuri integrate de dezvoltare ubana", sub-domeniul , ,Centre urbane"
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  0300084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0219104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Primariei municipiului Husi
Adresa postala:  strada 1 Decembrie nr. 9 Husi, Localitatea:  Husi, Cod postal:  735100, Romania, Tel. 0235480009, Fax:  0235480126
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.02.2011 19:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer