Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie de lucrari la obiectivele de investitii: ?Modernizare drumuri comunale si strazi, infiintare sistem de alimentare cu apa, retea de canalizare menajera si statie de epurare, infiintare gradinita, extindere si modernizare Centru multifunctional i


Anunt de participare numarul 102627/22.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MIRESU MARE (PRIMARIA MIRESU MARE)
Adresa postala:  MIRESU MARE 487 MARAMURES, Localitatea:  Miresu Mare, Cod postal:  437185, Romania, Punct(e) de contact:  VIRGIL PRUNA, Tel. 284205, Email:  [email protected], Fax:  284001, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie de lucrari la obiectivele de investitii: ?Modernizare drumuri comunale si strazi, infiintare sistem de alimentare cu apa, retea de canalizare menajera si statie de epurare, infiintare gradinita, extindere si modernizare Centru multifunctional in comuna Miresu Mare, jud. Maramures?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Miresu Mare, judetul Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
? Se solicita oferta pentru executia de lucrari pe urmatoarele actiuni : I. Modernizarea drumurilor comunale in comuna Miresu Mare, judetul MaramuresII. Extindere si modernizare Centru Multifunctional in comuna Miresu Mare, localitatea Lucacesti, judetul MaramuresIII. Infiintare gradinita in comuna Miresu Mare, localitatea Lucacesti, judetul MaramuresIV. Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Miresu Mare, localitatile Lucacesti si Danestii Chioarului, judetul Maramures;V. Infiintare retea de canalizare menajera si statie de epurare in comuna Miresu Mare, localitatile Lucacesti si Danestii Chioarului, judetul Maramures
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea totala estimata fara TVA: 7.688.026 RON
Valoarea estimata fara TVA: 7, 688, 026RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie in suma de150.000RONGarantie de buna executie 5 % din pretul contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), implementat prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare, conf.art.44, 45/OUG34
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propia raspundere ca nu se afla in una dintre situatiile art. 181 din Ordonanta de Urgenta 34/ 2006;
-Declaratie privind eligibilitatea;
-Certificatul de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice- Certificatul fiscal privind impozitele si taxele locale pentru persoanele juridice/fizice straine- un document echivalent/declaratie pe propria raspundere/declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale ce are competente in acest sens- Certificatului constatator emis de Registrul Comertului emis cu maxim 30 zile inainte de data limita a deunerii ofertelor.-Autorizatie de functionare/altele echivalente
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele competente in copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila (profitul net pe ultimul an trebuie sa fie pozitiv).Cerinte obligatorii: -Cifra de afaceri netape ultimi 3 ani va fi de cel putin 15.376.100 Ron-Scrisoare bancara de garantare a accesului la o linie de credit in valoare de minim 25% din valoarea estimata a contractului sau Angajament ferm. Scrisoarea bancara de garantare a accesului la o linie de credit va fi nominalizata pentru proiectul ?Modernizare drumuri comunale si strazi, infiintare sistem de alimentare cu apa, retea de canalizare menajera si statie de epurare, infiintare gradinita, extindere si modernizare Centru multifunctional in comuna Miresu Mare, jud. Maramures?.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (recomandari, copie dupa contracte lucrari, proces verbal de receptie al lucrarilor)- Documente prin care sa demonstreze ca in ultimii 5 ani a executat cel putin un contract de Modernizare drumuri in valoare de cel putin 3.113.383lei, a unui contract de infiintare retea alimentare cu apa in valoare de cel putin 1.188.963 lei, a unui contract de infiintare retea de canalizare menajera in valoare de cel putin 2.567.225 lei si a unui contract de constructii cladiri in valoare de cel putin818.455 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
DURATA EXECUTIEI
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.06.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.07.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.07.2010 12:00
Locul: SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
O persoana autorizata din partea fiecarui ofertant. Ofertantii pot participa avand asupra lor o imputernicire din partea societatilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program finantat prin FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, in cadrul Programului National de Dezvoltare Rutala, masura 322
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC
Adresa postala:  : Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310.46.41, Fax:  : 021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel, sectia de contencios-administrativ si fiscal pe raza careia se afla sediul autoritatii contractante
Adresa postala:  PIATA STEFAN CEL MARE, Localitatea:  CLUJ NAPOCA, Cod postal:  400133, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al autoritatii contractante. Contestatia poate fi depusa in cel mult 5zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta OUG 34 art 265^2.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.06.2010 08:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer